Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Методологічні засади управлінського, фінансового та податкового обліку економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту готової продукції та її реалізації на підприємстві кондитерської промисловості (на прикладі ДПФ «Екотехніка М»)

Карточка работы:250
Цена:
Тема: Методологічні засади управлінського, фінансового та податкового обліку економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту готової продукції та її реалізації на підприємстві кондитерської промисловості (на прикладі ДПФ «Екотехніка М»)
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:ЗМІСТ РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ, УПРАВЛІНСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ДПФ "ЕКОТЕХНІКА-М" 3 3.1. Фінансовий, управлінський і податковий облік готової продукції та її реалізації 3 3.2. Наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців щодо обліку готової продукції та її реалізації 20 3.3. Відображення в фінансовій і податковій звітності інформації щодо готової продукції та її реалізації 24 3.4. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку готової продукції та її реалізації 28 Висновки та пропозиції за 3 розділом 31 РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 32 4.1. Теоретичні основи аналізу готової продукції та її реалізації 32 4.2. Економічний аналіз готової продукції та її реалізації на підприємстві 40 4.3. Сучасні комп’ютерні технології аналізу готової продукції та її реалізації 48 Висновки до 4 розділу 60 ЛІТЕРАТУРА 62 ДОДАТКИ 64
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
60
Выводы:Висновки та пропозиції за 3 розділом Одержані результати свідчать про досягнення поставленої мети та дають змогу зробити певні висновки й внести пропозиції: 1. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. 2. В фінансовому обліку наявність і рух готової продукції за фактичною собівартістю ведеться на активному рахунку 26 «Готова продукція». Аналітичний облік готової продукції здійснюють за її видами щодо матеріально відповідальних осіб за масою, кількістю та собівартістю або оптовими цінами. 3. Управлінський облік продукції та формування фінансових результатів ґрунтується на вивченні й оцінці взаємозв'язку показників обсягу реалізації, виручки і собівартості. В процесі обліку виявляється роль і вплив цих факторів на формування фінансових результатів; такою інформацією оперативно забезпечуються менеджери підприємства, що дає змогу ефективно управляти діяльністю підприємства в напрямку його високорентабельної роботи не тільки в поточному періоді, а й на тривалу перспективу. Випущена з виробництва готова продукція здається на склад за накладними. В бухгалтерії на підставі накладних ведеться накопичувальна відомість випуску готової продукції, у якій випущена продукція групується за видами і сортами (номенклатурними номерами) і відображається за двома оцінками - за обліковою вартістю (плановою собівартістю або за відпускними цінами без ПДВ) і фактичною собівартістю. Такий порядок оцінки зумовлений тим, що фактичну собівартість готової продукції, випущеної протягом місяця з виробництва, визначають тільки наприкінці місяця після відображення всіх прямих затрат і розподілу непрямих витрат та складання звітної калькуляції. 4. Підприємства реалізують свою продукцію покупцям на підставі укладених договорів (угод). Відпуск готової продукції покупцям оформляється накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей, яка є підставою для списання готової продукції підприємством-виробником. що здійснило її відпуск, для оприбуткування її підприємством-одержувачем та для дозволу на вивезення її з території підприємства-постачальника. 5. Запропоновано недоліки методологічного і методичного характеру в обліковому забезпеченні звітності про фінансові результати усунути, виключивши із Плану рахунків рахунок 90 "Собівартість реалізації" і відображаючи замість записів на ньому кількість та собівартість реалізованої продукції на дебеті синтетичного рахунка 70, змінивши у зв'язку з цим його назву на таку: "Формування результатів від реалізації" Висновки до 4 розділу Економічний аналіз готової продукції і її реалізації важливий для підприємства оскільки правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні масштабам цієї діяльності прибутки. У процесі аналізу виробничої діяльності підприємства оцінюють якість планування виробництва, напруженість та обґрунтованість планів діяльності як підприємства в цілому, так і його окремих виробничих підрозділів; плани виробництва, постачання та реалізації продукції, динаміки обсягів виробництва; визначають основні фактори, що впливали на загальні обсяги виробництва протягом останніх років і, зокрема, у звітному періоді; визначають взаємозв’язок і взаємозумовленість показників обсягу вироб¬ництва, реалізації, асортименту, якості виробів тощо; визначають внутрішньогосподарські резерви зростання обсягів випуску продукції та реалізації, а також проводять розробку заходів щодо їх використання. Для виконання аналітичного дослідження використовують статистичну звітність про виробництво продукції, планові матеріали відповідного відділу і бухгалтерські дані (про випуск, відвантаження та реалізацію продукції), інші оперативні дані виробничої діяльності. Провівши аналіз готової продукції і її реалізації в ДПФ "Екотехніка-М", ми визначили, що підприємство має значні резерви збільшення обсягу реалізації продукції — майже 340 тис. грн., або 26,3 % до встановленого плану реалізації. З них більша частина (62 %) — резерви, пов’язані з невиправданим збільшенням на кінець року залишків готової продукції. Комп'ютерне моделювання уможливлює: формування інформації для більш глибокого аналізу, чітке розуміння процесів, які відбуваються в структурних підрозділах, і відмову від інтуїтивних методів, результати яких буває важко передбачити; виявлення занадто дорогих функцій, які не виправдовують витрачених засобів; проведення оперативного аналізу діяльності структурних підрозділів; оцінку інформаційних потоків, документообігу й ефективності застосування комп'ютерної техніки; вивчення найприбутковіших функцій, які забезпечують стратегічні переваги. На практиці застосовують два підходи до розробки єдиної інформаційної корпоративної системи великого підприємства: купівля і запровадження готової інформаційної системи, розробленої відповідною відомою фірмою; проектування та впровадження єдиної наскрізної інтегрованої системи власними силами. В ДПФ "Екотехніка-М" для аналізу готової продукції використовується найпопулярніший засіб управління електронними таблицями - програма Місгоsoft Ехсеl.
Вариант:нет
Литература:ЛІТЕРАТУРА Нормативна база 1. Закон №283. - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР. 2. Закон №2213. - Закон України від 11.01.2001 р. №2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування". 3. Закон №2240. - Закон України від 18.01.2001 р. №2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням". 4. Закон №1775. - Закон України від 01.06.2000 р. №1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". 5. Закон №1776. - Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у редакції Закону України від 01.06.2000 р. №1776-III. 6. Закон №2181. - Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". 7. Декрет №30-93. - Декрет Кабінету Міністрів України від 08.04.93 р. №30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення". 8. Постанова №1061. - Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.96 р. №1061 "Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями". 9. План рахунків та Інструкція №291. - Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування". 10. П(С)БО 7. - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92. 11. П(С)БО 9. - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. №246. 12. П(С)БО 16. - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318. 13. Наказ №488. - Наказ Міністерства транспорту України і Міністерства статистики України від 29.12.95 р. №488/346 "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля". 14. Наказ №99. - Наказ Міністерства фінансів України від 16.05.96 р. №99 "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей". 15. Правила №237. - Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 28.12.94 р. №237 "Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів". 16. Порядок №469. - Наказ Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 р. №165 "Про затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх заповнення", зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 08.10.98 р. №469. Список використаної літератури 1. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2007. —672 с. 2. Глогусь О. Логістика. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. -166 с. 3. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2006. — 592 с 4. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2007. — 260 с 5. Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с. 6. Слюсарчук Л. Облік готової продукції та її реалізації' // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 29. - С. 42-48. 7. Економ. аналіз діяльн. - підприємства: Навч.посіб.-2-ге вид., випр. - К.: Знання, 2005. - 662с. - Вища освіта ХХІ століття. 8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа:Учебник.-4-е изд., доп. и перераб.-М.: Финансы и статистика, 1997.-416с.: ил. 9. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб и доп.-Минск: ООО "Новое знание", 2000.-688 с. 10. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". За ред.проф. Ф.Ф.Бутинця.-Житомир: ПП "Рута", 2003.-680с. 11. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А.Болюк, В.З.Бурчевський, М.І.Горботок та ін., "За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка.- Вид.2-ге, перероб. і доп. - К :КНЕУ, 2003.-556с. 12. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посіб. – К.:МАУП, 2000.
Дополнительная информация:3 и 4 розділ подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)