Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Фінансові результати від звичайної діяльності підприємства, їх формування і шляхи підвищення

Карточка работы:20632
Цена:
Тема: Фінансові результати від звичайної діяльності підприємства, їх формування і шляхи підвищення
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ. 3 Розділ І. Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства. 7 1. Економічний зміст та завдання аналізу фінансових результатів 7 2. Правове регулювання фінансових результатів 10 3. Розрахунок фінансового результату 14 Розділ ІІ. Фінансово-економічна характеристика підприємства 18 1. Організаційно-фінансова діяльність підприємства. 18 2. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства. 22 3. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. 24 4. Оцінка ділової активності й прибутковості підприємства. 32 Розділ ІІІ. Формування фінансових результатів і шляхи підвищення. 40 1. Формування та планування виручки (доходу) від реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг. 40 2. Визначення собівартості реалізованої продукції і розрахунок валового прибутку (збитку). 43 3. Розрахунок фінансових результатів від операційної діяльності 46 4. Розрахунок фінансових результатів від інвестиційної та фінансової діяльності 50 5. Формування та аналіз чистого прибутку (збитку) звітного періоду. 56 6. Шляхи підвищення прибутковості підприємства. 58 Висновки та пропозиції. 60 Список використаної літератури. 63 Додатки 64
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання. Фінансова діяльність — це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів. Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань: — фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності; — пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності; — виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками; — мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу; — контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів. Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними напрямками: — фінансове прогнозування та планування; — аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності; — оперативна, поточна фінансово-економічна робота. Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливіших ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів. За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та розмір використання прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіталу та резервів на підставі прогнозування величини фінансових показників: власних оборотних коштів, амортизаційних відрахувань, прибутку, суми податків. Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бюджет. Від обгрунтованості та правильності розрахунку виручки великою мірою залежить також реальність основного джерела надходження коштів та розмір запланованого прибутку. Мета планування витрат — визначення можливості найекономнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат виробництва та обігу є важливим фактором збільшення ефективності виробництва. Зниження собівартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількість додаткової продукції, збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створює реальні можливості для самофінансування. Скорочення витрат на виробництво одиниці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак — прискорення обертання оборотних коштів. Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, необхідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать: — поліпшення використання основних виробничих фондів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну гривню основних фондів; — раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості; — зменшення затрат живої праці на одиницю продукції на основі науково-технічного прогресу; — скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удосконалення форм її збуту; — зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація непродуктивних витрат; — економія в адміністративно-управлінській сфері на основі раціональної організації апарату управління підприємством. Спираючись на опрацьовані фінансові показники, складають перспективні, поточні та оперативні фінансові плани. Поточний фінансовий план складається у формі балансу доходів та витрат, оперативний — у формі платіжного календаря. Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства — це діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому. Матеріали аналізу використовуються в процесі фінансового планування та прогнозування. Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливості підприємства. Аналітичну роботу підприємства можна поділити на два блоки: 1) аналіз фінансових результатів та рентабельності; 2) аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за такими основними напрямками: — аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг; —аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та фінансової інвестиційної діяльності; — аналіз та оцінка використання чистого прибутку; — аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку; — аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків; — аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати; — факторний аналіз показників рентабельності. Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими напрямками: — аналіз та оцінка складу та динаміки майна; — аналіз фінансової стійкості підприємства; — аналіз ліквідності балансу; — комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства. Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спрямовується на практичне втілення фінансового забезпечення підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на належному рівні. Зміст поточної оперативної фінансової роботи на підприємстві полягає в такому: — постійна робота зі споживачами стосовно розрахунків за реалізовану продукцію, роботи, послуги; — своєчасні розрахунки за поставлені товарно-матеріальні цінності та послуги з постачальниками; — забезпечення своєчасної сплати податків, інших обов'язкових платежів у бюджет та цільові фонди; — своєчасне проведення розрахунків по заробітній платі; — своєчасне погашення банківських кредитів та сплата відсотків.
Объём работы:
61
Выводы:За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Жоден власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок. Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. За ринкової економіки значно підвищується матеріальна відповідальність керівника підприємства за його фінансовий стан. Саме тому зросла важливість перспективного, поточного та оперативного фінансового планування для забезпечення стійкого фінансового стану та підвищення рентабельності підприємств. Курсова робота складається з трьох розділів, кожний із яких характеризує підприємство ТзОВ “НІККОМ” з різних боків. І частина роботи є теоретичною та розкриває основні теоретико-методологічні засади аналізу показників фінансового результату підприємства. В ході ІІ частини даної роботи було проведено аналіз фінансової стійкості та платоспроможності ТзОВ “НІККОМ”. З проведеного аналізу можна зробити висновок, що в цілому показники фінансової стійкості відповідають нормативному значенню, а платоспроможність підприємства перебуває у незадовільному стані. ІІІ розділ роботи присвячений дослідженню формуванню фінансових результатів та вміщує пропозиції, стосовно їх покращення. На наш погляд, для підприємства ТзОВ “НІККОМ” варто провести наступні заходи: — розробити рекомендації з удосконалення фінансової діяльності підприємства; — виявити резерви покращення фінансових результатів та фінансового стану підприємства; — забезпечити розробку заходів, щодо використання цих резервів у виробництві. Для вирішення вище наведених завдань зробимо наступні рекомендації: — впровадити на підприємстві систему ефективного прогнозування фінансової діяльності, що допоможе поліпшити управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, управління грошовими оборотними коштами на підприємстві, а також збільшити обсяги реалізованої продукції, що є конче необхідним для підприємства, для вирівнювання зараз свого фінансового становища; — сприяти проведенню на підприємстві ефективної політики, щодо здійснення амортизаційних відрахувань; — створити на підприємстві фінансову службу на чолі з фінансовим менеджером, або директором, для забезпечення безперебійного управління фінансами на підприємстві; — впровадити у життя на підприємстві проект формування корпоративної культури, тому що вона сприяє зростанню матеріальних та духовних благ своїх співробітників і тим самим підвищує ефективність роботи організації.
Вариант:нет
Литература:1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.— М. Финансы и статистика, 1999 2. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум.— Житомир: ПП. “Рута”, 2000 3. Економіка підприємства: Підручний/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного.— Вид. 2-е, перероб. та доп.— К.: КНЕУ, 2000.— 528с., іл. 4. Економічний аналіз: Навч. посібник/ за ред. М.Г. Чумеченко.— К.: КНЕУ, 2001 5. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб.— К.: Вища шк., 2003.— 278с.:іл. 6. Пащенко І.Л. Прогнозування фінансової діяльності підприємства // Фінанси України — №4.— 2001.— С. 45-50. 7. Савицкая Г.В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия: 3-е изд. — Мн.: ИП “Экоперспектива”; “Новое знание”, 1999.— 498с. 8. Фінанси підприємств: Підручник/Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 2-е вид., перероб. та доп.— К.: КНЕУ, 1999.— 384с.,іл. 9. Ю.С. Цал-Цалко. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник.— 2-е вид., перероб. і доп.— Київ: ЦУЛ, 2002.— 360с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)