Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Контроль та ревізія»

Методологія та організація контрольно-ревізійного процесу ВАТ «Київський ЦУМ»

Карточка работы:246
Цена:
Тема: Методологія та організація контрольно-ревізійного процесу ВАТ «Київський ЦУМ»
Предмет:Контроль та ревізія
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:ЗМІСТ Вступ 6 Розділ 1. Методичні засади організації контрольно-ревізійної роботи в Україні 10 1.1. Фінансовий контроль в умовах ринкової економіки 10 1.2. Місце та роль державного фінансового контролю серед інших видів контролю 21 1.3. Організація та етапи контрольно-ревізійної роботи 34 1.4. Техніко-економічна характеристика ВАТ «Київський ЦУМ» 54 Розділ 2. Інформаційне забезпечення контролю діяльності ВАТ «Київський ЦУМ» 60 2.1. Зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення контролю 60 2.2. Аналіз і оцінка стану обліку діяльності ВАТ «Київський ЦУМ» 75 2.3. Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю діяльності ВАТ «Київський ЦУМ» та напрямки його удосконалення 92 Розділ 3. Напрямки вдосконалення роботи служб державного фінансового контролю за діяльністю підприємств 97 3.1. Напрями удосконалення контрольно-ревізійної роботи 97 3.2. Застосування комп'ютерних технологій в організації та плануванні контрольно-ревізійної роботи 107 Висновки 123 Список використаної літератури 128 Додатки 133
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП На сучасному етапі розвитку країни особливої актуальності набувають питання вдосконалення управління, важливою функцією якого є контроль. Держава не може нормально функціонувати і розвиватися без чітко організованої системи контролю за виробництвом, розподілом і перерозподілом суспільного продукту та іншими сферами суспільного життя в державі. Контроль є невід’ємним елементом надбудови суспільства, який зазнає серйозних змін у процесі розвитку його політичної системи, органів державного і господарського управління, законодавчої і виконавчої влади. Ефективність роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в державі значною мірою залежить від здійснення контролю за виконанням законів, рішень, розпоряджень, від належної організації їхнього виконання. Систематичний і всеосяжний контроль сприяє забезпеченню наукової обґрунтованості рішень, розпоряджень та інших нормативних документів, своєчасній їхній реалізації. Він є необхідною умовою виявлення й усунення недоліків у діяльності об’єктів управління та причин, що їх породжують. В умовах переходу України до ринкових відносин суттєво змінюються управлінські функції держави. Державний фінансовий контроль є однією з важливих функцій державного управління, яка полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування й ефективного використання фінансових ресурсів держави для досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів. Від стану державних фінансів, ступеня їх прозорості, ефективності використання державної власності значною мірою залежать довіра до держави з боку власних громадян та зарубіжної спільноти, умови розвитку бізнесу, інвестиційний клімат. Значним фактором впливу на стан державних фінансів є чинна система державного фінансового контролю. Оскільки становлення державного фінансового контролю в Україні відбувалося одночасно із процесом державотворення і переходом до ринкових відносин, то відсутність належної уваги при формуванні системи державного фінансового контролю призвела до виникнення необхідності її вдосконалення. Масштаби тіньового перерозподілу грошових потоків, в тому числі бюджетних, мізерність доходів від державної власності й обсяги вивезення капіталів за межі держави свідчать про те, що чинна система фінансового контролю далека від досконалої, хоча сукупний фіскально-фінансовий апарат у демократичній Україні за чисельністю в багато разів перевищує аналогічні служби радянських часів. Масовість фінансових порушень в Україні спричинена не відсутністю інституціональної структури державного фінансового контролю, а слабкістю його теоретичної та методичної бази, недоліками в організації контрольного процесу. Саме такий підхід обумовив вибір теми, спрямованість і структуру дипломної роботи. Теоретичні питання фінансового контролю в Україні і за кордоном досліджуються значною кількістю фахівців, серед них Андрєєв В.Д., Базилевич В.Д., Бєлобжецький І.А., Бєлов М.Г., Білуха М.Т., Бобир С.І., Бобришев Д.Н., Бречко О.В., Бурцев В.В., Бутинець Ф.Ф., Василик О.Д., Вознесенський Е.А., Гайдуцький П.І., Головань М.М., Данілевський Ю.А., Журко В.Ф., Ірвин Д., Калюга Є.В., Карауш М.І., Ковальчук Т.Т., Ковалюк О.М., Крамаровський Л.М., Кужельний М.В., Линник В.Г., Любенко А.М., Лютий І.О., Мандибура В.О., Мамишев А.В., Мельник П.В., Мельничук В.Г., Митрофанов В.М., Мурашко В.М., Невідомий В.І., Овсянников Л.Н., Огородник В.С., Опенишев С.П., Осадчий Ю.І., Погосян Н.Д., Полторадня В.А., Радостовець В.К., Романів Є.М., Рудницький В.С., Савченко В.Я., Савченко Л.А., Симоненко В.К., Соловйов Г.А., Сопко В.В., Стефанюк І.Б., Стігліц Дж.Ю., Усач Б.Ф., Шевчук В.О., Шохін С.О., Щербаков О.І., Федосов В.М., Царьова Л.К. та інші. Однак вивчення широкого кола публікацій дозволило виявити, що серед дослідників немає спільної думки передусім з вихідних понять контролю, фінансового контролю та їх механізмів. Недостатньо аргументованим є розподіл контрольних і аудиторських повноважень між різними контрольними органами, що має наслідком дублювання контрольних заходів, надмірне перевантаження деяких об’єктів ревізіями і перевірками, при цьому значна частина державних за природою грошових потоків залишається безконтрольною. Тому основну увагу в роботі було зосереджено на теоретичних і методичних аспектах формування цілісної системи державного фінансового контролю в Україні. Метою дослідження є розробка теоретичних засад формування системи державного фінансового контролю в Україні та визначення шляхів реформування його організаційно-методологічних аспектів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності господарюючих суб’єктів. Для досягнення мети роботи було поставлено наступні завдання: - дослідити сутність та завдання державного фінансового контролю; - визначити місце та роль державного фінансового контролю серед інших видів контролю; - дослідити організації контрольно-ревізійної роботи; - провести аналіз і оцінку стану обліку діяльності досліджуваного підприємства; - оцінити стан внутрішньогосподарського контролю діяльності досліджуваного підприємства; - сформулювати шляхи удосконалення контролю фінансово-господарської діяльності підприємств. Об’єктом дослідження виступає контрольно-ревізійний процес фінансово-господарської діяльності ВАТ «Київський ЦУМ». Предметом дослідження є методика організації контрольно-ревізійної роботи. В основу теоретичного дослідження покладено системний метод, використання якого обумовлено природою самого предмету, що в свою чергу, є складовою економічної, політичної і соціальної систем суспільства. При дослідженні сутності контролю, визначенні основних категорій застосовувались методи наукової абстракції. Розгляд співвідношення органів державного фінансового контролю в умовах побудови правового демократичного суспільства потребував залучення методів інституціональної теорії. Аналіз взаємодії різних контрольних органів вимагав застосування структурно-функціонального підходу. Для вивчення можливостей використання досвіду фінансово-контрольної діяльності закордонних держав застосовувався метод порівняльного аналізу, а також поєднання кількісного та якісного аналізу. Інформаційною базою дослідження є законодавчі, нормативно-правові документи та законопроекти з питань фінансового контролю в Україні і зарубіжних країнах, звітні, інформаційно-аналітичні та статистичні матеріали Рахункової палати України, Міністерства фінансів України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державної податкової адміністрації України, інших центральних органів виконавчої влади.
Объём работы:
140
Выводы:ВИСНОВКИ Контроль у широкому розумінні - це процес, який має забезпечити відповідність функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети. Сутність контролю полягає у здійсненні цілеспрямованого впливу на об’єкти управління, який передбачає систематичний нагляд, спостереження за їхньою діяльністю для виявлення відхилень від установлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їхнього виконання. Фінансовий контроль - комплексна і цілеспрямована фінансово-правова діяльність органів фінансового контролю або їхніх підрозділів чи представників, а також осіб, уповноважених здійснювати контроль, що базується на положеннях актів чинного законодавства. Він полягає в установленні фактичного стану справ на підконтрольному об’єкті щодо його фінансово-господарської діяльності та спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів для ефективного соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів фінансових правовідносин. Фінансовий контроль передбачає перевірку господарських і фінансових операцій щодо їхньої достовірності, законності, доцільності й ефективності. Державний фінансовий контроль - різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного фінансового контролю. Він полягає в установленні фактичного стану справ щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному об’єкті, спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності під час формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що належать державі, а також використання коштів, що залишаються в суб’єкта фінансових правовідносин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України. Основною метою державного фінансового контролю є: 1) викриття на підконтрольних об’єктах порушень принципів законності, ефективності, доцільності й економії при формуванні та використанні державних фінансових і матеріальних ресурсів, відхилень від прийнятих норм, стандартів на якомога ранній стадії; 2) притягнення винних до відповідальності, забезпечення відшкодування заподіяних збитків; 3) вжиття заходів з метою запобігання таким порушенням у майбутньому. Отже ревізія - це документальний спосіб перевірки діяльності суб'єкта господарювання з точки зору дотримання законності та доцільності здійснення господарських операцій, ефективності та якості роботи на основі використання даних обліку, звітності та інших джерел. Предмет ревізії - документально відображена в системі обліку економічної діяльність підприємства, що вивчається шляхом застосування спеціальних прийомів з позицій її законності, достовірності та доцільності. До предмета ревізії належать процеси і явища, пов'язані з господарською діяльністю підприємства і відображені документально, а межі їх перевірки визначаються програмою ревізії. Об'єкт ревізії передбачає основні та найсуттєвіші елементи того, що конкретно охоплює ревізія в кожній галузі економіки. При цьому в якості об'єкта ревізії виступають різноманітні здійснені на підприємстві господарські, фінансові операції, факти, які формують певні господарські процеси та знайшли відповідне документальне відображення. Мета ревізії визначається її завданнями, тобто тим колом питань, яке потребує обов'язкового контролю вищих органів та досягається шляхом застосування спеціальних знань при перевірці документованої обліково-економічної інформації. Під контрольно-ревізійною роботою розуміють сукупність трудових процесів, пов'язаних з виконанням контрольно-ревізійних процедур, а також із створенням необхідних умов для їх здійснення. Теми і об'єкти для ревізій (перевірок) включаються в плани контрольно-ревізійної роботи відповідно до річного плану основних питань економічної і контрольної роботи Головного контрольно-ревізійного управління України, на підставі рішень і вказівок обласного контрольно-ревізійного управління, вивчення звітних та інших даних про хід виконання державних та місцевих бюджетів, даних про стан справ щодо забезпечення збереження коштів і матеріальних цінностей, узагальнення матеріалів раніше проведених ревізій, на підставі скарг, заяв, звернень про фінансові порушення та зловживання, що надійшли від громадян, правоохоронних органів і органів місцевої влади. Нормативне планування базується на ст.2 та ст.11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», відповідно до яких органи державної ревізійної служби проводять ревізії та перевірки за своєю ініціативою не частіше 1 разу в рік. Як правило, між черговими ревізіями чи перевірками має пройти не менше ніж 3 місяці. Контрольно-ревізійна робота відіграє важливу роль в господарському механізмі управління народним господарством, оскільки координує і погоджує ряд однорідних господарських процесів, виконання яких здійснюється колективом працівників. Під контрольно-ревізійною роботою розуміють сукупність трудових процесів, пов'язаних з виконанням контрольно-ревізійних процедур, а також із створенням необхідних умов для їх здійснення. Кваліфіковано провести ревізію, об'єктивно й принципово обґрунтувати кожний факт, що наведений в акті ревізії, — важлива і відповідальна частина ревізійної роботи. Ревізія вважається завершеною, якщо виявлені порушення усунено, винних притягнено до адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності і вжито заходів щодо недопущення таких порушень надалі. За умови виявлення ревізією грубих порушень чинних нормативних актів ревізор має встановити обсяг заподіяної матеріальної шкоди, знайти причини допущених порушень та винних у цьому конкретних осіб, вказати, на підставі чийого письмового розпорядження їх заподіяно (номер і число наказу, листа, резолюції, грошового документа і хто його підписав). За результатами проведеної ревізії ВАТ «Київський ЦУМ» було складено акт ревізії. Порівнюючи нормативні, юридичні та інституційні особливості контрольно-ревізійної роботи у різних країнах, слід виокремити різні підходи до визначення місця рахункових відомств у си¬стемі органів державного управління. За одним із таких підходів організаційною схемою контрольно-ревізійної роботи є визначення двох рівнів ієрархії: - на першому рівні знаходиться вищий орган державного контролю, який підпорядковується парламенту або президенту, на нього покладено контроль за витрачанням коштів державного бюджету; - на другому рівні - державні контрольно-ревізійні підрозділи міністерств і відомств, що підпорядковуються як вищому органу державного фінансового контролю, так і відповідному міністерству або відомству. Вони здійснюють повний контроль за правильністю витрачання державних коштів. Вважаємо за доцільне обґрунтувати створення трирівневої контрольно-ревізійної системи. Запропонована модель контрольно-ревізійної системи складається з трьох рівнів: вищий - конституційний, перший - урядовий, другий - відомчий. При цьому відмінністю від існуючої практики є те, що контрольна діяльність реалізується шляхом застосування адекватної світовій практиці форми контролю - державного аудиту. Вважається за доцільне введення в національне законодавство терміна "державний аудит" дасть можливість чітко окреслити сферу діяльності суб'єктів контрольно-ревізійної системи та відокремити цю специфічну галузь від інших складових державного фінансового контролю (зокрема, казначейського превентивного бюджетного контролю, податкового фіскального, митного фінансового, фінансово-бухгалтерського контролю та ін.). Виходячи з досвіду розвинутих країн, пропонується таке визначення поняття "державний аудит" - це функція державного управління та форма державного контролю, яка реалізується шляхом аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єкта права з метою визначення правильності ведення ним обліку та достовірності показників фінансової звітності, законності здійснення операцій та відповідності їх встановле¬ним нормам, а також дослідження економічності, ефективності й результативності адміністративної діяльності в державному секторі економіки (враховуючи комунальну сферу) для внесення пропозицій та рекомендацій щодо виправлення виявлених недоліків.
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» № 2939 від 26.03.1993. 2. «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи» Указ Президента України, № 1031 від 27.08.2000. 3. «Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері» Указ Президента України, № 1251 від 25.12.2003. 4. «Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України» Указ Президента України, № 1265 від 28.11.2000. 5. Басанцов І.В. Державний фінансовий контроль: регіональні аспекти. - К.: Видавничий дім "Корпорація", 2006. - 234с. 6. Білуха М.Т., Дмитренко М.Г., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - 2.вид., перероб. і доп. - К.: Українська академія оригінальних ідей, 2006. – 888с. 7. Бречко О.В. Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами регіону. // Фінанси України – 2002 - № 9 – 150 с. 8. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підруч. для вищ. навч. закл. – 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544с. 9. Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф., Виговська Н.Г., Петренко Н.І., Шигун М.М. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф.Ф. Бутинець (ред.) - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 416с. 10. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768с. 11. Вербило О.Ф., Бойко З.І., Кондрицька Т.П., Ярошинський В.М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів ін-тів підвищення кваліфікації аграрних вищих навч. закл. / Національний аграрний ун-т / О.Ф. Вербило (ред.). - К. : НАУ, 2004. – 424 с. 12. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. Дисципліни. К.: КНЕУ, 2000. - 165с. 13. Вітвицька Н.С., Чумакова І.Ю., Коцупатрий М.М., Фенченко М.Т. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К. : КНЕУ, 2003. - 408с. 14. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посіб. - К. : Лібра, 2004. – 880 с. 15. Даньків Й.Я., Лучо М.Р., Остап'юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. - К. : Знання-Прес, 2003. – 206 с. 16. Головань М. М. Державний фінансовий контроль і його реформування // «Фінанси України». – 2003, № 9. - С. 137. 17. Державний фінансовий контроль за діяльністю бюджетних установ: Зб. нормат. док. / О.В. Ситяшенко (упоряд.) - К. : НВФ "Освіта", 2005. - 716с. 18. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посібн.. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2007. - 327с. 19. Дудко В.П. Державний фінансовий контроль: Навч. посіб. для вищих навч. закл.. - Чернівці : Прут, 2005. - 483с. 20. Жила В.Г. Ревизия и аудит: Учеб. Пособие. К.: МАУП, 1998. — 96с. 21. Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М., Базась В.М. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підручник / В.Б. Захожай (ред.), В.М. Базась (ред.). - К. : МАУП, 2005. - 968 с. 22. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія – Київ: Ельга, Ніка-центр, 2002. – 320 с. 23. Калюга Є.В. Перевірка господарської діяльності підприємств: проблеми та шляхи вдосконалення // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 26. - С. 17-24. 24. Калюга Є.В. Система внутрішньогосподарського контролю та удосконалення її ефективності на підприємствах // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 33. - С. 26-31. 25. Калюга Є.В. Сучасний стан та шляхи поліпшення господарського контролю із застосуванням комп’ютерної техніки // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 44. - С. 55-62 26. Ковалюк О.М. Роль контролю у фінансовому механізмі економіки. // Фінанси України – 2002 - № 7 - 151с. 27. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с. 28. Крисюк В.І., Дякон В.М., Демченко Т.А., Лисенко Н.О., Гончаренко А.М. Бухгалтерський облік із використанням комп'ютерних технологій: На прикладі програми "1С: Бухгалтерия 7.7 для України": (Практикум): Навч. посібник / Європейський ун-т. - К. : Видавництво Європейського університету, 2006. – 173 с. 29. Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. Ревізія і контроль у промисловому підприємництві: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. — 126с. 30. Лушкін В.А., Понікаров В.Д., Ялдін І.В., Ачкасов А.Є. Контроль і ревізія підприємств: Навч. посібник -— Житомир, 2000. - 368с. 31. Любенко А.М. Економічна сутність форм і видів державного фінансового контролю. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Податкова та фінансово-кредитна політика держави і механізми її реалізації в регіонах України. Випуск XXIV / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів: “ДПА Друк”. 2001 .- С.382-397. 32. Мамишев А. В. Засади організації контролю публічних фінансів і майна. // «Фінансовий контроль». – 2003, № 4. - С. 35-37. 33. Мамишев А. В. Зміст і призначення контролю в механізмі управління. // «Економіка. Фінанси. Право». - 2003, № 3. - С. 5-10. 34. Мамишев А. Модель контрольно-ревізійної системи в державному управлінні // Журнал «Економіка України». – 2004, № 9. 35. Мельник В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс): Навч. посібник. - О. : Астропринт, 1999. - 108с. 36. Мельничук В.Г. Фінансовий контроль в системі державного управління. // Банківська справа – 2002 - №2 - С. 26. 37. Мурашко В.М., Сторожук Т.М. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств промисловості: Навч. посібник. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової адміністрації України. - Ірпінь, 2003. - 312с. 38. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с. 39. Орлюк О.П. Фінансове право. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 527 с. 40. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учеб. пособие. - 2.изд., стер. - Минск: УП "Книжный дом"; ООО "Мисанта", 2004. – 429 с. 41. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.- метод. посібник / О.Д. Василик (ред.). - К.: НІОС, 1998. – 220 с. 42. Романів Є. М., Хом'як Р. Л., Мороз А. С., Гресик В. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб. Нормат.-практ. матеріали / А.Ф. Барвінський (відп. ред.) - Л. : Інтелект-Захід, 2001. - 200с. 43. Рубан Н. І. Аудит ефективності бюджетних коштів. // «Фінанси України». – 2004, № 1. - С. 139. 44. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало І.В., Єпіфанова М.А. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд. - Суми: Університетська книга, 2006. – 431 с. 45. Стефанюк І.Б. Фінансовий контроль: визначення поняття і системи // Економіка. Фінанси. Право. - 2001 - №7 - С. 3. 46. Сук Л.К., Сук П.Л. Контроль і ревізія: Навч. посібник. - К. : Університет "Україна", 2006. - 275с. 47. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник для студ. вищих навч. закл.. - 4. вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2004. - 253с. 48. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль бюджетних установ: Навч. посібник. - К : КНТЕУ, 2007. - 215с. 49. Шестак В.С. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання). – Х.: Основа, 2003. - 208с. 50. Шумляєв Б.О., Татаренко І.В., Рябий Є.І. Бухгалтерський облік: Підруч. / Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного ун-ту розвитку людини "Україна" / Б.О. Шумляєв (заг.ред.). - Д., 2006. - 342 с. 51. Шутов М.І., Бабенко В.А., Стоянова Н.М. Державний фінансовий контроль в Україні: Теорія та практика / Одеська національна юридична академія. - О.: Юридична література, 2004. - 131с. 52. Юргелевич С.В. Система державного фінансового контролю. // Фінанси України – 2002 - №4 - С.138.
Дополнительная информация:Доповідь, роздатковий матеріал подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (40)