Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Аналіз кредитоспроможності позичальників Українськими банками (на прикладі Укрсиббанк)

Карточка работы:244
Цена:
Тема: Аналіз кредитоспроможності позичальників Українськими банками (на прикладі Укрсиббанк)
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 6 1.1. Поняття кредиту та його види 6 1.2. Організація процесу кредитування комерційного банку 16 1.3. Методики оцінки кредитоспроможності позичальників комерційних банків 22 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ АКІБ„УКРСИББАНК” 32 2.1. Загальна характеристика діяльності АКІБ „Укрсиббанк” 32 2.2. Організація процесу кредитування в банку АКІБ „УкрСиббанк” 45 2.3. Методи забезпечення кредитоспроможності позичальників в банку АКІБ „УкрСиббанк” 64 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ В БАНКУ „УКРСИББАНК” 72 3.1. Використання зарубіжного досвіду оцінки кредитоспро-можності 72 3.2. Надання рекомендацій щодо підвищення ефективності оцінки кредитоспроможності позичальників в банку „Укрсиббанк” 90 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 103 ДОДАТКИ 110
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Актуальність теми. Банки, зокрема комерційні, є однією з найважливіших структур ринкової економіки. Проте в Україні комерційні банки дотепер не посіли гідного місця у системі ринкових відносин. Причиною такої ситуації є безліч економічних і політичних факторів, що повинні бути переборені, щоб вітчизняні банки змогли стати фундаментом формування в Україні справді ринкової економіки. Національна банківська система створюється в Україні з 1991 року та побудована відповідно до принципу двоступінчатості, що добре зарекомендував себе в країнах із ринковою економікою і передбачає чітке розмежування сфер діяльності центрального (НБУ) і комерційних банків. Становлення національної банківської системи відбувається у вкрай складних умовах. За роки незалежності, незважаючи на всі проведені реформи, основні слабкі сторони банківської системи в Україні по суті залишилися без змін, а саме: - брак капіталу в більшості банків: багато хто з них лишається "касами" підприємств, які їх заснували. Банки абсолютно не готові відреагувати на збільшення попиту на кредити у разі економічного піднесення; - навантаження на портфель кредитів за рахунок проблемних кредитів; - недостатнє дотримання принципів діяльності комерційних банків; - значна конкуренція в кредитній сфері; - відсутність диверсифікації структури банків і недостатньо диверсифікований асортимент банківських послуг. Ризик неплатежу клієнта за позикою є найважливішим серед усього різноманіття банківських ризиків (разом із процентним і ризиком ліквідності), тому кредитні операції, як правило, - основна стаття доходу практично будь-якого банку, якщо він працює в нормальних умовах. Підсилення економічної нестійкості й величезні неплатежі в масштабах країни підкреслюють велике практичне значення управління ризиками. Кредитування є однією з найризиковіших банківських операцій. Тому необхідною умовою застосування комерційними банками ефективних методів видачі позик клієнтам є мінімізація кредитного ризику за всіма напрямами вкладення коштів. Основним і найефективнішим методом такої мінімізації є якісна оцінка банком кредитоспроможності позичальників, тобто здатності клієнта своєчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов'язання щодо погашення кредитів і нарахованих за ними процентів. Основу такої оцінки становить розрахунок ряду показників, що відображають усі аспекти діяльності позичальника. Результати аналізу діяльності клієнта дають змогу банку прийняти оптимальне рішення щодо можливості й доцільності видачі кредиту, його розмірів. строю” і рівня оплати. Саме тому актуальним і важливим питанням є постійне удосконалення процесу прийняття рішення про кредитування фізичних та юридичних осіб, удосконалення використовуваних методик оцінки кредитоспроможності позичальника, відстеження кредитоспроможності позичальника під час погашення кредиту. Метою даної роботи є дослідження організації та методів оцінки кредитоспроможності позичальників комерційного банку, провести аналіз та надати рекомендації щодо вдосконалення процесу оцінки кредитоспроможності позичальників за матеріалами Укрсиббанку. Для написання роботи були поставлені наступні завдання: - розглянути поняття кредиту та його види; - дослідити процес організації кредитування комерційного банку; - дослідити методики оцінки кредитоспроможності позичальників комерційних банків; - навести загальну характеристику діяльності „Укрсиббанк”; - дослідити організацію процесу кредитування в банку „Укрсиббанк”; - визначити переваги та недоліки організації оцінки кредитоспроможності позичальників в банку „Укрсиббанк”; - дослідити можливості використання зарубіжного досвіду оцінки кредитоспроможності; - надити рекомендацій щодо підвищення ефективності оцінки кредитоспроможності позичальників в банку „Укрсиббанк”. Предметом дослідження в роботі виступає процес оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку. Об‘єктом дослідження є кредитоспроможність позичальника. Для написання роботи було використано сучасну літературу, учбову літературу вітчизняних та зарубіжних авторів, монографії, статті періодичного друку, нормативно-правові акти.
Объём работы:
110
Выводы:ВИСНОВКИ В першому розділі роботи було проведено дослідження поняття кредиту, теоретичних аспектів організації процесу кредитування, а також застосовувані методики оцінки кредитоспроможності. Сутність кредиту полягає не в масі позиченої вартості, а в тих економічних відносинах, які виникають у зв’язку з рухом вартості на засадах зворотності та платності. Ці відносини характеризуються низкою специфічних рис, які конституюють явище кредиту і відрізняють його від інших економічних явищ. Кредит є вартісною категорією і з цього погляду має багато спільного з іншими економічними категоріями — грошима, фінансами, торгівлею, капіталом тощо. Разом з тим це самостійна категорія, яка має свої функції і особливе призначення в економічному житті суспільства. Основними принципами кредитування є: цільове спрямування позички; строковість позички; поверненість кредитору позиченої вартості; забезпеченість позички і платність користування позиченими коштами. Банківський кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового використання. Комерційні банки надають своїм клієнтам різноманітні види кредитів, які можна класифікувати по різних ознаках. Насамперед за основними групами позичальників кредит господарству, населенню, державним органам влади. Організація кредитних взаємовідносин банку і клієнтів визначається багатьма факторами, що включають стратегію і тактику банку, кваліфікацію банківських працівників, розмір статутного та власного капіталу, кредитну політику банку тощо. Суть категорії “кредитоспроможність” — реальне правове й господарсько-фінансове становище позичальника, на основі оцінки якого банк схвалює рішення про початок (розвиток ) або припинення кредитних відносин із позичальником. Зміст цієї категорії включає наявність передумов для одержання позик позичальником і можливість погасити їх у встановлені кредитним договором строки. Оцінка кредитоспроможності - процес творчий, що вимагає від банківських працівників глибоких економічних знань, аналітичного мислення, вміння визначати та оцінювати тенденції в господарській діяльності і фінансовому стані позичальників, зокрема можливості дотримання ними принципів кредитування, прогнозувати майбутній стан справ позичальника і передбачати обставини, які можуть на них вплинути. Здійснюючи оцінку кредитоспроможності, комерційні банки України керуються власними положеннями, що розробляються кожним банком, а також повинні враховувати нормативні вимоги НБУ, зокрема Рекомендації щодо визначення фінансового стану позичальників (постанова НБУ від 29.09.97 № 323) та Положення про порядок формування і використання резерву на можливі втрати за позиками комерційних банків (затверджене правлінням НБУ від 16.12 98 № 520). На початку другого розділу роботи було проведено дослідження ринку банківських кредитів в Україні. Загальний обсяг вимог банків за кредитами, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам, на 01.02.2007 р. становив 245.0 млрд. грн. У структурі кредитних вкладень в економіку України частка вимог за кредитами, наданими в іноземній валюті (50.5%), вперше за часів не¬залежності перевищила частку вимог за кредитами у національній ва¬люті (49.5%). У структурі кредитних вкладень за категоріями позичальників пере¬важали вимоги банків за кредитами, наданими суб'єктам господарю¬вання, питома вага яких на 01.02.2007 р. дорівнювала 67.4%, що на 0.6 процентного пункту менше порівняно з початком року та на 8.9 процентного пункту менше, ніж на кінець січня 2006 року. У структурі вимог банків за кредитами, наданими суб'єктам госпо¬дарювання, за видами економічної діяльності на 01.02.2007 р. найваго¬мішою залишалася частка кредитів, наданих підприємствам торгівлі; ре¬монту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (37.3%), переробної промисловості (27.6%), суб'єктам господарювання, що займаються операціями з нерухомим майном, фінансовою діяльністю (9.6%), сільським господарством, мисливством та лісовим господарством (7.2%), будівництвом (6.5%), які відповідно мали найбільший вплив на динаміку кредитних вкладень у реальний сектор економіки. У січні 2007 року відбулося зниження середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими суб'єктам господарювання в національ¬ній валюті (без урахування операцій за овердрафтом) з 14.9 до 13.9% річних, що було зумовлене суттєвим здешевленням короткострокових кредитів з 14.9 до 13.3% річних. Незначне подорожчання спостері¬галося лише за кредитами, наданими на строк від 1 до 3 місяців (на 0.1 процентного пункту до 14.8% річних). Вартість довгострокових кре¬дитів упродовж січня підвищилася з 15.0 до 15.2% річних, що певною мірою вплинуло на скорочення їх обсягів. Об‘єктом дослідження в другій частині роботи виступає «УкрСиббанк» - третій найбільший банк в Україні, фінансовий супермаркет, який пропонує клієнтам сучасний банківський сервіс на рівні передових європейських стандартів. Заснований в 1989р. З 2006р. стратегічним інвестором «УкрСиббанку» є одна з найбільших банківських груп у світі BNP Paribas, якій належить 51% акцій банку. Згідно з банківською ліцензією №75 Національного банку України від 24 грудня 2001 р., Банк має право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”. Станом на 1.01.2007 р. Банк має 12 балансових філій, 992 безбалансових відділень у 191 місті та селищі міського типу України, а також Генеральне Представництво в м. Київ. Найбільшою складовою частиною в процентних доходах „Укрсиббанку” є доходи від кредитування клієнтів корпоративного та роздрібного сегментів ринку, це показує розвиток банку як міцного кредитного інституту, діяльність якого спрямована на сприяння розвитку вітчизняної економіки. Для успішного закріплення на ринку з високим рівнем конкуренції та збільшенням обсягів реалізації продукції, середнім та малим підприємствам необхідна допомога фінансового партнера, який зможе запропонувати вигідні умови обслуговування, які дозволять максимально ефективно розвивати та планувати бізнес. АКІБ «УкрСиббанк», послідовно реалізує політику взаємовигідного співпраці з представниками середнього та малого бізнесу, постійно удосконалює комплекс запропонованих послуг та оптимізує тарифну політику. Серед пропонованих продуктів: 1. Мікрокредитування; 2. Цільові кредити на придбання та будівництво комерційної нерухомості та придбання комерційного автотранспорту; 3. Кредити на придбання обладнання; 4. Овердрафт. Далі в роботі розглянуто процес кредитування малого та середнього бізнесу, так як цей вид кредитів є основним для банку. Кредитний цикл при кредитуванні у АКІБ „УкрСиббанк” має наступні етапи: - етап подання заявки; - етап аналізу; - етап ухвали рішення; - етап оформлення договорів; - етап надання кредиту; - етап погашення кредиту. Безпосередньо контактує з позичальником і здійснює супровід процесу кредитування Кредитний експерт, який є ключовою фігурою процесу кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ). Для поліпшення ефективності роботи Кредитного експерта, скорочення часу обробки заявок, а також оптимізації функцій документарного обороту в кожній філії банку створено підрозділ "back office" (такі підрозділи є вже в багатьох банках). Цей підрозділ складатися з невеликої кількості співробітників (наприклад, два-три в залежності від філії). У функції даного підрозділу повинні бути включені: - ведення бази даних і статистичної звітності по кредитному портфелю МСБ (адже особливістю цього портфеля є велика кількість кредитів); - підготовка проектів усіх юридичних документів, що пов'язані з кожним конкретним кредитом; - підготовка всіх усередині банківських документів, необхідних для видачі кредиту; - ведення і контроль кредитних файлів. Далі в роботі розглянуто забезпечення кредитоспроможності клієнтів АКІБ „УкрСиббанк”. Для забезпечення кредитоспроможності позичальника банк АКІБ «УкрСиббанк» використовує такі види застави: забезпечення: застава ліквідного рухомого або нерухомого майна, у тому числі обладнання, автотранспорту або нерухомості, які купуються за рахунок кредитних коштів. При оцінці застави, оформленні та укладанні договору застави належить користуватися “Методичними вказівками по оцінці застави, оформленню, та укладанню договору застави”, затвердженими Правлінням банку. Формування спеціального резерву під стандартну та нестандартну заборгованість для покриття кредитного ризику АКІБ «УкрСиббанк» проводить у відповідності з вимогами «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», затвердженого постановою Правління НБУ від 06.07.2000 року № 279 зі змінами та доповненнями. З метою розрахунку резерву під кредитні ризики Банк здійснює класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції. Банк здійснює розрахунок спеціальних резервів під стандартну та нестандартну заборгованість протягом місяця, в якому здійснено кредитну операцію. Формування резервів АКІБ „УкрСиббанк” здійснює щомісячно в повному обсязі, незалежно від розміру своїх доходів, за групами ризику відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості станом на перше число місяця, наступного за звітним. В третьому розділі роботи запропоновано автоматизовану методику оцінки кредитоспроможності позичальника – юридичної особи на основі бальної оцінки по значній кількості параметрів. Врахування великої кількості показників діяльності суб’єкта господарювання в різних сферах фінансово-економічної діяльності, а також ряд суб’єктивних факторів дозволяє мінімізувати ризик, пов’язаний з неправильністю оцінки кредитоспроможності позичальника. Процес визначення кредитоспроможності повністю автоматизований, що дозволяє підвищити оперативність оцінки кредитоспроможності суб’єкта МСБ, не втрачаючи її комплексність – фактор, який відіграє значну роль у кредитних відношення суб’єктів господарювання і банку. Вдосконалення управління кредитними ризиками при кредитуванні суб’єктів господарювання є дуже важливим напрямком співробітництва банку з сектором малого та середнього бізнесу, в силу того, що ризики тут надзвичайно високі. Запропоновано портфельний підхід до управління ризиками суб’єктів шляхом цілого ряду процедур і методів. До основних належать: встановлення рівня якості кредитного портфелю та контроль за цим показником, диверсифікація портфелю за цілим рядом показників Для підвищення можливостей і зацікавленості кредитування комерційними банками суб’єктів господарюваня у Україні пропонується схема рефінансування як прямого кредитування, так і опосередкованого через рефінансування споживчого кредитування вітчизняних виробників. Системи прямого й опосередкованого кредитування повинні взаємно доповнювати. З одного боку, використовуючи механізм прямого кредитування у межах системи рефінансування Національним банком України діяльності комерцій¬них банків, буде відбуватися фінансування інвестиційних проектів із розвитку ви¬робництва продукції вітчизняних підприємств, що має попит. Із другого боку, система споживчого кредитування, як опосередкований процес кредитування, формує платоспроможний попит на продукцію вітчизняного ви¬робництва і сприяє зміцненню фінансового стану суб’єктів господарювання та ефективності формування кредитного портфеля банку.
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України “Про банки та банківську діяльність”, Верховна Рада України; Закон вiд 07.12.2000 № 2121-III, поточна редакцiя вiд 20.06.2007 // Урядовий кур'єр вiд 17.01.2001 - № 8. 2. Закон України „Про Національний банк України” Верховна Рада України; Закон вiд 20.05.1999 № 679-XIV, остання редакцiя вiд 09.07.2007 // Офіційний вісник України вiд 02.07.1999 - 1999 р., № 24, стор. 2, код акту 7915/1999 . 3. Положення “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків”, затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000.р №279, редакцiя вiд 31.07.2007 // Офіційний вісник України вiд 25.08.2000 - 2000 р., № 32, стор. 228, стаття 1378, код акту 16471/2000. 4. Андропова І.О. Оцінка плато- й кредитоспроможності підприємств у сучасних умовах // Матеріали Першої Міжнародної Другої Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”, частина 1. - К. – 2004 р. 5. Андропова І.О. Оцінка і управління кредитним ризиком банку // Автореферат дисертації. – Донецьк, 2001 – 12 с. 6. Алавердов Ашот Робертович. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: Учебник. — М. : Маркет ДС, 2007. — 569с. 7. Антологія економічної думки: гроші, кредит і банки (огляд ліворадикальної політекономії) / Національний банк України / Володимир Семенович Стельмах (уклад.). — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 110с. 8. Бюлетень НБУ // № 4, 2007 р., с. 26 9. Васюренко Олег Володимирович, Волохата Катерина Олексіївна. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 463с. 10. Вітлінський В.В., Пернарівський О.В. Інтелектуалізована кількісна оцінка кредитоспроможності позичальника.//Фінанси України.-2000, №6, с.5. 11. Домрачев Володимир Миколайович, Єрмак Віктор Володимирович, Гребінець Костянтин Миколайович, Домрачев Євген Володимирович. Інформаційні банківські системи: Навч. посібник за програмою Європейської Комісії "Магістр бізнес адміністрування" з поглибленною підготовкою по інформаційних технологіях (Tempus CD_JEP 23250-2002 "Master of Business Administration" & Information Technologies) / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2007. — 333с. 12. Єпіфанов Анатолій Олександрович, Маслак Наталія Григорівна, Сало Іван Васильович. Операції комерційних банків: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Суми : Університетська книга, 2007. — 522с. 13. Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001. – 234 с. 14. Галасюк Валерій, Галасюк Віктор. Проблеми оцінки кредитоспро-можності позичальників// Вісник НБУ 2001. —№9. — с. 54-57. 15. Галасюк Валерій, Галасюк Віктор. Методика оцінки кредитоспро-можності позичальників// Вісник НБУ, 2002. — №2. — с. 39-45. 16. Галасюк Валерій, Галасюк Віктор. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників (аналіз здатності позичальника генерувати SC-потоки) // Вісник НБУ. 2002. — № 7, с. 38-44. 17. Галасюк Валерій, Галасюк Віктор. Оцінка кредитоспроможності позичальника (зіставлення умов кредитування і здатності позичальника генерувати FSC-потоки) // Вісник НБУ, 2002. - № 11. - с. 42-46. 18. Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. — К., 2001. 19. Грудзевич Уляна Ярославівна, Пшик Богдан Іванович. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 192с. 20. Гудзь Олена Євгенівна. Кредитування і банківське обслуговування підприємств агропромислового виробництва: сучасні тенденції та особливості. — К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2005. — 168с. 21. Гроші та кредит: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: кнеу, 2002. — 598 с. 22. Денисенко Микола Павлович, Кабанов Володимир Григорович, Худолій Любов Михайлівна. Грошово-кредитна діяльність банків: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. — 340с. 23. Жуков Е. Ф., Максимова Л. М., Зеленкова Н. М., Печникова А. В., Сидоров В. П. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник / Е.Ф. Жуков (ред.). — М. : Вузовский учебник; ВЗФЭИ, 2005. — 490с. 24. Захожай Валерій Борисович, Герасименко Сергій Сергійович, Головач Наталія Анатоліївна, Терещенко Тетяна Опанасівна, Шустіков Віктор Анатолійович. Аналіз ринку банківських послуг: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Валерій Борисович Захожай (ред.), Сергій Сергійович Герасименко (ред.). — К. : МАУП, 2006. — 188с. 25. Кириченко Олександр Анатолійович, Міщенко Володимир Іванович, Щербань В. П., Яценюк А. П., Гіленко І. В. Банківський менеджмент: Підручник / Олександр Анатолійович Кириченко (ред.), Володимир Іванович Міщенко (ред.). — К. : Знання, 2005. — 832с. 26. Копилюк Оксана Іванівна, Кульчицька Наталія Степанівна. Фінансовий менеджмент в банку: Навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 108с. 27. Кочетков Володимир Миколайович. Основи аналізу банківської діяльності / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2005. — 116с. 28. Коробова Г. Г., Карпова Р. А., Рябова А. Ф., Курдюмова Г. Ж., Евдокимова В. Э. Банковское дело: Учебник / Г.Г. Коробова (ред.). — Изд. с изм. — М. : Экономист, 2006. — 764с. 29. Калашнікова Тетяна Вікторівна. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для практ. занять і самост. роботи студ. спец. 6.050100 - Фінанси / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва — Х., 2007. — 113с. 30. Коцовська Раїса Романівна, Єлейко Соломія Василівна. Нові банківські продукти у сфері споживчого кредитування / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 39с. 31. Кузьмін Володимир Веніамінович, Андрейченко Олена Вікторівна. Банківські операції: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закл.. — К. : ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2006. — 418с. 32. Лаврушин Олег Иванович, Афанасьева Оксана Николаевна, Корниенко Сергей Леонидович. Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" / Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. — Изд 3-е, доп. — М. : Кнорус, 2007. — 260 с. — Библиогр.: с. 257-260. 33. Любунь Олександр Степанович, Денисенко Микола Павлович. Бізнес-планування у банку: Навч. посіб.. — К. : Атіка, 2006. — 288с. 34. Любунь Олександр Степанович, Потійко Ю. А., Лаптєв С. М., Шевченко К. Є., Денисенко М. П. Система банківського менеджменту: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Олександр Степанович Любунь (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К., 2005. — 356с. 35. Любунь Олександр Степанович. Фінансове планування та моделювання банківської діяльності. — К., 2005. — 322 с. 36. Михайленко Елена. Банковский кредит: как получить и отразить в учете. — Х. : Издательский дом "Фактор", 2005. — 187с. — Библиогр.: с. 173-175. 37. Омелянович Лідія Олександрівна, Папаіка Олександр Олексійович, Кононенко Алла Федорівна, Орлова Валентина Олександрівна, Грицак Олена Володимирівна. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. — 210с. 38. Подік Сергій Михайлович. Банки і банківська діяльність: Навч.-метод. посіб. / Національний ун-т харчових технологій. — К. : ФАДА, ЛТД, 2006. — 250с. 39. Подік Сергій Михайлович, Ігнатенко Василь Іванович. Банківська справа: теорія і практика: Навч. посіб. / Національний ун-т харчових технологій / Сергій Михайлович Подік (ред.). — К. : Фада, ЛТД, 2006. — 642с. 40. Подік Сергій Михайлович. Кредитна політика комерційного банку. Теорія і практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Львівський банківський ін-т Національного банку України. — К. : ФАДА, ЛТД, 2007. — 254с. 41. Сорока М., Галасюк В. Модель прийняття рішення про кредитування на базі концепції CCF // Вісник НБУ, вересень 2005. – с. 30-35. 42. Стельмах Володимир Семенович, Єпіфанов Анатолій Олександрович, Сало Іван Васильович, Єпіфанова Марина Анатоліївна. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд. — Суми : Університетська книга, 2006. — 431с. 43. Сало Іван Васильович, Криклій Олена Анатоліївна. Фінансовий менеджмент банку: навч. посіб. для ВНЗ. — Суми : Університетська книга, 2007. — 313с. 44. Фрост Стивен М. Настольная книга банковского аналитика: Деньги, риски и профессиональные приемы / Н.В. Рудь (науч.ред.), О.В. Теплых (пер.). — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006. — 672с. 45. Холодна Юлія Євгеніївна. Банківські операції: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2006. — 124с. 46. Циганов Сергій Андрійович. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: Стуктурно- функціональний аналіз / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. — К. : Академпрес, 2006. — 412с. 47. Чернюк Л. Г., Качала Т. М., Скічко О. І., Ходирєва А. Є. Банківська діяльність в контексті сталого просторового розвитку продуктивних сил України. — Черкаси : Брама-Україна, 2006. — 264с. 48. Чернадчук Віктор Дмитрович. Правове регулювання неплатоспроможності банків: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Українська академія банківської справи. Юридичний факультет. — Суми : Університетська книга, 2007. — 230c. 49. Шемшученко Геннадій Юрійович. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. Центр банківського права; Українська академія банківської справи Національного банку України. — К. : Юридична думка, 2006. — 264с. 50. Щибиволок Зіновій Іванович. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб.. — 2-е вид., стер. — К. : Знання, 2007. — 311c. 51. Хаб'юк О. Вплив Базеля II на банки та економіку // Вісник НБУ, серпень 2006 р., с .10 52. Офіційний сайт НБУ http://bank.gov.ua/ 53. Офіційний сайт АКІБ „УкрСиббанк” http://ukrsibbank.com.ua 54. Офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)