Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Система електронних платежів (на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк»

Карточка работы:243
Цена:
Тема: Система електронних платежів (на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк»
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банковское дело
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ 7 1.1. Загальна характеристика та принципи роботи системи електронних платежів банку 7 1.2. Особливості методики здійснення аналізу проведення операцій по системі «клієнт-банк» 17 1.3. Завдання, функції, принципи побудови системи електронних платежів НБУ 26 1.4. Організація міжбанківських розрахунків через систему НСМЕП 33 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ БАНКАМИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК») 43 2.1. Аналіз сучасного стану електронних міжбанківських розрахунків системи НСМЕП 43 2.2. Аналіз динаміки розвитку та структурний аналіз системи «клієнт-банк» у філії ЗАТ КБ «Приватбанк» у м. Києві 49 2.3. Внутрішня стратегія розвитку системи електронних платежів ЗАТ КБ «ПриватБанк»: Інтернет-банкінг «Приват-24», Приват-Онлайн, Інтернет-Еквайринг 66 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ 74 3.1. Оптимізація функціонування системи електронного банкінгу з врахуванням ризиків 74 56722 3.2. Проект Автоматизованої банківської системи України (АБС) та його характеристики 80 3.3. Впровадження системи клірингових розрахунків 96 ВИСНОВОК 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 109
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Сучасний банківський ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн Західної Європи та США. Відійшли в минуле намагання банків швидко розбагатіти за рахунок миттєвих спекулятивних операцій на валютному ринку, коли курс на валюти змінювався по декілька разів за один день. Потрібно відзначити вирішальну роль у переході до європейських стандартів ведення банківської справи Національного банку України. Так, розумними та зваженими діями вдалося стабілізувати валютний курс української гривні, шляхом законодавчого обмеження операцій банків з валютою. При цьому такі обмеження не внесли суттєвих проблем для компаній, що займаються міжнародними розрахунками. До керівництва банками почали приходити висококваліфіковані кадри, багато з яких пройшли стажування за кордоном. Велика кількість вищих учбових закладів України перекваліфікувались і почали надавати послуги по навчанню банківських співробітників, що теж дало змогу розширити набір кваліфікованих кадрів. В операціях українських банків все частіше застосовуються новітні банківські технології. На сьогоднішній день клієнтів банків вже не дивують електронні картки, банкомати і т.д. Особливе місце в розвитку електронних банківських технологій посідає система “клієнт-банк”. Швидко увірвавшись до світової банківської системи, дана технологія з’являється на українському ринку на початку 90-х років і по цей день залишається найпоширенішою системою віддаленого доступу клієнтів до своїх банківських рахунків. Розрахунки через систему “клієнт-банк” будуть предметом дослідження даної дипломної роботи. На початку нового тисячоліття ця тема знову набирає особливої актуальності, адже на світовому ринку відбувається постійне зрушення акцентів торгівлі і все більше угод та розрахунків здійснюється через комп’ютерні мережі та всесвітню мережу Інтернет зокрема. Комп’ютерні мережі привнесли значні полегшення в розрахунках та значно їх прискорили. При використанні системи “клієнт-банк” створюється, певною мірою, своєрідна комп’ютерна мережа, що об’єднує клієнтську частину та банківську. Обмін інформацією через таку мережу дозволяє здійснювати контроль клієнта за своїми банківськими рахунками, проводити платежі з них отримувати виписки тощо. Захист інформації забезпечують сучасні методи криптографії. Створена Національним банком України Cистема електронних платежів (СЕП) протягом минулого року успішно виконувала покладені на неї функції державної системи міжбанківських розрахунків, повністю задовольняла потреби її учасників щодо переказу коштів, забезпечувала максимальну швидкість, прозорість, високий рівень безпеки й надійності проведення платежів. Із 10 листопада 2006 року в промислову експлуатацію введено Систему електронних платежів нового покоління, яка прийшла на зміну відомій усім СЕП. У вітчизняній науковій літературі дослідження проблем платіжних системах практично тільки-но розпочалося. Окремі їх аспекти досліджені в роботах Гейця В.М., Єпіфанова А.О., Кравця В.М., Міщенка В.І., Мороза А.М., Науменкової С.В., Новака І.М., Савлука М.І.,Сало І.В., Страхарчука В.П., Цокола С.Л., Ющенка В.А Метою даної роботи є дослідження видів систем електронних платежів комерційних банків (на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк») та визначення напрямків її покращення. Для написання роботи було поставлено наступні завдання: - визначити економічну сутність та необхідність здійснення електронних платежів банками України; - навести характеристику системи «клієнт-банк» та НСМЕП; - провести аналіз практики проведення міжбанківських розрахунків та електронних платежів банками України на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк»; - визначити динаміку розвитку та структурний аналіз системи «клієнт-банк»; - дослідити внутрішню стратегію ЗАТ КБ «ПриватБанк» щодо послуг, які надаються клієнтам у частині електронних платежів; - визначити напрямки удосконалення банківської системи електронних платежів в Україні; - удосконалення системи захисту інформації в СЕП; - впровадження системи клірингових розрахунків. Об’єктом дослідження виступає система електронних платежів комерційних банків в Україні. Предметом дослідження є характеристика розвитку системи електронних платежів у ЗАТ КБ «ПриватБанк». Інформаційна база. Матеріали для написання даної роботи були відібрані, виходячи із завдань та мети роботи. Це, насамперед звіт про роботу системи “клієнт-банк” філії ЗАТ КБ «ПриватБанк» у м. Києві, фінансова звітність, що відображає доходи від розрахункового обслуговування клієнтів. А також наукові статті, законодавчі акти України та інших країн. Методи дослідження. Виконані дослідження спираються на наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері банківських розрахунків. У роботі використано методи: візуально-графічний – для представлення результатів у наочній формі; системного аналізу – для вивчення й аналізу стану розвитку системи «клієнт-банк»; системний і комплексний підходи – для розробки узагальненої системи оцінки розвитку електронних міжбанківських платежів; економіко-математичного моделювання – для розробки методичного інструментарію по оцінці кредитно-рейтингової системи оцінки банків. Практичне значення отриманих результатів. Отримані в магістерській роботі результати спрямовані на підвищення ефективності діяльності банківських організацій у сфері електронних платежів. Основні положення магістерської роботи викладено на рівні конкретних рекомендацій і можуть бути використані широким колом банків України в процесі здійснення електронних платежів. Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури. Повний обсяг дипломної роботи складає 105 сторінок. Робота містить 19 рисунків до тексту, 10 таблиць, список літератури зі 94 найменування. Обсяг основного тексту магістерської роботи складає 108 сторінок.
Объём работы:
108
Выводы:ВИСНОВОК Проаналізувавши матеріали розглянуті у дипломній роботі та всебічно вивчивши досліджувану тему, можна зробити наступні висновки та надати рекомендації: 1. Структура і функції платіжної системи є невід’ємною частиною фінансової інфраструктури країн з ринковою економікою. Для таких країн характерна складна система численних операцій по взаєморозрахунках між суб’єктами підприємницької діяльності. Враховуючи те, що більша частина платежів виконується на безготівковій основі, то головна роль виконання цих взаєморозрахунків по різних операціях покладається на комерційні банки. Ролі основних учасників безготівкових платежів розподіляються наступним чином. 2. Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) -це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здійснення розра¬хунків в електронній формі між банківськими установами (та їх філіями) як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов'язаннями банків один перед одним на території України. Протягом 2005 року кількість учасників СЕП збільшилося на 31 одиницю і за станом на 01.01.2004 року їх налічувалося 1644 (в тому числі 161 юридична особа); серед них – 1615 банківських та 29 інших установ, зокрема органи Державного казначейства України. 3. Кількість платежів, здійснюваних засобами СЕП, постійно зростає. Так, у 2006 році через СЕП виконано 191341 тисячу початкових платежів на суму 1767678 млн. грн., що на 17 та 31% перевищує аналогічні показники 2005 року. Середньодобова завантаженість системи за кількістю початкових платежів порівняно із 2005 роком зросла на 17% і сягнула більш як 762 тисячі платежів, а за сумою початкових платежів зросла на 32% і становить близько 7043 млн. грн. 4. Система “клієнт-банк” безперечно увійшла до банківських технологій на рівні програми операційного дня банку, електронної пошти НБУ та інших комп’ютерних програм без яких неможливо уявити сучасний комерційний банк. Слідуючи розвитку банківських технологій високорозвинених країн Західної Європи, США та Азіатського регіону, Україна долає перепони недостатності капіталу для розвитку високих технологій і долає прірву між українським банківським ринком та банківським ринком вище перерахованих країн за рівнем послуг, що надаються клієнтам, зокрема й рівнем системи “клієнт-банк”. 5. Система “клієнт-банк” ЗАТ КБ «ПриватБанк» дозволяє користувачам отримувати повний перелік послуг, що надається користувачам аналогічних систем інших банків: проведення платежів, отримання виписок за рахунками, отримання поточної інформації банківської сфери, інформації НБУ, створення шаблонів документів, перегляд документів за великим переліком фільтрів та інше. Розробка програми власними силами дозволяє постійно вдосконалювати структуру задля пристосування програмного забезпечення системи “клієнт-банк” до сучасних умов діяльності як клієнта, так і банку. 6. Проаналізувавши динаміку приросту клієнтів системи “клієнт-банк”, можна помітити значний приріст прихильників використання даної системи серед клієнтів філії ЗАТ КБ «ПриватБанк» у м. Києві. Такі структурні зрушення викликані декількома факторами: по-перше приростом доходів клієнтів, що дозволяє витрачати певні кошти на потребу в системі “клієнт-банк”; збільшенням кількості клієнтів, що потребують швидкого, оперативного вирішення проблем, проведення розрахунків, що також надають перевагу системі “клієнт-банк” роботі з операціоністом банку; вдосконаленням діючих систем, що максимально пристосовують систему до потреб клієнта; зменшенням вартості послуги системи “клієнт-банк”, внаслідок зниження собівартості системи для банку та збільшення кількості клієнтів, що використовують систему. 7. Темпи приросту кількості клієнтів по системі “клієнт-банк” перевищують темпи приросту загальної кількості клієнтів, що також підтверджує твердження про популяризацію системи. Питання швидкого приросту кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” призводить до виникнення потреби вивчення потенційних можливостей приросту доходів від цієї діяльності. Простеживши залежність приросту доходів від використання системи “клієнт-банк” від приросту кількості клієнтів, що використовують дану систему нами було виведено рівняння залежності, що дозволить прогнозувати доходну частину бюджету банку. Іншим рівнянням регресії було визначено функціональну залежність між приростом кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” та приростом загальної кількості клієнтів. Об’єднавши ці два рівняння та визначивши щільність зв’язку між факторами ми розрахували функціональну залежність між приростом кількості доходів від використання системи “клієнт-банк” та приростом загальної кількості клієнтів банку. Це дозволить спрогнозувати у бізнес-плані доходну частину від використання системи на основі запропонованого показника приросту кількості клієнтів. Як відомо, цей показник визначається на основі досліджень позицій банку на ринку та політики розвитку, що обирається на керівництвом на наступний період. 8. У ЗАТ КБ «ПриватБанк» використовуються декілька систем, які дозволяють роботи клієнтам розрахунки в режимі реального часу: Інтернет-банкінг «Приват-24», Приват-Онлайн, Інтернет-Еквайринг. Система Інтернет-банкінгу набирає все більшої популярності у світовій практиці. Не є виключенням і досліджуваний банк. Система “інтеренет-банкінг” дозволяє користуватись власним рахунком без прив’язки до робочого місця. Фактично роботу з рахунком можна проводити з будь-якого комп’ютера, що під’єднаний до мережі Інтернет, шляхом входу до корпоративного сайту “ПриватБанку”. Витрати на таку систему невисокі і окупність проекту досягається за рекордно малі строки, при цьому вартість послуги для клієнта дозволить перевести малий бізнес на автоматичне обслуговування та вирішити задачі поставлені керівництвом банку на найближчий період часу. 9. На зміну інструментів обробки даних у банківських електронних системах, в ролі яких зараз використовуються настільні СУБД типу FохРrо, Сlірреr, повинні прийти АБС нового покоління, реалізовані в технології “клієнт-сервер” на сучасній СУБД із можливістю роботи в реальному режимі часу. Створення АБС НБУ стане інтегрованим програмним комплексом, який забезпечуватиме автоматизацію всіх проблем банку – від ведення головної книги до обліку виробництва для функціонування Банкнотно-монетного двору. Вона повинна об’єднати окремі завдання в єдиний програмний комплекс і дозволити кожному обласному управлінню вести самостійний баланс як частину єдиного балансу НБУ. 10. Тому невідкладною необхідністю є розробка проекту нового поколін¬ня платіжної системи України, який повинен врахувати потреби банківсь¬кої сфери України, кількісні та якісні перспективи розвитку міжбанківсь¬ких розрахунків, світовий досвід створення таких систем тощо. Цей проект повинен бути розрахований на реалізацію та впровадження паралельно з функціонуванням існуючої СЕП і на подальшу експлуатацію протягом щонайменше 10-15 років (мінімум до 2010 року).
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Про банки та банківську діяльність: Закон України №2121-III від 07.12.00 р. 2. Про господарські товариства: Закон України №1576-XII від 19.09.91 р. 3. Про Національний банк України: Закон України №679-XIV від 20.05.99 р. 4. Про підприємництво: Закон України №698-XII від 07.02.91 р. 5. Про підприємства в Україні: Закон України №887-XII від 27.03.91 р. 6. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України №2346-III від 05.04.01 р. 7. Про вдосконалення готівково-розрахункових операцій: Постанова КМУ №1075 від 30.12.93 р. 8. Інструкція №1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України: Постанова НБУ №129 від 07.07.94 р. 9. Інструкція №3 про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Постанова НБУ №121 від 27.05.96 р. 10. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова НБУ №21 від 02.02.95 р. 11. Про “Порядок організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками”: Постанова НБУ №166 від 30.06.95 р. 12. Про вдосконалення надання послуг у галузі розрахункового обслуговування комерційних банків та регіональних управлінь Національного банку України: Постанова НБУ №245 від 28.09.95 р. 13. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Постанова НБУ №204 від 02.08.96 р. 14. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова НБУ №135 від 29.03.01 р. 15. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Постанова НБУ №527 від 18.12.98 р. 16. Про затвердження Правил організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті: Постанова НБУ №44 від 05.02.01 р. 17. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Лист НБУ №22001/116 від 24.05.93 р. 18. Про розрахунки за пластиковими картками міжнародних платіжних систем: Лист НБУ №13-110/609-2071 від 25.03.97 р. 19. Про умови договору на розрахунково-касове обслуговування: Лист НБУ №25-113/193-678 від 30.01.01 р. 20. Щодо Переліку операцій розрахунково-касового обслуговування, що здійснюються установами банків в Україні: Лист НБУ №12-111/561 від 19.05.00 р. 21. Щодо порядку відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Лист НБУ №44-215/3419 від 03.12.01 р. 22. Щодо здійснення розрахунково-касового обслуговування в іноземній валюті: Лист Державної митної служби №11/1-9592 від 23.12.96 р. 23. Автоматизация расчетных операций банков и фондовых бирж. – М.: Церих-ПЭЛ, 2003. – 206с. 24. Анализ экономической деятельности клиентов банка: Уч. пособие / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Инфра-М, 2001. – 80с. 25. Бабаев А. Банки в сети Интернет // Банковские технологии. – 2001. – №11. – С. 36-38 26. Банк: Партнерство в бизнесе. – М.: Приор, 2001. – 128с. 27. Банківська енциклопедія / Під ред. Мороза А.М. – К.: Ельтон, 1993. – 336с. 28. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. Тиркала Р.І. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с. 29. Банківські операції: Підручник / Під ред. Мороза А.М. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с. 30. Банковское дело / Под ред. В.И.Колосникова, Л.П.Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1995. — С. 18. 31. Бицька Н.З. Кризовi явища в банкiвськiй системi Украiни та шляхи iх подолання // Фiнанси Украiни. – 2001. – №9.– С. 83-85 32. Брегеда О. Місце банківських послуг в інтернет-просторі України // Вісник НБУ. – 2001. – №6. – С. 23-25 33. Буркин М., Васин А., Гузов К. Определение себестоимости и установление тарифов на банковские услуги // Банковские технологии. – 2001. – №4. – С. 56, 57 34. Бушуєва І., Дем’яненко В. Реінжиніринг банківських бізнес-процесів як складова вдосконалення менеджменту комерційного банку // Вісник НБУ. – 2001. – №3. – С. 20-23 35. Ваврищук Е.I. Організаційно-правові засади взаємовідносин Національного банку України з комерційними банками в Україні: Текст лекцій. – К.:КДТЕУ, 2001.– 22с. 36. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2000. – 243с. 37. Введение в банковское дело / Т.Амели и др. — М.: Мир и культура, 2000. — С.26. 38. Вишневская И., Сафонов Ю. Банковские услуги. Итоги социологического опроса // Бухгалтерия и банки. – 2002. – №2. – С. 63-67 39. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під. Ред. Савлука М.І. – К.: Либідь, 2001. – 344 с. 40. Гайдай Т.Б. Требования НБУ по осуществлению операций с национальной валютой // Налоги и бухгалтерский учет. – 1999. – №44. – С.35-37 41. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 2001. – 331 с. 42. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под.ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 448 с. 43. Дзюблюк И. Про деякi напрямки розвитку ринку банкiвських послуг в Украïнi // Фiнанси Украïни. – 2001. – №1. – С.86-92 44. Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ. – 2003. – №4. – С. 60-62 45. Дзюблюк О.В. Про деякi напрямки розвитку ринку банкiвських послуг в Українi // Фiнанси України. – 2000 – №1.– С. 86-91 46. Дианова-Клокова И., Хрусталев Л. Мобильные банковские офисы // Банковские технологии. – 2001. – №1. – С. 58-64 47. Дорундяк М., Михайлова В. Резервування та відновлення роботи банківської системи // Вісник НБУ. – 2000. – №7. – С. 58-61 48. Евтюшкин А. Интернет-коммерция и банки // Банковские технологии. – 2001. – №1. – С. 67,68 49. Ефимова Л.Г. Банки: ответственность за нарушение при расчетах. – М.:Оста, 2001. – 74с. 50. Єрохина Н., Микитина О. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України. – 2002. – №3. – С. 134-139 51. Зайнулин М. Перспективы внедрения Интернет-банкинга // Банковские технологии. – 2001. – №7-8. – С. 54-60 52. Застосування окремих положень Інструкції “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті” // Вісник НБУ. – 2000. – №9. – С. 52, 53 53. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках. – К.:КНЕУ, 2000. – 404с. 54. Кіреєв О., Жабська І. Система комерційних банків України: підсумки року // Вісник НБУ. – 2002. – №3. – С. 21-22 55. Козлова Е., Галанина Е. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 432с. 56. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа. – 2000. – №1. – С. 49-52 57. Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні // Банківська справа. – 2000. – №6. – С. 3-8 58. Кривошеєва Н. Банківське законодавство: актуальні питання // Вісник НБУ. – 2000. – №5. – С. 46,47 59. Кузнецов Н. «Клиент-Банк» // Бизнес и банки. – 2004. – №11. – С. 3,4 60. Липис А., Маршал Т., Линкер Я. Электронная система денежных расчетов. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 321с. 61. Макарова Ю. Кредитные системы в Internet // Финансовая консультация. – 2003. – №25. – С. 20 62. Марков О., Сахарова Л., Сидоров В. Коммерческие банки и их операции. –М.:Хорда, 2002. – 317с. 63. Махаєва О. Основні принципи для системно важливих платіжних систем // Вісник НБУ. – 2000. – №9. – С. 56-58 64. Меджибовська Н. Банківські послуги та Інтернет // Банківська справа. – 2001. – №5. – С. 41-43 65. Меджибовська Н. Банківські сервери в Інтернеті // Вісник НБУ. – 2000. – №5. – С. 38,39 66. Мірошніченко Т. Підсумки роботи СЕП у 2000 році // Вісник НБУ. – 2001. – №2. – С. 57-59 67. Мірошніченко Т. СЕП НБУ: міжбанківськи розрахунки в 2001 році // Вісник НБУ. – 2002. – №3. – С. 55, 56 68. Міщенко В., Шаповалов А., Юрчук Г. Особливості та перспективи розвитку електронної комерції (е-комерції) в банківському бізнесі // Банківська справа. – 2001. – №4. – С. 18-27 69. Мрочко М., Павлів Т. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України. – 2001. – №9. – С. 131-135 70. Новак І., Гончаренко Л., Михайлова В. Система термінових переказів – новий етап розвитку міжбанківських розрахунків в Україні // Вісник НБУ. – 2001. – №9. – С. 44-49 71. Облік та аудит у комерційних банках. / Під ред. Герасимовича А.М. – Львів: Видавництво “Фенікс”, 1999. – 512с. 72. Онищенко С. Особливості розробки нових банківських продуктів // Банківська справа. – 2000. – №3. – С. 24-27 73. Особливостi становлення ринку банкiвських послуг в Украïнi // Банкiвська справа. – 2004. – №4. – С.23-28 74. Остапець А.І., Остапець А.В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. – 2000. - №18. – С. 114-117 75. Перлин Ю., Сахаров Д. Банкомат. Что это такое? // Электронные деньги. – 2000. – №1. – С. 17-19 76. Платіжні системи: Навч. посібник для студентів вищ. Закладів освіти / Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. – К.: Либідь, 1998. – 416с. 77. Прокопенко П. Правовые проблемы осуществления расчетов через системы «клиент-банк» и пути их разрешения // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 9. – С.23-26 78. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. – 276с. 79. Рынок банковских услуг: некоторые аспекты привлечения корпоративных клиентов // Финансы. – 2001. – №4 – С. 21-23 80. Савлук М., Сугоняко О. Що заважає банкам кредитувати реальну економіку? // Вісник НБУ. – 1999. - №12. – С. 24-26 81. Савченко А., Кравець В. Розвиток платіжної системи України за десятиріччя // Вісник НБУ. – 2001. – №5. – С. 10-12 82. Саркисянц А.Г. О состоянии банковской системы и возможных направлениях ее реформирования // Банковское дело. – 2000. – №9.– С. 2-8 83. Смородинов О. Банки и рынок электронной коммерции // Банковские технологии. – 2001. – №11. – С. 25-35 84. Сорокин Д. «Модельный» бизнес. Интернет как среда для банковских услуг // Банковские технологии. – 2001. – №7-8. – С. 51-53 85. Співак Л. Фінансові послуги: економічна сутність і роль в економіці // Вісник НБУ. – 2002. – №2. – С. 47,48 86. Федулова Л. Управління якістю послуг – запорука успіху в боротьбі за клієнта // Вісник НБУ. – 2002. – №3. – С. 32, 33 87. Финансы. Денежное обращение. Кре¬дит / Под ред. Л.А.Дробозиной. — М.: ЮНИТИ, 2001. – 464 с. 88. Хміль Л. Оперативне планування чисельності працівників комерційного банку // Вісник НБУ. – 2000. – №5. – С. 17-21 89. Шаталович Т. Нове у відкритті та використанні банківських рахунків клієнтів // Вісник НБУ. – 2001. – №7. – С. 15,16 90. Шевчук В. Макроекономічний контроль фінансового та банківського секторів національного господарства України // Вісник НБУ. – 1999. - №5. – С. 15-17 91. Шкудун Д. Моделювання роботи банку в системі електронних платежів // Вісник НБУ. – 2001. – №1. – С. 41-43 92. Юргелевич С. Правові аспекти електронної комерції // Вісник НБУ. – 2001. – №4. – С. 32-35 93. Юрчук Г. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи України // Вісник НБУ. – 2000. – №10. – С. 29-33 94. www.privatbank.com.ua – Офіційний сайт ЗАТ КБ «ПриватБанк» 95. www.bank.gov.ua – Офіційний сайт Національного банку України
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)