Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Соціальна психологія»

Соціальна робота з самотнім людьми похилого віку

Карточка работы:2079
Цена:
Тема: Соціальна робота з самотнім людьми похилого віку
Предмет:Соціальна психологія
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Соціальна робота
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 1. Теоретичні підходи до проблеми самотньої старості 5 2. Соціальна проблема людей похилого віку 13 3. Самотність як соціально-психологічна проблема старості 25 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В останнє десятиліття велике значення надається вивченню проблем старіння й старості. Зв’язано це не тільки з демографічними й культурно-історичними змінами, що відбуваються в усьому світі. Значне збільшення частки людей похилого віку в загальній структурі населення впливає на багато сфер життєдіяльності, зачіпаючи області політики, економіки, медицини, суспільно-соціальних інститутів. Старіння населення більшості країн ставить питання перед наукою й практикою, стимулюючи їхній розвиток на рівні всього суспільства й на рівні кожної конкретної особистості. Пильна й постійна увага до проблем старіючих людей допомагає побачити їхню актуальність і злободенність, а також зрозуміти, що старість є невід’ємною частиною навколишньої дійсності. Одна з особливостей сформованої ситуації полягає в тому, що «входження в старість» відбувається на тлі зниження рівня життя багатьох людей. Це спричиняє не тільки бідність і економічну залежність, але й погіршення здоров’я, збільшуючи тим самим соціальну ізольованість і психічне неблагополуччя. Необхідність збереження активного життя в літньому віці - одна з актуальних тем сучасних наукових досліджень. У даному контексті розглядаються такі питання, як фактори старіння (припинення трудової діяльності, звуження звичного кола спілкування й ін.), адаптація до нових зовнішніх умов, зниження інтелектуальних можливостей й ін. Однак проблема соціально-психологічної адаптації людей похилого віку відносно соціального оточення розроблена недостатньо, тому вона представляється актуальною. Метою даної курсової роботи є вивчення особливостей і форм соціального пристосування людей похилого віку до старості й виявлення основних соціальних проблем цього періоду життя, ролі соціальної роботи у допомозі людям похилого віку. Загальна гіпотеза: Старіння як соціально-психологічний феномен залежить від соціально-економічного й культурного рівня розвитку суспільства, а також, у чималому ступені, від особистісних якостей конкретного індивіда літнього віку: від рівня активності в розумовій і фізичній діяльності, соціальній затребуваності, комунікабельності, рівня освіти, різнобічності інтересів, оптимістичного відношення до оточення й ін. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: 1. Провести теоретичне дослідження з даної проблеми; 2. Проаналізувати теоретичні підходи до проблеми самотньої старості; 3. Визначити соціальні проблеми людей похилого віку; 4. Охарактеризувати самотність як соціально-психологічну проблему старості. 5. Проаналізувати роль соціальної роботи у допомозі людям похилого віку Об’єктом дослідження є особистісні характеристики людей літнього віку. Предметом вивчення є особливості пристосування людей похилого віку в сучасному суспільстві. Методологічний підхід - системний підхід. Принципи дослідження: принцип розвитку, принцип детермінізму, принцип діяльності, принцип відбитої суб’єктності. Теоретична й практична значимість роботи полягають у тому, що проблема соціально-психологічних аспектів старіння досліджується в сучасних суспільно-економічних умовах України й, отримані результати можуть використовуватися як рекомендації по збереженню й продовженню соціальної й психологічної активності людей похилого віку в умовах природного біологічного старіння.
Объём работы:
33
Выводы:Отже, з вищесказаного можна зробити наступні висновки: - У XX столітті проблема самотності одержала небувалий за значенням філолофсько-етичний статус: у ній побачили один з вічних, фатальних джерел не тільки трагічної безнадійності існування людини, але й процесу всієї історії людства. - У загальному розумінні самотність – відчуття розриву з оточуючими, боязнь наслідків самотнього способу життя, важке переживання, пов’язане із втратою життєвих цінностей або близьких людей, постійне відчуття покинутості, непотрібності власного існування. - Теоретичні підходи до проблеми самотності класифікують на наступні групи: психодинамічні, феноменологічні, екзістенціально-гуманістичні, соціологічні, інтеракціоністські, когнітивні, інтимні, теоретико-системні. - Соціальні проблеми людей літнього віку, їхній соціальний статус, місце в сучасному суспільстві, у соціальній структурі в різних соціальних системах, общностях, у власній родині, взаємини з іншими віковими групами, зміна з віком особистості - все це ще не стало предметом спеціальних соціологічних досліджень. - Серед проблем старості чисто медичні проблеми становлять лише 16 %. Інші проблеми - психологічні й соціальні. - У відповідність із українським законодавством, визначені наступні форми соціального обслуговування пенсіонерів: соціальне обслуговування вдома; стаціонарне соціальне обслуговування в стаціонарних установах соціального обслуговування; термінове соціальне обслуговування з метою надання невідкладної допомоги разового характеру гостро нужденним у соціальній підтримці; соціально-консультативна допомога. - Стало свого роду штампом додавати до слова "старі", інше - "самотні". - Самотність - соціально-психологічна проблема, властива переважній більшості людей, особливо в літньому віці.
Вариант:нет
Литература:1. Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого-педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти (Збірник наукових статей)/ Упорядники І.В. Козубовська, О.В.Співаковський. – У.: Мистецька лінія, 2005. – 328 с. 2. Альперович В.Д. Старість. Соціально-філософський аналіз. - Ростову-на-Дону : СКНЦ ВШ, 2005. - 104 с. 3. Баринова Ж. В. Медико-соціальна допомога й соціально-психологічна адаптація людей похилого віку. - К.: Логос, 2005. - 226 с. 4. Елютина М. Є. Соціальна геронтологія. - Саратов : СГТУ, 2001. - 165 с. 5. Карюхін Е.В. Старіння населення: демографічні показники // Регіональний суспільний фонд допомоги старим "Добра Справа". - М.: Вища школа, 2002. - 133 с. 6. Краснова О. В. Соціальна психологія старіння. - М. : Academia, 2002. - 287 с. 7. Лазарєва, Л. П. Геронтологія : курс лекцій. - Хабаровськ : ДВГУПС, 2002. - 167 с. 8. Лідерс А. Г. Психологія старості й старіння. - М. Academia, 2003. - 411 с. 9. Максимова, С. Г. Соціально-психологічна адаптація: особливості формування й розвитку в осіб літнього й старечого віку. - Барнаул : Алт. ун-т, 2004. - 145 с. 10. Максимова, С. Г. Соціально-психологічні проблеми в геронтології. - Барнаул : Алт. ун-т, 2001. - 223 с. 11. Обухова Л.Ф. Проблема старіння з біологічної й психологічної точок зору // Психологічна наука й освіта. - 2003. - № 3. - С. 22-27. 12. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. – К: Либідь, 2005. – 456 с. 13. Писарєв А. В. Люди похилого віку в соціальній структурі сучасної України. - К. : Основи, 2006. - 30 с. 14. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / За ред. Козубовської І.І., Мигович І.І. – У.: УжДУ, 2006. – 250 с. 15. Попович Г. М. Інституціалізація соціальної роботи в Україні. – У.: Ґражда, 2006. – 184 с. 16. Практична соціальна робота / За ред. П.Картер, Т.Джеффса, М.Сміта. – Амстердам-Київ: Асоціація психіатрів України, 2005. – 184 с. 17. Сакутін В.А. Теологія, філософія й психологія самітності. - Владивосток : ДВГУ, 2005. - 58 с. 18. Семигіна Т.В. Соціальне проектування: Методичні матеріали – К.: ШСР НаУКМА, 2006. – 28 с. 19. Словник-довідка по соціальній роботі / Під ред. Є.І. Холостової. – К.: Академвидав, 2005. – 424 с. 20. Смелзер Н. Соціологія: Пер. з англ. – К.: Либідь, 2005. – 321 с. 21. Соціальна робота в Україні / За ред. В. Полтавця. – К.: КМ Асаdеmіа, 2005. – 236 с. 22. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько. – К.: Логос, 2006. – 256 с. 23. Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (Ч.І-ІІ). / За ред. Козубовської І.В., Миновича І.І. – У.: УжНУ, 2006. – 45 с. 24. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001 – 396 с. 25. Соціально - правові основи діяльності психологічної служби в системі освіти: Навч. метод. посібник. / За ред. Козубовської І.В., Сагарди В.В. – Ужгород: УжДУ, 2005. – 390 с. 26. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Семигіної Т.В., Миновича І.І. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (76)