Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Облік, аналіз і аудит розрахунків з персоналом бюджетних установ

Карточка работы:228
Цена:
Тема: Облік, аналіз і аудит розрахунків з персоналом бюджетних установ
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність та роль заробітної плати в системі управління підприємством 7 1.2. Нормативно-правове регулювання розрахунків по заробітній платі 17 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР” 38 2.1. Організація обліку на ДП „Головний навчально-методичний центр” 38 2.2. Документування операцій з обліку розрахунків по заробітній платі 43 2.3. Синтетичний і аналітичний облік 51 2.4. Відображення у звітності показників з розрахунків по заробітній платі 59 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ 61 3.1. Теоретичні засади аналізу і аудиту розрахунків по заробітній платі 61 3.2. Мета, задачі і джерела аналізу розрахунків по заробітній платі 71 3.3. Аналіз розрахунків по заробітній платі ДП „Головний навчально- методичний центр” 74 3.4. Аудит розрахунків по заробітній платі ДП „Головний навчально- методичний центр” 82 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 95 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101 ДОДАТКИ
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Актуальність теми дослідження обумовлена виникненням проблем у процесі організації обліку у бюджетних установах, що пов’язані із реформуванням економічної системи України в цілому і бухгалтерського обліку зокрема, що спонукає сучасного бухгалтера здобувати нові знання та вдосконалювати вміння оперативно реагувати в нетрадиційних ситуаціях. З огляду на це дедалі підвищується роль засобів і методів раціональної організації бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік, як і кожна система знань, постійно розвивається. Виходячи з того, що система бухгалтерського обліку характеризується різними аспектами — технологічним, структурним і організаційним, то відповідно необхідна загальна її організація. Це означає, що має бути визначено та впроваджено комплекс методів і засобів, спрямованих на ра¬ціональне функціонування та розвиток процесу бухгал¬терського обліку. Оскільки стосовно відповідного об’єк¬та впливу та вивчення організація виконує забезпечувальну функцію, із розвитком самого об’єкта змінюються методи, завдання, напрями та принципи його організації. Справді, як наслідок змін, що відбуваються в системі бухгалтерського обліку України, маємо організаційні новації: значний перелік облікових номенклатур, спрощений документообіг, електронні носії інфор¬мації тощо. Реформа бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, затвердження нового Плану рахунків і Положень (стандартів) обліку зумовлюють необхідність реформування контрольно-ревізійної роботи. Такі атрибути ринкових відносин, як багатоукладність економіки, різноманітність форм власності, вільне підприємництво, роздержавлення підприємств, їх приватизація і корпоратизація, іноземне інвестування, вимагають використання різних організаційних форм контролю, удосконалення його методології. Необхідно відмітити, що тема обліку розрахунків з персоналом є досить дослідженою на сьогоднішній день, про це свідчить велика кількість підручників, монографій і статей в періодичних виданнях. Проблеми специфіки ведення бухгалтерського обліку розрахунків з персоналом в бюджетних установах і ревізії зазначених установ досліджені наступними видатними науковцями: д.е.н., проф. Швець В.Г. (навч. посібник „Теорія бухгалтерського обліку”), Гура Н.О. (підручник „Облік видів економічної діяльності”), Грабова Н.М. (навч. посібник „Бухгалтерський облік у торгівлі”), Бутинець Ф.Ф. (навч. посібник „Аудит і ревізія підприємницької діяльності”), М. В. Кужельного, В. Г. Лінника (підручник „Теорія бухгалтерського обліку”), Свірко С. В. (посібник „Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах”), Джога Р. Т., Сінельник Л. М. (підручник „Бухгалтерський облік у бюджетних установах”), Усач Б.Ф. (навч. посіб „Контроль і ревізія”) та інші, які присвятили ряд праць актуальним проблемам з обліку та контролю розрахунків з персоналом бюджетних установ, а також проблемі гармонізації та стандартизації обліку в цілому. У розробку теоретичних і методичних проблем даної теми значний внесок зробили українські вчені-економісти на сторінках таких відомих періодичних видань як "Бухгалтерський облік і аудит", "Бухгалтерія", "Все про бухгалтерський облік", "Баланс", "Вісник податкової служби", "Дт Кт", "Статистика України", "Фінанси України”. Мета дослідження: всебічно вивчити та дослідити організацію, методологію бухгалтерського обліку, процедури контролю та аналізу розрахунків з персоналом та розробити конкретні пропозиції щодо подальшого вдосконалення методики організації обліку, аналізу та контролю розрахунків з персоналом на прикладі бюджетної установи. Відповідно основними завданнями роботи поставлено: - визначення економічної сутності та ролі оплати праці в бюджетних установах; - вивчення законодавчого регулювання обліку розрахунків з персоналом бюджетних установ; - дослідження методики обліку розрахунків з персоналом бюджетних установ; - визначення шляхів вдосконалення організації бухгалтерського обліку і звітності у бюджетних установах; - дослідження сутності, цілі і завдань контролю і ревізії розрахунків з персоналом бюджетних установ; - дослідити особливості аналізу розрахунків з персоналом бюджетних установ; - розглянути напрямки автоматизації обліку розрахунків з персоналом бюджетних установ. Інформаційною основою дослідження є законодавчі акти, міжнародні та національні стандарти обліку і звітності, інші нормативно-правові документи, статистичні щорічники, дані первинного, аналітичного та синтетичного обліку, роботи вчених в галузі обліку, аналізу та контролю. Об’єкт дослідження є заробітна плата та розрахунки з персоналом бюджетних установ. Предметом дослідження даної роботи є методологія та організація обліку, аналіз та контролю розрахунків з персоналом бюджетних установ в умовах ринкової економіки. Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, загальнонаукові та емпіричні методичні прийоми економічних наук. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: порівняння, конкретизація, абстрагування. Обробка отриманих даних здійснювалась за допомогою сучасних інформаційних технологій на основі спостереження, аналітичних процедур, системного аналізу економічних процесів та синтезу його результатів, логічного та історичного підходу до вивчення економічних категорій і практики ведення обліку та контролю розрахунків з персоналом бюджетних установ. Наукова та практична цінність полягає в уточненні і рекомендаціях до впровадження пропозицій щодо вдосконалення обліку і контролю розрахунків з персоналом на прикладі бюджетної установи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.
Объём работы:
110
Выводы:ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. В першому розділі роботи було проведено дослідження сутності заробітної плати та нормативно-правове регулювання розрахунків з оплати праці у бюджетних установах. Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. У бюджетних установах, як і в госпрозрахункових підприємствах і організаціях, праця виступає як цілеспрямована діяльність людей і є основним джерелом задоволення матеріаль¬них і духовних потреб громадян. На відміну від працівників матеріального виробництва, діяльність яких спрямована на перетворення деякої природної речовини (процес їхньої праці являє собою обмін енергією між природою і людиною), працівники бюджетних установ мають предметом свого впливу або людину, або суспільство в цілому. Так, праця лікаря і вчителя спрямована безпосередньо на людину, а праця державного службовця — на суспільство в цілому. У процесі праці працівників бюджетних установ надаються різні нематеріальні блага для задоволення потреб членів суспільства. Контроль за мірою праці та мірою споживання здійснюється за допомогою заробітної плати. Видатки на заробітну плату мають найбільшу питому вагу в кошторисах бюджетних установ і сягають 70—80 % загальних видатків. Але заробітна плата працівників невиробничої сфери є однією з найнижчих серед галузей народного господарства. Останніми роками здійснено низку заходів, спрямованих на підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ. Зако¬ном України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» передбачено, що видатки на заробітну плату працівників бюджет¬них установ є захищеною статтею бюджету. Заплановані та здійснені Урядом заходи зумовлюють потребу підвищення ефективності використання бюджетних коштів на оплату праці. Ось чому правильна організація обліку заробітної плати набуває державного значення. Основним законодавчим актом, що регулює питання оплати праці, є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю. У статтях 43-46 Конституції України сказано, що кожен має право на працю, на відпочинок, на соціальний захист, на безпечні і здорові умови праці і на заробітну плату, причому не нижче встановленого мінімуму. Цікаве те, що кожен громадянин має право на своєчасне отримання винагороди за свою працю, і це його право захищається законодавством. Держава при цьому повинна створювати умови, необхідні громадянинові для повної реалізації своїх прав. До інших законодавчих актів, що регулюють питання оплати праці, належать Кодекс законів про працю, Закон України "Про оплату праці", Закон України "Про відпустки" та інші. В другому розділі роботи було проведено дослідження організації обліку оплати праці у бюджетній установі. Досліджуваним підприємством виступає Державне підприємство „Головний навчально-методичний центр", засноване на державній власності, та згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2006р. № 484-р „Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств та наукової установи до сфери управління Держгірпром нагляду" належить до сфери управління Держгірпромнагляду України. Підприємство створено з метою проведення робіт та паданню послуг навчання з питань охорони праці та професійного психофізіологічного відбору і психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки. На проведення навчання з питань охорони праці Центр має Дозвіл Держнаглядохоронпраці № 77.ПР.98. На проведення освітянської діяльності ліцензію Міносвіти України № 232202. На розробку і впровадження Системи управління охороною праці ліцензію ТЮФ Рейнланд Академії в галузі систем якості. Загальна чисельність слухачів, які пройшли навчання з питань охорони праці складає більше 35 000 осіб. Навчання, підвищення кваліфікації та атестація здійснюється згідно з графіками, які складаються на поточні роки. В разі необхідності організуються позапланові групи, а також організовуються виїзні заняття. Організація обліку на підприємстві проводиться згідно Наказу про облікову політику підприємства, який щорічно затверджує директор ДП „Головний навчально-методичний центр”. На підприємстві працюють 39 осіб, фонд основної заробітної плати складає 47065 грн. на місця, фонд додаткової заробітної плати складає 17846,25 грн. на місяць, всього фонд оплати праці складає 63701,25 грн. на місяць. Облік розрахунків по заробітній платі ведеться у бухгалтерії. У бухгалтерії працюють 7 осіб. Організація діяльності відділу „Бухгалтерія” регламентується Положенням про відділ, який підписано директором підприємства. Згідно Положення про відділ основними завдання з ведення обліку заробітної плати на підприємстві ДП „Головний навчально-методичний центр” є: 1) контроль за дотриманням штатного розпису та фонду заробітної плати; 2) контроль за використанням робочого часу; 3) своєчасне й достовірне нарахування заробітної плати та соціальної допомоги; 4) контроль за використанням виділених на заробітну плату коштів загального і спеціального фондів; 5) забезпечення споживачів інформацією про працю й заробітну плату. Першим етапом облікового процесу є документування операцій із заробітної плати. Первинні документи з обліку заробітної плати на підприємстві ДП „Головний навчально-методичний центр” можна поділити на такі групи: 1) документи з обліку особового складу; 2) документи з обліку відпрацьованого часу; 3) документи з обліку нарахування та виплати заробітної плати. На підприємстві ДП „Головний навчально-методичний центр” виплата заробітної плати поводиться через касу підприємства. Для оформлення розрахунків із заробітної плати використовуються вже відомі форми П-49 та П-53. На підставі розрахункових документів, оформлених відповідним чином, оформлюється головний реєстр синтетичного обліку щодо напрямку обліку заробітної плати і розрахунків з її приводу — зведення розрахункових відомостей із заробітної плати і стипендій ф. № 405 — меморіальний ордер № 5. До меморіального ордера додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення та ін.). Записи в ордері систематизуються за функціональною класифікацією та найменуванням установ, що обслуговуються. У разі нарахування заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду вони систематизуються і за видами коштів спеціального фонду. Дані розрахунково-платіжних відомостей за коштами спеціального фонду записуються до ф. № 405 після виведення підсумку за коштами загального фонду. На суму нарахованої заробітної плати нараховуються внески на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування. У кінці місяця підбиваються підсумки за меморіальним ордером, меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером, а одержані дані, у вигляді відповідної кореспонденції рахунків, записуються до книги «Журнал-Головна». Для обліку розрахунків із працівниками за всіма видами заробітної плати призначено пасивний субрахунок № 661 «Розрахунки із заробітної плати» рахунка № 66 «Розрахунки з оплати праці». За кредитом цього субрахунка відображаються нараховані суми, а за дебетом — утримання, вирахування, виплати, суми депонованої заробітної плати. Нарахування заробітної плати здійснюється один раз на місяць і відображається в останній день місяця. Інформація по заробітну плата персоналу ДП „Головний навчально-методичний центр” знаходить своє відображення у фінансовій та статистичній звітності установи. Звіт за формою № 3-1 «Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ» заповнюється згідно зі штатним розписом та кошторисом доходів і видатків. В третьому розділі роботи було досліджено організацію проведення аналізу та аудиту розрахунків по заробітній платі. Метою проведення аудиту розрахунків по заробітній платі бюджетної установи є дослідження структури та динаміки розрахунків по заробітній платі, своєчасності та повноти їх проведення для виявлення недоліків у системі оплати праці і розрахунків. Завданнями проведення аналізу розрахунків бюджетної установи по заробітній платі є: - аналіз динаміки обсягів розрахунків з оплати праці; - аналіз структури обсягів розрахунків по оплаті праці; - аналіз своєчасності та повноти проведення розрахунків з оплати праці; - аналіз виконання запланованого обсягу видатків загального та спеціального фондів на оплату праці. Джерелами аналізу виступають кошториси бюджетної установи, штатний розклад, а також дані планово-норматив¬ної, облікової та оперативної інформації зі звітів підрозділів бюджетної установи, інші оперативні дані. З проведеного аналізу за даними підприємства було виявлено, що загальний фонд оплати праці по підприємству ДП „Головний навчально-методичний центр” складає 63701,25 грн., з них фонд основної заробітної плати складає 47065 грн., і фонд додаткової заробітної плати складає 17846,25 грн. на місяць. У 2006 році фонд заробітної плати ДП „Головний навчально-методичний центр” поділявся на 73% основної заробітної плати та на 27% додаткової заробітної плати. У фонді оплати праці більша частка – 46% належить фонду оплати праці апарату управління (рис. 3.3), 42% - загально-виробничий персонал, 12% - загальний відділ. ДП „Головний навчально-методичний центр” витрачали кошти відповідно кошторису. Найбільший обсяг коштів було витрачено на оплату праці – 60,1%. 22,2 % склали видатки загального фонду на соціальне страхування. 8,8% було витрачено на споживання, закупівлю препаратів та інших ресурсів. 1,5% склали капітальні видатки. Аудит розрахунків з оплати праці відіграє важливу роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту. Це пов’язано з тим, що облік праці і заробітної плати є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов’язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу. В роботі було складено план та програму аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці на підприємстві ДП „Головний навчально-методичний центр”, а також складені робочі документи аудитора.
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 30. - ст. 141. 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. №2542-III // Відомості Верховної Ради. - 2001. 3. Кодекс Законів України про працю 4. Закон України „Про оплату праці” 5. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р №996-ХІV. 6. Закон України “Про внесення зміни до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 22.06.2000р №1829-ІІІ. 7. Закони України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні": Закон України від 26 січ. 1993 р. № 2939-ХІІ //: В 11 т. — Верховна Рада України: Ін-т законодавства. — К., 1996. — Т. 5. — С. 13—20. 8. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР. 9. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 01.07.2004р. 31957-ІV. 10. Закон України "Про порядок погашення зобов’язання платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12. 200р. №2181-ІІІ. 11. Постанова Кабі¬нету Міністрів України від 8 квітня 1992 року № 182 "Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади". 12. Постанова Кабі¬нету Міністрів України від 28.02.02 р. №228 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ". 13. Наказ ДКУ від 29.03.2002 р. № 54 "Про затвердження Інструкції про порядок складання квартальної фінансової звітності установами й організаціями, що дістають кошти державного чи місцевого бюджетів у 2002 році. 14. Наказ ДКУ від 02.12.2002 р. №221 "Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства"; 15. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений Наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114. 16. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУ ДКУ 10.12.1999 p., № 114. 17. Положение о главных бухгалтерах, утвержденное постановлением Совета Министров СССР то 24.01.80 №59. 18. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64 19. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання, затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02.02.97 № 125/70 20. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства України від 10.08.01 № 1421/181. 21. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116. 22. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджена Наказом Голов¬ного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 23. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61. 24. Інструкцією про порядок складання у 2000 році місячних та квартальних звітів установами й організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюдже¬тів, затверджена наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 62. 25. Інструкція про порядок складання річних бухгалтерських звітів за 1999 рік установами і організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України від 22.12.99 № 120. 26. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні. Затв. наказом Голов- КРУ України від 3 жовтня 1997 р. №121 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 44. — Ст. 265. 27. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419. 28. Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР, утверждена приказом Министерства финансов СССР от 10.03.87 №61. 29. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 №68. 30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. N 538-р. "Про Концепцію застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі". 31. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. № 356. 32. Александров В.Т., Ворона О. І., Германчук П. К., Назарчук О. І., Петрашко П.Г. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі: Інтегрований комплекс (навч. посіб. для керівників і фахівців бюджетних установ та підприємств, суб'єктів господарювання всіх форм власності, автоматизована інформ.-довід. та навч.-атестаційна системи компакт-диску та інтернет-портал) — К. : АВТ, 2004. — 528с. 33. Антошкіна Л.І. Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування — К. : Видавничий дім "Корпорація", 2005. — 366с. Аренс Э.А., Лоббек Дж. К. Аудит. - М.: Финансы и статистика, 1995 –558с. 34. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навч. посіб. – Дніпропетровськ., 2002. – 284 с. 35. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навч. посіб. За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: Рута, 2001. – 411 с. 36. Бандурка О.М., Гетьманець О.П.. Бюджетне право України: Підруч. – Х.: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2003. – 152 с. 37. Блэк Дж. Экономика: Толковый словарь: Англо-русский. – М.:ИНФРА-М, Издательство “Весь Мир”, 2000. – 840с. 38. Булгакова С.О., Василенко Л.І., Єрмошенко Л.В., Александров В.Т, Недбвєва С.М. Державні фінанси: Інтегрований навч.-аиестаційний комплекс: Навч. підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.А. Мазаракі (ред.) — К. : АВТ, 2004. — с. 389. 39. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів с/п "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероблене і доповнене. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 672с. 40. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерській облік в Україні. Міфологія. Ч.2. - Житомир: ЖДТУ, 2003. – 524 с. 41. Бутинець Ф.Ф., Береза С.Л., Жиглей І.В., Малюга Н.М., Олійник О.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник / Житомирський держ. технологічний ун-т / Ф.Ф. Бутинець (ред.) . — Житомир : Рута, 2004. — 448с. 42. Бутинець Ф.Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С. М. Організація бухгалтерського обліку. — Житомир: ЖІТІ, 2001. 43. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+"Інститут післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2—3. – 820с. 44. Бухгалтерський облік і фінансова звітність – об’єкти фінансового контролю. Методичний посібник. – К.: Атака, 2003. – 304 с. 45. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях: Навч. посіб. / Голіков В.І., Зіміна І.А., Сідень О.І., Фатєєва М.В. – Миколаїв, 2002. – 362 с. 46. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Практ. посіб. / Панкевич Л.В., Зварич М.А., Бойко Р.С., Лучечко Л.М.; Ред. О.Волосевич. – Львів: Аверс, 2001. – 303 с. 47. Вербило О.Ф., Кондрицька Т.П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посіб. – К.: Видавничий центр НАУ, 2003. – 296 с. 48. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб. – К, 2000. – 165 с. 49. Голіков В.І., Зіміна І.А, Сідень О.І, Фатєєв М.В. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв : УДМТУ, 2002. — 362с. 50. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. Приклади та коментарі. - К.: Лібра, 2000. – 839 с. 51. Головко В. І., ШарманськаВ.М. Економічна діяльність підприємств: перевірка, аналіз і безпека.- К.: Центр. навчальної літератури, 2006. - 420с. 52. Державний фінансовий контроль за діяльністю бюджетних установ: Зб. нормат. док. Державний фінансовий контроль за діяльністю бюджетних установ: Зб. нормат. док. / О.В. Ситяшенко (упоряд.) О.В. Ситяшенко (упоряд.) — К. : НВФ "Освіта", 2005. — 716с. 53. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н. С. Вітвицька, І. Ю. Чумакова, М. М. Коцупатрий, М. Т. Фенченко. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с. 54. Дерій В.А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. – Бучач: МІФ, 2000. – 54с. 55. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги. — К.: КНЕУ, 2003. — 483 с. 56. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посіб.— К.: КНЕУ, 2001. – 250 с. 57. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: „Знання-Прес", 2001. - 402 с. 58. Дрозд І.К. Контроль економічних систем. - К.: Імекс. 2004. -312с. 59. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. -3-тє вид., перероб. і доп. –К.: Знання-прес. 2004. -645с. –(Вища освіта ХХІ століття). 60. Жила В.Т. Ревизия и аудит: Учеб. пособ. – К.: МАУП, 1998. – 93 с. 61. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с. 62. Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М., Базась В.М. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підручник / Міжрегіональна академія управління персоналом / В.Б. Захожай (ред.), В.М. Базась (ред.) — К. : МАУП, 2005. — 968с. 63. Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі уп¬равління: Монографія. — К.: Ельга: Ніка-Центр, 2002. 64. Канєва Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : Книга, 2004. — 180с. 65. Контроль і ревізія підприємств: Навч. посіб. Лушкін В.А., Понікаров В.Д., Ялдін І.В., Ачкасов А.Є. – Житомир, 2000. – 367 с. 66. Контроль і ревізія: Навч. посіб. Відп. ред. А.Ф. Барвінський. – Львів: Інтелект-Захід, 2001. – 199 с. 67. Контроль і ревізія: Навч. посібник // Є. М. Романів, Р. Л. Хо¬м’як, А. С. Мороз, В. В. Гресик. — Л.: Інтелект-захід, 2001. 68. Контроль і ревізія: Підручник. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. – Житомир: Рута, 2000. – 509 с. 69. Крива В.Д., Корнієнко Т.М., Сторожук Т.М., Бідюк О.О., Кушнір О.М. Облік у бюджетних установах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України / О.А. Заїнчковський (аг.ред.), Тетяна Миколаївна Сторожук (аг.ред.) — Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. — 535с. 70. Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери: Навч. посіб. – К.: Видавництво Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 149 с. 71. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: КНЕУ, 2001. 72. Ластовецький Василь Омелянович. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики / Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. — Чернівці : Прут, 2005. — 198с. 73. Левицька С.О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ / Український держ. ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне : УДУВГП, 2004. — 233с. 74. Лушкін В.А., Понікаров В.Д., Ялдін І.В., Ачкасов А.Є. Контроль і ревізія підприємств: Навч. посібник. – Житомир, 2000. – 368 с. 75. Ляшенко Ю.І. Формування бюджетних коштів України в умовах ринкової трансформації економіки: Теорія і практика. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 199 с. 76. Маляревський Ю.Д., Сімченко Л.М., Ольховська В.В.. Бюджетний облік і звітність: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. — 208с. 77. Матвеева В.О. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. – Харьков: Фактор, 2001. – 566 с. 78. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С.Ф.Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736с. 79. Облік у бюджетних установах: Навч. посіб. За ред. О.А. Заїнчковський, Т.М. Сторожук. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 535 с. 80. Організація і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в бюджетних організаціях України / О.В. Ситяшенко (упоряд.) — К., 2004. — 600с. 81. Панкевич Л.В., Зварич М.А., Бойко Р.С., Лучечко Л.М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Практ. Посіб. – Л.: Аверс, 2001. 82. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування: Нормативно-методичні матеріали. – К., 2000. – 57 с. 83. Понікаров В.Д. Ревізія підприємств з курсу "Контроль і ревізія": Навч. посіб. – Х.: Видавництво ХДЕУ, 2000. – 114 с. 84. Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 234с. 85. Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 188 с. 86. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 380 с. 87. Сімченко Л.М. Текст лекції "Облік асигнувань, коштів та видатків" з курсу "Бюджетний облік та звітність" / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2002. — 50с. 88. Статистичний щоденник Київської області за 2001 рік. – Д., 2002. 89. Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Байбекова О.О., Бариніна-Закірова М.В., Бєльчик С.В.. Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження: Наук.-практ. конф. / Міністерство фінансів України ; Головне контрольно-ревізійне управління України ; Державне казначейство України; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України — К. : Піраміда, 2005. — 143с. 90. Сторожук Т.М., Підлісна О.І., Гуменюк О.В.. Особливості бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Державна податкова адміністрація України ; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2002. — 460с. 91. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 216 с. 92. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Навч. посіб.: Львів, 2002. – 355 с. 93. Учет в бюджетных организациях. – К.: Универсал-бизнес, 2001. – 352 с. 94. Фаріон І.Д., Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах та фінансових органах: Навч.посіб. – Тернопіль: Екон. думка, 1999. – 528с. 95. Фінансове право: Навч. посіб. За заг. ред. Савченко Л.А. – Ірпінь, 2003. – 180 с. 96. Фінансове право: Підручник. Відп. ред. Л.К. Воронова. – Х.: Консум, 1999. – 495 с. 97. Чугунов І. Я., Лондар С. Л Чугунов І. Я., Лондар С. Л. Фінансово-бюджетні відносини: аналіз тенденцій розвитку в умовах трансформації економіки / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — К.; Л. : Компанія "Аліот", 2002. — 203с. 98. Шарманська В.М. Форми первинної документації та облікові регістри. - К.: Знання, 2003. - 350 с. 99. Бариніна-Закірова М. Деякі аспекти бухгалтерського обліку в бюджетних установах // Бух. облік і аудит. – 2002. – № 10. – С.30 – 37. 100. Бариніна-Закірова М. Деякі питання удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 9. – С.25 – 30. 101. Барина-Закірова М.В. Удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С.44- 52. 102. Горицька Н. Методика проведення ревізій і перевірок діяльності неприбуткових організацій // Облік і звітність. – 2002. – № 11 – 12. – С.49 – 54. 103. Гуцайлюк Л. Облікова політика бюджетних установ в умовах ринкового середовища // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2003. – №1(59). – С.39-42. 104. Каленський М.М. Удосконалення фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів // Фінанси України. – 2001. – № 5. – С.65 – 68. 105. Клименко О. Фінансування бюджетних установ: принципи, методи, бухгалтерський облик. // Сіверянський літопис. – 2001. – № 4. – С.168 – 170. 106. Коваль П.Ф., Чигасов С.Г. Деякі аспекти комп’ютеризації бухгалтерського обліку бюджетних установ // Національна академія ДПС України 107. Копил В., Сліпачук О. Бухгалтерський Облік. Облік в бюджетних установах // Школа бухгалтера. № 33, лютий 2003 108. Копил В., Сліпачук О. Бухгалтерський Облік. Облік в бюджетних установах // Школа бухгалтера. № 34, березень 2003 109. Копил В., Сліпачук О. Бухгалтерський Облік. Облік доходів бюджетних установ // Школа бухгалтера. № 38, березень 2003 110. Копил В., Сліпачук О. Бухгалтерський Облік. Облік доходів бюджетних установ // Школа бухгалтера. № 39, березень 2003 111. Купалова Г.І., С.С. Федоренко, Л.Д. Путятіна Муніципальна статистика /Посібник. - К.: АМУ, 2003. -137с. 112. Купалова Г.І. Вдосконалення методичних засад економічного аналізу інвестиційних процесів /36. Наукові записки. Том IV. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. - С. 72-78. 113. Купалова Г.І., А. Б. Калиновський Розвиток та розміщення продуктивних сил регіону: соціально-економічні аспекти. Тернопіль: „Підручники і посібники", 2005. - 229 с. 114. Купалова Г.І. Методологічні та практичні аспекти статистичної звітності підприємств // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - №10. - С. 47-55 115. Купалова Г.І. Навчально - методичний комплекс з курсу „Економічний аналіз" Із використанням кредитно-модульної системи для студентів за спеціальностями „Фінанси", „Облік і аудит". -К.: ЩО імені Тараса Шевченка, 2006. - 38 с. 116. Стефанюк І.Б. Концептуальні засади удосконалення правового забезпечення діяльності державної контрольно-ревізійної служби України // Фінанси України. – 2000. – № 11. – С.18 – 29. 117. Свірко С. Напрями організації розвитку бухгалтерського обліку бюджетних установ // Регіон. перспективи. – 2003. – № 2-3. – С.78 – 80. 118. Сліпачук О. Бухгалтерський облік. Порядок відкриття рахунків в органах держказначейства // Дт-Кт № 36, квітень 2003 119. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 447с. 120. http://rada.gov.ua Офіційний сайт Верховної Ради України 121. http://www.kmu.gov.ua/ Офіційний сайт Кабінету Міністрів України 122. http://www.dkrs.gov.ua/ Офіційний сайт Головного контрольно-ревізійного управління України
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)