Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Управління якістю послуг в туристичній сфері діяльності.

Карточка работы:161
Цена:
Тема: Управління якістю послуг в туристичній сфері діяльності.
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Вступ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 1.1. Якість туристичних послуг як об’єкт управління 1.2. Методологічні засади управління якістю та конкурентоспроможністю туристичних послуг 1.3. Комплексний підхід щодо підвищення якості туристичних послуг Висновки до розділу ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ТОВ ТФ «САМ» 2.1. Характеристика структури управління та основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ ТФ «САМ» 2.2. Аналіз особливостей системи управління якістю туристичних послуг на ТОВ ТФ «САМ» 2.3. Оцінка ефективності управління якістю послуг на ТОВ ТФ «САМ» Висновки до розділу ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В РИНКОВИХ УМОВАХ 3.1. Напрямки вдосконалення системи управління якістю туристичних послуг на ТОВ ТФ «САМ» 3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління персоналом ТОВ ТФ «САМ» 3.3. Вдосконалення системи управління якістю та конкурентоспроможністю туристичних послуг на ТОВ ТФ «САМ» за рахунок введення в експлуатацію СКК «Добриня» Висновки до розділу Висновки Перелік використаних джерел Додатки
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Перспективи економічного росту України пов’язані на сьогодні із якісними елементами виробничого процесу. Якісні показники стають основним пріоритетом забезпечення конкурентноздатності продукції та рейтингових позицій підприємства на певному сегменті ринку. Слід зазначити, що це притаманне лише Україні. Всі розвинуті держави світу пройшли шлях побудови нової політики росту якості продукції. Так, японські менеджери відзначають, що політика формування високих якісних показників започаткована після другої Світової війни є актуальною і на сьогодні. При цьому, японські менеджери зазначають, що зараз вони знаходяться на початковому етапі. Актуальність проблеми формування якості продукції вирішується міжнародними організаціями, серед яких Європейська організація контролю якості (БОКК), Американська організація контролю якості (АОКК). Якість продукції є найефективніший засіб задоволення потреб споживачів та одноразово зниження витрат виробництва і розвитку підприємництва. З точки зору менеджменту слід будувати принципово нову політику щодо якості продукції. Причому, управління якістю, що приділяє увагу контролю є недоцільним, можна сказати, що це управління застарілого типу, оскільки продукція може бути без дефектів, але якісні характеристики мати низькі відносно потреб ринку: колір, форма, ергономічні якості. Недоцільним є сукупність органів управління та об’єктів управління, що взаємопов’язані шляхом матеріально-технічних та інформаційних засобів при здійсненні управління якістю продукції. Державні стандарти якості теж втратили на сьогодні своє функціональне значення, оскільки в їх основі покладена незацікавленість підприємства до підвищення якості продукції. Розвиток ринкових умов призвів до формування ринку покупця, саме вимоги споживачів продукції стають основним критерієм визначення якісних показників продукції. При цьому виникає необхідність побудови нової стратегії якості. Вона характеризується тим, що забезпечення якості не слід розглядати як технічну функцію, а визначати її як систематичний процес, який поєднує у собі організаційну структуру підприємства. Новому поняттю якості продукції повинна відповідати організаційна структура підприємства і система менеджменту. Звичайно, що зростання якості продукції потребує використання нової технології та зацікавленості усіх виробничих підрозділів підприємства. Отже, практична реалізація заходів підвищення якості продукції буде забезпечена тоді, коли буде побудована система управління якістю, що спрямована на потреби споживачів. Виникає необхідність формування менеджменту якості, в основі якого має бути покладено показник якості продукції як основна стратегічна мета підприємства. При цьому необхідно забезпечувати постійний рівень якості, саме якість має визначатись як безперервно змінна мета. Заходи зростання якості продукції мають мати відношення до всіх структурних підрозділів підприємства, підвищувати мотивацію персоналу. Таким чином, якість це є стратегічний шлях розвитку підприємства в умовах конкуренції як на внутрішньому так і зовнішньому ринках. Якість стосується усіх функцій менеджменту, а управління якістю стає найголовнішою. Зростання якості продукції може забезпечити високі показники фінансового стану підприємства, розширення та завоювання нових ринків збуту, досягнення високого технічного рівня продукції. Політику підприємства в області якості формує вищий менеджмент. Система якості включає забезпечення якості, управління якістю, підвищення якості. Забезпечення якості продукції складає сукупність заходів, що створюють необхідні умови його досягнення. Управління якістю являє собою прийняття рішення на основі аналізу якості, контролю та обліку показників якості. Щодо підвищення якості, то це є постійна діяльність, спрямована на зростання технічного рівня продукції, якості її виготовлення, вдосконалення елементів виробництва та системи якості. Отже, якість продукції виходить на перший план управлінської діяльності підприємства. Для прийняття управлінського рішення менеджменту підприємства необхідно мати надійну методику оцінки якості, практична реалізація якої давала б змогу підвищувати ефективність функціонування підприємства. В умовах розвитку конкурентних відносин в туристичній галузі успіх окремих підприємств на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх послуги відповідають стандартам якості. Тому проблема управління якістю актуальна для всіх суб’єктів туристичного ринку. Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність національної економіки. При цьому необхідно враховувати те, що підвищення якості туристичних послуг – задача довгострокова і безперервна. Рівень якості туристичних послуг не може бути постійною величиною. Послуги залишаються технічно прогресивними, зручними, модними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш досконалі, що обумовлено науково-технічним прогресом в науці і техніці. Але на кожному часовому етапі якість продукції повинна бути оптимальною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при відносно мінімальних затратах на її досягнення. З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, а, навпаки, стає складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично неможливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. Процес управління якістю на будь-якому підприємстві незалежно від виду діяльності повинен бути одним з основних процесів. Тільки якість продукції визначає життя і конкурентоспроможність підприємства. Ефективність чинності нових законів України, приватизація, розвиток нових зовнішньоекономічних зв'язків в кінцевому підсумку залежить від усунення усіх дестабілізуючих економіку факторів на підставі їхнього всебічного аналізу. Однім з таких факторів є низька якість продукції, що виготовляється. В ході дослідження осмислені і узагальнені вітчизняні та зарубіжні джерела з питань управління якістю продукції, розглянуто застосування різноманітних засобів забезпечення якості продукції, застосування комплексних систем управління якістю, стандартизація і сертифікація продукції. Об’єктом дослідження є процес управління якістю туристичних послуг та його особливості в межах ЗАТ ТФ «САМ». Джерельна база. У процесі дослідження були використані результати наукових та прикладних розробок численних вітчизняних та західних фахівців. Так управлінню якістю приділяли увагу такі відомі вітчизняні економісти, як Горський В.Г., Адлер Ю.П., Версан В.Г., Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.І., Зорін Ю.В.Мільнер Б.З., Потулова В.В. та багато інших. Цікавими є розробки в галузі управління якістю в її взаємозв’язку із конкурентоспроможністю підприємства (продукції, послуг) та загальною стратегією підприємств таких дослідників, як І.Ансофф, О.С.Виханський, І.З.Должанський, Т.О.Загорна, М.І.Круглов, М.Е.Портер. Серед робот закордонних економістів найбільше розповсюдження в нашій країні отримали роботи Ісікава К., Сакато Сіро, Макмілана Ч., Мондена Я. Дана тема цікавить й сучасних фахівців Шаповал М.І., Фомічева С.К., Ільєнкову С.І, Ільєнкову Н.Д. та інших. Предметом дослідження при написанні цієї роботи виступає управління якістю туристичних послуг. Метою даної дипломної роботи є дослідження ефективності управління якістю туристичних послуг на базовому підприємстві та розробці можливих напрямків їх удосконалення. Основними задачами, які ми поставили для досягнення даної мети, можемо вважати наступні: 1. розкрити теоретичні основи управління якістю туристичних послуг шляхом дослідження її сутності, аналізу існуючих систем управління якістю, виявлення основних особливостей організації останніх у різних країнах та визначення основних методів дослідження і методики аналізу, що буде використовуватися в роботі; 2. провести безпосередній аналіз стану та ефективності функціонування системи управління якістю туристичних послуг базового підприємства; 3. визначити специфічні риси конкурентних позицій підприємства та фактори, що впливають на результативність його функціонування; 4. дослідити проблемні аспекти управління якістю туристичних послуг на підприємстві із встановленням пріоритетних напрямків її удосконалення за рахунок підвищення ефективності управління персоналом та реалізації інвестиційного проекту на базі підприємства, пов’язаного із формуванням вертикально інтегрованої структури підприємства, завдяки чому буде отримана можливість використання потенціалу санаторно-курортного обслуговування клієнтів підприємства, що, у кінцевому підсумку позитивно вплине на якість наданих послуг та прибутковість підприємства у цілому. В ході дослідження використовувалися методи економічного аналізу, маркетингових досліджень, інвестиційних розрахунків, кількісного та якісного аналізу якості. Мета та завдання дослідження обумовили його структуру, яка складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків
Объём работы:
111
Выводы:Усе більше освоєння нового для нашої країни економічного середовища відтворення, тобто ринкових відносин, диктує необхідність постійного поліпшення якості з використанням для цього всіх можливостей, усіх досягнень прогресу в області техніки й організації виробництва. Найбільш повне і всебічне оцінювання якості забезпечується, коли враховані усі властивості аналізованого об'єкта, що виявляються на всіх етапах його життєвого циклу: при виготовленні, транспортуванні, збереженні, застосуванні. Управління якістю на підприємстві – це керівна діяльність по забезпеченню проектування, виготовлення і реалізації товарів та послуг, що володіють досить високим ступенем корисності і задовольняючих запити споживачів. Оцінити рівень якості послуг можна по якісних і кількісних ознаках. Якщо вони відповідають стандартам, то послуги варто сертифікувати. Кінцева мета проведення сертифікації – це не тільки підвищення якості продукції і послуг, але і гарантії безпеки живучим сьогодні і збереження здорового навколишнього середовища для тих, хто буде жити завтра. Низька (не конкурентноздатна) якість туристичних послуг – не абстрактна категорія, а цілком конкретна причина нежиттєздатності підприємства. Тому проблема якості усвідомлюється вже як стратегічна проблема. Здатність підприємства досягати своїх цілей, забезпечуючи конкурентноздатність послуг, що надаються, визначається діючою на ньому системою організації і управління – системою управління якістю. Для визначення планованих заходів забезпечення якості доцільно формувати цільові науково-технічні програми підвищення якості туристичних послуг. Програма розробляється на конкретну послугу або туристичний продукт і повинна містити завдання по технічному рівню і якості створюваної продукції, вимоги до ресурсного забезпечення всіх етапів петлі якості, а також заходи на всіх етапах петлі якості, що забезпечують реалізацію цих вимог. Аналіз розвитку форм і методів організації робіт з якості, виявлення можливості застосування до робіт по якості принципів загальної теорії управління, розробка схем механізму управління якістю, визначення характеру потреб, стан кон'юнктури ринку як вихідного елементу управління якістю продукції, критичний розгляд визначень основних термінів свідчать про наступне: 1. Сучасну організацію робіт з якості теоретично припустимо, а практично доцільно й ефективно будувати не на загальному глобальному контролі, а на принципах загальної теорії управління на основі схем механізмів управління якістю продукції; 2. Сучасне управління якістю туристичних послуг повинне прямо орієнтуватися на характер потреб, їхню структуру і динаміку; ємкість і кон'юнктуру ринку; стимули, обумовлені економічною і технічною конкуренцією, характерні для ринкових відносин; 3. Сучасне управління якістю на підприємстві, незалежно від форми власності і масштабу виробничої діяльності, повинне оптимально сполучати дії, методи і засоби, що забезпечують, з одного боку, виготовлення продукції, що задовольняє поточні запити і потреби ринку, а з іншого боку – розробку нової продукції, здатної задовольняти майбутні потреби і майбутні запити ринку; Принципова схема механізму управління якістю органічно взаємодіє з маркетинговими дослідженнями і включає у свій склад блок розробки політики в області якості. Аналіз рівня якості туристичних послуг та їх конкурентоспроможності, проведений на прикладі ЗАТ ТФ «САМ», призвів до висновку, що у цілому підприємство намагається підтримувати партнерські та ділові стосунки з численими спеціалізованими та багатопрофільними туристичними організаціями, готелями, тур операторами, транспортними компаніями та державними установами для забезпечення надання клієнтам високоякісних туристичних послуг у широкому асортименті. Серед партнерів ЗАТ ТФ «САМ» – авіакомпанії „Авіалінії України” та „Люфтганза”, транспортні компанії „Автосервіс-Київ”, „Хорст”, іноземні туристичні агенції та агенства з розміщення туристів, вітчизняні тур оператори ЗАТ „Сам”, ТОВ „Гальф-тур”, ТОВ „Альфа-Тур”, вітчизняні підприємства готельного господарства ГК „Братислава”, готель „Дніпро”, ДП „Ялта-інтурист”, ТОВ „Ялта-турсервіс” тощо.Саме наявність численних партнерських угод надає можливість ЗАТ ТФ «САМ» задовольняти бажання клієнтів та надавати туристичні та супровідні послуги у широкому спектрі із забезпеченням їхньої високої якості. Організаційна структура управління якістю туристичних послуг та продуктів на ЗАТ ТФ «САМ» являє собою єдність ступіней і ланок управління в їхній залежності і співпідпорядкованості і включає всі підрозділи підприємства, що беруть участь в управлінні, розробці, наданні та супроводі туристичних продуктів на стадіях розробки, наданні, обігу й споживанні. Структура системи визначається складом служб і підрозділів, змістом і розподілом між ними задач і функцій управління і необхідних для виконання засобів. При цьому вона передбачає багаторівневу організацію управління: об'єднанням, підприємством, цехом і т.д. Головна ціль політики в галузі забезпечення якості туристичних послуг ЗАТ ТФ «САМ» – гарантувати клієнту досягнення та підтримання високого рівня організації та надання туристичних послуг для одержання максимального задоволення. Основна проблема, на яку необхідно звернути увагу туристичної фірми «САМ» – це місце і значення людського фактора в процесах поліпшення якості надання послуг. Нова філософія управління вважає найбільшою цінністю людину не лише в цілому у суспільстві, але і в самих процесах виробництва. Засновані на цій філософії нові підходи управління якістю, передбачають мотивацію і підтримку на індивідуальному та командному рівні творчого ставлення до праці усіх підрозділів всього персоналу підприємства. Так бажано розглянути досвід підприємств, що підвищили свою ділову досконалість і досягли успіху на ринку. Рішення про впровадження системи управління якістю надання послуг у туристичної фірми «САМ» відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001 було прийнято головою правління. З самого початку діяльності туристичної фірми «САМ», засновниками введені стандарти керування підприємством, у яких чітко визначені місія, стратегія і цілі фірми. Особлива увага надала системі моніторингу цін на ринку конкурентів, що сприяло швидкому реагуванню на зміну цін конкурентів, і моніторингу цін на ринку постачальників – відповідно дозволило упорядкувати інформаційні потоки по веденню закупівельної діяльності і прискорило ухвалення рішення по формуванню замовлень, а це позитивно вплинуло на обсяги реалізації за 2000-2005 роки. Особлива увага на підприємстві приділяється інноваційній політиці. Більше половини прибутку щорічно спрямовується на модернізацію. Це дозволяє постійно знижувати витрати виробництва та підвищувати якість. Подальше удосконалення системи управління якістю туристичних послуг та підвищення їх конкурентоспроможності в межах ЗАТ ТФ «САМ», на наш погляд має бути засноване на встановленні тривалих зв?язків із корпоративними клієнтами, у першу чергу, у сфері надання послуг із санаторно-курортного обслуговування. З цією метою в межах роботи було запропоновано реалізувати інвестиційний проект із збільшення виробничої потужності одного з партнерів ЗАТ ТФ «САМ» – СКК „Добриня”. Умовами проекту передбачається збільшення кількості ліжко-місць, технічне переоснащення комплексу та формування умов продажу путівок для корпоративних клієнтів. За умов виробництва 200 комплектів послуг (20000 днів відпочинку та лікування) собівартість випуску дорівнюватиме 14493065,34 грн. Термін використання інвестиційних ресурсів дорівнює 10 рокам, за річною ставкою доходності 35 % та ставкою дисконтування 15 %. Повернення інвестованих коштів відбуватиметься рівномірно у розмірі 1,2 млн. грн. щороку із одночасною сплатою відсотків на суму інвестованих коштів, що залишилася на початок кожного періоду. Для проведення оцінки ефективності запропонованого проекту зауважимо, що за результатами маркетингових досліджень було запропоновано встановити наступну ціну на один комплект 155250 грн., що дорівнює 388,12 грн. на 1 особу на день. Усього ж за 3 роки реалізації цього проекту буде отримано 5640274,39 грн. Тобто, необхідний для повного погашення інвестиційних витрат розмір чистих дисконтованих грошових надходжень дорівнює 89,15 % його річного розміру (у 3 рік з початку реалізації проекту). Таким чином, у 11 місяці третього року з початку реалізації проекту настане момент окупності інвестиційних витрат (11 місяців – це 89,15 % року). Точний термін окупності проекту складає 2 роки й 325 днів. Реалізація запропонованого проекту, на нашу думку, слугуватиме подальшому зміцненню партнерських відносин із корпоративними клієнтами ЗАТ ТФ «САМ», призведе до розвитку взаємовідносин із банківськими установами та державними органами управління, дозволить підприємству зарекомендувати себе в якості надійного партнера для іноземних тур операторів та фірм, може призвести до підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку туристичних послуг.
Вариант:нет
Литература:1. Адлер Ю.П. Новое направление в статистическом контроле качества - методы Тагути. - М.: Знание, 1988 – 144 с. 2. Адлер Ю.П. Статистический контроль - условие совершенствования качества продукции. (О методах Г.Тагути и их применении) // Автомобильная промышленность США. - 1987. - № 11.-С. 30 - 38. 3. Адлер Ю.П. Управление качеством: Статистический подход. - М.: Знание, 1979 – 84 с. 4. Акулич И.Л. Внутренняя и внешняя среда маркетинга - Минск, 1996 – 218 с. 5. Ансофф И. Стратегическое управление/Пер, с англ.; Под ред. Л.И.Евенко. - М.: Экономика, 2003 – 374 с. 6. Басовський Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. – М.:, 2002. – 212 с. 7. Белобрагин В.Я., Павлов Л.И. Основа успеха - неформальный подход // Стандарты и качество. - 1988. - № 8. - С. 55 -60. 8. Білорус О., Рогач В.— Менеджмент: пошук і обгрунтування стратегічних цілей підприємства //Економіка України, 2000 , №7, с.40-48 9. Версан В.Г. Интеграция управления качеством продукции. Новые возможности. - М.: Изд. стандартов, 1994. - 160с. 10. Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 252с. 11. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П.Глудкин, Н.М.Горбунов, А.И.Гуров, Ю.В.Зорин. Под ред.О.П.Глудкина. - М.: Радио и связь, 1999.-600с. 12. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник, 2-е изд. - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995 – 326 с. 13. Горский В.Г., Адлер Ю.П. Планирование промышленных экспериментов. (Модели статики). - М.: Металлургия, 1974 – 64 с. 14. Горский В.Г., Адлер Ю.П. Планирование эксперимента в системах контроля качества // Надежность и контроль качества. - 1971. - №6. - С.46-59. 15. Дийков С.А. Управление качеством продукции в Японии // Приложение к бюллетеню иностранной коммерческой информации. - 1987. - № 9. - С.2-24. 16. Должанський І.З., Загорна Т.О.Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 17. ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарти управління та забезпечення якості. Частина 1. – 72 с. 18. ДСТУ ISO 9000-2-96 Стандарта управління якістю та забезпечення якості. Частина 2. Настанови щодо застосування ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9000-2-95, ДСТУ ISO 9000-3-95 – 158 с. 19. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред.С.Ф.Покропивного – Вид.2-ге, перероб. та доп. – К.:КНЕУ, 2001. – 528 с. 20. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. – М.: Финпресс, 1998, 192 с. 21. Как работают японские предприятия / Под ред. Я.Мондена, Р.Сиби-кавы, С.Такаянаги, Т.Нагао / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989 – 77 с. 22. Кириллов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. С-Пб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996 – 179 с. 23. Кириченко Л.С.,Чуніхіна Н.М. Сертифікація та якість продукції с сучасних умовах господарювання: Навчальний посібник. – К.: КДТЕУ, 1996. - 50с. 24. Кириченко Л.С.,Чуніхіна Н.М. Сертифікація та якість продукції с сучасних умовах господарювання: Навчальний посібник, Київ, КДТЕУ, 1996 - 50с. 25. Койфман Ю.І. та інші. Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості. Довідник. – Львів – Київ, Видання ТК-93, «Управління якістю і забезпечення якості», 1995 – 180 с. 26. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Пер. с англ.; Под ред. О.С.Виханского. - М.: Прогресс, 1987 – 173 с. 27. Котляр Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990 – 613 с. 28. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией. Учебник для ВУЗов. – М.: РДЛ, 1998 - 768 с. 29. Крылова М.С. Зарубежный опыт управления качеством. - М.: Стандарты, 1992. - 140с. 30. Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции. - М.: Высш.шк., 1991. - 304с. 31. Курицын А.Н. Управление в Японии: организация и методй. - М.: Наука, 1981. - 232с. 32. Липсиц И.В. Коссов В.В. Інвестиційний проект. - М.: изд-во “Бек”,1996 – 360 с. 33. Лифиц И.М Основы стандартизации, метрологии и управления качеством товаров. - М., 1994. - С.9-19. 34. Макаренко М.В., Малахина О.М. Производственный менеджмент: Учебн. пособие для вузов. – М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 384 с. 35. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и стати¬стика, 1996 – 461 с. 36. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1998 - 704 с. 37. Минин Б.А. Качество. Как его анализировать? - М.: Финансы и статистика, 1989. - 96с. 38. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК» ЕксОб, 2002. – 559 с. 39. Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности: Пер.с англ. – 2-е русск. изд. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 231с. 40. Обов’язкова сертифікація туристичних та готельних послуг в Україні. Довідник, Львів. – 1997. – 252 с. 41. Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник для вузов. - М.: Экономика, 1998. - 639с. 42. Основы управления качеством: Учеб. пособие / С.К. Фомичев, А.А. Старостина, Н.И. Скрябина. – К.: МАУП, 2000. – 196 с.: ил. – Библиогр.: с.187-191. 43. Палачев Е.М., Крылова Г. Д. Некоторые аспекты управления качеством продукции в Китайской Народной Республике// Научные и организационные основы обеспечения качества и конкурентоспособности экспортной продукции. - М.: Торгово-промышленная палата СССР. - Вып. 2. - Секция по вопросам качества экспортной продукции, 1988. - С.37 - 43. 44. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний)/Пер. с англ.; Под ред. Л.И.Евенко. - М.: Прогресс, 1986 – 238 с. 45. Плотин Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник, Збірник вправ. - Львів: державний уіверситет "Львівська полггехніка", 1999. -258с. 46. Портер М.Е. Стратегія конкуренції – К.:Основи, 1997 – 312 с. 47. Потулова В.В. Качество - путь к внешнему рынку: Опыт промышленных фирм Японии. - М.: Изд-во стандартов, 1970 – 188 с. 48. Робертсон А. Управление качеством. Под общ. ред. В.И. Сиськова. - М.: Прогресс, 1974. - 255с. 49. Сакато Сиро. Практическое руководство по управлению качеством. Под ред. В.И. Гостева. – М.: Машиностроение, 1980. - 216с. 50. Стандартизація та сертифікація туристичних послуг. Опорний конспект лекцій для студентів / За заг.ред.О.В.Паніматченко – К.:КНТЕУ, 2002. – 75 с. 51. Стивенсон В.Дж. Управление производством: Пер с англ. - М.: БИНОМ, Лаборатория базовых знании. 1999. - 928с. 52. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент – М.:ЮНИТИ - 1998 – 576 с. 53. Уайт Д.Д., Бед нар Д.Э. Поиск проблем и кружок качества // Методы снижения издержек производства / Под ред. Б.И.Майдан-чика, Г.В.Сергеева. - М.: Экономика, 1987. - С.36 - 42. 54. Управление качеством продукции. Справочник. - М.: Издательство стандартов, 1985. - 464с. 55. Управление качеством. Учебник / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. Доктора экономических наук, профессора Ильенковой С.Д. - М.: ЮНИТИ, 1998 – 551 с. 56. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 – 382 с. 57. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учебно-практическое пособие, 2-е изд. - М.: “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1997 – 218 с. 58. Харрингтон Дж. X. Управление качеством и американских корпорациях: Сокр. пер. с англ. - М.: Укономика, 1990. - 271с. 59. Цапенко В. Основы стратегического управления. // Бизнесс-Информ . 1999. № 12. – с. 47-49. 60. Шаповал M.I. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 174с. 61. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2003. – 475 с. Юдинов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. – М.: АКаЛиС, 1996 – 192 с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)