Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління проектами / Проектний менеджмент»

Побудова готельного комплексу в Запорізькій області

Карточка работы:315ф
Цена:
Тема: Побудова готельного комплексу в Запорізькій області
Предмет:Управління проектами / Проектний менеджмент
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Управління проектами
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Системний аналіз проблеми будівництва ринку готельного комплексу. 6 1.1.Зміст управління готельним комплексом 6 1.2.Аналіз зовнішнього і внутрішнього оточення 26 1.3. Аналіз стану ринку готельних послуг в Україні 32 Розділ 2. Розробка основних структур проекту 42 2.1. Розробка змісту управління проектом будівництва готельного комплексу 42 2.2. Розробка організаційної структури та розподіл відповідальності 52 2.3. Розрахунок вартості проекту 56 2.4. Створення календарного плану проекту 63 Розділ 3. Процеси управління проектом 69 3.1. Вирішення ресурсних конфліктів 69 3.2. Управління ризиками проекту 73 3.3. Управління якістю проекту 80 3.4. Управління комунікаціями проекту 84 3.5. Моніторинг і контроль проекту 88 Розділ 4. Оцінка ефективності та окупності проекту будівництва готельного комплексу 95 Висновки 98 Перелік використаних джерел 100
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Складні умови функціонування господарюючих суб’єктів в умовах жорсткої конкуренції викликають необхідність постійного пошуку та впровадження нових форм, способів та методів реалізації бізнес-ідей, які покладені в основу їхньої діяльності. Це призводить до необхідності об’єктивної оцінки фактичного стану справ у певному виді діяльності підприємства, або у всіх процесах взагалі. Але оцінити результативність функціонування підприємства ще замало. Треба визначити пріоритетні напрямки майбутніх змін та розробити стратегію їх реалізації. Саме у цьому полягає сутність проектний підхід в управлінні бізнесом. Актуальність розгляду окремих аспектів проектного управління в готельному господарстві визначається тим, що на сьогодні більшість з підприємств індустрії гостинності стоять перед необхідністю докорінної зміни не тільки технології надання послуг, основних засобів, впровадження нових форм та систем управління, але й перед фактично повним зламом існуючої системи функціонування з подальшим переходом до більш прогресивних, стійких, й, у той час, гнучких, технологій управління, напрямків розвитку, методів конкурентної боротьби. Управлiння проектами, або ргоject mаnаgеmеnt - це наука мистецтво керівництва людськими і матеріальними ресурсами на протязі життєвого циклу проекту з використанням сучасних методів і техніки для досягнення визначених в проектi результатів по складу і об'єму робiт, вартостi, часу, якості і задоволенню інтересів всіх учасників проекту. Останнім часом управління проектами в розвинутих країнах сформувалось як самостiйна дисципліна і особлива професiйна область дiяльності в умовах ринкової економіки. Головною метою цього дослідження є визначення головних елементів та складових реалізації проекту створення готелю у м. Запоріжжя Предметом дослідження є процес управління проектом створення нового підприємства готельного бізнесу. Об’єктом дослідження є проект створення готелю та його головні складові. В ході дослідження будуть вирішені наступні завдання: - визначення особливостей сучасного розвитку готельного бізнесу в Україні; - розкриття специфічних рис управління в галузі сервісу гостинності та розміщення; - розгляд методологічних підходів до управління проектами в готельному господарстві; - встановлення цілей та завдань управління проектом створення готелю , визначення шляхів його реалізації; - розробка основних елементів управління проектом створення готелю, визначення часових та ресурсних його параметрів; - визначення переліку та послідовності робіт та управлінських дій за проектом, що пропонується; встановлення взаємозв’язку між окремими стадіями реалізації проекту та їх складовими; - розрахунок бюджету проекту та витрат на реалізацію окремих завдань, у тому числі у випадках затримок та перевищення витрат над плановим рівнем; - обґрунтування доцільності формування певної організаційної структури проекту та встановлення відповідальних за реалізацію окремих завдань та етапів; - узагальнення результатів створення проекту та формулювання висновків про доцільність його реалізації з позицій економічної ефективності та керованості на базі проектного підходу. У дослідженні були використані наступні методи та прийоми: програмно-цільового управління; проектного аналізу; інвестиційного аналізу; діагностики; моделювання; графічної інтерпретації економічної та управлінської інформації тощо. При підготовці дослідження було використано спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє підвисити ефективність створення проектів та управління ними. Зокрема, було використано програму MS Project 2003, яка на сьогодні вважається фахівцями найбільш потужним засобом управлінського проектування. Головним результатом дослідження є розробка обґрунтованого проекту створення нового підприємства готельного господарства із визначенням усіх основних елементів та компонентів управління його реалізацією.
Объём работы:
100
Выводы:В межах дослідження було всебічно обґрунтовано доцільність реалізації проекту створення нового готелю у м. Запоріжжя - реєстрація суб’єкта господарської діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю «Пороги»; - розробка, замовлення та затвердження технічної, організаційної, нормативно-правової та іншої документації з будівництва готельного комплексу, підбору персоналу, організації надання послуг сервісу гостинності та розміщення; - забезпечення високої якості послуг підприємства та його конкурентоспроможності; - створення сприятливих умов для отримання власниками підприємства прибутку. Очікувані результати проекту полягають у наступному: - будівництво готельного комплексу, його технічне й технологічне оснащення; - добір та комплектація персоналу готелю; - отримання дозволів на надання послуг сервісу гостинності та розміщення й експлуатацію будівлі готелю й устаткування згідно з цілями проекту; - введення готельного комплексу у дію. Контрольними точками проекту створення готелю у м. Запоріжжі є: - закінчення реєстрації підприємства в органах дозвільної системи, податковій інспеції, Пенсійному фонді, фондах соц. страху, отриманні необхідних дозволів на статутну діяльність; - здача об’єкту в експлуатацію; - повне комплектування персоналу; - відкриття готелю. Загальна вартість проекту складає 342481,77 грн. Проект планується розпочати 10.01.07 р. та закінчити 29.05.08 р. За результатами планування використання окремих трудових ресурсів, які мають брати участь у реалізації проектних завдань, було встановлено, що ресурсні конфлікти не виникають. У цілому, головним результатом управління проектом має бути створення готелю із відповідним технологічним оснащенням, підготовленим персоналом, наявними дозволами на здійснення статутної діяльності, укладеними договорами на постачання сировини та матеріалів, що забезпечить у подальшому ефективне функціонування цього закладу гостинності та розміщення Результатом управління проектом створення готелю є отримання чистого прибутку у розмірі 1598,8 тис.грн. у перший рік його функціонування (2008 р.). Управління проектом створення готелю є результативним та ефективним, призводить до досягнення поставлених проектних завдань та цілей, сприяє отриманню прибутків від подальшої експлуатації створеного у ході реалізації проекту об’єкту. Реалізація запропонованого проекту, на наш погляд, входить до пріоритетних стратегічних напрямків подальшого розвитку готельного господарства України, а використання програмних засобів управління проектом забезпечує ефективність його реалізації, своєчасність виконання планових завдань та результативну підготовку до стадії експлуатації нового об’єкту.
Вариант:нет
Литература:1. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М., 1995. 2. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: научно-практическое издание. – М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. 3. Вальд А. Последовательный анализ: Пер. с англ. - М.: Физмат-гиз, 1960. 4. Воропаев В.И. Управление проектами в России.- М.: Аланс, 1995.- 225 с. 5. Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. 6. Дубров А. М. Статистические методы в инвестиционной дея¬тельности // Рубин Ю. Б., Солдаткин В. И., Петраков Н. Я. Общая редакция. Инвестиционно-финансовый портфель. - М.: Совинтэк, 1993. - С. 163-176. 7. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Нижний Новгород, 1998. 8. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математи¬ческие методы в экономике. - М.: ДИС, 1997. - С. 245-267. 9. Зорин Е.В., Виноградов П. А., Ильина Е.Н. и др. Туризм и отраслевые системы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. 10. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. -М.: Экономика, 1997. 11. Комарова Н. В., Гаврилова Л. В. Фирма: стратегия и тактика управления рисками // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. Экономика. - 1993. - Вып. 2 (12). - С. 92-95. 12. Кофман А., Дебазей Г. Сетевые методы планирования: применение системы ПЕРТ и ее разновидностей при управлении производственными и научно-исследовательскими проектами. Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1968. 13. Лагоша Б. А. Об оценке эффективности инвестиционных про¬ектов //Тез. докл. научной конференции «Организационные науки и про¬блемы государственного регулирования рыночной экономики». - М.: ЦЭМИ РАН, Международная академия организационных наук, 1996. -С. 75-77. 14. Лесник А. Л., Смирнова М.Н. Основы стратегического управления в индустрии гостеприимства. – М.: ООО «АС ПЛЮС», 2002. 15. Лесник А. Л., Чернышов А. В. Организация управления гостиничным бизнесом: Учебник. – М.: Издательский дом «Альпина», 2001. 16. Лесник А.Л., Мацицкий И. П., Чернышов. А.В. Организация управления гостиничным бизнесом: Учебник. – М.: Интел Универсал, 2000. 17. Мир управления проектами/ Под.ред. Х. Решке, Х. Шемми.- М.: Аланс.- 1993.- 304 с. 18. Модели управления проектами в нестабильной экономической среде/ Белый А.П. и др. Под ред. Ю.Г. Лысенко.- Донецк:ООО «Юго-Восток,Лтд».-2003.-292 с. 19. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление программами и пректами.-М.: Инфра-М.-2000.-364 с. 20. Тян Р.Б., Холод Б.Д., Ткаченко В.А. Управління проектами: Навчальний посібник.- Дніпропетровськ:Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права.-200.-224 с. 21. Управление проектами/ Под ред. В.Л. Шапиро.- СПб.: Два-Три.- 1996.-610 с. 22. Филлипс Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализа сетей. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. 23. Чудновский А.Д. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство Экмос, 1998.
Дополнительная информация:доклад, рецензія, презентація, файл проекту MS Project подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (125)