Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Менеджмент підприємств малого бізнесу

Карточка работы:2061
Цена:
Тема: Менеджмент підприємств малого бізнесу
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент готельного та туристичного бізнесу
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні засади менеджменту малого бізнесу в Україні 6 1.1. Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки 6 1.2. Особливості менеджменту підприємств малого бізнесу 10 1.3. Поточний стан розвитку малого бізнесу в Україні 16 Розділ 2. Аналітична оцінка фінансово-економічних результатів діяльності ТОВ ВКФ “КСК-Пласт” 23 2.1. Техніко-економічна характеристика товариства 23 2.2. Аналіз показників підприємницької діяльності ТОВ ВКФ “КСК-Пласт” 26 Висновки 31 Список використаної літератури 34
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Малий бізнес є пріоритетом розвитку будь-якої держави з перехідною економікою, дзеркальним відображенням процесу демократичних реформ у країні. Малий бізнес розвивається переважно у сфері торгівлі та громадського харчування, в якій зосереджено 51% загальної кількості малих підприємств. Не набув широкого розвитку малий бізнес у виробничих галузях економіки. Так, в промисловості, будівництві, побутовому обслуговуванні населення та транспорті працює відповідно 15, 10, 5 та 2% всіх малих підприємств. Кожне з малих підприємств сумлінно трудиться, виходячи з власних інтересів, на що має повне право, закріплене в Конституції. Виникаюча в результаті цього деформована структура малого бізнесу лише відбиває загальну несприятливість ділового середовища в Україні. Але вона ж дозволяє зрозуміти, чому дотепер політика підтримки малого бізнесу в країні не знайшла належного пріоритетного значення. У реальній економічній системі питання про необхідність розвитку малих форм підприємництва набагато складніше, ніж може видатися на перший погляд. На цей різновид бізнесу покладено завдання модифікації соціальних та економічних процесів у державі. Найважливіша складова такої модифікації — забезпечення додаткових робочих місць, що дає змогу державі безболісніше вийти з процесу реструктуризації великих підприємств, на яких вивільняється величезний людський потенціал. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що з переходом до ринкової економіки істотно зростає роль і значення управлінських рішень, прийнятих на всіх рівнях, в області фінансів. Це пов'язано з тим, що фінанси є головним економічним інструментом перетворення суспільних відносин. У найбільш загальному виді фінанси являють собою систему економічних відносин, зв'язаних з формуванням, розподілом і використанням грошових фондів у процесі їхнього кругообігу. Протягом довгого історичного періоду економісти, істо¬рики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги. Хоча еволюція вільної ринкової економіки створила чимало можливостей для всіх видів підприємницької діяльності, проте спо¬чатку малий бізнес не мав особливих переваг. Але прогресивні політики усвідомили, що ринко¬ва економіка сприятиме конкурентоспроможності вітчизняних виробників, матиме вирішальний вплив на всю економіку, хоча, водночас, висловлювали побоювання щодо закриття державних підприємств і втрати робочих місць через банкрутство неприбуткових підприємств. В таких країнах, як Польща, Словенія, Чехія та Угорщина швидко запровадили ряд реформ для створення вільної ринкової економіки. Після появи позитивних результатів лібералізації у прогресивніших сусідів поступово змінювалось ставлення до лібералізації з боку консервативних політиків і населення інших колишніх соціалістичних країн. Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого бізнесу. Всебічна підтримка та стимулювання малого і середнього підприємництва є невід'ємною складовою курсу на поглиблення ринкових реформ та інтегрування України у світовий економічний процес як країни з конкурентоспроможною економікою. У цій пріоритетній сфері протягом останнього часу досягнуто позитивних зрушень, зокрема: зменшено адміністративний тиск на підприємців; запроваджено альтернативні схеми оподаткування; впорядковуються процедури розробки та прийняття нормативно-правових актів; спрощуються процеси ліцензування та державної реєстрації. Мета дослідження: вивчити основи управління суб’єктами малого бізнесу в Україні. Мета дослідження визначає завдання дослідження: вивчити сутність та проблеми малого бізнесу; проаналізувати методи визначення ефективності діяльності підприємств малого бізнесу; оцінити поточний стан розвитку малого бізнесу в Україні – проаналізувати недоліки законодавчого регулювання; проаналізувати діяльність підприємства малого бізнесу; дати техніко-економічну характеристику товариства; проаналізувати показники підприємницької діяльності ТОВ ВКФ “КСК-Пласт”; запропонувати нові підходи до регулювання малого та середнього бізнесу в Україні. Предмет дослідження – система управління малим бізнесом в Україні. Інформаційною базою для написання роботи слугували нормативно-правові акти України, підручники, монографії та навчальні посібники вітчизняних та зарубіжних авторів.
Объём работы:
32
Выводы:Виявлення специфічних характеристик малого підприємства може бути використаним для знаходження і використання конкурентних переваг фірми на ринку та оцінки і пошуку можливостей зменшення негативного впливу "слабких сторін" організації на її діяльність. Це можна проілюструвати наступним чином: - єдність права власності і безпосереднього управління підприємством (це є додатковим фактором підвищення ефективності діяльності підприємства через відсутність конфлікту інтересів між власниками та керівництвом підприємства); - обмеженість масштабів підприємства (обумовлює неформальний характер взаємовідносин між керівництвом та працівниками фірми, що створює можливості для більш ефективної мотивації); - відносно невеликі ринки ресурсів та збуту (створює умови функціонування фірми наближені до моделі досконалої конкуренції, що означає неможливість фірми суттєво впливати на ціни і загальний галузевий обсяг продажів товарів); - невеликі розміри підприємства підприємства (так звана "оглядовість" обумовлює більш швидку обробку інформації та реакцію на зміни в середовищі, що надає підприємству додаткової гнучкості). Обмежені можливості залучення фінансових коштів (це призводить до використання фірмами грошових коштів родичів, друзів, залучення субпідрядників, фінансової та операційної оренди активів). Таким чином побудована з використанням якісного підходу модель менеджменту відображає головні аспекти діяльності малого підприємства, дозволяє виокремити специфічні риси, які відрізняють малу фірму від організацій інших розмірів, дає можливість сформулювати єдину цілісну концепцію ефективного управління фірмою малого бізнесу, як специфічного суб'єкта ринкової економіки. Аналіз стану малого підприємництва в Україні свідчить про те, що суттєвих зрушень у розвитку цього сектора ринкової економіки не відбулося. Основними причинами гальмування розвитку малого підприємництва в Україні та її регіонах є: – відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого підприємництва. Це питання ще не посіло належного місця і в діяльності місцевих органів державної виконавчої влади; – неймовірно важкий тягар оподаткування, що при¬мушує багатьох суб'єктів малого підприємництва збочити в тіньову економіку; – низькі темпи та перекоси в процесі реформування власності; – відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку малого бізнесу, як підприємництва в цілому; – обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових ресурсів. Багато малих підприємств розпочали свою діяльність через відсутність достатньої суми стартового капіталу, власних виробничих площ та устаткування; – недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва, обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення, недосконалість системи навчання та перепідготовки персоналу для підприємницької діяльності тощо Аналіз стану та проблем розвитку малого бізнесу в Україні свідчить про те, що подальший розвиток ситу¬ації без активного та позитивного втручання держави може привести до згортання (в основному – через по¬дальшу тінізацію) даного сектора економіки з відповідним загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги. Тому виникає необхідність дієвої державної політики підтримки ма¬лого бізнесу. Завдання полягає у тому, щоб суттєво розширити його роль і місце в економічному процесі. Мається на увазі забезпечення протягом найближчих років у структурах зазначеного сектора зайнятості на рівні 25-30% дієздатного населення та виробництва до 25% ВВП. Об’єкт дослідження – Товариство з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “КСК-Пласт” є малим підприємством, що засноване на приватній власності. Загальна кількість працівників підприємства складає 35 осіб, тому ТОВ ВКФ “КСК-Пласт” можна віднести до категорії структур малого та середнього бізнесу. ТОВ ВКФ “КСК-Пласт” займається виготовленням, продажем та встановленням горизонтальних, вертикальних жалюзі, тканевих и захисних ролет всіх існуючих видів та типів, і за цей час перетворилася в одного з найкрупніших в Україні роздрібних продавців цих товарів, здатного взятися за виконання як самого невеликого замовлення, так і за комплектацію будь-якого за величиною об'єкта сонцезахисними системами «під ключ». Окрім того, з 2001 року підприємство займається продажем та встановленням металопластикових та алюмінієвих вікон, дверей та обладнанням балконів. Стосовно результатів діяльності підприємства, то спостерігається стійке зростання виручки від реалізації продукції, чистого прибутку, які зростають більшими темпами, ніж собівартість продукції. Станом на 01.01.2005 спостерігаємо різке зростання показників чистого прибутку – в 1,75 рази, виручки від реалізації – на 18%, та рентабельності продажів на 17,49%.
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, ст.144 2. Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р.В редакції Закону N 1381-IV. від 11.12.2003 // Відомості Верховної Ради. – 1998. - № 16. – С. 68; Відомості Верховної Ради. – 1999. - № 9-10. – С. 67. 3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 4. – С. 28; Відомості Верховної Ради. – 2000. - № 20. – С. 149. 4. Про податок на додану вартість: Закон України від 03 квітня 1997 р. // Відомості Верховної Ради. – 1997. - № 21. – С. 156; Відомості Верховної Ради. – 2000. - № 13. – С. 103. 5. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 210 с. 6. Бpигхем, Юджин, Гапенски, Луис. Финансовый менеджмент: Полн. куpс: В 2 т. / Ин-т „Откpытое о-во”; Пеp. с англ. под pед. В. В. Ковалева; [Пеp. с англ. В. А. Буpовцева и дp.]. — Спб.: Экон. шк.: Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов: Высш. шк. экономики, 1998. – 480 с. 7. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как уп¬равлять капиталом. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 310 с. 8. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с. 9. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. – Харьков: Ун-т внутр. Дел, 1999. – 394 с. 10. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 330 с. 11. Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства // Економіст. – 2001. - №11. – С.40 12. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП "ИТЕМ" ЛТД, "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 2003 – 534 с. 13. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. - К.: Ника-Центр, 1999. - 592 с. 14. Буpяковский В. В. и др. Финансы пpедпpиятий: Учеб. пособие / Буpяковский В. В., Каpмазин В. Я., Каламбет С. В.; Под pед. В. В. Буpяковского. — Дніпpопетpовск: Поpоги, 1998, 245 с. 15. Веремеев А.П. Современное финансовое планирование. Теория и практика. - М.: Финансы и кредит, 2001. - 286 с.: ил., табл. 16. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е издание, переаботанное и дополненное. - М.: Издательство "Финэкспресс", 2000. - 464 с. 17. Евдокимов Ф.И. Экономическая безопасность – необходимое звено в планировании развития предприятия // Экономика и право. – 2002. - №1. – 100-106 с. 18. Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга: Учебное пособие. – Д.: Сталкер, 1988. – 432 с. 19. Евдокимов Ф.И., Мизина Е.В. Экономическая устойчивость предприятия как фактор его безопасности // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37. – Донецьк, ДонНТУ, 2001. – 216 с. 20. Едронова В.H., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финан¬совых активов. - М.: Финансы и статистика, 1999 – 312 с. 21. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропівного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с., іл. 22. Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. - М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. – 128 с. 23. Євдокімов Ф.І., Мізіна О.В., Бородіна О.О. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 46. – Донецьк, ДонНТУ, 2002. – 216 с. 24. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 512 с. 25. Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України. - 2003. - №7. - С. 5-11 26. Лембден Д., Тарген Д. Финансы в малом бизнесе. - М.: Финансы и статистика, Аудит, 1999. – 162 с. 27. Мунтіян В.І. Економічна безпека України: Підручник. – Видавництво КВІСТ. – 1999. – 457 с. 28. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. – М.: Мастерство, 2001. – 336 с. 29. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003 – 558 с. 30. Учебно-методическое пособие «Курсом-реформ - учёт 2000», Днепропетровск: ООО «Баланс-клуб», 2000. – 256 с. 31. Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. - М.: ИНФРА - М. - 2000. - 312 с. 32. Финансовое планирование деятельности малых предприятий США. - М.: СП "Крокус Интернэшнл", 1999. – 320 с. 33. Финансовые и инвестиционные показатели деятельности американской фирмы. - М.: СП "Крокус Интернэшнл", 2000 – 230 с. 34. Финансовый менеджмент: теория и практика:Учебник для вузов/ Cтоянова Е.С.: 4-е изд. - М.: Перспектива, 2001 – 656 с. 35. Фінанси підприємств: Підручник/Під ред. А.М.Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с. 36. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих рас¬четов. - М.: Дело, 1999. – 208 с. 37. Шеремет А.Д., Негашев Е.А. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА, 2000. – 410 с. 38. Экономическая стратегия фирмы. Под ред. Градова Е.П. - С.-Петербург, "Специальная Литература", 2001. – 520 с. 39. Экономическая энциклопедия / под. Ред. Е. И. Александрова. - М.: Экономика, 1999. – 710 с. 40. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учебное пособие. — 2-е изд. — М.: Гном-Пресс, 1998. – 260 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)