Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Становлення та розвиток ринку банківських послуг в Україні

Карточка работы:241
Цена:
Тема: Становлення та розвиток ринку банківських послуг в Україні
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 5 1.1. Сутність банківських послуг та їх специфіка як товару. Види банківсбьких послуг 5 1.2. Сутність та характеристика банківських послуг 13 1.3. Умови конкурентоспроможності комерційного банку на вітчизняному ринку 17 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 25 2.1. Фактори впливу на розвиток банківських послуг в Україні 25 2.2. Аналіз ринку банківських послуг в Україні 30 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 59 ВИСНОВКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 92 ДОДАТКИ 97
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Актуальність теми. Особливістю 2006 року стало прискорення економічних процесів на фоні суттєвої політичної напруженості, пов’язаної з парламентськими виборами та розподілом владних повноважень. Розвиток економіки країни в цілому сприяє або обумовлюється розвитком кожного її сектора. У таких складних умовах банківський сектор України в 2006 році характеризується суттєвим поліпшенням як кількісних, так і якісних показників. Зростання обсягів надання банківських послуг в останні роки, розширення їх асортименту стає очевидним. Так щороку банки в Україні пропонуються все ширший спектр традиційних послуг, таких як обслуговування пластикових карток, розрахунково-касове обслуговування. Разом із цим, збільшуються і обсяги надання нетрадиційних банківських послуг. Такому стрімкому розвитку сприяє багато факторів, зокрема підвищення ділової активності підприємств в країні, що потребують все більшого асортименту звичайних послуг, розвиток інфраструктури товарного ринку призводить до розвитку таких банківських послуг як лізинг та страхування, розвиток зовнішньоекономічних відносин сприяє появі нових послуг, а також розвитку надання послуг щодо міжнародних розрахунків. Слід відмітити також, що із розвитком ринку зростає і конкуренція на ньому. За останні роки на ринок в Україні вийшли нові банки з іноземним капіталом. Керівництву банківських установ в умовах розвитку ринку вкрай необхідною є актуальна інформація щодо стану ринку, асортименту послуг на ринку, тарифів на їх надання. Саме на основі такої інформації приймаються внутрішні управлінські рішення щодо розвитку асортименту послуг у банку, тарифів на їх виконання, впровадження нових банківських продуктів. Отже, тема роботи стає актуальною у зв’язку із потребою аналізу умов, факторів та напрямків розвитку ринку банківських послуг. Метою роботи є дослідження сучасного стану та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні. Для написання роботи були поставлені наступні завдання: - дослідити поняття „банківська послуга” та його відмінності від поняття „банківська операція”; - визначити види банківських послуг; - дослідити умови конкурентоспроможності банку на ринку України; - дослідити фактори розвитку ринку банківських послуг в Україні; - дослідити основні тенденції розвитку банківських послуг, особливості надання банками України; - визначити перспективи розвитку банківських послуг в Україні. Предметом дослідження в роботі є ринок банківських послуг в Україні та особливості його розвитку. Об’єктом дослідження в роботі виступає банківська послуга. Для написання роботи було використано учбову літературу та монографії вітчизняних та зарубіжних вчених, статті періодичного друку та законодавчі акти. При написанні роботи було використано методи теоретичного дослідження та методи аналізу, зокрема показники динаміки та структури, табличні та графічні методи. Результати роботи можуть використані керівництвом банку для складання внутрішньої звітності, зокрема для аналізу зовнішнього середовища функціонування банку, конкурентної ситуації на ринку банківських послуг в Україні.
Объём работы:
80
Выводы:ВИСНОВКИ В результаті проведеного дослідження можна сформувати наступні висновки. В першому розділі роботи було проведено дослідження теоретичної сутності банківської послуги, виявлення відмінності банківських послуг від банківських операцій, досліджено основні підходи до класифікації банківських послуг. Банківська послуга - окреме економічне поняття, яке характеризує певне коло відносин банків зі своїми клієнтами. В економічній теорії і банківській практиці поняття “банківська послуга” не обґрунтовано ототожнюється з поняттям “банківська операція”. На рівні економіки вартість наданих банками послуг, які є кінцевим споживанням, включається до складу валового внутрішнього продукту (ВВП), а операції банків відносяться до проміжного споживання і враховуються у ВВП лише частково – в обсязі різниці між процентними доходами та витратами по активних і пасивних операціях. Банківським послугам на відміну від банківських операцій не притаманні процентний, валютний, кредитний, портфельний та інші ризики, вони не пов'язані безпосередньо з формуванням та використанням ресурсів. Банківські послуги — це ті дії банківських установ на замовлення клієнтів, які не пов’язані із залученням додаткових ресурсів. Основною формою оплати банківських послуг є комісії. Банки надають клієнтам різноманітні послуги. Їх об’єднують у певні групи за відповідними ознаками і критеріями. Найбільш поширеною є класифікація банківських послуг, в якій виділяють такі групи послуг: ліцензовані, неліцензовані, чисті, сурогатні, комісійні, гонорарні, спредові, балансові, позабалансові тощо. Вітчизняні комерційні банки тільки розпочинають освоювати сферу банківських послуг. Нині широко надаються розрахунково-касові довірчі, консультаційні та інші послуги. Повільне запровадження ринку банківських послуг викликане неспроможністю банків надавати весь спектр послуг та низьким попитом клієнтів на них. . Найбільшим попитом користуються послуги розрахунково-касового характеру. Проте з розвитком ринкових відносин з’являється попит і на такі послуги, як лізинг, факторинг, гарантії, трастові послуги. Також в розділі проведено дослідження особливостей конкуренції на ринку банківських послуг. Під впливом посилення міжбанківської конкуренції на банківському ринку України проявляється тенденція до розширення продуктового ряду послуг. Адже кожен банк не залишається байдужим до можливості збільшення власних прибутків, мобілізації додаткових ресурсів та розширення бази клієнтів банку, підвищення власного рейтингу на ринку. Саме тому сучасні банкіри вибирають політику розширення продуктового ряду банківських послуг. Банківська конкуренція - це суперництво між учасниками ринку банківських послуг. Ринок банківських послуг характеризується високим рівнем конкуренції, яка виникла разом з банківською справою. Сферою прояву банківської конкуренції є ринок банківських послуг, що являє собою досить складне утворення та певною мірою стосується практично всіх елементів ринкової системи, а саме ринків: • засобів виробництва; • предметів споживання; • праці; • інформаційних продуктів; • нерухомості; • фінансового та ін. На кожному з цих ринків банки виступають у ролі безпосередніх учасників ринкових відносин (покупців або продавців різноманітних товарів і послуг), однак основною сферою їхньої діяльності служить фінансовий ринок. Поняття «банківська конкуренція» є досить умовним, тому що суб'єктами діяльності ринку банківських послуг виступають не тільки банки. Навіть у фінансовому секторі цього ринку можна виділити три рівні конкурентної боротьби. В другому розділі роботи було проведено аналіз стану зовнішнього середовища та ринкових факторів впливу на розвиток ринку банківських послуг в Україні. Далі було проведено аналіз ринку банківських послуг, визначено основні види послуг, що їх надають українські банки, особливості їх надання, тарифи на послуги банків. Макроекономічний розвиток України, після значного сповільнення у 2005 році, характеризувався суттєвим підйомом. Висхідну динаміку розвитку економіки у 2006 році визначали внутрішній попит, що забезпечувався високими темпами зростання реальних наявних доходів населення за зменшення рівня зареєстрованого безробіття, а також приростом інвестицій в основний капітал та суттєвим припливом іноземних інвестицій. Поліпшення кон’юнктури на зовнішніх ринках сприяло прискоренню промислового виробництва, а зростання вартості імпортованих енергоносіїв для підприємств на початку року спричинило незначний фінансовий шок і змусило їх оптимізувати виробництво та реалізацію продукції. За станом на 1 листопада 2007 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій в Україні мали 173 банки, у тому числі: 138 банків (79,8 % від загальної кількості діючих банків) - акціонерні товариства (з них: 95 банків (54,9%) - відкриті акціонерні товариства, 43 банки (24,9%) - закриті акціонерні товариства), 35 банків (20,2%) - товариства з обмеженою відповідальністю. Філійна мережа банків України складається з 1 376 діючих філій. Зростання капіталу банків, в основному, відбулося за рахунок збільшення сплаченого зареєстрованого статутного капіталу - на 13,0 млрд. грн. або на 49,5%, загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банків – на 2,0 млрд. грн. або на 42,8% та результату переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії – на 1,3 млрд. грн. або на 24,3%. Доходи банків склали 53,1 млрд. грн., в т.ч. процентні доходи становили 39,6 млрд. грн. (або 74,6% від загальних доходів), комісійні доходи – 9,7 млрд. грн. (18,3%), результат від торговельних операцій – 2,5 млрд. грн. (4,7 %), інші операційні доходи – 967,3 млн. грн. (1,8%), інші доходи – 293,6 млн. грн. (0,6%), повернення списаних активів – 19,4 млн. грн. З аналізу структуру доходів бан¬ківської системи за період із 1999 по 2006 роки було зроблено висновок, що комісійні доходи від надання послуг (19—27% доходів банку) є дру¬гим за питомою вагою джерелом банківського прибутку, значення яко¬го поступово зростає за рахунок роз¬ширення переліку різноманітних бан¬ківських операцій, упровадження но¬вих банківських технологій, збільшен¬ня кількості клієнтів і споживачів банківських послуг. Далі розглянуто ринок основних видів банківських послуг: 1. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Такі послуги надають майже всі банки в Україні (окрім вузькоспеціалізованих). В рамках цієї групи послуг банк здійснює відкриття та ведення поточних рахунків підприємств, організацій та індивідуальних підприємців в іноземних валютах, що котуються НБУ. Слід відмітити, що одними із провідних банків на ринку України щодо надання послуг із розрахунково-касового обслуговування є Укрсоцбанк, банк Фінанси та Кредит, Приватбанк, Правекс-банк, Аваль та ін. 2. Більшість банків зараз надають послуги віддаленого управління коштами на рахунках – системи „Клієнт-банк”, Інтернет-банк, мобільний банкінг. 3. Пластикові картки. Минулий 2006 рік мав особливе значення для роз-витку карткової індустрії України. Вперше за більш як одинадцятирічну історію розвитку цього ринку тем¬пи приросту торговельної платіжної інфраструкту¬ри перевищили темпи емі¬сії платіжних карток. Зок¬рема кількість встановле¬них платіжних терміналів у сфері торгівлі та послуг збільшилася на 53 %, тоді як кількість емітованих карток —лише на 31%. Ча¬стка кредитних карток у сукупному обсязі картко¬вої емісії збільшувалася швидшими темпами порів¬няно з дебетовими продук¬тами. При цьому кількість операцій із використанням платіжних карток, еміто¬ваних українськими банка¬ми, зросла на 46%, а оборо¬ти за ними — більш як в 1.5 раза (з 99.7 млрд. грн. до 152.6 млрд. грн.). Певною мірою цьому посприяв і ряд законодавчих актів, спря¬мованих на розвиток без¬готівкових розрахунків, прийнятих у 2006 році Кабінетом Міністрів Ук¬раїни та Національним банком України. Найбільші емітенти пластикових карток Експрес-банк, Імекс-банк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Морський транс¬портний банк, Брокбізнесбанк та ін. 4. Консультаційні послуги. Банки надають також спектр консультаційних, інформаційних і інших додаткових послуг фізичним і юридичним особам. Банки надають консультаційні, інформаційні й інші додаткові послуги Клієнтам Банку щодо тих банківських операцій, на проведення яких він має відповідні ліцензії і дозволи Національного банку України, а також інших уповноважених державних органів, у компетенцію яких входить контроль по дотриманню законодавства на ринках фінансових послуг. 5. Факторингові послуги. На українському ринку факторингові послуги пропонують близько 20 банків та спеціалізованих факторингових/інвестиційних компаній. Обсяг наданих факторингових послуг на вітчизняному ринку динамічно зростає. У 2004 році ріст склав 300%, у 2005 році - 250%. Відношення обсягу наданих факторингових послуг до ВВП складає незначну величину 0,14% але це співвідношення постійно зростає. Також розглянуто й інші види банківських послуг. В третьому розділі роботи було виявлено основні тенденції розвитку ринку банківських послуг. Одними з основних напрямків було виявлено розвиток інформаційних послуг на фондовому ринку, кастодіальних послуг, а також страхових послуг. Як найбільш перспективну банківську послугу слід представити продаж ринкової інформації. У західній практиці продавцями ринкової інформації вважаються інфраструктурні інститути, які спеціалізуються на послугах з обробки та поширення ринкової інформації про цінні папери в обігу, їх курси, а також на складанні аналітичних оглядів тенденцій на ринку цінних паперів та узагальненні результатів досліджень річних звітів про діяльність та фінансовий стан емітентів. На вітчизняному ринку в умовах відсутності єдиного достовірного національного індексу курсу цінних паперів подібні послуги банків, на нашу думку, користувалися б підвищеним попитом, насамперед, з боку інвесторів. До того ж, як свідчить практика, активна консалтингова діяльність покращує імідж банку як професіонала фінансового ринку, а отже, сприяє залученню нових клієнтів і підвищенню прибутків. До перспективних послуг ми відносимо і проектування банком випуску депозитарних розписок та єврооблігацій для фінансове стабільних підприємств і виробничих комплексів, які потребують значних капіталовкладень для реконструкції і технологічного поновлення виробничих потужностей. Підсумовуючи, зазначимо, що в умовах зростання конкуренції на ринку банківських послуг (у тому числі послуг на ринку цінних паперів) набувають актуальності пошук банком власної «ніші» на ринку та аналіз потенційної місткості і результативності діяльності. При цьому варто враховувати закон Парето: основна частина прибутку припадає на незначну кількість клієнтів та невелику частину послуг. Отже, не завжди намагання комерційних банків розширювати число клієнтів та асортимент послуг є виправданими, оскільки нерідко це призводить до зростання банківських витрат і зовсім не обов'язково - до збільшення прибутку банку. Виходячи з цього комерційним банкам доцільно вибрати певну стратегію і тактику діяльності на ринку цінних паперів. У підсумку це сприятиме зростанню пропозиції корпоративних цінних паперів та ліквідності вторинного ринку, а отже - розвитку ефективної системи перерозподілу грошових коштів в економіці. Огляд практики bancassurance у за¬рубіжних країнах і дослідження мож¬ливостей його розвитку в нашій країні свідчать про перспективність цієї сфери бізнесу в Україні. На нашу думку, на да¬ному етапі доцільно організовувати ban¬cassurance на основі агентських відносин і орієнтуватися на масового споживача. Впровадженню bancassurance сприяти¬муть зацікавленість як банків, так і стра¬хових компаній і поєднання їх зусиль що¬до його розвитку; розвинута регіональна мережа провідних українських банків; швидкі темпи зростання споживчого кре¬дитування населення; пожвавлення стра¬хового ринку, в тому числі ринку страху¬вання життя, та нарощування потужності страхових компаній.
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ “Про банки і банківську діяльність”// ВВРУ.- 2001.- № 5-6, ст.30 2. Алексєєв І.В., Захарчук О.В., Рим Н.Н. Банківський маркетинг: Навч. посібник.- Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 2001.- 96 с. 3. Базилевич В.Д., Волосович С.В. Маркетингова стратегія фінансово-кредитних установ в умовах формування ринків заощаджень та страхування// Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку: Зб. наук. пр.- К.: КДТЕУ, 2001.- С. 143-148 4. Банковское дело: Учебник для вузов/О.И.Лаврушин, И.Д.Малюкова, Н.И.Валенцева и др./Под ред. О.И.Лаврушина.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 667 с. 5. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Уч. пособие.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 320 с. 6. Білошапка В. Банки України на фондовому ринку: пошуки власної «ніші» // освітній портал http://oodri.narod.ru/ 7. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование.- М.: ИКЦ «ДИС», 20003.- 288 с. 8. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник.- К.: КНЕУ, 2003.- 268 с. 9. Герасимова Е.Б. Анализ качества банковских услуг // Финансы и кредит.- 2004.- № 16.- с.19-25 10. Гладких Д. Особливості структуро балансу банків Україно за підсумками діяльності у 2006 році // Вісник НБУ, квітень 2007, с. 15. 11. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа.- 2005.- № 3.- С.40-53 12. Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту// Вісник НБУ.- 2000.- № 4 .- С. 60-62 13. Джозлин Р.В., Хамфриз Д.К. Банковский маркетинг. Введение в рыночное планирование.- М.: Церих – ПЭЛ, 2000.- 96 с. 14. Дубовик О. В., Бойко С. М., Вознюк М. А., Гірченко Т. Д. Маркетинг у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 276с. 15. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Уч. пособие для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001.- 191 с. 16. Жарлінська Р.Г. Маркетинг як інформаційна підсистема банківського менеджменту (теоретичний аспект)//Регіональні перспективи.- 2000.- № 2-3 (9-10).- С. 32-33 17. Зайцев О. Альянс банков и страховьи компании в нових риночньи странах // Банковская практика за рубежом. — 2004. - № 5 (65). - с. 48-53. 18. Зайцев О. Банки и страховой бизнес: отношения пока не складиваются// Бан¬ковская практика за рубежом. — 2005. — № 3 (75). - с. 47-51. 19. Зеленский Ю.Б. К вопросу сущности банковской услуги // Банковские услуги.- 2004.- № 7.- с. 2-8 20. Зубченко П.А. Новые тенденции в развитии банковского маркетинга (обзор материалов французских журналов)// Маркетинг в России и за рубежом.- 2000.- № 1.- С.125 – 134 21. Егоров Е.В., Романов А.В., Романова В.А. Маркетинг банковских услуг: Уч. пособие.- М.: ТЕИС, 2002 .- 102 с. 22. Кириченко О., Геленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч. посібник для вищих навч. закладів.- К.: Основи, 2000.- 671 с. 23. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ..- С.- Пб.: Коруна, Литера плюс, 1994.- 698 с. 24. Ковальчук С.В. Маркетинг у банку. Курс лекцій для студентів спеціальності “Маркетинг”. Хмельницький: ХНУ, 2005, 198 с. 25. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеждмент банку: Навчальнийй посібник. – Суми: ВТД „Університетьська книга”, 2003. – 734 с. 26. Колодізєв О. М., Трегуб Д. В., Хмеленко О. В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 156с. 27. Кочетков В. М., Нікітін А. В. Маркетинг у банку: Конспект лекцій / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2002. — 87с. 28. Лисенко О. Що пропонують банки клієнту: музика слів “овердрафт” і “авалювання векселів”// Конкретно про банки в Україні. Додаток до газети “Галицькі контракти”.- 2000.- С. 34-35 29. Лютий І. О., Солодка О. О. Банківський маркетинг: Навч. посіб.. — К. : Знання, 2006. — 395с. 30. Лилик О. Bancassurance ma перспективи його розвитку в Україні // Вісник НБУ, лютий 2007 с. 32 31. Лакосник Е. Банки наринке страхо¬вания жизни: возможности и перспективи. // Банковская практика за рубежом. — 2004. - с3 (63). - с. 55-57. 32. Мельникова І. Маркетингові аспекти формування депозитної бази комерційного банку// Банківська справа.- 2000.- № 3.- С. 40-41 33. Макарова Г.Л. Система банковского маркетинга: Уч. пособие для вузов.- М.: Финстатинформ, 2003.- 110 с. 34. Минина Т.Н. Электронные банковские услуги // Банковские услуги.- 2002.- № 7.- с. 13-19 35. Лобанова А.Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг // Фінанси України. – 2003. - №3. – С.133-139. 36. Новікова І. В. Банківський маркетинг і його роль у розвитку ринкової економіки України.- К: Вид-во УАЗТ, 2000.- 63 с. 37. Новикова І. В., Худолій Л. М., Денисенко М. П., Кабанов В. Г. Банківський маркетинг: Навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2003. — 155с. 38. Нікітін А.В. Маркетинг у банку: Навч.-методичний посібник.- К.: КНЕУ, 2001.- 170 с. 39. Новаторов Е.В. Международные модели маркетинга услуг// Маркетинг в России и за рубежом.- 2000.- № 3.- С. 91-97 40. Нікітін А. В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. Маркетинг у банку Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 432 с. 41. Оніщенко С. Особливості розробки нових банківських продуктів//Банківська справа.- 2000.- № 3.- С. 24-27.- № 4.- С. 42-45 42. Остафіль О.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні // Фінанси України.- 2004.- № 12.- C. 89-93 43. Осташ С. Управління банківськими послугами // Вісник Національного банку України.- 2002.- №10.- с. 47-51 44. Проблемы качества банковской деятельности//Банки: мировой опыт.- 2000.- № 1.- С. 14-16 45. Прозорість і перспективність ук¬раїнського ринку перестрахування // Стра¬хова справа. — 2006. — №1. — ë. 26—28. 46. Святненко А. Банки у 2005 році. Упевнене зростання на тлі охолодження економіки//Дзеркало тижня. — 2006. — № 3. — 28 січня. с. 11.Маркова В.Д. Маркетинг услуг.- М.: Финансы и статистика, 2003.- 128 с. 47. Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг. — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. — 481с. 48. Романенко Л.Ф. Особливості банківського маркетингу// Маркетинг в Україні.- 2001.- № 1.- С. 32-35 49. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Пер. с англ.- М.: Дело ЛТД, 1997.- 768с. 50. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке.- Тернополь: Тарнэкс, К: ЦММС «Писпайп», 2001.- 656 с. 51. Ткачук В.О. "Маркетинг у банку": Навчальний посібник. -Тернопіль: "Синтез-Поліграф", 2006.- 225 с. 52. Умичевич О.В. Банковский маркетинг в США и Канаде: новые технологии// США. Канада. Экономика. Политика. Культура.- 2000.- № 4.- С. 55-63 53. Фурман В. Перспективи створення альянсів страхових компаній і банків в Ук¬раїні // Вісник Національного банку Ук¬раїни. - 2005. №4 - с. 20-22. 54. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2006 році // Вісник НБУ, квітень 2007, с. 2 55. Черкасов В.Е., Плотицына Л.А. Банковские операции: маркетинг, аналіз, рассчеты: Уч.-практич. пособие.- М.: Метаинформ, 2001.- 208 с. 56. Штейн Ольга Нові тенденції в розвитку банківського // Вісник НБУ, серпень 2006 р. – с. 51 57. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 276 с. 58. Щедрий П. Досвід реінжинірингу страхової компанії на основі комплекс¬ної автоматизації бізнес-процесів // Страхова справа. — 2004. — № 3 (15). — с. 70-73. 59. Bancassurance: стратегічний напря¬мок розвитку страхового ринку України // Страхова справа. — 2004. — 3 (15). - ë. 54-59. 60. Daniel Adamec. Latest Trends in Ban¬cassurance and Case Studies. Presentation to the Life&Pension Conference in Moscow. November 2005 // http.www.insurancefo-rum.ru/ru/program/session 5 daniel ada¬mec en. 61. Річний звіт НБУ за 2006 р. 62. Бюлетень НБУ № 10 2007 р.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)