Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Фінансовий менеджмент в банку»

Управління активами комерційного банку АБ «Брокбізнесбанк»

Карточка работы:162
Цена:
Тема: Управління активами комерційного банку АБ «Брокбізнесбанк»
Предмет:Фінансовий менеджмент в банку
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінансовий менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ Розділ 1. Концептуальні положення управління активами банку......... 1.1. Сутність та класифікація активів банку............................... 1.2. Стратегія управління активами банку......................... 1.3. Сучасний інструментарій управління активами банку Розділ 2. Діагностика управління активами АБ „Брокбізнесбанк”........... 2.1. Порівняльний аналіз динаміки складу та структури активів АБ „Брокбізнесбанк” та банків України............ 2.2. Аналіз організаційного, методичного та інформаційного забезпечення управління активами банку.................................. 2.3. Коефіцієнтний аналіз якості активів банку............................. 2.4. Аналіз стратегії управління активами банку.......................... Розділ 3. Удосконалення управління активами банку............................ 3.1. Оптимізація структури активів банку................................ 3.2. Удосконалення інфраструктури управління активами банку......... 3.3. Досвід зарубіжних країн щодо управління активами банку та його адаптація для банків України........................... Висновки................................................................... Список використаної літератури Додатки
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Україна поступово і неухильно рухається шляхом створення цивілізованої ринкової економіки. Одним з ключових ланцюгів в такій економіці є банківська система, яка обслуговує рух капіталу, забезпечує його акумуляцію та перерозподіл між сферами виробництва і обігу. Останніми роками тернистий шлях розвитку банківської системи нашої держави був вкритий широким спектром позитивних змін і перетворень, але не вдається обминати і перешкоди, котрі заважають розвитку і стабілізації банківської системи. Одні з цих перешкод успішно усувалися ще на етапі їх виникнення, усунення інших потребувало неабияких зусиль і втрат, а деякі залишалися невирішеними протягом тривало часу. Нині банківські установи демонструють яскраві приклади вражаючих змін у структурі фінансової системи та постійного зростання ролі фінансових інститутів у процесі реформ та економічного розвитку. Банківський сектор перетворюється на ключовий елемент сучасної ринкової економіки. Щоб виконати взяту на себе місію, комерційні банки постійно підвищують ефективність діяльності та працюють над удосконаленням аналітичного інструментарію, що застосовується у процесі управління. Одним із найбільш пріоритетних завдань є забезпечення стабільного функціонування і розвитку комерційних банків та банківської системи в цілому. У зв'язку з цим проблема ефективного управління активами як одного з чинників фінансової стійкості банків набуває особливого значення, і на сьогоднішній день є одним із фундаментальних понять банківського менеджменту. Аналіз активів як з методичної так і з практичної точки зору, є запорукою ефективного управління, забезпечує комплексну оцінку ефективності та сприяє плануванню фінансової діяльності комерційного банку. Формування концептуальних засад управління фінансовою діяльністю кредитних установ на сучасному етапі розвитку банківської системи України залишається актуальною та практичною проблемою. Про це свідчить велика кількість спеціальної літератури, наукових праць українських і зарубіжних економістів, які присвячені означеним проблемам. Управління активами комерційного банку досить фундаментально досліджено такими науковцями, як: Примостка Л.О., Кириченко О., О. Лаврушина, Мордвинов М.С., Дж. Маршалл, Роуз П., Дж. Сінкі та інші. Слід зазначити, за сучасних обставин проблема аналізу, планування та управління прибутковістю актуалізується для кожної банківської установи. Показники прибутковості активів та капіталу, співвідношення власних та залучених ресурсів комерційного банку є індифікатором ефективності роботи банку, а оцінка активів та пасивів - ключовим елементом аналітичного процесу. Мета даного дослідження полягає в тому, щоб на основі результатів теоретичних і практичних досліджень, здійснених на базі АБ “Брокбізнесбанк”, застосувати дійові заходи щодо підвищення ефективності управління активами комерційного банку. Завдання роботи: - з'ясувати сутність управління активів комерційний банків; - визначити концептуальні положення управління активами комерційного банку; - здійснити порівняльний аналіз динаміки складу та структури активів АБ "Брокбізнесбанк" та банків України; - проаналізувати показники, які характеризують фінансовий стан АБ "Брокбізнесбанк"; - провести аналіз стратегії управління активами АБ "Брокбізнесбанк"; - визначення шляхів удосконалення управління активами комерційного банку; - дослідження досвіду зарубіжних країн щодо управління активами банку та можливостей його адаптації для банків України. Об'єктом дослідження є механізм управління активами комерційного банку. Предметом дослідження – процес управління активами АБ "Брокбізнесбанк" та його вплив на фінансову діяльність банку. Інформаційним забезпеченням є діючі в Україні нормативно – інструктивні документи; бухгалтерська та фінансова звітність АБ "Брокбізнесбанк" (баланс, звіт про фінансові результати). Також було розроблено і використано в роботі таблиці для систематизації даних, дослідження динаміки, спрощення розрахунків, графіки та схеми для дослідження тенденцій та наочності викладеного матеріалу. Представлена робота присвячується темі управління активами комерційного банку. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Перший розділ складається з трьох глав і освітлює теоретичні аспекти досліджуваного питання, розкриває сутність та класифікацію активів, стратегію та сучасний інструментарій управління активами комерційного банку. Другий розділ складається з чотирьох глав, у яких проводиться діагностика управління активами АБ "Брокбізнесбанк", зокрема, аналізується динаміка складу та структури активів АБ "Брокбізнесбанк" у порівнянні з відповідними показниками банків України; висвітлюється організаційне, методичне та інформаційне забезпечення управління активами банку; здійснюється коефіцієнтний аналіз якості активів банку; а також проводиться аналіз стратегії управління активами АБ "Брокбізнесбанк". Третій розділ складається з 3 глав, де розглядаються методи вдосконалення управління активами комерційного банку. А саме: шляхи оптимізації структури активів банку, удосконалення інфраструктури управління активами банку, зарубіжний досвід щодо управління активами банку та його адаптація для банків України. Розглянуті підходи до управління та пропозиції, що запропоновані у третьому розділі можуть дати більш обґрунтовано приймати управлінські рішення у сфері фінансів з орієнтацією на постійні зміни у ринковому середовищі.
Объём работы:
109
Выводы:У дипломній роботі подано теоретичне узагальнення і запропоновано нове розв’язання наукової задачі, що полягає у розробці теоретичних і методичних засад комплексного управління активами і пасивами комерційного банку для підвищення ефективності його діяльності. Основні висновки дипломної роботи можна сформулювати наступним чином: 1. Активи банків – це частина бухгалтерського балансу, що характеризує розміщення й використання залучених банком коштів з метою одержання прибутку і підтримання ліквідності банку. 2. Активи банку відрізняються за ступенем ліквідності, прибут¬ковості та ризикованості. Активи комерційного банку, як і будь-які види вкладення коштів, мають різні рівні ліквідності, тобто можливість трансформації в кошти у готівковій та безготівковій формі, придатні для негайного виконання банком зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами, а також швидкість, з якою може бути проведена ця трансформація. Так, банкноти і монети в касі банку можуть бути негайно використані для видачі депозитів приватним вкладникам, а довгостроковий кредит, наданий для будівництва офіс-центру, не може бути швидко трансформований у кошти на кореспондентському рахунку бан¬ку або у готівкові кошти в його касі. 3. Серед стратегій управління активами банку прийнято розглядати три підходи до управління банком: 1) через активи; 2) через пасиви; 3) через управління активами і пасивами. Найбільш прийнятно мою та ефективною є третя стратегія комплексного управління активами та пасивами банку. 4. Активні операції комерційних банків представляють собою діяльність, пов’язану з розміщенням власних і залученням банківських ресурсів з метою отримання прибутку. 5. Провівши аналіз активів АБ “Брокбізнесбанку” можна зробити висновок, що правління банку приділяє постійну увагу виконанню економічних нормативів, встановлених НБУ, оскільки їх дотримання свідчить про стабільний економічний стан банку, його фінансову надійність, що дає змогу захистити акціонерів і клієнтів банку від ризиків втрати і недоотримання доходів, а також свідчить про спроможність Банку у повному обсязі і вчасно виконувати свої зобов’язання перед партнерами. Всі економічні нормативи регулювання діяльності банку, встановлені НБУ, у звітному році перевищували мінімально допустимі значення. 6. У структура управління активами АБ «Брокбізнесбанку» з метою виконання стратегії розвитку фінансового менеджменту, спрямованої на посилення системи управління ризиками та забезпечення оптимального співвідношення між ризиком, прибутком та ліквідністю в банку створена система профільних комітетів. Кредитний комітет, Тарифний комітет, Комітет по управлінню активами і пасивами є дорадчими органами, які відпрацьовують рекомендації та впроваджують виконання рішень Правління Банку щодо політики по диверсифікації та мінімізації ризиків з метою забезпечення виконання поточних та стратегічних завдань. 7. Встановлено, що пошук ефективних засобів та інструментів управління банком обумовлений необхідністю вирішення проблем, які є актуальними на сучасному етапі розвитку банківської системи, серед яких: загострення конкурентної боротьби, зниження прибутковості операцій, необхідність нарощування капітальної бази, розвинутість інсайдерських стосунків, адаптація систем управління банком до існування в конкурентному середовищі. 8. Визначено, що комплексне управління активами і пасивами передбачає розуміння стратегії банку та орієнтацію на стратегічні цілі в повсякденній діяльності. При націленості менеджменту на максимальний прибуток встановлюються обмеження на ризик, при прагненні мінімізувати ризики необхідно утримувати показники прибутковості на заданому рівні. Конкретні прийоми УАП, що використовуються банками, дозволяють мати більші прибутки при підвищеному ризику за одними операціями та обмежувати ризики і отримувати помірковані надходження за іншими. 9. Модель оптимального управління активами банку розглядається як аргумент функції пропозиції коштів, а банк – як покупець грошових ресурсів, який набуває їх за оголошеною ціною; при цьому варіація ставки вважається ефективним інструментом залучення коштів населення. Проте досвід функціонування вітчизняних банків показав, що передумови даної моделі в Україні абсолютно не виконуються через малу керованість ринку депозитів: банк приймає грошові кошти, загальний потік яких залежить від економічної ситуації в цілому, добробут населення і т.д., тобто від тих чинників, які знаходяться поза сферою компетенції банку і тому повинні вважатися заданими екзогенними. 10. Запропонована модель є моделлю оперативного управління і вбудовується в систему оперативного ухвалення рішень. Процедура, отримана синтезом двох методів рішення багатокритерійних задач, – методу поступок і методу Парето – володіє наступними позитивними особливостями: на відміну від методу побудови і візуалізації множини Парето, вона допускає роботу з числом критеріїв, більшим три, тоді як візуалізація чотирьох- і більш мірної множини Парето практично неможлива. На відміну від методу поступок, запропонована процедура значно скорочує число кроків, дозволяє на кожному кроці оцінити можливість компромісу між декількома критеріями, крім того, фінальне рішення буде Парето-оптимальним по трьом критеріям, визнаним ОПР найбільш важливими. Таким чином, методика позбавлена обох недоліків методу поступок і при цьому більш універсальна, ніж побудова множини Парето саме по собі. Ці особливості дозволяють широко використовувати запропонований метод в будь-яких завданнях багатокритерійної оптимізації з числом критеріїв, більшим за три, у випадках неможливості встановлення і кількісної оцінки відносної важливості критеріїв. Таким чином, розроблена модель оптимізації є достатньо універсальною і розширюваною, що дозволяє їй адаптуватися до специфіки обліку ризику окремих видів активів. 11. Оптимізація розподілу функцій у кредитному процесі полягає у поділі процесу кредитування між фронт-офісом, мідл-офісом та бек-офісом. З її впровадженням, по-перше, очікується збільшення обсягу кредитних операцій, і по-друге – суттєво вдосконалиться система внутрішнього контролю за всіма притаманними кредитним операціям ризиками, що в свою чергу дасть змогу знизити їх рівень, а отже, поліпшити структуру кредитного портфеля та зменшити частки проблемної заборгованості. Це сприятиме скороченню витрат АБ «Брокбізнесбанку» на формування резервів для відшкодування можливих збитків за кредитними операціями. Таким чином, покращиться якість його активів. 12. Освоєння сучасних управлінських технологій наближає українські банки до міжнародного стандарту управління і сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності. Тому надзвичайно важливо сьогодні використовувати сприятливий економічний період для реформування системи банківського менеджменту і освоєння світового управлінського досвіду.
Вариант:нет
Литература: 1. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 7.12.2000 р. № 2121-ІІІ. 2. Інструкція про порядок формування комерційними банками обов’язкових резервів: Постанова Правління НБУ № 34 від 22 лютого 1994. 3. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Постанова Правління НБУ № 141 від 14.04.1998. 4. Інструкція про порядок регулювання діяльності комерційних банків в Україні: Постанова Правління НБУ № 368 від 28.028.2001. 5. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій із цінними паперами: Постанова Правління НБУ № 629 від 30.12.1999. 6. Положення НБУ про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку: Постанова Правління НБУ № 279 від 06.07.2000. 7. Алексєєнко М. Структура капіталу комерційного банку. // Фінанси України. –2001.-№4.-С.123-131. 8. Аналіз діяльності комерційного банку. За редакцією д. е. н., проф. Ф.Ф. Бутинця, д. е. н., проф. А. М. Герасимовича. Ж.: ПП “РУТА”, 2001р. 9. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. – К.: Знання, 2005. – 831 с. 10. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / О.А. Кириченко, І.В. Геленко, С.Л. Роголь та ін. За ред. О.А. Кириченка. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2002. – 438 с. 11. Банківські операції: Підручник / Ред. А.М. Мороз. – К. – 2000. – 384 с. 12. Банківська система в Україні // За ред. Сергеєв С.В. – Х.: Фактор, 2001 - 99 с. 13. Банковское дело./ Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Банковский и биржевой научьно-консультационный центр, 1992. – 428 с. 14. Банковское дело: стратегическое руководство / За ред. В.О. Платонова – 2-е изд. – М.: Консалтбанкир, 2001. – 245 с. 15. Бурдюгов А., Хохлов Г. «О роли комерческого банка на фондовом рынке.» // Фондовый рынок. – 2002. - №3. – С. 8-11. 16. Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 243 с. 17. Вітлінський В., Пернарівський О. Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку.//Банківська справа.–2000.-№6.-С.48-51. 18. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с. 19. Голуб В.М. Управління активами комерційних банків як засіб зміцнення позицій банку на фінансово-кредитному ринку / Економіка та підприємництво: Зб. Наук. Праць молодих учених та аспірантів / Ред. С.І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ. – Вип.. 5. – 2000. – 227 с. 20. Грушко В.І., Петриченко Л.Ю. Системна модель аналізу фінансової стійкості комерційного банку. // Фінанси України. – 2002. - №12. – С.20- 28. 21. Дзюблюк О.В. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку / О.В. Дзюблюк // Фінанси України. – 2002. – № 5. – С. 129 – 131. 22. Довгань Ж. Оптимізація ресурсної бази комерційного банку. // Фінанси України.-2001.-№6.-С.128-135. 23. Заруба Ю. Конкурентоспроможність комерційного банку. // Фінанси України. – 2001.-№2.-С.119-124. 24. Енциклопедія банківської справи України / Ред. кол.: В.С. Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь: Ін Юре, 2001. – 680 с. 25. Кириченко О. А. Банківський менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 831 с. 26. Корнієнко Т. Стратегічне управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки / Т. Корнієнко // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 10. – С. 14 – 17. 27. Корнієнко Т. Управління ризиками як складова управління активами і пасивами / Т. Корнієнко // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – С. 14 – 17. 28. Лаптєв С.М. Фінансове планування у банку. // Фінанси України. – 2001.- №8.-С.102-108. 29. Лобанова А. Л. Аналіз активних операцій комерційних банків // Фінанси України. – 2002. - №6. – С. 99 – 104. 30. Маршалл Дж. Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия. Полное руководство по финансовым нововведениям / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М., 1998. – 784 с. 31. Мещеряков А. А., Лисяк Л. В. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. 32. Осташ С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.-С.47-49. 33. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с. 34. Петрук О. М. Банківська справа: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 461 с. 35. Плісак Т. О., С. А. Гагаріна, Недеря Л. В., Нетребчук Л. О. Облік та аналіз діяльності комерційного банку: Навчальний посібник: Книга 2. – К.: КНТЕУ, 2003. – 308 с. 36. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с. 37. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку / Л. Примостка // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 2. – С. 39 – 43. 38. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку / Б.І. Пшик // Фінанси України. – 2003. – № 5. – С. 115 – 120. 39. Ревун В.І. Аналітика проблемності комерційного банку. // Фінанси Украіни. – 2001.-№8.-С.88-101. 40. Романенко О. Управління активами та пасивами у процесі керівництва комерційним банком / О. Романенко // Вісник Національного банку України. – 2000. – № 8. – С. 26 – 28. 41. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. – М.: Дело Лтд, 1995. – 768 с. 42. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-го перераб. Изд. – М.: Catallaxy. – 1994. – 820 с. 43. Сушко Н. М., Нетребчук Л. О. Аналіз діяльності комерційного банку: Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2005. – 231 с. 44. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под. ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: Юристь, 2005. – 688 с. 45. Фінансовий менеджмент у банку. Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с. 46. Хмелинко О. В., Вовк В. Я. Кредитування та контроль: Навчальний посібник. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 240 с. 47. Шеремет А.Д., Щербакова Г. Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с. 48. http://www.aub.com.ua 49. http://www.bank.gov.ua 50. http://www.finance.com.ua http://www.bankbb.com.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (17)