Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетингові дослідження»

«Дослідження ринку будівельних послуг»

Карточка работы:234
Цена:
Тема: «Дослідження ринку будівельних послуг»
Предмет:Маркетингові дослідження
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 6 1.1. Концептуальні підходи щодо маркетингових досліджень 6 1.2. Особливості маркетингових досліджень ринку будівельних послуг 17 1.3. Тенденції сучасного ринку будівельних послуг 28 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП "ГЕЙЛ" 43 2.1. Оцінка маркетингової діяльності ДП "Гейл" 43 2.2. Аналіз впливу факторів мікросередовища на організацію проведення досліджень на підприємстві ДП "Гейл" 50 2.3. Дослідження ринку будівельних послуг на підприємстві ДП "Гейл" 53 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ НА ДП "ГЕЙЛ" 68 3.1. Вдосконалення системи управління проведення досліджень ринку будівельних послуг 68 3.2. Оцінки ефективності проведення маркетингових досліджень на підприємстві 71 3.3. Розробка маркетингової програми на основі результатів досліджень на підприємстві 75 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103 ДОДАТКИ 109
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Актуальність дослідження. Маркетинг - одна з основних дисциплін для професійних діячів ринку, таких, як роздрібні торговці, працівники реклами, дослідники маркетингу, завідувачі виробництвом нових і марочних товарів і т.п. Їм необхідно знати, як описати ринок і розбити його на сегменти; як оцінити потреби, запити й переваги споживачів у рамках цільового ринку; як сконструювати й випробувати товар з потрібними для цього ринку споживчими властивостями; як за допомогою ціни донести до споживача ідею цінності товару; як вибрати вмілих посередників, щоб товар виявився широкодоступним, добре представленим; як рекламувати й продавати товар, щоб споживачі знали його й хотіли придбати. Маркетингова діяльність як найважливіша функція в сфері підприємництва повинна забезпечувати стійке, конкурентоспроможне положення того або іншого суб’єкта маркетингової системи на ринку товарів і послуг з урахуванням стану внутрішнього й зовнішнього середовища. У цьому змісті маркетингова діяльність припускає проведення маркетингових досліджень і розробку програми маркетингових заходів, які використовуються з метою підвищення продуктивності фірми й ефективності задоволення потреби кінцевого споживача або клієнта. Сучасний етап розвитку будівельного ринку можна з повною впевненістю назвати епохою інформації. Використання інформаційних систем і інформаційних технологій в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин стає одним з найбільш важливих елементів ефективного управління й маркетингу. Компанії все частіше вдаються до допомоги сучасних інформаційних систем і технологій, щоб стежити за зростаючими зовнішніми й внутрішніми потоками інформації, використовувати її для аналізу, прогнозування, прийняття управлінських рішень. Відомий «рецепт для гарного рішення: 90 % інформації й 10 % натхнення» 14, с. 74. Однак самі по собі інформаційні системи й технології не можуть бути основним інструментом у досягненні корпоративних цілей. Тільки ті підприємства, які чітко визначили корпоративну й конкурентну стратегію, мають представлення про власні інформаційні потреби, можуть домогтися успіху. У теорії й практиці менеджменту й маркетингу зростає інтерес до інформації як об’єкту й ресурсу управління. Це пояснюється послідовним розширенням інформаційного впливу на управлінські рішення: - при нормативному й регламентуючому управлінні використовувалася внутрішньофірмова інформація, переважно виробнича; - при адаптації підприємств до ринкових умов формувалися системи інформації про зовнішнє середовище; - при функціонуванні підприємств у ринкових умовах стали розвиватися інформаційні системи як засоби інтегрованого впливу на прийняття управлінських рішень. Дослідженням методологічних аспектів оцінки ролі інформації в процесі прийняття рішень присвячені роботи таких закордонних і вітчизняних учених як І. Аренков; Г. Багієв; Р. Баззел, Д. Кокс, Р. Браун; Е. Голубков; S. Dibb, Р. Kotler, F. Leverick, D. Littler, D.Wilson; S. Li; J. Talvinen; G. Giaglis, N. Mylonopoulos, G. Doukidis та ін. Однак, подібні дослідження проводилися в основному за кордоном, і рекомендації з удосконалювання системи інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингової діяльності давалися виходячи з умов функціонування західних компаній. У цьому зв’язку важливим є узагальнення накопичених західними вченими теоретичних знань і оцінка можливості їхнього практичного застосування для управління процесом формування й/або вдосконалювання системи інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингової діяльності українських підприємств. Об’єктом дослідження є маркетингові дослідження як важлива ланка маркетингу. Предметом дослідження виступають організаційно-інформативні механізми, задіяні у процесі маркетингового дослідження на ринку будівельних послуг. Таким чином, мета справжньої роботи - обґрунтування й подання основних етапів маркетингових досліджень на підприємстві ДП „ГЕЙЛ”, яке займається реимонтно-будівельними послугами, вивчення маркетингової інформації, її джерел, видів і аналізу, аналізу та дослідження підприємства. Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання: - розглянуто теоретико-методичні основи дослідження ринку будівельних послуг в Україні; - проведений аналіз маркетингової діяльності підприємства в сфері надання будівельних послуг на прикладі ДП „ГЕЙЛ”; - запропоновано шляхи вдосконалення проведення досліджень ринку будівельних послуг на ДП „ГЕЙЛ”. Теоретичною та методологічною основою даного курсового дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі маркетингу. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми дипломного дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань дипломної роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
110
Выводы:ВИСНОВКИ Таким чином, можна зробити наступні висновки і узагальнення із проведеного дослідження: Маркетингові дослідження - це систематичний збір і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і подання даних, що відносяться до поведінки, потребам, відносинам, думкам, мотиваціям і т.д. окремих особистостей, підприємств, державних установ у контексті їх підприємницької, економічної, суспільної, щоденної діяльності. Маркетингові дослідження покликані надати допомогу у визначенні потенціалу ринку (розмір ринку, тенденції розвитку, потенціал росту ринку), аналізі покупців (їхні потреби й запити, невирішені завдання, незаповнені ніші), оцінці конкурентної ситуації на ринку (виявлення основних конкурентів, їхньої частки ринку, стратегії, переваги й недоліки в порівнянні з підприємством). Проведення маркетингових досліджень саме й пов’язане з необхідністю зменшення ризику здійснюваної підприємницької діяльності. Маркетингові дослідження і їхня належна організація стає інструментом, за допомогою якого істотно знижується ризик підприємництва, продуцента, постачальника, посередника й зростає якість рішення завдань споживача. Значення маркетингових досліджень підсилюється також тим, що зростає роль фактору "невизначеності" в організації управління підприємництвом, розглянутої як нестабільність, мінливість економічного й соціального поводження суб’єктів маркетингової системи. Маркетингове дослідження на ринку будівельних послуг – специфічна діяльність, пов’язана з визначенням попиту на види ремонту (офісні, ресторанні, квартирні), особливостями планування ремонтних послуг, вибору дизайнерських рішень, сезонною специфікою попиту на даний вид послуг. Інформаційне забезпечення ринку ремонтних послуг - це процес задоволення потреб потенційних клієнтів в інформації про ремонтні та дизайнерські послуги, засноване на застосуванні спеціальних методів і засобів її одержання, обробки, нагромадження й видачі в зручному для використання виді. Аналіз ринку маркетингової інформації на ринку ремонтних послуг припускає пошук джерел достовірних даних, що найбільш повно відображають реальні ринкові процеси. Інформаційні ресурси розділяють за секторами інформаційного ринку й у кожному секторі визначають інформацію, необхідну для маркетингової діяльності ремонтних підприємств. Виділяють наступні інформаційні ресурси. На діяльність ремонтного підприємства постійно впливає безліч факторів зовнішнього середовища. Отже, можна узагальнити, що маркетингові дослідження є важливими у дослідженні ринку будівельних послуг, тому доцільним є українським підприємствам використувати цю практику у своїй діяльності. На початку 90-х років у нашій країні настала ера євроремонту. На вітчизняний ринок залили імпортні товари, сантехніку, оздоблювальні матеріали, а разом з ними й інформація про світові технології в галузі ремонту. У значної частини громадян з’явилася нарешті можливість почати оформляти свої будинки на рівні європейських стандартів. У міру того, як росло число заможних громадян, рівень доходів яких наближався до середньоєвропейського, в Україні почав формуватися зовсім новий вид бізнесу. З’явилися окремі фахівці, а потім і фірми, що бралися виконати ремонт квартир відповідно до європейських стандартів, а в лексикон українців з цього моменту ввійшло ємне, звучне і всім зрозуміле слово «євроремонт». Ще зовсім недавно дизайн інтер’єра мав на увазі тільки "євроремонт" (в обробці приміщення використовувалися імпортні матеріали і технології). У плині останнього років реалізуються, в основному, часткові інтер’єри, набагато змістовний і яскравий, котрі є втіленням індивідуальних художніх творчих актів архітектора (дизайнера) і замовника. Тепер замовник хоче мати абсолютно оригінальний, унікальний і підходящий в усіх дріб’язках його родині будинок; а дизайнер професійно допомагає йому спочатку осмислити потреби, сформулювати побажання, а потім формалізувати їх на цілком реальній основі конкретного архітектурного простору, бюджету й оздоблювальних матеріалів, що є на ринку, меблів та інших складового інтер’єра. Дизайн інтер’єра - це, по суті, конкретизація зовнішнього вигляду приміщення. На даному етапі вирішується якими будуть підлогові покриття, обробка стін, двері в кожнім конкретному прорізі, як і які будуть розставлені меблі, складається план освітлення і вирішується багато інших питань з детального відпрацьовування майбутнього інтер’єра. Дизайнерський блок може йти відразу після архітектурної роботи, а може і без неї там, де форма і функції приміщення залишаються колишніми. Ринок дизайнерських послуг існує як реальний компонент економіки України оборотом, що перевищує в сумі 5 мільярдів доларів на рік. При цьому усе більш ємним його сегментом стає ринок послуг з проектуванню і дизайну житла і суспільним середовищем. Цей ринок поки погано структурований і розкид цін на ті самі послуги дуже великий. За деякими оцінками, діяльність дизайнерів і архітекторів, що надає послуги по проектуванню об’єктів житла і суспільним середовищем, забезпечує більш 65% продажу будівельних і оздоблювальних матеріалів, меблів устаткування, аксесуарів домашнього побуту. Отже, підводячи підсумок, необхідно підкреслити, що для забезпечення стабільного розвитку підприємство на ринку ремонтних послуг, перш за все, повинно досягти певного рівня ефективності своєї роботи, а для цього необхідно впровадити і постійно вдосконалювати на підприємстві систему управління конкурентоспроможністю підприємства, що включає в себе аналіз конкурентного середовища, оцінку рівня конкурентоспроможності, планування та реалізацію конкурентних стратегій. Дочірнє Підприємство “Гейл” засновано в червні 2001 року. Адреса підприємства: м. Київ, п-т Червонозоряний 117, оф. 51. Офіційний сайт – http://www.gael.kiev.ua. Засновником фірми є московська компанія ТОВ «Гейл», що у свою чергу існує на російському будівельному ринку вже більше 10 років. Маючи великий досвід реконструкції офісів, ДП “Гейл” може якісно й у строк виконати всі роботи, включаючи: - Дизайн і проектні роботи; - Ремонтні роботи; - Поставку меблів; - Поставку й настроювання оргтехніки; - Настроювання внутрішньої АТС; - Настроювання комп’ютерної мережі; - Підключення до мережі Інтернет; - Будь-яку іншу роботу, необхідну для початку функціонування офісу. Як ми бачимо, спектр робіт ДП „Гейл” – досить широкий. Таким чином, можна узагальнити, що ДП “Гейл” – це високоякісний ремонт квартир і офісів, дизайн-проект інтер’єрів, перепланування, узгодження, гарантія 2 роки, страхування робіт. Так як фірма ДП “Гейл” невелика, то маркетинговими дослідженнями конкурентів тут займається одна людина. Маркетингова діяльність в основному зводиться до визначення засобів реклами та до дослідження потенційних клієнтів фірми. Дослідження на ринку будівельних послуг проводить маркетолог ДП „Гейл”. В його роботу входить наліз тенденцій взагалі на ринку ремонтних послуг, відслідковування нових технологій надання ремонтних послуг, аналіз споживачів та конкурентів. Крім дослідження споживачів, маркетолог ДП „Гейл” проводить і дослідження конкурентів за допомогою опитання за телефоном. Нами було виділено головного конкурента ДП „Гейл” – компанію „Максимум ХХІ”, яка набрала максимум балів завдяки опитуванню за телефоном. Проаналізувавши проведення маркетингового дослідження у другому розділі дипломної роботи, можна сказати, що необхідно розширювати штат співробітників, бо одному маркетологу буде складно справлятися з завданнями при розширенні діяльності ДП „Гейл”, до якої фірма прагне. Провівши на основі зібраних маркетологом даним аналіз конкурентоспроможності ДП „Гейл”, ми побачили, по всім показникам ДП „Гейл” опинився на 2 місці після компанії „Максимум ХХІ”. Звичайно, тут присутня похибка дослідження, адже розглядались лише 2 вітчизняні ремонтно-будівельні компанії. Проте, навіть якщо врахувати решту будівельних фірм, то їхній вплив не надто змінить отримані результати. Метою розробки рекомендацій, спрямованих на посилення конкурентної позиції ДП „Гейл” являється оптимальний розподіл наявних у підприємства ресурсів, що дозволить забезпечити надання послуг у необхідних обсягах і необхідної якості, а також своєчасно задовольняти виникаючі потреби клієнтів. До рекомендацій, спрямованих на впровадження організації маркетингової діяльності підприємства можна віднести розробку плану рекламної компанії підприємства. При пропозиції до впровадження цієї рекомендації переслідувалася ціль оптимального розподілу засобів, виділених для організації маркетингової діяльності. Отже, щоб покращити свою діяльність і у перспективі вийте на перше місце за експертними оцінками, надамо необхідні рекомендації. Моя пропозиція по оптимізації структури майбутнього відділу маркетингу полягає в наступному - варто організувати два підрозділи: - Підрозділ M.І.T.; - Підрозділ Specіal Events. А при наданні нових ремонтних послуг ми довідаємося, хто є потенційним споживачем, що дозволить більш точно „підігнати” характеристики послуги під вимоги клієнтів. Одним з методів визначення пріоритетності ремонтних послуг з погляду інтересів покупців є анкетування, що дозволяє з’ясувати ступінь і мотиви переваги при виборі товару. Як ми побачили з другого розділу дипломної роботи, анкетування вже проводиться маркетологом ДП „Гейл”. Але тут можна застосувати різні методи вивчення попиту, крім надання анкети кошторисникам для передачі їх клієнтам: І. Опитування відвідувачів на виставках - продажах і спеціалізованих виставках, розпродажах. Маркетолог може відвідувати спеціалізовані виставки, присвячені будівництву, нерухомості, ремонтним послугам. Цей метод, на мою думку, ефективний для опитування покупців для визначення пріоритетів для складання майбутньої нової асортиментної політики при розширенні ремонтних послуг. Цей метод крім вивчення попиту сприяє збільшенню продажів. ІІ. Опитування населення кожні 8-10 місяців для відстеження тенденцій у зміні переваг. Таке опитування не здійснюється у ДП „Гейл”, але воно може бути дуже корисним, оскільки послуги ремонтів багато в чому залежать від моди, і варто відслідковувати тенденції у зміні смаків споживачів, щоб пропонувати найбільш свіжі і цікаві ідеї. Отже, усі ці методи доповнюють один одного і для усебічного вивчення попиту у ДП „Гейл” необхідно ними постійно користуватися. Також для того, щоб поліпшити маркетингову діяльність на підприємстві, я пропоную у майбутньому відділі маркетингу розробити спеціальну комп’ютерну програму (маркетингову інформаційну систему) для того, щоб дані від маркетингових досліджень враховувалися централізовано. Для ДП „Гейл” доцільним є запровадження недорогою маркетингової системи – наприклад, Marketing Analytic, яка коштує 500 доларів, але яка здатна автоматизувати роботу з проведення маркетингових досліджень і розширити їх проведення для більш глибокого аналізу як споживачів, так і конкурентів. Завдяки запропонованим заходам нами був здійснений прогноз чистого прибутку ДП „Гейл” на наступні роки. Отже, ям ми можемо констатувати із здійсненому у середовищі Microsoft Excel прогнозу, чистий прибуток ДП „Гейл” буде продовжувати збільшуватися в позитивному напрямку і складе 12,7 тис. грн. Отже, надані рекомендації зможуть покращити діяльність ДП „Гейл” у майбутньому як у функціонуванні і отриманні прибутку, так і в проведенні маркетингових досліджень ринку ремонтних послуг.
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы, ответы – М.: Агропромиздат, 2001. 2. Агрессивный маркетинг, или партизанская война, в малом бизнесе. С.: Самарский дом печати, 2002. 3. Академия рынка: Маркетинг / Пер. с фр. – М.: Экономика, 2003. 4. Аренков И.А., Багиев Е.Г. Бенчмаркинг и маркетинговые решения. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006. 5. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и тактика фирмы. – М.: Финстатинформ, 2005. 6. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006. 7. Багиев Е.Г. Конкурения и конкурентоспособность услуг. В кн.: Маркетинг услуг. Под ред. акад. Багиева Г.Л. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006. 8. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге/ Пер. с англ. под ред. М.Р.Ефимовой. – М.: Финстатинформ, 2003. 9. Баззел Р.Д. Информация и риск в маркетинге. – М.: Финстатинформ, 2006. 10. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. – М.: Прогресс, 2001. 11. Баркан Д.И., Ходяченко В.Д. Практический маркетинг. Вып.2. Поймем наш бизнес: как сегментировать рынок и изучать потребителя. – Л.: Аквилон, 2001. 12. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. Французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология: в 2-х тт. Т.1: Пер. с фр. – М.: Междунар. отношения, 2004. 13. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах: Пер. с болгарского и предисловие д.э.н., проф. А.М.Немчина. – СПб.: Научный центр "Корпорации двадцатый трест", 2003. 14. Богачев В.Ф., Кабаков В.С., Ходачек А.М. Стратегия малого предпринимательства. – СПб.: Корвус, 2005. 15. Болотов С.П. Разработка стратегии предприятия: Учеб. пособие. – С.: СГУ, 2004. 16. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ./ Науч. ред. и авт. предисл. Ф.А. Крутиков. – М.: Экономика, 2001. 17. Бондарев А.К., Черенков В.И. Международный маркетинг: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2003. 18. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного пери- ода: методология и практика. – М.: Экономика, ТОО "КоМаркт Лтд.", 2006.. 19. Браверман А.А. Маркетинг и полный хозрасчет. – М.: Тисса, 2004. 20. Булатов А.С. Как основать компанию на западе (Практические советы российскому предпринимателю): Справочное издание. – М.: Международные отношения, 2004. 21. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. – М.: Интерэксперт, Экономика, 2005. 22. Василенко Л.А. Рынок информационных услуг: Учебное пособие. – М.: РАГС, 2006. 23. Велен Ян. Западная Европа на перепутье: развитие маркетинговой политики компаний. В кн.: Теория и практика маркетинговой деятельности. – СПб: СПбУЭФ, 2003. 24. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов / Г.Д.Гордеев, Л.Я.Иванова, С.К.Казанцев и др.; под ред. проф. Л.Е.Стровского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2006. 25. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учеб. / Пер. с датского А.Н. Чеканского, О.В. Рождественского. – М.: Высш. шк., 2004. 26. Все о маркетинге: Cборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. – М. : Азимут-центр, 2002. 27. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. – М.: Внешторгиздат, 2000. 28. Герчикова И.Н. Маркетинг: организация, технология. – М. Высшая школа, 2004. 29. Глушкова Т. Бизнес в области маркетинговых исследований при ближайшем рассмотрении. – М.: Маркетинг, 2005. 30. Голубков 3.П. Использование системного анализа при принятии решений. – М.: Экономика, 2002. 31. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры. – М.: Дело, 2005. 32. Голубков Е.П. Маркетинг. – М.: Экономика, 2004. 33. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. – М.: Экономика, 2003. 34. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и методология. – М.: Финпресс, 2006. 35. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент. – Т.: Из-во ТРТУ, 1998. 36. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. – Т.: ТРТУ, 2005. 37. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. – Т.: ТРТУ, 2005. 38. Гордин В.Э. Социальная политика и социальный маркетинг. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2003. 39. Горькова Т.Ю., Третьякова В.А. Стратегия предпринимательства. – СПб.: Знание, 2002. 40. Градов А.П. Маркетинг как стратегия предпринимательской деятельности. Л.: ЛПИ, 2001. 41. Данько Т.П. Управление маркетингом (методологический аспект). –М.: ИНФРА-М, 2006. 42. Демидов В.Е., Завьялов П.С., Кретов И.И., и др. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности. – М.: ИНФРА-М, 1999. 43. Дера В.Г., Кухарчук А.С., Чеботарь Ю.М., Шумов Ю.А. Маркетинг и новые формы научно-информационной деятельности / Методическое пособие. – М.: ИПКиР, 2000. 44. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М.Макарова; Под ред. И.С.Минко. – Высш. шк., 2005. 45. Дракер П. Рынок: как выйти в лидеры. – М.: Прогресс, 2002. 46. Жаров А.И., Изосимова Н.Н. Стратегия и тактика маркетинга. – М.: Финансы и статистика, 2006. 47. Жих Е.М., Панкрухин А.П. Формула успеха: Маркетинг. – М.: Россия молодая, 2002. 48. Завгородняя А.В., Кодзевич М.С. Маркетинг: методы и процедуры: Учеб. пособие. – К.: Основи, 2005. 49. Завьялов П.С. Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. – М.: Международные отношения, 2004. 50. Захаров С.Н. Эффективность внешнеэкономического комплекса: (Методы обоснования и стимулирования). – М.: Экономика, 1998. 51. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. – СПб.: Союз, 1999. 52. Изе К.К. Методы эффективной торговли. – М.: Экономика, 2004. 53. Имери В. Как сделать бизнес в Internet. – К.: Комиздат; Диалектика, 1999. 54. Кабаков В.С., Порховник Ю.М., Зубов И.П. Менеджмент: проблемы, программы, решения. – Л.: Лениздат, 2000. 55. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник / Отв. ред. Савинов Ю.А. – М.: Мысль, 2000. 56. Капустина М.Е. Теория и практика маркетинга в США. – М.: Экономика, 2001. 57. Карасев А.И. Математические методы и модели в планировании. –М.: Экономика, 2006. 58. Картер Г. Эффективная реклама: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2000. 59. Кокрен У. Методы выборного исследования. – М.: Статистика, 2006. 60. Конторович Л. Экономика и оптимизация. – М.: Экономика, 2000 61. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб: Питер Ком, 1999. 62. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Ростинтер, 1996. 63. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е европ. изд. К.; М.; СПб.: Издат. дом Вильямс, 1998. 64. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии. – М.: Финстатинформ, 2004. 65. Левшин Ф.М. Международный маркетинг. – М.: Междунар. отношения, 1998. 66. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей: Пер с англ. / Общ. ред. и предисл. О.В.Ивановой. – М.: Прогресс, 2002. 67. Линтон И. Маркетинг по базам данных. – Мн.: Амалфея, 1998. 68. Лукашевич М.Л. Международный маркетинг: Учеб.-метод. пособие по дисц. внешнеэконом. специализации - В 2 частях. Ч1. Общие положения./ Под ред. А.Г.Медведева. – СПб.: Изд-во СПбИЭИ, 2002. 69. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. –- СПб.: ГМП "Формика", 2002. 70. Маджаро С. Международный маркетинг.: Пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 1999. 71. Майоров С.И. Информационный бизнес: коммерческое распространение и маркетинг. – М.: ФиСтат, 2005. 72. Маркетинг /Под ред. И.К. Беляевского. – М.: МЭСИ, 2005. 73. Маркетинг/ под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки биржи, 2005. 74. Мерсер Д. ИБМ: Управление в самой преуспевающей корпорации мира. – М.: Прогресс, 2001. 75. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры. – М.: Банки. Биржи, 2004. 76. Рубин Ю. Обыкновенный маркетинг. – СПб.: Литера плюс, 1999. 77. Феоктистова Е.М. Краснюк И.Н. Маркетинг: теория и практика. – М.: Высшая школа, 2003. 78. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг. – М.: Финансы и сатстистика, 2006. 79. Эванс Д., Берман Б. Маркетинг. Сокр. пер. с англ. –- М.: Экономика 2006.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (48)