Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Соціальна психологія»

Соціальна робота у сфері міграції з біженцям та емігрантами в Україні

Карточка работы:2081
Цена:
Тема: Соціальна робота у сфері міграції з біженцям та емігрантами в Україні
Предмет:Соціальна психологія
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Соціальна робота
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. БІЖЕНЦІ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 5 1.1. Історія проблеми 5 1.2. Сучасний стан захисту прав біженців в Україні 6 1.3. Шляхи і методи вирішення проблеми біженців 11 1.4. Проблемні питання інститутів політичного притулку та екстрадиції в Україні 14 РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З БІЖЕНЦЯМИ ТА ЕМІГРАНТАМИ 21 2.1. Соціальна допомога і робота з біженцями 21 2.2. Соціальна робота з дітьми біженців 24 2.3. Соціальна робота з батьками дітей-біженців 31 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Міграція населення - одна з найважливіших проблем сучасного світового розвитку; це не тільки просте механічне пересування людей, а складний процес, що зачіпає багато сторін соціально-економічного, суспільно-політичного, етнічного, морально-психологічного, релігійно-духовного життя цілих країн і народів. Це спричиняє особливу актуальність теми курсової роботи. З існуючих категорій мігруючого населення насамперед біженці, вимушені переселенці, репатріанти й емігранти все частіше стають об'єктом обговорення державних, суспільно-політичних структур і наукових кіл. Ці категорії відрізняються одне від одного певними загальновизнаними критеріями, які необхідно враховувати при складанні й реалізації відповідних програм. Активізація, сплеск міграції населення є слідством світових війн, розпаду багатонаціональних держав, створення нових державних утворень. Так, у період другої світової війни й у перші післявоєнні роки мігранти-біженці склали більше 60 млн. чоловік. Цей міграційний потік розвивається по висхідній лінії, втягуючи все нові й нові хвилі мігрантів багатьох держав, причому усе більш значну його частину становить економічна міграція. За даними Міжнародної організації праці, у першій половині 2005 р. 125 млн. мігрантів, біженців були змушені перебувати поза межами своєї батьківщини. Проблема біженців в Україні визнана однією з гострих світових проблем. Актуальність теми визначається тим, що від серйозності підходу до її рішення багато в чому залежить не тільки економіка, але й моральний клімат у нових незалежних державах, і в першу чергу, в Україні. Однак ця проблема дотепер не була усвідомлена як пріоритетна українською владою. Значимість теми полягає в тому, що проблема біженців - це одне із самих складних питань, що стоять сьогодні перед світовим співтовариством. Вона є предметом активного обговорення в Організації Об'єднаних Націй, що продовжує пошук більш ефективних засобів захисту цієї досить уразливої групи населення й надання їй допомоги. Ціль курсової роботи: розкрити соціальну допомогу біженцям у системі соціальної роботи. Виходячи з поставленої мети, було визначене коло завдань: 1. Вивчити й проаналізувати літературні джерела, присвячені заявленій проблемі. 2. Показати біженців як соціальну проблему. 3. Освітити можливі шляхи й методи рішення проблеми біженців. 4. Розкрити соціальну допомогу біженцям і їх дітям у системі соціальної роботи. Робота має практичну значимість, що виражається в дослідженні проблем біженців і технологій соціальної роботи серед біженців і вимушених переселенців. У курсовій роботі буде розглянутий комплекс питань про організацію соціальної роботи серед біженців і вимушених переселенців. При обробці фактичного матеріалу використовувалися такі дослідницькі методи: - проблемно-хронологічний; - порівняльно-історичний; - системно-функціональний; - наукових узагальнень; - порівняльного й статистичного аналізу. Структура роботи: робота складається із вступу, трьох глав, висновку й списку використаної літератури.
Объём работы:
30
Выводы:Узагальнюючи все вищевикладене, слід зазначити, що ціль, поставлена в даній роботі - досягнута; завдання - виконані. Як основний висновок даної роботи, слід зазначити, - проблема біженців і вимушених переселенців встала найбільш гостро в XX столітті. Світове співтовариство вживало заходів по її вирішенню вже після I Світової війни, однак II Світова війна найсильнішим чином погіршила ситуацію. У силу жорсткості митного й прикордонного контролю міждержавних міграцій положення людей, змушених залишати країну свого проживання, стало найбільш уразливим. Слід особливо зазначити, що проблема біженців продовжує залишатися сьогодні викликом для міжнародного співтовариства. У той час як держави, що приймають біженців, повинні виконувати свої зобов'язання по забезпеченню їхнього захисту й сприяти створенню обстановки терпимості стосовно представників інших народів. У той же час світове співтовариство повинне визначити найбільш ефективні шляхи запобігання нових потоків біженців. Варто продовжити вивчення глибинних причин цих явищ й діяльність по поліпшенню положення. Якщо головною причиною потоків біженців є убогість, то одним з варіантів рішень могло б стати надання допомоги з метою розвитку або технічної допомоги. Якщо основними причинами масового потоку біженців і емігрантів є порушення прав людини, то рішення проблеми може бути в постійному спостереженні за ходом розвитку подій з боку органів системи Організації Об'єднаних Націй по правах людини. На жаль, у рамках даної роботи не є можливим розглянути всі можливості соціальної допомоги біженцям у системі соціальної роботи (допомога при рішенні проблеми житла, одержанні роботи, медичного обслуговування, реєстрації й ін.). Тому дана тема є актуальною й цікавою в плані подальшого її вивчення й розробки.
Вариант:нет
Литература:1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – К.: УДЦССМ, 2006, – 344 с. 2. Бойко А., Грига І., Іванова О., Семигіна Т. Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики. – К.: Логос, 2006. – 140 с. 3. Бойко А.М. Соціальна робота біженцями та мігрантами. – У.: УжДУ, 2005. – 64 с. 4. Введення у соціальну роботу: Навчальний посібник / Бойко А.М., Грига І.М., Кабаченко Н.В., Кравченко Р.І., Полтавець Д.В., Семигіна Т.В. та ін. - К.: Фенікс, 2006. – 288 с. 5. Волгін Н.А. Соціальна політика. – К.: Основи, 2002. – 736 с. 6. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Семигіної Т.В., Миговича І.І. – К.: Академвидав, 2005. – 304 с. 7. Іванова О.Л. Менеджмент в соціальній роботі. - Київ - Ужгород: УжДУ, 2006. – 43 с. 8. Керецман В.Ю., Палінчак М.М., Семерак О.С. Основи конституційного законодавства України. Навчально-методичний посібник. – У.: УжДУ, 2006. – 342 с. 9. Козубовська І., Сагарда В. Основи психології і педагогіки для соціальних працівників. – У.: УжДУ, 2005. – 190 с. 10. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с. 11. Курбатов В.І. Соціальна робота. – К: Фенікс, 2004. – 255 с. 12. Мигович І.І. Соціальна робота // Навчальний посібник для студентів та практичних працівників соціальних служб. – У.: УжДУ, 2005. – 191 с. 13. Мигович І.І. Соціальна робота з біженцями. – У.: УжДУ, 2006. – 46 с. 14. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". - № 15. – У.: УжДУ, 2006. – 45 с. 15. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. – К: Либідь, 2005. – 456 с. 16. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / За ред. Козубовської І.І., Мигович І.І. – У.: УжДУ, 2006. – 250 с. 17. Попович Г. М. Інституціалізація соціальної роботи в Україні. – У.: Ґражда, 2006. – 184 с. 18. Практична соціальна робота / За ред. П.Картер, Т.Джеффса, М.Сміта. – Амстердам-Київ: Асоціація психіатрів України, 2005. – 187 с. 19. Семигіна Т.В. Соціальне проектування: Методичні матеріали – К.: ШСР НаУКМА, 2006. – 28 с. 20. Словник-довідка по соціальній роботі / Під ред. Є.І. Холостової. – К.: Академвидав, 2005. – 424 с. 21. Смелзер Н. Соціологія: Пер. з англ. – К.: Либідь, 2005. – 321 с. 22. Соціальна робота в Україні: біженці і емігранти / За ред. В. Полтавця. – К.: Асаdеmіа, 2005. – 236 с. 23. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько. – К.: Логос, 2006. – 256 с. 24. Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (Ч.І-ІІ). / За ред. І.В.Козубовської, І.І.Миговича. – У.: УжНУ, 2006. – 45 с. 25. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. 26. Соціально - правові основи діяльності психологічної служби в системі освіти: Навч. метод. посібник. / За ред. Козубовської І.В., Сагарди В.В. – У.: УжДУ, 2005. – 390 с. 27. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Семигіної Т.В., Миговича І.І. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (76)