Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Фінансовий аналіз прибутку та рентабельності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Карточка работы:229
Цена:
Тема: Фінансовий аналіз прибутку та рентабельності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретичні засади аналізу прибутку і рентабельності в системі управління підприємством 6 1.1. Основні напрямки розвитку галузі в умовах формування ринкових відносин. Характеристика базового підприємства 6 1.2. Економічна характеристика доходів, витрат та фінансових результатів підприємства 22 1.3. Місце і роль обліку, аналізу та контролю в інформаційній системі управління доходами, витратами та прибутком підприємства 31 2. Інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності підприємства 46 2.1. Економіко правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань аналізу прибутку і рентабельності підприємства 46 2.2. Бухгалтерський облік як інформаційна база аналізу прибутку та рентабельності підприємства 69 2.3. Напрямки удосконалення бухгалтерського обліку доходів, витрат та фінансових результатів в умовах застосування комп’ютерних технологій обробки економічної інформації 82 3. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства 98 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу прибутку і рентабельності підприємства 98 3.2. Методика аналізу прибутку і рентабельності підприємства 108 3.2.1. Загальний аналіз фінансових результатів 108 3.2.2. Аналіз формування чистого прибутку 111 3.2.3. Аналіз рентабельності підприємства 115 3.3. Особливості аналізу прибутку і рентабельності підприємства в умовах застосування електронної обробки економічної інформації 122 Висновки 134 Список використаних джерел 138
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємства, вимагає нових підходів до визначення місця та ролі підприємства в розвитку суспільного виробництва. В перехідний період виникають і отримують розвиток принципово нові організаційно-правові форми господарювання, змінюється система економічних відносин з державою, власниками, господарськими партнерами, працівниками. Ринкова економіка, переваги якої доведені світовим досвідом, характеризується вільним підприємництвом господарюючих суб’єктів. Основним принципом регулювання діяльності підприємств є ринкове саморегулювання. Переважним видом власності є приватна та колективна власність, основною цільовою функцією діяльності – отримання прибутку. В умовах ринковою економіки продавці намагаються найвигідніше продати товари, а покупці найдешевше їх купувати. Їх інтереси врівноважуються у вільній грі сил попиту та пропозицій через механізм цін на ринку. Вільне формування виробництва та споживання, їх зрівняння на нерегульованих ринках сприяє як оптимальному задовільненню потреб, так і росту добробуту підприємства та їх робітників при умові суспільного визнання результатів їхньої праці та об’єктивної оцінки результатів діяльності. Актуальність дослідження. Розвиток економіки на сучасному етапі, неминучість і необхідність перехідного періоду від однієї системи господарювання до іншої, трансформація механізмів управління ставлять перед вітчизняними підприємствами проблеми адаптації до нових ринкових умов. Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів. Характеризуючи перевищення надходжень над витратами, прибуток виражає мету підприємницької діяльності і береться за головний показник її результативності. У фінансовій політиці підприємства важливе місце займає розподіл і використання одержуваного прибутку як основного джерела фінансування інвестиційних потреб і задоволення економічних інтересів власників (інвесторів). Актуальність вивчення проблем пов’язаних з забезпеченням прибутковості підприємств тим, що визначення факторів, які впливають на неї дозволяє вжити певних заходів щодо покращення результатів діяльності підприємств. Нині проводиться активна робота в удосконаленні законодавства України щодо бухгалтерського, податкового обліку прибутку підприємства. ЇЇ успіх залежить від того, наскільки вдасться узагальнити накопичений досвід, зіставити його з зарубіжною практикою та виявити успіхи. Важливе є те, що у теперішній час існує чимало робіт державних діячів, вчених, присвячених проблемам ефективного управління формування прибутку, максимізації прибутковості підприємства. Серед них І.А. Бланк, Г.Г. Кірейцев, Ю.С. Цал-Цалко, А.М. Поддерьогін, С.Ф. Покропивний, М.Я. Коробов тощо. Масштабні перетворення в суспільно-економічному житті України призводять до змін в умовах господарювання підприємств. Насамперед це пов?язане з розбудовою ринкових відносин та притаманних їм конкуренції та фінансово-виробничій самостійності суб?єктів господарювання. Саме конкуренція є водночас як обов?язковою умовою ринкових перетворень, так і важливішим чинником виробничого розвитку. Ступінь ефективності діяльності підприємства залежить від того, як та за допомогою чого воно забезпечує собі отримання доходів та прибутків. З іншого боку, великого впливу на фінансові показники діяльності підприємств завдають витрати, які вони несуть та що обумовлені об?єктивними чинниками. Таким чином, в умовах ринкової економіки підприємства, які самостійно вирішують всі питання пов?язані з організацією, фінансуванням, плануванням та розвитком виробництва, стикаються з необхідністю оптимізації власних витрат з метою забезпечення більшого розміру прибутку. Мета дослідження полягає у глибокому дослідженні теоретичних основ, методичних засад управління формуванням прибутку підприємства та його планування на основі використання прикладних економіко-математичних моделей та програмних засобів обробки економічної інформації. Предметом дослідження роботи є прибуток як головна комерційна мета діяльності підприємства. Об’єктом дослідження є сукупність управлінських дій, пов’язаних із плануванням прибутку підприємства. Завдання дослідження полягають у наступному: - визначити економічну сутність та функції аналізу прибутку підприємства; - розглянути програмно-інформаційні системи забезпечення управління прибутком на підприємстві та засоби його аналізу; - узагальнити методи аналізу прибутку на підприємстві з використанням сучасних інформаційних технологій. При написанні роботи використано законодавчі, нормативні матеріали, учбові посібники, періодичні видання тощо. Практична цінність дослідження полягає в узагальненні підходів до управління прибутком та методології його аналізу з використанням сучасних інформаційних технологій та моделей, що може знайти використання у діяльності вітчизняних підприємств. Методи дослідження: економіко-математичні, економіко-статистичні, порівняння, коефіцієнтів, аналізу та синтезу, частково-пошуковий та інші. За допомогою методів порівняння, дедукції, індукції та інших проведено загальний аналіз формування прибутку підприємства, здійснено аналіз впливу факторів на формування прибутку підприємства, а також проаналізовано механізм управління формуванням прибутку ТОВ ВКФ «Арніка» за 2004 – 2006 роки. Також при написані курсової роботи використано програми ЕОМ: програма Microsoft Word та Microsoft Excel.
Объём работы:
140
Выводы:ВИСНОВКИ Прибуток є джерелом матеріального добробуту членів трудового колективу, соціального та виробничого розвитку. Тому кожен підприємець, кожен трудовий колектив прагне до того, щоб збільшити прибуток підприємства. Прибуток забезпечує підприємству можливості самофінансування, задоволення матеріальних та соціальних потреб власника капіталу та працівників підприємства. Він слугує також основним джерелом формування доходів, бюджету та .сплату боргових зобов'язань організації перед банками, іншими кредиторами та інвесторами. Тому показники прибутку є найважливішими в системі оцінки результативності діяльності підприємства, ступеню його надійності та фінансового добробуту. Прибуток - кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, який може виробляти великий обсяг продукції. Однак, якщо продукція не буде реалізована або реалізована за ціною, яка не забезпечує отримання прибутку, то підприємство може опинитися у тяжкому фінансовому стані. Показник прибутку найбільш в повному обсязі відображає ефективність виробництва, обсяг та якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Прибуток - один із важливіших складових частин частини аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Таким чином, прибуток роботи підприємства свідчить про те, що його продукція знайшла свого споживача, воно отримало визначену суму прибутку, частина якого у вигляді податку на прибуток надходить до бюджету держави, а залишок буде використаний для потреб підприємства. Основною задачею керівництва підприємства є виявлення резервів подальшого зростання прибутку і збільшення на цій основі рівня доходності підприємства. Механізм управління прибутковістю підприємства в умовах ринкової економіки є важливим напрямком діяльності підприємства в цілому, так як виявлення резервів збільшення прибутку в свою чергу повинно впливати на зміцнення фінансового стану підприємства. Управління прибутком представляє собою процес виробітки та прийняття управлінських рішень по всім основним аспектам її формування, розподілу та використання на підприємстві. Формування прибутку здійснюється відповідно діючого законодавства. Нині правовою базою регулювання порядок формування прибутку підприємства у податковому обліку є Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.97р., із змінами та доповненнями, у бухгалтерського обліку та звітності - Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 3 „Звіт про фінансові результати”. Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.97р. прибутком формується шляхом коригування валового доходу на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу основних засобів і нематеріальних активів. Згідно з Положенням (Стандарту) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати” прибуток формується шляхом сукупності результатів від усіх видів діяльності. Головною метою управління прибутком є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періоді. Аналіз прибутку здійснюють за даними фінансового звіту (форма № 2) підприємства. При цьому дається оцінка прибутку (збитку) в цілому і за окремими його видами. Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяль¬ності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тоб¬то відносний ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється. Об’єктом дослідження вибрано підприємство ТОВ “Арніка”. Як показав аналіз фінансових результатів підприємства ТОВ “Арніка”, дане підприємство успішно працює на ринку міста, а також в аналізованому періоді воно поліпшило свої фінансові показники. Балансовий прибуток в звітному році збільшився на 3581тис. грн. в порівнянні з попереднім роком, цей приріст склав 24,09%. Основний дохід підприємство одержує від реалізації друкованої продукції, яку вони виготовляють та закуповують у зарубіжних постачальників. Таки чином, прибуток підприємства зростав за рахунок збільшення об’ємів реалізації. Частка прибутку від реалізації у складі балансового прибутку склала 92,76%. Сума прибутку від реалізації продукції в 2006 році в 1,28 разів перевищила суму прибутку у попередньому році. Чистий прибуток підприємства збільшився на 2506 тис.грн. або на 24,8% і склав 12912 тис.грн. Цей показник зумовлений приростом переважної більшості складових чистого прибутку, що вказує на динаміку розвитку підприємства. Факторний аналіз докладно продемонстрував чинники цього збільшення. Найбільший зріст прибутку від реалізації продукції відбувся за рахунок вдосконалення політики ціноутворення, що збільшило прибуток на 100469,7 грн. Однак слід відмітити негативний вплив на прибуток зміни обсягів реалізації та собівартості продукції. За рахунок цих чинників прибуток від реалізації продукції зменшився на 16902 грн. та 32278 грн. відповідно. Також слід відмітити суттєвий негативний вплив змін у структурі реалізованої продукції на прибуток від реалізації, що склав 3180,60 грн. Найбільш докладніше, ніж прибуток, який характеризує діяльність в абсолютному виразі, остаточні результати господарювання характеризують показники рентабельності, що являють собою відносні показники і дають змогу отримати більш реальну оцінку. Рентабельність продажів показує частку прибутку в сумі виручки від реалізації. В звітному році вона склала 12,5%, що на 1,9% більше даного показника за попередній рік. Рентабельність витрат на виробництво і реалізацію продукції в звітному році склала 16,7%, це на 2,8% перевищує результат у попереднього року. Рентабельність всього капіталу зросла на 1,16% і склала в аналізованому періоді 9,62%. Рентабельність необоротних активів склала 19,13%, що на 2,21% перевищує показник попереднього року. Отже, показники рентабельності свідчать про помірний розвиток підприємства і покращення його діяльності за аналізований період. Проведений аналіз довів, що на підприємстві ТОВ “Арніка” існують резерви збільшення прибутку і рентабельності. До них відносяться: - резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення об'єму реалізації продукції, що склав 34593 грн. Реалізація резерву можлива шляхом проведення рекламних акцій серед постійних клієнтів підприємства у вигляді тимчасових знижок або інших особливих умов, щоб стимулювати їх поступово повернути попередні обсяги замовлень; - зниження витрат на гривню товарної продукції на 0,15 грн. (в тому числі за рахунок зменшення матеріальних витрат, амортизації та інших операційних витрат) дозволить збільшити суму прибутку на 23574,9 грн. Реалізувати цей резерв можна шляхом збільшення об’ємів закупленого товару, за рахунок реалізації вище зазначеного резерву, і тим самим - досягти відповідних знижок на закуплений товар; - резерв підвищення рентабельності продажів за рахунок зазначених вище складових дає підвищення прибутку на 2,88%. Таким чином, використовуючи виявлені резерви, ТОВ “Арніка” може одержати додатковий прибуток в сумі 58167,9 грн. і збільшити рентабельність виробництва з 17,88% до 20,76%.
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України. №283/97-ВР від 22.05.1997р., із змінами та доповненнями. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 29.11.99 № 290) 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” (затверджене наказом Мін.фін.України від 31.12.99 р. № 318. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток”: Наказ Міністерства фінансів України № 47/5238 від 20.01.2003р. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.04.99 р. № 87. 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”: Наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.2001р., із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну № 583 від 18.12.2003р. 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”: Наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.2001р., із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну № 989 від 25.11.2004р. 8. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В.И. Стражева. – Минск: Высшая шк., 2003. 9. Бець М. Планування рентабельності виробництва // Економіка України. – 2002. - №2. – с.15. 10. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», 1998. – 544 с. 11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: «Ника-Центр», 2001. – 528 с. 12. Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атака., 2004. – 480 с. 13. Бубенко С.П., Растяпін А.В. Максимізація прибутку підприємства // Фінанси України. – 2004. - №2. – с.19. 14. Висящев В.А. Проблемы и методы управления затратами на бизнес-проекты: Монография. - Донецк: Изд-во "НОРД компьютер", 2003. - 132 с. 15. Данілов О.Д. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів: Навч. посібник / О.Д. Данілов, А.М. Жеребних. - Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. - 459 с. 16. Економіка підприємства.: Підручник. – В 2т. т.ІІ / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Вид–во „Хвиля – Прес”, Донецк: Мале підприємство „Поиск”. Т-во книголюбів, 1998. – 280 с. 17. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП „Рута”, 2003. 18. Єфименко Т.І. Податок на прибуток: концепція визначення об"єкта оподаткування / Т.І.Єфименко, Л.Г.Ловінська, Ф.О.Ярошенко. - К.: НДФІ, 2004. - 192 с. 19. Збірник нормативних та інструктивних документів з переходу на національні положення ( стандарти) бухгалтерського обліку / Уклад. Г.О. Партин, Я.С. Карп"як, В.С. Мохняк та ін. - Л., 2000. - 112 с. 20. Ивахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. 21. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ – М.: «ПРИОР», 1997. – 160 с. 22. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон, положення, інструкції: Зб. норм. - прав. актів: Станом на 20 лют. 2007 року. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 112 с. 23. Орлов О., Рясних Є., Ларіонова К. Планування собівартості продукції // Фінанси України. – 2002. - №12. – с.48 24. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. 25. Свердан М. Прибуток підприємств // Економіка України. – 2002.-№2.– с.33. 26. Субботович Ю.Л. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур // Фінанси підприємств. – 2001. - №12. – 39 с. 27. Управление налогообложением прибыли предприятий: Учеб. пособие / Под ред. Ю.Г. Лысенко. - Донецьк: Юго-Восток, 2003. - 172 с. 28. Филимоненков А.С. Финансы предприятий / Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Ольга, 2004. – 280 с. 29. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Стояновой Е.С. – М. «Перспектива», 1997 – 258 с. 30. Фінанси підприємств/ за ред А.М.Поддєрьогіна – К.:КНЕУ,2002–364 с. 31. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцев. – Київ: ЦУЛ, 2004. – 268 с. 32. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. Авт. Кол.: наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 571 с. 33. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. проф. Г.Г. Кірейцев. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 432 с. 34. Череп А.В. Управління витратами суб"єктів господарювання: Монографія. Ч.2. Планування. контроль витрат. Управління адміністративними витратами, витратами на збут продукції, оборотними коштами, основними фондами і нематеріальними активами. Управління зниженням витрат. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. - 360 с. 35. Череп А.В. Управління витратами суб"єктів господарювання: Монографія. Ч.1. Теоретичні аспекти управління. економічна сутність, облік, організація, аналіз витрат. Управління персоналом і мотивація праці. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. - 368 с. 36. Чижова В. Основні складові формування прибутку // Економіка України. – 2004. - №4. – с.32. 37. Чубукова О. Про формування прибутку підприємств // Економіка України. – 2003. - №9. – с.6. 38. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2002. 39. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 144 с. 40. Юровский Б. Валовые доходы предприятия / Б.Юровский, А.Мерзликин. - Х.: "Консульт", 2003. - 214 с. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста) 41. Якимчук І.М. Витрати: виграш / За ред. М.П.Педана. - К.: Парлам. вид-во, 2002. - 214 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)