Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління персоналом / Менеджмент персоналу»

Розробка інструментів та методів управління мотиваційним кліматом

Карточка работы:236
Цена:
Тема: Розробка інструментів та методів управління мотиваційним кліматом
Предмет:Управління персоналом / Менеджмент персоналу
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Міжнародний Інститут Менеджменту (МІМ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ 6 ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1. Сутність мотивації праці 6 1.2. Мотивація праці та підвищення ефективності роботи 18 1.3. Управління трудовими підприємствами в сучасних умовах 30 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 36 2.1. Загальна характеристика об’єкта дослідження 36 2.2. Дослідження системи оплати й мотивації праці працівників на підприємстві 47 2.3. Аналіз трудових показників діяльності підприємства 60 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 68 3.1. Удосконалення мотиваційного клімату на підприємстві 68 3.2. Підвищення мотивації як функція управління на підприємстві 77 3.3. Механізми стимулювання мотиваційної діяльності підприємства 93 ВИСНОВКИ 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 109 ДОДАТКИ 117
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Актуальність дослідження. Проблема мотивації праці – безумовно, одна із ключових у сучасній українській економіці. У той час, коли країна встала на шлях прискореної економічної, соціальної й політичної модернізації, підвищення ефективності праці робітників і створення нормальних умов життя для громадян є однією із пріоритетних цілей розвитку держави. Від її успішного рішення багато в чому залежать як підвищення ефективності виробництва, так і ріст добробуту людей, сприятливий соціально-психологічний клімат у країні. На сучасному етапі стан проблем у даній області зводиться до пошуку й створення ефективних критеріальних умов для підвищення продуктивності й зацікавленості працівників у своїй праці. Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що, останнім часом, у зв’язку з помітним поліпшенням соціально-економічної ситуації й стабілізацією індустріально-виробничої сфери, матеріальна складова мотивації праці понизилася, тому що оплата праці більше не залежить від обсягів виробництва, а розраховується на основі прийнятих в організації норм і положень. У складі заробітної плати, одного з найважливіших інструментів стимулювання трудової діяльності, усе більше переважають надбавки й премії, що не залежать прямо від результатів праці. Підвищення продуктивності праці - от завдання, що знаходить своє рішення при впровадженні у виробництво нових форм стимулювання й мотивації. Метою дипломної роботи є дослідження систем і форм мотивації й оплати праці в умовах ринкових відносин і вироблення практичних рекомендацій з даної проблеми. Об’єктом дослідження є компанія „Фармастар”, яка працює з фармацевтичною продукцією. Предметом дослідження виступає аналіз організаційних аспектів мотивації праці, мотиваційного клімату компанії та вироблення рекомендації щодо їх покращення. Мета вимагає виконання наступних завдань дослідження: - визначити сутність мотивації праці; - розглянути ефективність мотиваційної діяльності; - надати загальну характеристику компанії, її персоналу; - дослідити системи мотивації праці працівників на підприємстві, мотиваційний клімат компанії; - дати характеристику способів підвищення мотивації на підприємстві, механізмів покращення мотиваційного клімату; - обґрунтувати шляхи удосконалення мотиваційної діяльності компанії. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань мотиваційної діяльності, оплати праці, способів покращення мотивації в сучасних умовах, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Анісімова О.С., Бовикіна В.І., Бурлакова Г.Р., Виханського О.С., Наумова А.І., Галенка В.П., Страхової О.А., Файбушевича С.І., Гнездовського Ю.І., Поварича І.П., Грачева М.В., Журавльова П.В., Карташова С.А., Маусова Н.К., Одегова Ю.Г., Кабушкіна Н.І.. Келлер-Пфрундера А., Комарової Н., Леонтьєва А.Н., Лещинської Г., Майбурда Е.М., Мейера М., Мескона М.Х., Альберта М., Хедоурі Ф., Микульського К., Морозової Л.Л., Негашева Е.В., Оучі У.Г., Пристаневої А.А., Проннікова В.А., Ладанова І.Д., Пугачева В.П., Травіна В.В., Дятлова В.А., Уткіна Е.А., Кочеткової А.І., Сосніна А.С., Тимощенко І.І., Гуткевича С.А та ряду ін. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, історичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, порівняння та узагальнення, експертний метод. Інформаційну базу дослідження склали нормативна, законодавча база, статистичні дані, публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, періодичні видання, а також фінансова та статистична документація Головного управління соціального захисту населення. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів, перший з яких присвячений дослідженню теоретичних основ мотивації; у другому розділі дипломної роботи проведено аналіз мотивації праці у досліджуваному підприємстві – компанії „Фармастар”, третій розділ включає обґрунтування удосконалювання мотивації як функції управління у досліджуваному підприємстві. У дипломній роботі дані узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
110
Выводы:ВИСНОВКИ Дана робота була присвячена дослідженню нових механізмів удосконалювання мотивації мотиваційного клімату в ринкових умовах на прикладі компанії „Фармастар”. Результати дослідження полягають у наступному: З огляду на кризовий характер сучасної економіки України процес реформування оплати праці повинен характеризуватися справді глибоким змістом, охоплювати всі економічні та інституціональні структури, пов’язані зі сферою формування і розподілу доходів. Все більше стає очевидним, що реформа оплати праці – це не одноразовий захід, а тривалий процес, синхронний за змістом і часом загальному ходу економічних реформ. Реформа оплати праці повинна стати комплексом взаємопов’язаних заходів еволюційного характеру, які здійснюються як на макроекономічному (державному), так і на мікроекономічному (підприємство) рівнях, мета яких в сучасній економіці України – забезпечити ефективне матеріальне стимулювання розвитку національного виробництва. Реформа в цьому випадку є свідомим цільовим спрямованим впливом держави на систему оплати праці на підприємствах (фірмах). Реформа оплати праці здійснюється в Україні в кризових економічних умовах, характерною рисою яких є постійна загроза переходу придушеної інфляції витрат у відкриту інфляцію попиту. Без сумніву, чим вищі темпи інфляції, тим більшою мірою послаблюються економічні стимули до праці та інвестування. Дуже шкода, що в сучасних умовах заробітна плата перестала виконувати свої функції. Багато підприємств зараз створюються з надією на успіх, не маючи навіть елементарного бізнес-плану, не говорячи вже про такі речі, як нормування і оплата праці. Отже, стратегічна мета сучасної реформи оплати праці полягає у забезпеченні ефективного матеріального стимулювання розвитку виробництва, в переході від старих форм та систем оплати праці до нових (сучасних – таких як безтарифна оплата праці), ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати, недопущенням подальших затримок виплат, підвищенням загальної величини оплати праці відповідно до кінцевих результатів виробництва, зменшенням диференціації в заробітках, зростанням реальних доходів працівників та ін. Дані описи сучасних форм мотивації, оплати праці, способів матеріального стимулювання відображають роль, що знижується, зацікавленості працівників у результатах своєї праці й, як наслідок, необхідність удосконалювання систем оплати праці й мотивації, як критеріальної умови досягнення високих трудових показників. Мотиваційна культура, особливо корпоративна, базується в основному на матеріальному стимулюванні, як одному з найпростіших інструментів, але в сучасних умовах мотивація співробітників коштами перестає бути актуальною, тому що головний стимулюючий фактор – залежність заробітку від кількості і якості виконаних робіт – перестає бути домінуючою у світлі твердої тарифікації й передбачуваності, поза залежністю від витрачених зусиль. Проведене дослідження сфери оплати праці й мотивації персоналу на об’єкті проведення дослідження на основі аналізу й зіставлення даних трудових показників, складу ФЗП, мотивуючих й стимулюючих виплат і коефіцієнтів дозволяє зробити ряд висновків: Удосконалювання систем оплати праці вже зараз може дати нам ріст зацікавленості працівників в ефективній праці. Останнім часом з’явилася необхідність такої системи оплати праці, що сформувала б потужні стимули посилення ефективності праці. Тому що при існуючій тарифній системі оплати праці працівник недостатньо зацікавлений навіть у малому підвищенні ефективності своєї праці, тому що більша частина його коштів формуються, виходячи з норм і положень про оплату праці, що забезпечують передбачуваний результат. В якості удосконалювання й розробки плану дій по впровадженню більш ефективної системи оплати праці й мотивації шляхом розробки безтарифної системи оплати праці. Сутність її полягає в тому, що використовується ідея пайового розподілу зароблених коштів між працівниками підприємства, підрозділів, у результаті чого трудова мотивація кожного окремо взятого працівника до високопродуктивної праці зростає. У запропонованій концепції мотивації праці реалізується один із принципів ринкової економіки – відповідна норма оплати залежно від вкладених зусиль. Отже, підводячи підсумки за результатами дослідження, можна сказати, що ми розглянули основні, але далеко не всі аспекти створення ефективної системи мотивації й стимулювання праці працівників у компанії „Фармастар”. Необхідно введення інших способів мотивації персоналу, наприклад, нематеріального стимулювання, щоб будити у працівників почуття причетності, значимості й т.д., що, на жаль, на досліджуваному об’єкті виявилося дуже слабким. Узагальнюючи вищевикладене, можна відзначити, що в наш час на підприємстві переважають досить застарілі форми оплати праці - погодинна й відрядна. Основною системою оплати праці є система оплати за тарифом, із застосуванням різних премій та надбавок. Опираючись на викладене вище, можна сформулювати ряд рекомендацій з удосконалювання системи преміювання на досліджуваному підприємстві: Необхідно змінити принциповий підхід до формування матеріальної винагороди, а саме: • премію працівник повинен заробляти. • зведення до мінімуму суб’єктивізму можна домогтися тільки за рахунок впровадження організаційно-технічних методів, таких як постановка обліку показників на ЕОМ; • необхідно скоротити кількість показників преміювання, одночасно збільшивши й загальний розмір преміювання й частку кожного показника в ньому. Запропоновані заходи щодо вдосконалювання методів мотивації праці у компанії „Фармастар” можуть дати приріст його продуктивності й, як наслідок, умовне скорочення чисельності працівників. Виходячи із цього, ми можемо визначити очікуване умовне вивільнення чисельності й економію фонду оплати праці.
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Абрамов В.М. та ін. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку / Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М.. – О.: ОКФА, 2005. – 298 с. 2. Александрёнок М.В. Мотивация труда в системе управления предприятием и организационно-экономический механизм ее развития: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.05. – М.: Гос. науч. учреждение «Ин-т экономики НАН Беларуси», 2005. – 187 с. 3. Анисимов О.С. Методологическая версия категориального аппарата психологии. – М.: Высшая школа, 1990. – 214 с. 4. Багиев Г.Л., Красикова Н.И. Мотивация коммерческих коммуникаций в системе маркетинга: Учеб. пособие / Санкт-Петербург. ун-т экономики и финансов и др. – Спб.: Питер, 2004. – 249 с. 5. Бовыкин В.И. Новый менеджмент: (управление предприятием на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления). – М.: ОАО "Издательство "Экономика", 2004. – 288 с. 6. Богданович С.С. Мотивация на этапе формирования образа деятельности: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук. 19.00.01. – М.: Нац. ин-т образования, 1999. – 80 с. 7. Богдашиц Е.А. Мотивация в системе функций управления персоналом: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. 08.00.05. – М.: Белорус. гос. экон. ун-т, 2002. – 170 с. 8. Бойчик I. М., Харов М. С., Хончам М. I., Пiча Ю. В. Навч. посiбник Економiка пiдприємства. – Х: Каравела, 2004. – 220 с. 9. Бурлаков Г.Р. Мотивационный климат организации // Управление персоналом. – 2005. – №87. – С.14-16. 10. Верещагина Л.А, Карелина И.М. Психология потребностей и мотивация персонала / Л.А.Верещагина, И.М.Карелина. – Х.: Гуманит. центр., 2002. – 190 с. 11. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник для экономических спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1994. – 321 с. 12. Волгина О.Н. Мотивация труда персонала финансово-кредитных организаций / Под ред. Ю.Г.Одегова; Рос. экон. акад. им. Г.В.Плеханова. – М.: Экзамен, 2002. – 118 с. 13. Галенко В.П., Страхова О.А., Файбушевич С.И. Управление персоналом и эффективность предприятий. - М.: Финансы и статистика, 2005. 14. Гнездовский Ю.И., Поварич И.П. Проблемы организации оплаты труда в современных условиях. – К.: Генеза, 2003. – 286 с. 15. Гофман, Клаус-Дитер. Мотивация в бизнесе: Умение вести презентации и конф., коммуникация и применение нагляд. средств. – Ростов н / Д: Феникс, 2004. – 218 с. 16. Грачев М.В. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. – М.: Дело, 2003. – 197 с. 17. Гунченко М.В. Мотивація праці в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01. – Д.: Дніпропетр. ун-т економіки та права., 2006. – 58 с. 18. Дмитренко Г.А. и др. Мотивация и оценка персонала. – К.: Межрегион. акад. упр. персоналом, 2002. – 288 с. 19. Донець Л.І. Підприємництво в умовах трансформації економіки в Україні: мотивація, маркетингова орієнтація, ефективний менеджмент / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі. – Д.: Джерела, 2006. – 248 с. 20. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности. – Нижний Новгород: НИМБ, 2003. – 219 с. 21. Економiка пiдприємства. Збiрник практичних задач i конкретних ситуацiй. Навч. посiб. / С. В. Покропивний та iнш. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с. 22. Еськов А.Л., Бунтовская Л.Л. Мотивация труда в системе корпоративного менеджмента: Теория и практика / Еськов А.Л., Бунтовская Л.Л.. – К.: Наук. світ, 2003. – 314 с. 23. Журавлев П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология управления персоналом. – М.: Мысль, 2004. – 206 с. 24. Занюк С.С. Мотивація діяльності: спонукання, активність, успіх. – В.: Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки., 2003. – 218 с. 25. Захарченко В.И. Нововведения: мотивация, моделирование, эффективность. – О.: Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова, 2002. – 277 с. 26. Иванова С.В.Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? – М.: Альпина бизнес букс, 2005. – 187 с. 27. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб: Питер, 2003. – 294 с. 28. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – М.: Интер-Пресс, 2004. – 270 с. 29. Келлер-Пфрундер А. Индивидуализация экономики персонала // Проблемы теории и практики управления. – 2004.– № 2. – С. 14-15. 30. Кирхлер Э, Родлер К. Мотивация в организациях / Э.Кирхлер, К.Родлер– Х.: Гуманит. Центр, 2003. – 188 с. 31. Кобьелл К. Мотивация в стиле ЭКШН: Восторг заразителен. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 264 с. 32. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник.– К.: Київ. нац. екон. ун-т., 2002. – 247 с. 33. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. – К.: Київ. нац. екон. ун-т, 2005. – 216 с. 34. Комарова Н. Мотивация труда и повышение эффективности работы // Персонал. – 2005. – №10. 35. Кошелупов І.Ф. Мотивація управлінського персоналу як складова стратегії підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01. – О.: Одес. держ. екон. ун-т., 2006. – 88 с. 36. Крушельницька О.В. Мотивація та оцінка діяльності персоналу. – Ж.: Житомир. інж.-технол. ін-т., 2000. – 289 с. 37. Куликов Г.Т. Мотивация труда наемных работников. – К.: Ин-т экономики. НАН Украины, 2006. – 197 с. 38. Кулійчук В.І. Мотивація підвищення трудового потенціалу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж.. – Д.: Світязь, 2005. – 90 с. 39. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. / Деятельность. Сознание. Личность, т.2. – М.: Педагогика, 1983. – 347 с. 40. Лещинская Г. Молодежный рынок труда // Экономист. – 2006. – №8. – С. 18-19. 41. Лидерство руководителей и мотивация работников. – М.: Высшая школа, 2002. – 217 с. 42. Липов В.В. Мотивація господарської діяльності в трансформаційній економіці: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.01.01. – Х.: Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2002. – 87 с. 43. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 246 с. 44. Маковеев П.С. Мотивация труда: опыт системного анализа. – Одесса: ОГПУ, 2004. – 290 с. 45. Мейер М. Почему ваши подчиненные относятся к работе с прохладицей? // ЭКО. – 1999. – №4. – С. 16-17. 46. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. С англ. – М.: Дело, 1992. – 294 с. 47. Микульский К. Формирование новой модели занятости // Экономист. – 2005. – №3. – С. 10-14. 48. Мирошниченко О.В. Мотивація праці: формування ринкових чинників у перехідний період: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.01.01. – Д.: Донец. держ. ун-т, 2005. – 210 с. 49. Морозова Л.Л. Квалификационные характеристики должностей работников современных предприятий. – М.: Наука, 1999. – 287 с. 50. Москвичев С.Г. Мотивация, деятельность и управление. – К.; Сан-Франциско: Light Press, 2003. – 244 с. 51. Москвичов С.Г. Мотивація, діяльність і управління (як взаємопов’язані категорії): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра психол. наук. 19.00.01. – К.: Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2004. – 287 с. 52. Мотивация персонала // Вопросы экономики. – 2006. – №2. – С. 4-5. 53. Мотивация персонала: Ключевой фактор менеджмента. – Ниж. Новгород: Приоритет, 2002. – 240 с. 54. Мотивация труда в системе отношений менеджмента: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. 08.00.01. – М.: Белорус. гос. экон. ун-т, 2006. – 278 с. 55. Мотивація персоналу в менеджменті: стан, проблеми, напрями розвитку / За ред. Завадського Й.С. – К.: Буква, 1999. – 287 с. 56. Негашев Е.В. Анализ предприятия в условиях рынка.: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2006. – 199 с. 57. Нестерук В.П. Мотивация и мотивационный менеджмент: Учеб. пособие / Европ. ун-т. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2006. – 187 с. 58. Нестерчук В.П. Організація та мотивація праці: Навч. посіб. – К.: Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 267 с. 59. Оучи У.Г. Методы организации производства. – М.: Экономика, 2003. – 288 с. 60. Пономарёв И.П. Мотивация работой в организации / МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. фак.. – М.: УРСС, 2004. – 190 с. 61. Пристанева А.А. Рынок труда: занятость и безработица // Вопросы экономики. – 2005. – №2. – С. 20-21. 62. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Управление персоналом. – M.: Экономика, 2003. – 265 с. 63. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. 2-е изд. – М.: Педагогика-Пресс,1996. – 277 с. 64. Пугачев В.П. Управление персоналом организации: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 276 с. 65. Семикіна М.В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання / Ін-т економіки НАН України. – К: ПіК, 2003. – 299 с. 66. Семикіна М.В. Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.09.0. – К.: Ін-т демографії та соц. Дослідж., 2004. – 90 с. 67. Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина и проф. Ф.Н. Петрова. – М.: ЮНВЕС,1995. – 197 с. 68. Соболев Ю.В., Верлока В.С., Макаренко М.В. и др. Основы менеджмента: Организация. Планирование. Мотивация. Контроль. – Х.: Основа, 2006. – 290 с. 69. Соболєва В.М. Мотивація трудової діяльності в умовах переходу до ринкової економіки. – К.: ТОВ «Знання» України, 2004. – 240 с. 70. Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г. Мотивация трудовой деятельности персонала: Учеб.-практ. пособие / Т.О.Соломанидина, В.Г.Соломанидин. – М.: ООО «Журн.», 2005. – 277 с. 71. Сорока И.В. Мотивация предпринимательства как экономико-философский феномен: сущность, эволюция, современные проблемы. – Д.: Донец. гос. ун-т экономики и торговли, 1999. – 247 с. 72. Сорока І.В. Мотивація труда і підприємництва в умовах соціального ринкового господарства: проблеми взаємообумовленості: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук 08.01.01. – К.: Київ. держ. екон. ун-т, 2003. – 196 с. 73. Тимощенко И.И., Соснин А.С. Мотивация личности и человеческих ресурсов / Тимощенко И.И., Соснин А.С. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 210 с. 74. Токар А.В. Мотивація та матеріальне стимулювання праці: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.07.02. – Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва, 1999. – 247 с. 75. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Академия, 2005. – 299 с. 76. Уайтли Ф. Мотивация. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 347 с. 77. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе. – К.: Основа, 2006. – 297 с. 78. Фрэнкин Р. Мотивация поведения: Биол., когнитив. и соц. аспекты. – 5-е изд.. – СПб: Питер, 2003. – 279 с. 79. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – СПб.: Питер, 2003. – 260 с. 80. Чернина Н. О новой модели занятости // Персонал. – 2006. – №11. – С. 4-6. 81. Шадриков В.Д. Введение в психологию: мотивация поведения. – М.: Логос, 2003. – 288 с. 82. Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала. – М.: Гросс Медиа, 2005. – 264 с. 83. Шаховой В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. пособие / Шаховой В.А., Шапиро С.А.; Рос. акад. предпринимательства. – М.: Вершина, 2003. – 260 с. 84. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-практическое пособие.– М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2005. – 310 с. 85. Шпикуляк О.Г. Менеджмент персоналу та мотивація праці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01. – К.: Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», 2004. – 99 с. 86. Штаффельбах Б. Теоретические основы и функции экономики персонала // Проблемы теории и практики управления.– 2004. – № 5. – С. 15-16. 87. Эггерт, Макс А. Мотивация: Карман. справ. – М.: HIPPO, 2003. – 249 с. 88. Экономика предприятия. Учебник для вузов. Под редакцией В. Я. Горфинкеля, Е. М. Купрянова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. – 290 с. 89. Экономика предприятия. Учебник. Под редакцией О. И. Волкова. – М.: ИНФРА, 2005. – 204 с. 90. Ядранський Д.М. Мотивація праці як складова економічної стратегії підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03. – Д.: Дніпропетр. ун-т економіки та права, 2004. – 90 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)