Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психодіагностика»

Вивчення інтелектуальної готовності дітей до школи

Карточка работы:6863б
Цена:
Тема: Вивчення інтелектуальної готовності дітей до школи
Предмет:Психодіагностика
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Філологія та прикладна психологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1 Проблема готовності дитини до шкільного навчання 5 1.1 Психологічні особливості дітей 6-річного віку 5 1.2. Поняття психологічної готовності до шкільного навчання 8 1.3. Інтелектуальна готовність дитини до навчання в школі 12 Розділ ІІ Дослідження інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання 16 2.1 Методики діагностики інтелектуальної готовності дитини до навчання 16 2.2 Узагальнення результатів діагностичного обстеження готовності дітей до шкільного навчання 19 2.3 Рекомендовані вправи для підвищення рівня інтелектуальної готовності дітей до навчання у школі 23 Висновки 27 Список використаної літератури 30 Додатки 32
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:Успішний розвиток особистості, ефективність навчання дитини багато в чому залежать від того, наскільки правильно враховано рівень підготовки її до школи. Загалом, готовність дитини до навчання у школі передбачає інтелектуальну, особистісну та соціально-психологічну, вольову складові. Готовність дитини до шкільного навчання визначається системним обстеженням стану інтелектуальної, мовної, емоційно-вольової й мотиваційної сфер. Кожна із цих сфер вивчається рядом адекватних методик, спрямованих на виявлення: рівня психічного розвитку; наявності необхідних навичок і вмінь; стану мотиваційного відношення до шкільного навчання. Проблемою дослідження готовності дитини до шкільного навчання займалися й займаються відомі психологи: Бєлова Є., Венгер Л., Гуцалюк Л., Дьяченко О., Ельконін Д., Кравцова Е., Кравцов Г., Кулагіна І., Колюцький В., Мухіна В. та багато інших. Особливо гостро стоїть проблема інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі. Розумова готовність дитини до школи визначається кількома взаємопов’язаними компонентами: обсягом знань про навколишній світ; спеціальними знаннями та навичками; певним рівнем розвитку пізнавальної діяльності. Таким чином, інтелектуальна готовність дитини до навчання в школі передбачає вміння нею навчатися, сприймати, розуміти, запам’ятовувати, відтворювати матеріал, здійснювати мисленнєві операції з реальними та уявлюваними предметами тощо. В зв’язку з цим постає питання пізнавального розвитку дітей 6 років, які вступають до школи, і які не завжди є готовими до шкільного навчання. Актуальність вибору теми курсової роботи полягає в необхідності вивчення інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання. Предметом дослідження є готовність дітей віку до шкільного навчання. Об'єктом курсової роботи є особливості інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі. Мета дослідження полягає у розкритті особливостей формування інтелектуальної готовності дітей 6 років до навчання у школі та специфіки діагностики цієї готовності. Виходячи із представлених предмета, об'єкта й мети, ми виділяємо наступні завдання, які будемо виконувати в роботі: 1. Дослідити теоретико-методологічну базу проблеми, узагальнити досвід психологів щодо вивчення готовності дітей до школи; 2. Розкрити особливості формування інтелектуального компоненту готовності дитини до шкільного навчання; 3. Вказати методики діагностики готовності дітей до навчання та провести експериментальне дослідження; 4. Проаналізувати дані дослідження та порекомендувати вправи для розвитку інтелектуальної сфери дітей. Методологія курсової роботи має комплексний характер і містить такі методи: оглядово-аналітичний, математико-статистичний, теоретичне й емпіричне дослідження, узагальнення й систематизацію.
Объём работы:
27
Выводы:Проблема готовності дітей до навчання в школі – це реально-практичне, дуже життєве й гостре завдання, що ще не одержало свого остаточного рішення. А від його рішення багато залежить, в остаточному підсумку, доля дітей, їхнє сьогодення й майбутнє. Основним досягненням у житті дитини є її готовність до навчання у школі. У цей період закладаються основи її психічного здоров'я, характеру, здібностей, особливості самосвідомості тощо. Досягнення у психічному та особистісному розвитку є передумовою для гармонійного розвитку дитини на наступних етапах. За несприятливих умов виникають передумови для формування слабкості «Я», неспроможності, майбутніх акцентуацій особистості, для невротичної поведінки у шкільному та дорослому віці. Усе це вимагає значних і послідовних зусиль рідних, вихователів дитячих установ, практичних психологів щодо забезпечення сприятливих умов для розвитку дитини. Критерії готовності або неготовності до шкільного навчання пов'язані із психологічним віком дитини, що відлічується не годинами фізичного часу, а шкалою психологічного розвитку. Наукові дослідження визначили такі рівні готовності дітей до шкільного навчання: мотиваційний; інтелектуальний; мовний, соціальний, моральний, вольовий. Готовність, що виміряється тестуванням, по суті, зводиться до оволодіння знаннями, уміннями, здатностями й мотивацією, необхідними для оптимального освоєння шкільної програми. Результати тестування можуть допомогти вчасно помітити порушення в психічному розвитку дошкільника й правильно скласти корекційну програму. Шкільна зрілість визначається як досягнення такого ступеня в розвитку, коли дитина стає здатною брати участь у шкільному навчанні. Як компоненти готовності до навчання в школі вона виділяє розумовий, соціальний і емоційний компоненти. У структурі психологічної готовності прийнято виділяти наступні компоненти: • особистісна готовність - виражається у відношенні дитини до школи, до навчальної діяльності, учителів, самої себе; • інтелектуальна готовність дитини до школи - припускає наявність у дитини кругозору, запасу конкретних знань; • соціально-психологічна готовність до шкільного навчання містить у собі формування в дітей якостей, завдяки яким вони могли б спілкуватися з іншими дітьми, учителями. Оскільки нагальна проблема готовності до шкільного навчання стосується дітей 6 років, то ми дослідили їх психологічні та характерологічні особливості, вказали на розвиток пізнавальної сфери, розглянули умови їх спілкування з оточуючими. Окремо розглянули специфіку провідної діяльності дитини, яка повинна переходити від гри до навчання. У відповідності з темою нашого дослідження ми детально вивчили особливості інтелектуальної готовності дітей до навчання у школі та вказали на основні методики її діагностики. Застосувавши методики «Практично-діюче мислення», «Причинно-наслідкові зв’язки», «Довільна зорова пам’ять», «Оперативна вербальна пам’ять», які спрямовані на дослідження рівня розвитку розумових вмінь та здібностей дітей 6-річного віку, ми провели дослідження з 10 першокласниками ЗОШ І-ІІІ ступенів № 115 м. Києва. Методики та протоколи обстеження за ними представлені у додатках 1-4. На підставі аналізу результатів проведених методик ми можемо зробити висновок, що більшість першокласників-6-річок мають середній та достатній рівень інтелектуальної готовності до навчання в школі. Лише одиниці змогли досягти високих результатів, але не у відповідях на всі методики. Об’єктивно два учні показали низькі результати в різних методиках. Вони плуталися під час виконання завдання методики, не змогли правильно відтворити слова, не змогли встановити причинно-наслідкових зв’язків тощо. Також хочемо вказати на особливе значення дошкільної освіти. Багато залежить від того, де діти проходили підготовку до школи (у дитячому садку, вдома з батьками, з репетиторами). Дуже важливою є підтримка дитини батьками, навіть якщо в дитсадку дітьми займаються добре, однаково необхідно допомагати дітям розвиватися і вдома. Проаналізувавши слабкі місця у пізнавальному розвитку дітей, ми запропонували вправи для розвитку розумових здібностей першокласників. Для більшої ефективності ці вправи краще використовувати в комплексі з іншими пізнавальними завданнями.
Вариант:нет
Литература:1. Белова Е. Размышления перед школой: (Советы родителям) // Дошкольное воспитание. – 2004. – №8. – С. 80–83. 2. Венгер Л. Как дошкольник становится школьником? // Дошкольное воспитание. – 2000. – №8. – С. 66–74. 3. Говорова Р., Дьяченко О., Цеханская Л. Игры и упражнения для развития умственных способностей у детей // Дошкольное воспитание. – 2001. – №5. – С. 17–25. 4. Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов: Методические разработки для школьного психолога. / Под ред. В.В. Слободчикова. – Томск, 2002. – 226 с. 5. Гуцалюк Л.Б. Занятия по подготовке детей к школе // Начальная школа. – 2000. – №4. – С. 11–13. 6. Дьяченко О., Варенцова Н. Основные направления работы по программе «Развитие» для детей подготовительной к школе группы (шестой год жизни) // Дошкольное воспитание. – 2001. – № 8. – С. 38–46. 7. Загальна психологія / О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчук та ін. — К., 2002. – 332 с. 8. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок. Психологическая готовность к школе. – М., 2002. – 284 с. 9. Кравцова Е., Кравцов Г. Готовность к школе // Дошкольное воспитание. – 2001. – №7. – С. 81–84. 10. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М.: Педагогика, 1991. – 338 с. 11. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Изд. «Питер», 2001. – 448 с. 12. Кузікова С.Б. Основи вікової психокорекції. Навчально-методичний посібник (російською мовою) – Суми: СумДПУ, 2001. – 336 с. 13. Кузнецова А., Алиева А., Заушницкая А. Подготовка детей к обучению в школе // Дошкольное воспитание. – 2003. – №8. – С. 50–54. 14. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учеб пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт», 2002. – 468 с. 15. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – вид. 2–е, перероблене та доповнене. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 336 с. 16. Мухина В. Что такое готовность к учению? // Семья и школа. – 2001. – №4. – С.25–27. 17. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4–е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 482 с. 18. Особенности психического развития детей 6–7–летнего возраста / Под ред. Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера. – 3-е изд., М.: «Педагогика», 2003. – 236 с. 19. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; За ред. Ю.Л. Трофімова. – 2–ге вид., стереотип.–К., 2000. – 528 с. 20. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании – М.: «Владос», 1995. – 334 с. 21. Рыбина Э. Готов ли ребенок к школьному обучению? // Дошкольное воспитание. – 2005. – №8. – С. 25–28. 22. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К., 2005 – 360 с. 23. Свеженцова Г.М. Подготовка детей к школе// Начальная школа. – 1994. – №5. – С. 67–69. 24. Ульенкова У. Формирование общей способности к учению у шестилетних детей.// Дошкольное воспитание. – 2002. – №3. – С. 53–57. 25. Усова А. Готовность ребенка 6 лет к обучению в школе. – К., 2003. – 332 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (117)