Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Управлінський облік»

Облік витрат і калькуляція собівартості продукції льону та коноплі

Карточка работы:20631
Цена:
Тема: Облік витрат і калькуляція собівартості продукції льону та коноплі
Предмет:Управлінський облік
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Загальнотеоретичні питання 5 1.1.Правове регулювання обліком 5 1.2.Економічний зміст явища 6 1.3.Огляд літературних джерел, монографії, статті в журналах) 19 Розділ ІІ.Організаційно-економічна характеристика підприємства (організація обліку на підприємстві) 20 Розділ ІІІ.Шляхи вдосконалення та стан обліку 24 3.1.Стан та шляхи вдосконалення первинного та зведеного обліку 24 3.2.Стан та шляхи вдосконалення синтетичного та аналітичного обліку 27 3.3.Порядок визначення собівартості продукції і закриття рахунку 30 3.4.Внутрішньогосподарський контроль 33 Висновки і пропозиції 36 Список літератури 38
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Управління витратами – важливий елемент управління господарством. Основні напрямки цієї роботи: обґрунтування рішень про зняття з виробництва застарілих виробів, визначення ціни продукції, визначення рентабельності продукції та виробництва, побудова внутрішньогосподарських відносин, правомірність та доцільність організаційно - технічних заходів тощо. 3 даних бухгалтерського обліку має бути видно: скільки, яких ресурсів було затрачено на виробництво, їх натуральні та вартісні параметри, характеристика процесу перетворення (трансформації) речовин сил природи у новий продукт праці, кількісні та вартісні характеристики нового продукту праці. Ці характеристики мають сприяти оцінці відповідності витрат попередньо визначеним нормам (квоті, плану тощо). Облік витрат виробництва дозволяє оцінити фінансову діяльність підприємства, і визначити правильність ведення ним підприємницької діяльності та організацію фінансової звітності. Витрати - це найважливіша частина фінансової діяльності підприємства, тому з порядком їх здійснення, обліку і розподілу повинно бути все зрозуміло. Вперше визначення термінів "Витрати" у національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку подано у пункті 1 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". При цьому під витратами мають на увазі зменшення економічних вигод у вигляді вибуття або амортизації активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється обліку витрат, контролю та аналізу витрат виробництва. За їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. Мета роботи: дослідити та проаналізувати процес обліку витрат і калькуляція собівартості продукції льону та конопель. Предметом дослідження є облік, аналіз та контроль витрат виробництва. Об’єктом дослідження є ТОВ „Безуглівське”. Основними завданнями роботи є: проаналізувати процес правового регулювання обліком витрат; проаналізувати сутність витрат; здійснити огляд літературних джерел; проаналізувати облік витрат на підприємстві; розробити шляхи вдосконалення первинного та зведеного обліку; розробити шляхи вдосконалення синтетичного та аналітичного обліку; вивчити порядок визначення собівартості продукції і закриття рахунку; проаналізувати особливості внутрішньогосподарського контролю.
Объём работы:
36
Выводы:Головний мотив діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах – максимізація прибутку. Реальні можливості досягнення цієї стратегічної цілі у всіх випадках обмежені витратами виробництва і попитом на продукцію, що виробляється підприємством. За окремих умов (завоювання місця на ринку, конкурентна боротьба та ін.) фірма може йти на зниження прибутку і навіть збитки. Однак тривале неприбуткове функціонування загрожує втратою капіталу та банкрутством підприємства. Витрати – це основний обмежник прибутку й одночасно головний фактор, що впливає на обсяг пропозиції, то прийняття рішень керівництвом підприємства неможливо без аналізу обсягу і структури витрат виробництва звітного періоду і динаміки на перспективу. Це відноситься і до випуску вже освоєної продукції і до переходу на нові вироби. Обмеженість ресурсів означає, що завжди є потреба вибирати, а вибір означає перехід від одного на користь іншого. У підсумку економічні витрати – це плата постачальнику, здійснювана підприємством, чи доходу постачальника ресурсів, а також внутрішні витрати на те, щоб ресурси були застосовані саме даною фірмою і для визначеного варіанта виробництва. Витрати на придбання факторів виробництва, що вводяться і використовуються для виробничої і реалізаційної діяльності, називаються витратами виробництва. Витрати виробництва є однієї з основних і визначальних категорій економіки, тому що впливають на обсяг випуску продукції і кінцевий результат діяльності фірми – величину прибутку. У своїй практичній діяльності фірми прагнуть знизити витрати, зробити їх мінімальними. В умовах ринкової економіки головною метою діяльності підприємства у відповідності із Господарським кодексом України є одержання прибутку. Прибуток підприємства обумовлюється його доходами та витратами, причому доходи в значній мірі залежать від ринкової кон’юнктури, а витрати, в значно більшій мірі - від роботи самого підприємства і організації управління ними. Було також з’ясовано в процесі вивчення теоретичних засад, що витрати виробництва є основною складовою торговельної надбавки, отже оптимізуючи їх розмір шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо споживання ресурсів, підприємство буде мати конкурентні переваги, обумовлені більш низькою ціною. Склад витрат, які формують собівартість виробленої продукції, регламентується П(С)БО 16 "Витрати". Крім того, при віднесенні витрат на собівартість необхідно керуватися П(С)БО 9 "Запаси" і П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". Як напрямок вдосконалення здійснення контролю витрат на підприємстві розглянуто можливість впровадження в бухгалтерську програму 1С: Підприємство модуля „Запит на оплату”. Даний захід дозволить посилити контроль за витрачанням коштів за кожним центром фінансової відповідальності, максимально контролювати виконання бюджету.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “ Про оподаткування прибутку підприємств “, від 22.05. 97 №283/97 із змінами і доповненнями. Публікації: Офіційний вісник України - 1997 р., № 23, стор. 5, Урядовий кур'єр вiд 12.06.1997, Голос України вiд 19.06.1997, Відомості Верховної Ради України вiд 22.08.1997 - 1997 р., № 27, стаття 181. 2. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № 996-XIV. Публікації: Урядовий кур'єр вiд 01.09.1999, Офіційний вісник України вiд 03.09.1999 - 1999 р., № 33, стор. 71, Голос України вiд 07.09.1999, Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.1999 - 1999 р., № 40, стаття 365 3. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати» вiд 31 грудня 1999 р. N 318. Публікації: Офіційний вісник України вiд 09.02.2001 - 2001 р., № 4, стор. 330, стаття 160. 4. Лист Державної Податкової адміністрації України від 27.01.98 р. N 759/10/20-2117. Публікації: Галицькі контракти - №2, січень 1998р. 5. Лист ДПА України від 27.04.99 р. №6172/7/15-1117. Публікації: Галицькі контракти - №23, червень 1999р. 6. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні затверджене Постановою КМУ від 3 квітня 1993 року № 250. Публікації: Офіційний вісник України - 1993 р., № 18, стор. 7. 7. Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом Д П А в Україні від 21. 01. 98 №37. Публікації: Офіційний вісник України - 1998 р., № 1, стор. 8. 8. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26. 04. 96 р. №473. Публікації: Голос України вiд 19.06.1997 9. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ.- М.: ДИС. - 1997. 10. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика. - 1993. 11. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства. - К.: “ЛИБІДЬ”. 1998. 12. Бастун Л. Платіжний баланс України в 1996 році : аналіз, перспективи. // Вісник НБУ, №1, 1997, с.24. 13. В.І. Іващенко , М.А. Болюх. Економічний аналіз господарської діяльності. Навч. Посібник.- К. : ЗАТ “ Нічлава “ , 1999р. 14. Горицька Н. Бухгалтерський облік і відображення у фінансовій звітності витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»// Дебет-Кредит, №11/2000. 15. Ейсан Нікбахт, Анджеліко Гроппеллі. Фінанси – К: “Основи”, - 1993. 16. Ефимов О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. – М., 1995. 17. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. – К., 1992. 18. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н.. Математические методы в економике. - М: ДИС, - 1997. 19. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996. 20. Ковалева А.М. Финансы. – М.: Финансы и статистика, 1999. 21. Коваль В.В. Фінансовий аналіз. – К., 1996. 22. Козлова О.И. Оценка кредитоспособности предприятия. – М., 1993. 23. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. М.: Финансы, 1997. 24. Коментар нового положення “Про бухгалтерську звітність підприємств”// Галицькі контракти. - 1999. №7 25. Кондраков М.П. Основы финансового анализа. – М., 1998. 26. Кравченко М.И. Анализ финансового положения предприятия. – М., 1994. 27. Крейнина А.С. Анализ финансового состояния предприятия. – М., 1995. 28. Криворучко М.И., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів. – К: “Феникс”, - 1997. 29. Мельник. В.А. Ринок цінних паперів. – К: “А.Л.Д.” та “ВІРА-Р”, - 1998. 30. О. Максимова . Постоянные и переменные затраты // Баланс . – 1999 - №18 . 31. О. Максимова. Навчитися правильно рахувати затрати – перший крок до управління ними // Баланс . – 1999. -№ 14. 32. Оркуш Е. Податковий облік валових доходів і валових витрат // ГК -№14, 1998. 33. Остаков В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры связаные с банкротством. – М., 1995. 34. Панков Д.А. Современная методика анализа финансового положения предприятия. – М., 1995. 35. Плиса В. І. Зміцнення фінансової сталості підприємства // Фінанси України. 1998, №5, стор. 96-98. 36. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Финасы и статистика, - 1993. 37. Русак В.А. Фінансовий аналіз господарських суб’єктів. – М., 1997. 38. Сависько В.Г. Аналіз фінансового стану підприємства. – К., 1993. 39. Совицкая Г. В . Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов . – 2-е издание перераб. И дополн. –Минск , М. : Экоперспектива, 98 год. 40. Сопко В. Бухгалтерський облік . Навчальний посібник . –2-ге видання , перероб. І доп .- К. : КНЕУ , 1999- с 282-329, 408-419. 41. Стоянова и др. Финансовый менеджмент. Учебное пособие. М.: Перспектива, 1993. 42. Сугоняко О. А. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його оздоровлення // Фінанси України. 1997, №9, стор. 73-76. 43. Хедервик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия. – М., 1996. 44. Шеремет А.Д., Сейфулин Р.С. Методика финансового анализа М.: Инфра-М, 1996.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (69)