Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Розробка політики просування туристичного продукту українських підприємств на міжнародному ринку (На прикладі туроператора „MIBS”)

Карточка работы:164
Цена:
Тема: Розробка політики просування туристичного продукту українських підприємств на міжнародному ринку (На прикладі туроператора „MIBS”)
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій туристичного продукту
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Розділ 1. Теоретичні аспекти формування системи просування та збуту продукції та послуг на туристичному підприємстві. 1.1 Поняття, сутність та еволюція концепції збуту в діяльності підприємства 1.2 Стратегія просування та збуту: їх формування та визначення функціональних завдань збуту при реалізації туристичного продукту підприємства. 1.3 Принципи формування системи та методів просування та збуту в комплексі маркетингу туристичного підприємства. Розділ 2. Дослідження системи просування та збуту туристичного продукту ініціативного туроператора на міжнародному ринку „MIBS" м. Київ 2.1 Дослідження структури та методів збуту туристичного продукту підприємства ініціативного туроператора 2.3 Дослідження впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на формування системи збуту туристичного продукту підприємства 2.4 Дослідження етапів формування збутової політики тур оператора та визначення елементів його взаємодії з іноземними контрагентами Розділ 3. Рекомендації щодо формування збутової політики підприємства - ініціативного тур оператора „MIBS" м. Київ 3.1 Шляхи розширення збутової мережі туристичного підприємства та залучення нових контрагентів 3.2 Удосконалення взаємодії елементів комплексу маркетингу з метою збільшення обсягу збуту продукту туристичного підприємства на міжнародному ринку. Висновки та пропозиції Список використаних літературних джерел Додатки
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Туризм є важливим джерелом підвищення добробуту держави. Його можна розглядати як систему, що надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними й релігійними цінностями даної країни і її народу, що дає дохід державі, не говорячи вже про те, що ця система „годує” дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше пов'язаних з наданням туристських послуг. В основі туризму лежать цілком конкретні економічні, соціальні й географічні передумови. Це, насамперед, науково-технічна революція, з якою пов'язаний новий рівень продуктивних сил. Це й загальне підвищення якості й рівня життя, збільшення тривалості відпусток і доходів. Нарешті, це й загальний ріст культури, що викликає ріст пізнавальних потреб людей. На початку свого розвитку багато туристських фірм України не бачили вигоди в організації системи просування турпродукту на ринки України й за кордон. Деякі турфірми вважали, що систематизація організації й просування, це всього лише порожня витрата часу й засобів. Однак, практика й досвід незабаром показали, що, всупереч пророкуванням скептиків, організація просування турпродукту корисна всім учасникам ринку. У цьому випадку, споживач одержує новий і якісний туристський продукт, а продавець - вигоду у швидкій організації туристських подорожей і в повній їхній окупності. Ще кілька років тому туристська індустрія України не могла запропонувати конкретної системи розробки й просування турпродукту на ринок. Організація туристської діяльності ґрунтувалася на недостовірних даних і неміцних зв'язках між партнерами, недостатнім досвідом керівників фірм у цій сфері. У наш час ні в кого не викликає сумніву, що організація системи просування турпродукту на ринок у значній мірі поліпшила економічне становище невеликих туристичних фірм, і, у значній мірі, підвищила якість обслуговування туристів. Сьогодні використовується безліч різних методик просування турпродукту, розробкою яких займаються маркетологи турфірм. Підприємства туристської індустрії, що використовують ефективні методики просування турпродукту, забезпечують конкурентоспроможність своєї продукції й послуг, виходячи як із власних інтересів, так і інтересів споживачів. Для них система просування турпродукту є гарантом високої якості обслуговування й безпеки надаваних послуг. В Україні зібрана безліч підприємств санаторно-курортного комплексу й туризму. Питання реалізації туристського потенціалу регіону постають дуже гостро. Сьогодні туристський комплекс України затребуваний, в основному, українськими туристами й майже незнайомий іноземному споживачеві, і обумовлює це, насамперед, поганою поінформованістю потенційних клієнтів. Тому необхідність у чіткій стратегії просування турпродукту - питання злободенне. Цим і визначається актуальність даного дослідження. У зв'язку із цим метою дослідження є аналіз і розробка формалізованої процедури стратегічного планування просування турпродукту на на прикладі туроператора „MIBS”. Об’єктом дослідження є збутова діяльність туроператора „MIBS” м. Києва. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - Визначити поняття, сутність та еволюція концепції збуту в діяльності підприємства; - Висвітлити стратегію просування та збуту: їх формування та визначення функціональних завдань збуту при реалізації туристичного продукту підприємства; - Комплексно охарактеризувати принципи формування системи та методів просування та збуту в комплексі маркетингу туристичного підприємства; - Провести дослідження структури та методів збуту туристичного продукту підприємства -ініціативного туроператора „MIBS”; - Дослідити вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на формування системи збуту туристичного продукту підприємства; - Здійснити дослідження етапів формування збутової політики туроператора та дати визначення елементів його взаємодії з іноземними контрагентами; - Обґрунтувати шляхи розширення збутової мережі туристичного підприємства та залучення нових контрагентів; - Запропонувати механізми удосконалення взаємодії елементів комплексу маркетингу з метою збільшення обсягу збуту продукту туристичного підприємства на міжнародному ринку. Предметом дослідження виступають організаційно-економічні механізми, задіяні у процесі створення та просування турпродукту підприємства. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань туристичної діяльності, менеджменту, маркетингу, турпослуг і турпродукту, збутової політики підприємств, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Ансоффа І., Аренкова І.А., Багієва Г.Л., Аренкова І.А., Балабанова І.Т., Балабанова А.І., Брикова С., Виноградської А., Гайдука А., Гуляєва В.Г., Дуровича А.П., Копанева А.С., Завьялова П.С., Демидова В.Е., Зоріна І.В., Ільїної Е.Н., Квартальнова В.А., Кирилова А.Т., Волкової Л.А., Котлера Ф., Никифорова О. та ряду ін. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, історичний, діалектичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, що були використанні при визначенні та узагальненні теоретико-методологічних та виопрацювання практичних рекомендацій щодо просування та збуту в діяльності туроператора. Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, статистичні дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, науково-практичних конференціях, періодичних виданнях, інформаційно-аналітичних бюлетенях. Фактологічну базу дипломної роботи становлять статистичні дані, отримані зі спеціалізованої преси, а також матеріали й дані, отримані в результаті практичної діяльності туроператора «MIBS». Теоретична й практична значимість роботи полягає в тому, що сформульовані в результаті дослідження висновки й пропозиції можуть бути затребувані в практичній діяльності підприємств індустрії туризму, а також для подальшої практичної й теоретичної розробки проблеми. Активне й раціональне застосування в діяльності турфірм розробленої нами методики просування турпродукту економічно доцільне. Це дозволяє забезпечити необхідну якість турпослуг, організувати налагоджений і безперервний процес висновку турпослуг на ринок, а головне, підвищити конкурентоспроможність туроператора «MIBS» на ринку. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів, перший з яких присвячений дослідженню теоретичних аспектів формування системи просування та збуту продукції та послуг на туристичному підприємстві, у другому розділі дипломної роботи проведено дослідження системи просування та збуту туристичного продукту ініціативного туроператора на міжнародному ринку „MIBS" м. Київа, третій розділ включає обґрунтування рекомендацій щодо формування збутової політики туроператора „MIBS". Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
120
Выводы:Таким чином, здійснивши ґрунтовне, всебічне, докладне дослідження теми дипломної роботи, можна запропонувати наступні висновки і узагальнення: Підприємства туристської індустрії, що використовують ефективні методики просування турпродукту, забезпечують конкурентоспроможність своєї продукції й послуг, виходячи як із власних інтересів, так і інтересів споживачів. Найважливішим етапом у діяльності будь-якої турфірми є розробка нового туристського продукту і його просування на ринок. У діяльності турфірми наступає момент, коли пропонований товар застаріває й втрачає попит. На його зміну повинен прийти новий, який би підтримав лідерство фірми на туристському ринку. Це можливо тільки тоді, коли фірмою налагоджена організація маркетингових досліджень туристського ринку, сформовані конкретні маркетингові стратегії й використовуються різні методики в просуванні турпродукту на ринок. Як ми побачили з проведеного дослідження, для того, щоб реально використовувати маркетинг як надійний інструмент досягнення успіху на ринку, керівникам і фахівцям туристських підприємств необхідно опанувати його методологією й умінням творчо застосовувати його залежно від конкретної ситуації. Разом з тим вітчизняні підручники й навчальні посібники, які б враховували особливості маркетингу в туризмі, практично відсутні. А той досвід, що нам пропонують закордонні автори, не завжди застосовується в українських умовах. Найчастіше деякі турфірми і туроператори на основі свого досвіду самі розробляють методики для виконання того або іншого завдання, але не завжди ці методики бувають ефективні в силу різних причин. У даній роботі ми постаралися розглянути ефективність збутової політики на ринку турпослуг за рахунок використання наукових методик. Успіх фірми в значній мірі залежить і від маркетингових стратегій. Нами проведений досить повний огляд використовуваних у практиці стратегій, але не варто сприймати конкретні стратегії як єдиний напрямок розвитку. Сама краща стратегія розвиток турфірми - це сукупність різних стратегій і їхнє грамотне застосування в конкретних ситуаціях. Кожний керівник турфірми повинен бути готовий не тільки переймати досвід інших фірм, але розробляти й розвивати свої методики, у нашому випадку - методики просування туристського продукту на ринок і його збуту. Формування ринкової економіки України викликало жвавий інтерес до форм і методів виробничо-комерційної діяльності, які використовуються у практиці туристських підприємств. Саме тому туристська галузь має потребу в розробці нових методик організації й просуванні турпродукту. Одну з таких методик ми розробили й запропонували в даній роботі. Зародившись у виробничій сфері, сіткове планування досить тривалий час не знаходило відповідного застосування в сфері туризму. Однак зростання конкуренції, комерціалізація туристської діяльності привели до необхідності якнайшвидшого впровадження основних елементів сіткового планування в практику роботи туристських підприємств. Разом з тим туризм має певні особливості, пов'язані з характером надаваних послуг, формами продажів, характером праці й т.д. Також для просування і збуту турпродукту досліджуваного туроператора «MIBS» нами були визначені основні напрямки збуту: правильно розроблена рекламна стратегія, участь підприємства у турвиставках та ін. Вивчаючи технологію процесу організації участі турпідприємства у виставці, ми дійшли висновку, що така участь ¬– досить важке заняття, сполучене з видатками, різного роду складностями по транспортуванню, монтажу стенда, підготовці персоналу, оформленню документів. Тому перш, ніж прийняти рішення про участь у виставці, його варто ретельно обміркувати, щоб уникнути провалу й безглуздих видатків. Очевидно, що з появою Інтернету, зв'язок між влаштовувачами виставок, експонентами й потенційними відвідувачами став легким й доступним, тому що на сайтах виставочних компаній можна знайти докладну інформацію про майбутню виставку, про кількість учасників, а при потребі - поставити запитання по даній темі. У висновку хотілося б спробувати дати наступну рекомендацію. Підприємству необхідно брати участь у виставці; якщо недосвідчена людина вважає, що така участь це всього лише реклама - вона помиляється. Багато хто охочіше розміщають рекламу в журналах, на телебаченні, і, витрачаючи більше, не домагаються ефекту, одержуваного на виставці, де крім рекламної кампанії, турпідприємство одержує ряд переваг. Але, на нашу думку, найефективніший спосіб просування продукту й досягнення успіху турпідприємством - це вміле сполучення виставочної, рекламної, збутової діяльності. Тому, відділ маркетингу - важлива ланка на турпідприємстві, без якого важко представити повноцінну роботу фірми в XXI столітті. Також нами було виявлено, що Інтернет у наш час активно може використовуватися для активізації збуту турпродукту. Цей метод активно застосовується у туроператора «MIBS». Формування конкретної стратегії дуже складний етап, тому що з безлічі стратегій, існуючих у туристському бізнесі потрібно вибрати одну, але частіше за все турфірми намагаються розробити свою стратегію, виходячи із світового досвіду. Для кожної області туристської діяльності повинна бути обрана своя стратегія, якої фірма буде дотримуватися і яка буде служити маяком для досягнення заданої мети. У даній дипломній роботі розглядалися питання просування турпродуктів на ринок. Нами був представлений даний процес як типова процедура й пропонувалося використовувати сітковий метод для підвищення ефективності розробки нового турпродукту. У результаті проведеного дослідження видно, що сіткове планування можна також з успіхом застосовувати в туристичному бізнесі. Причому, один раз розроблений сітковий графік для організації й просування нового турпродукту є універсальним і може застосовуватися для інших аналогічних проектів. Сіткова модель організації й просування нового турпродукту на ринок зможе підвищити обґрунтованість процесів створення й просування турпродукту на ринок, оскільки вона забезпечує не тільки ефективне задоволення потреб ринку, але й успіх підприємства в конкурентній боротьбі. Наведені нами економічні оцінки підтверджують це. У висновку хотілося б сказати, що маркетингові дослідження є найважливішим і первісним етапом у маркетинговій діяльності будь-якої туристської фірми. Від правильно проведених досліджень залежить ефективність роботи всіх підрозділів турфірми й звичайно робота самої фірми. Деякі керівники туристських підприємств помилково вважають, що маркетингові дослідження це лише марна витрата часу й коштів, але це не так. Правильно проведені дослідження окупаються й дають сприятливий ґрунт для подальшої роботи фірми. Аналізуючи діяльність туроператора «MIBS», ми розглянули не тільки ефективну збутову стратегію підприємства, а й дослідили наявні турпродукти на прикладі організації культурно-пізнавального туру до Польщі та спортивно-оздоровчого туру до Німеччини. Нами було виявлено й обґрунтовано основні й додаткові послуги, необхідні для реалізації туру, доведена економічна ефективність розробки й впровадження на туристичний ринок даних турів, розроблені їх фінансово-економічне обґрунтування. Таким чином, ми довели, що досліджуваний туроператор «MIBS» затвердився на ринку надання туристичних послуг.
Вариант:нет
Литература:1. Ансофф И. Стратегическое управление / Под ред. Л.И. Евенко. Пер.с англ. – М.: Экономика, 1989. 2. Аренков И.А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики. – СПб.: СПбУЭФ, 2002. 3. Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. – СПб: СПбУЭФ, 1999. 4. Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы современного маркетинга: учебно-наглядное пособие. – СПб.: СПбУЭФ, 2005. 5. Багієв Г.Л., Тарасевич В.М., Анн. Х. Маркетінг. – М.: Академія, 2001. 6. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. 7. Батра Р., Меерс Д.Дж. Рекламный менеджмент. – К.: Основа, 2005. 8. Бімер С.Б. Наскільки ефективна моя реклама? – К.: Знання, 2005. 9. Борова К.О. Реклама // „Маркетинг і маркетингові дослідження”, №№ 1-2, 2005. 10. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства (перевод с англ.). – К.:Вища школа, 2000. 11. Бриков С. Туризм на порозі ХХІ століття // Столиця. – 2005. – 23 верес. 12. Вандермейкер Дж. Вимір ефективності реклами. - К.: Либідь, 2005. 13. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламы. – Х.: Олди-Плюс, 2006. 14. Виноградська А. Розвиток туристичного бізнесу // Економіка. Фінанси. Право. – 2005, № 5. 15. Гайдук А. Формирование туристической рыночной инфраструктуры как фактор повышения эффективности функционирования рынка туристических услуг // Региональная экономика. – 2004, № 2. 16. Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. Маркетинг в туризме. – С-Пб.: Питер, 1999. 17. Грядущая реклама. 199 правил и примеров достижения успеха // Шёнерт В. – М. Академия, 2005. 18. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: Высшая школа, 2006. – 345 с. 19. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Под общей ред. З.М. Горбылевой. – М.: Экономпресс, 2004. 20. Дурович А.П., Копанёв А.С. Маркетинг в туризме: Учебное пособие/Под общей ред. З.М. Горбылёвой. – Мн.: Экономпресс, 2005. 21. Дымшиц М. Манипулирование покупателем. – К.: Генеза, 2005. 22. Еремин В. Маркетинг: основы и маркетинг информации. Учебник. –К.: Академия, 2004. 23. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. – М.: Международные отношения, 2001. 24. Згінов А. Аналіз ефективності реклами. Практикум маркетолога. – М.: Академія, 2006. 25. Зорин И.В. Энциклопедия туризма. – М.: Финансы и статистика, 2001. 26. Иванов А. В. Настольная книга маркетолога. – М.: Юнити-Дана, 2004. – 256 с. 27. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - М: Финансы и статистика, 2001. 28. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М: Финансы и статистика, 2001. 29. Ильинский С. В. Общественные связи. Реклама. Маркетинг. Оперативный словарь-справочник. – К.: Высшая школа, 2005. 30. Катернюк А.В. Рекламні технології. Комерційна реклама. – М.: Вища школа, 2004. 31. Качалов І., Євдокимов М. Ефективність рекламної кампанії. – М.: Академія, 2006. 32. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Выбранные труды: в 5-ти т. – М.: Финансы и статистика, 2005. 33. Кирилов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. – Спб.: СГУ, 2006. – 184 с. 34. Коробицын В.И., Юдина Е.Н. Рекреация. – М.: Высшая школа, 2003. 35. Котлер Ф. Основи маркетингу. – М.: Вища школа, 2000. 36. Котлер Ф. Управління маркетингом. – М.: Академія, 2002. 37. Крылов И.В. Теория и практика рекламы. – М: Издательство Центр, 2006. 38. Левешко Р.Н. Анализ эффективности рекламы. – К.: Основа, 2005. 39. Лора Райс, Эл Райс. Расцвет пиара и упадок рекламы. Как лучше всего представить фирму. – М.: Юнити-Дана, 2005. 40. Макшанцев Р.И. Психология рекламы: Учебное пособие / Научный редактор М.В. Удальцова. – М: Инфра-М, 2004. 41. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, С.А. Красильников под ред. А.Н. Романова. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ – 2005. 42. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. 43. Моисеева Н., Рюмин М. Коммуникационная концепция маркетинга и её методическое обеспечение // Маркетинг. – 2006. – №6. 44. Морозов А. Оцінка ефективності рекламної кампанії. – К.: Ґенеза, 2004. 45. Мотышина М. С. Методы и модели маркетинговых исследований. – СПб.:СПбУЭФ, 2006. 46. Назаренко Л.Ф. Выставка как инструмент маркетинга. – М: Иформационно-издательский дом «Филинъ», 2006. 47. Никифоров О. Туризм: проблемы статистического изучения // Вопр. статистики. – 2006, № 1. 48. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Рекламная деятельность. Учебник для студентов ВУЗов. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2003. 49. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. М: Финансы и статистика, 2004. 50. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. 51. Рассел Дж. Т., Лейн Р. Реклама. – М.: Аспект-Пресс, 2006. 52. Рассел Дж. Т., Лейн Р. Рекламные процедуры Клеппнера. – М.: Академия, 2006. 53. Реклама в мережі Інтернет // „Інтернет”, № 3, 2002. 54. Основы рекламы / Уэллс Уильям, Бернет Джон, Мориарти Сандра. – М.: Академия, 2004. 55. Робинсон К. Конкурентоспособность и маркетинг // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2006. - №1. 56. Ромат Е.В. Реклама. - СПб: Питер, 2002. 57. Семенцова Т. Современные технологии выставочного маркетинга//Вопросы экономики – 2006. – №3. 58. Симіонова Н.Е. Методи аналізу ринку. – К.: Ґенеза, 2006. 59. Сиссорс Дж., Бэрон Р. Рекламное медиа-планирование. – Х.: Олди-Плюс, 2004. 60. Стріха М. Туризм як явище української популярної культури // Березіль. – 2005, № 1-2. 61. Фарби Э. Как создать успешную рекламу. – К.: Знание, 2005. 62. Федорович А.П. Основи туристичного маркетингу // Матеріали студент. наук. конф. Чернівец. держуніверситету, 14-15 трав. 2004 р. – Ч.: Олді, 2004. – Кн. 2. 63. Фурсов М. Оцінка ефективності рекламної кампанії: міф або реальність? – М.: Справа, 2005. 64. Хвилер Я. А как у них?// Турбизнес. – 2005. – №8. 65. Чеботарь Ю.М., Туристический бизнес. – М.: Академия, 1998. 66. Чорняк Т. Як оцінити ефективність рекламної кампанії? – К.: Знання, 2005. 67. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия // Турист. – 2006. 68. Шарков Ф.И., Гостенина В.И Разработка и технологии производства рекламного продукта. – М.: Академия, 2004. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-методическое пособие. – М.: Академия, 2005.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)