Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Отчет по практике

Карточка работы:2099
Цена:
Тема: Отчет по практике
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Менеджмент и управление бизнесом
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП  1. Основна характеристика діяльності підприємства  2. Ознайомлення з бізнес-планом підприємства  3. Вивчення і аналіз організації структури управління підприємством  4. Дослідження системи менеджменту підприємства  5. Аналіз робочого дня керівника  6. Складання схем комунікаційних зв’язків підрозділів підприємства  7. Участь у засіданнях керівника або зборах колективу, аналіз їх організації і ролі у прийнятті управлінських рішень  8. Характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника (збирання і вивчення ділової документації)  9. Ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності  ВИСНОВКИ  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  ДОДАТКИ 
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Об’єктом переддипломної практики є пиво-безалкогольний комбінат "Славутич". Вивчення діяльності підприємства проводилося у логічній послідовності. У ході проходження практики мною: - надана основна характеристика діяльності підприємства; - здійснено ознайомлення з бізнес-планом підприємства; - проведено вивчення і аналіз організації структури управління підприємством; - досліджено системи менеджменту підприємства; - здійснений аналіз робочого дня керівника; - розроблені схеми комунікаційних зв’язків підрозділів підприємства; - надана характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника; - здійснено ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства.
Объём работы:
31
Выводы:Отже, можна зробити наступні висновки і узагальнення: Об’єктом переддипломної практики був ВАТ «ПБК «Славутич». Сучасний завод "Славутич" - це унікальне пивоварне обладнання, передові технології, високий професіоналізм і досвід колективу. Сучасний завод "Славутич" - це і популярна торгова марка вітчизняного пива, що відповідає міжнародним стандартам якості. Головним результативним показником діяльності ТОВ "Славутич" є обсяг його балансового та чистого прибутку. В 2008 році підприємством було одержано 360 млн. грн. балансового прибутку, 117,2 млн. грн. чистого прибутку. Актуальність бізнес-плану полягає в тому, що в умовах сучасного економічного ринку, часу жорстокої конкуренції підприємств пивобезалкогольного бізнесу важливим напрямком діяльності таких підприємств є правильна організація своєї роботи, займання правильної ринкової ніші, тому важливе значення набуває розробка бізнес-плану. Всі структурні частини теорії менеджменту на практиці синтезуються в механізм менеджменту, відсутність у складі якого хоч однієї з них робить неефективним процес менеджменту. Метою функціонування механізму менеджменту є забезпечення взаємне погодженої життєдіяльності економічної, соціальної й техніко-технологічної підсистем організації в стратегічному й оперативному періодах. Діяльність керівника ВАТ «ПБК «Славутич» з аналізу проблем і прийняття рішень займає незначну кількість часу, проте важливість цього етапу роботи для всієї організації є надзвичайною. Адже, по суті, всі інші види роботи керівника ВАТ «ПБК «Славутич» призначені для забезпечення обґрунтованості рішень, що приймаються. Комунікації -  це обмін інформацією між двома або більше особами. В організаціях обмін інформацією – це не просто розмови по телефону, засідання, листи, звіти. Комунікація сполучає всі елементи організаційної системи з метою досягнення цілей організації. База даних досліджуваного підприємства створена в програмі Excel. Вона містить назви фірм, їхньої адреси (з індексом), телефони, e-mail; прізвища, ім’я, по батькові директора й співробітників. У базі також знаходяться інші, необхідні позначки. Законодавче регулювання пивоварної галузі перебуває в стадії становлення й поки носить неоднозначний характер; неодноразово законопроекти ставали темами для гострих суспільних і професійних дискусій. За звітний період відбулося обговорення декількох аспектів законодавчого регулювання, рішення по яких впливали на економічний розвиток підприємств галузі. Виробництво пивобезалкогольної продукції в Україні не регулюється окремими профільними законами та нормативними актами: - Здійснення діяльності з виготовлення пивобезалгогольної продукції не підлягає ліцензуванню згідно Закону «Про ліцензування окремих видів діяльності». - Закон № 587 від 09.04.1999 року «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства» - Декрет КМУ «Про акцизний збір» №18 від  26.12.1992 року, Закон «Про державний бюджет».
Вариант:нет
Литература:1. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства (під ред. Шкарабан М.В.). – К.: Економічна думка, 2008. 2. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Под ред. Белых Л.П. – М.: Финансы и статистика, 2007. 3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. – 4-е изд., перереаб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. 4. Бакурова Е. Запасы: учёт согласно ПБУ. // Бухгалтерия. - №30. – 2005. – С.34. 5. Бланк І.О. Управління торговельним підприємством. – К.: “Скарби”, 2008. 6. Ватуля Л. П. Моделі управління запасами: Посібник до курсу "Логістика та АСУВ" / Харківська держ. академія залізничного транспорту. – Х., 2007. – 62с. 7. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. – 423с. 8. Глогусь Олена. Логістика: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Інститут змісту і методів навчання; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 166с. 9. Голов С., Єфименко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТОВ “Автоінтерсервес” 2000. – 544с. 10. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий  облік: Підручник. – К.: Лібра, 2005. – 976 с. 11. Гурч Людмила Миколаївна. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : Персонал, 2008. – 555с. 12. Дембинский Н.В. Экономический анализ деятельности предприятий. – Минск: Высшая школа, 2007. - 250с. 13. Економіка виробничого підприємства: Навч. посібник / Й.М. Петрович,  О.І. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За заг. ред. Й.М. Петровича. – 3 - тє вид., випр. – К.: Т-во „Знання” 2002. – 405с.  14. Економічний аналіз /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП "Рута", 2003. 15. Івахненко В.М. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 2006. 16. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2005. 17. Кальченко Альбіна Георгіївна, Кривещенко Вікторія Віталіївна. Логістика: навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 472с. 18. Качала Тамара Миколаївна, Карпова Ольга Михайлівна. Логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – 135с. 19. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К.: Знання, 2005. 20. Кравченко Н.И. Анализ хозяйственной деятельности  в торговле. – М.: Финансы и статистика, 2004. 21. Краткий курс экономики предприятия. Пер. с нем. / Под ред. Ушаковой Н.Н. – К.: КГТЭУ, 2008. 22. Крикавський Євген В. Логістика підприємства: Навч. посібник для студ. екон. спец.. – Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2006. – 160с. 23. Крикавський Євген, Гринів Наталія, Таранський Ігор. Логістика та розвиток організації / Державний ун-т "Львівська політехніка". – Л., 2004. – 149с.
Дополнительная информация:Додаток А (Структурна схема підготовки й прийняття рішень у ВАТ "ПБК "Славутич") подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)