Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Тенденції розвитку інформаційних технологій

Карточка работы:6804б
Цена:
Тема: Тенденції розвитку інформаційних технологій
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Комп’ютерно-інтегровані технології
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність та основні характеристики інформаційних технологій 4 2. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій 5 3. Тенденції розвитку інформаційних технологій в сфері діловодства 9 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14
Курс:2
Реферат:Сучасний етап розвитку бізнесу можна з повною впевненістю назвати епохою інформації. Використання інформаційних систем і інформаційних технологій в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин стає одним з найбільш важливих елементів ефективного управління й маркетингу. Компанії все частіше вдаються до допомоги сучасних інформаційних систем і технологій, щоб стежити за зростаючими зовнішніми й внутрішніми потоками інформації, використовувати її для аналізу, прогнозування, прийняття управлінських рішень. Однак самі по собі інформаційні системи й технології не можуть бути основним інструментом у досягненні корпоративних цілей. Тільки ті підприємства, які чітко визначили корпоративну й конкурентну стратегію, мають представлення про власні інформаційні потреби, можуть домогтися успіху. В останні роки в літературі з інформаційного менеджменту приділяється багато уваги вивченню різних аспектів формування інформаційних технологій, що й обумовлює актуальність даної контрольної роботи.
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
11
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Інформаційні технології, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів. Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування. Однією з тенденцій розвитку ІП є здатність, до взаємодії між всіма фізичними і логічними елементами системи. Один з найважливіших чинників для забезпечення сумісності взаємодії – є поява нових стандартів на програмні і апаратні засоби, дисплеї, бази даних і мережі, що потягнуло за собою процеси стандартизації. Ще одна складність теперішнього моменту полягає в тому, що розвиток ІТ в значній мірі визначає процеси інтеграції систем і створення стандартів. Це може значною мірою відсунути терміни реалізації тих переваг, які надають новітні технології. Наприклад, виконання програми створення комп'ютерів п'ятого покоління, що фінансується японськими фірмами, стримується тим, що нова архітектура програмного забезпечення поки не поєднується з існуючими центрами штучного інтелекту, нові протоколи не можуть бути використані в старих системах зв'язку, а нові машинні мови не підходять для старих систем і т.д. Наступною тенденцією розвитку інформаційних технологій є глобалізація інформаційного бізнесу. Чисто теоретично будь-яка людина (або фірма) є сьогодні можливим споживачем інформації. Україна за рівнем розвитку інформаційних технологій у світі посіла 75 місце. Процеси інформатизації активно здійснюються на всіх рівнях управління, багато заходів спрямовано на розвиток інформаційних технологій, формується нормативно-правова база у сфері регулювання впровадження електронних документів, електронного документообігу, електронного цифрового підпису. Досягнутий рівень використання нових інформаційних технологій у діловодстві дозволяє прогнозувати поступовий перехід від традиційного документообігу до автоматизованого та електронного. Сьогодні застосування електронних інформаційних технологій у сфері діловодства на підприємствах, установах та організаціях України набуває дедалі більшого поширення. Однак, не зважаючи на високі темпи розвитку інформаційних технологій, електронні документи та електронний документообіг ще недостатньо застосовуються в управлінській діяльності. Автоматизація діловодства базується на тому, що при реєстрації паперового документа він цілком або частково переводиться в електронну форму, і подальша робота ведеться в основному з електронними реєстраційними картками і представленнями документів. Важливість впровадження таких систем визначається не тільки задачею підвищення ефективності роботи окремих органів влади. Як випливає з попередніх розділів, без ефективно функціонуючих внутрішньовідомчих систем роботи з документами неможлива ані автоматизація міжвідомчого обміну документами, ані побудова порталів для взаємодії з громадянами і суб'єктами господарювання.
Вариант:76
Литература:1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб. / М. И. Семенов и др.; Под общ. ред. И. Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с. 2. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посібн. для студ. вищих закл. освіти. – К.: ЦУЛ, 2003. – 419 с. 3. Власюк О.С. Можливості застосування аналітичного планування для обґрунтування та підготовки рішень на вищих рівнях управління: Монографія. – К.: Либідь, 2005. – 72 с. 4. Галіцин В. К., Бакаєв О. О., Геєць В. М. та ін. Економічна кібернетика: Підручник. – Д.: Юго-Восток, 2005. – 260 с. 5. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учеб. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с. 6. Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 1999. – 128 с. 7. Єжова Л.Ф. Навчальний посібник з дисципліни «Інформаційний маркетинг» для студентів V курсу спеціальності 8102 «Економічна кібернетика» усіх форм навчання. – К.: КНЕУ. – 2001. – 299 с. 8. Єршова О.Л. Моделі, методи та засоби інформаційної технології прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах. – К.: Либідь, 2000. –21 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)