Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Фінансовий облік»

Опрацювати Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та дати визначення наведеним термінам. Вказати номер та назву П(С)БО, в якому вони зазначаються:

Карточка работы:48502ф
Цена:
Тема: Опрацювати Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та дати визначення наведеним термінам. Вказати номер та назву П(С)БО, в якому вони зазначаються:
Предмет:Фінансовий облік
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1. Опрацювати Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та дати визначення наведеним термінам. Вказати номер та назву П(С)БО, в якому вони зазначаються: — «Відстрочений податковий кредит»; — «Справедлива вартість»; — «Доходи»; — «Поточні зобов'язання»; — «Користувачі звітності». Завдання 2. На основі наведених даних скласти первинні документи (самостійно проставити реквізити, яких не вистачає). Скласти: Переказний вексель. Завдання 3. Нарахувати заробітну плату, зробити відповідні утримання та визначити суму до видачі, розрахувати суму відпускних та дивідендів. 3.1. Нарахувати заробітну плату, зробити відповідні утримання та визначити суму до видачі. 3.2. Розрахувати суму відпускних. Робітнику Жалько О. А. надасться щорічна відпустка 28 календарних днів. Протягом року робітник був у відпустці без збереження заробітної плати 10 календарних днів. Сума нарахованої заробітної плати за попередні 12 місяців: — посадовий оклад — 6820 грн.; — виробничі премії — 1700 грн. 3.3. Розрахувати суму дивідендів, яка підлягає сплаті. ТОВ «Фортуна» має частку в статутному капіталі АТ «Азалія» — 700 000 грн. (30 %). Прибуток від звичайної діяльності АТ «Азалія» до оподаткування за попередній рік становить 72 000 грн., відрахування до резервного капіталу — 8% Завдання 4. Скласти графік погашення заборгованості по кредиту за наведеною формою та зробити бухгалтерські проведення, заповнити журнал реєстрації господарських операцій. Завдання 5. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наведену ситуацію. Визначити необхідні суми та заповнити журнал реєстрації господарських операцій. Завдання 5.1. Господарські операції. Завдання 6. На підставі наведених даних скласти бухгалтерський баланс за І квартал звітного року ТОВ «Везувій» Завдання 7. Скласти бухгалтерські проведення по господарських операціях, визначити необхідні суми та записати в журнал реєстрації господарських операцій. Завдання 8. Знайти правильні відповіді на поставлені тестові запитання. 8.1. Визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період проводиться: а) зіставленням доходів з витратами звітного періоду; б) вирахуванням з виручки від реалізації суми ГІДВ; в) немає правильної відповіді. 8.2. Облігації можуть реалізовуватись: а) за номінальною вартістю; б) з премією та дисконтом; в) обидва варіанти правильні. 8.3. Які зобов'язання відносяться до поточних? а) зобов'язання за товари, роботи, послуги; б) зобов'язання з фінансового лізингу; в) зобов'язання за виданими векселями на термін і погашення 10 січня 2007 року. 8.4. Коли сальдо рахунків затрат списується в дебет рахунка 79 «Фінансові результати»? а) щомісячно; б) щоквартально; в) після закінчення звітного року; г) за вибором щомісяця або в кінці року.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ЗМІСТ Завдання 1 3 Завдання 2 4 Завдання 3. 7 Завдання 4. 9 Завдання 5 11 Завдання 6 14 Завдання 7 19 Завдання8 20 Список використаної літератури 21
Курс:4
Реферат:
Язык:
Вступление:
Объём работы:
20
Выводы:
Вариант:нет
Литература:Список використаної літератури Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 червня 1999 р. № 996 – ХІY. Закон України Про цінні папери і фондову біржу № 1201-XII від 18.06.1991 р. Закон України Про обіг векселів в Україні № 2374-III від 5.04.2001 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 “Баланс”, затверджений приказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2002р. - №84 (751). – с.5. Електронний журнал «Аверс-бухгалтерія». Постанова КМУ і НБУ про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків № 528 від 10.09.1992 р. Положення про переказний і простий вексель (затверджено постановою ЦВК і РНК СРСР № 104/1341 від 7.08.1937 р.) Лінник В.Г., Кірейцев Г.Г., Шатковська Л.С. Звітність підприємств. Навчальний посібник/За ред..професора Вериги Ю.А. – К.: ЦНЛ, 2005. – 656с. Сопко В. В. Бухгалтерський облік.-К.-2002р.-с.498. Ткаченко Н.П. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності:Навч.посібник.-4-тє вид., доп. і перероб.-К:А.С.К.-2003.-с.784.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (114)