Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Облік і аудит розрахунків із заробітної плати

Карточка работы:318ф
Цена:
Тема: Облік і аудит розрахунків із заробітної плати
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Розділ 1. Науково-теоретичні та методологічні основи обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати. 1.1. Економічна сутність і зміст розрахунків з оплати праці. 1.2. Значення, завдання та організаційні засади бухгалтерського обліку розрахунків із заробітної плати. 1.3. Роль аудиту в управлінні витратами на оплату праці. Розділ 2. Характеристика фінансово-господарської діяльності станції „Дарниця” 2.1. Загальна характеристика станції „Дарниця” та постановки обліку і аудиту. 2.2. Оцінка фінансово-економічної діяльності станції „Дарниця”. 2.3. Аналіз витрат на оплату праці. Розділ 3. Науково-практичні основи бухгалтерського обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати. 3.1.Організація бухгалтерського обліку розрахунків із заробітної плати. 3.2.Методика обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати. 3.2.1.Документальне оформлення операцій із заробітної плати. 3.2.2. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. 3.2.3. Аудит розрахунків із заробітної плати. Розділ 4. Комп'ютерна технологія формування інформаційних облікових потоків управління витратами з оплати праці 4.1. Облік і аудит розрахунків з оплати праці в умовах автоматизації. 4.2. Шляхи удосконалення обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати. Висновки та пропозиції
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Перехід економіки на інтенсивний шлях розвитку підвищує роль управління в ефективності суспільного виробництва. Одним із найважливіших напрямів підвищення ефективності функціонування підприємства постала необхідність удосконалення системи управління витратами з оплати праці як одного із основних факторів стимулювання працівників до підвищення їх продуктивності праці. Отримання величини заробітної плати, адекватної до соціально-економічних умов, є істотним мотиваційним стимулом для працівників підприємства. З оплатою праці пов’язане вирішення важливих соціальних, економічних, політичних, етичних проблем суспільства. Її розмір повинен забезпечити підприємство кваліфікованими трудовими ресурсами. Ефективність управління трудовими ресурсами є показником, що створює базу для одержання найбільшого приросту доданої вартості. Але в умовах економічної нестабільності проблема відповідності рівня заробітної плати прожитковому мінімуму та своєчасної її виплати є нагальною. За офіційною інформацією Державного комітету статистики України за вересень 2006 р. середня номінальна заробітна плата становила 1086,58 грн, що на 1,3% більше показника серпня та у 2,2 рази перевищує прожитковий мінімум 1. Найвищі показники оплати праці відмічено у м. Києві, найнижчі – у Тернопільській області. При чому індекс реальної заробітної плати по Україні склав 99,3%. Одночасно загальна сума невиплаченої заробітної плати станом на 01 жовтня 2006 р. становила 413 млн. 746 тис. грн. Тому актуальним є посилення важелів управління станом розрахунків з оплати праці. Важливу роль у реалізації цього завдання відіграє удосконалення обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати відповідно до вимог міжнародних стандартів та адекватно вітчизняним умовам господарювання. Діючі системи обліку і аудиту внаслідок використання застарілого методологічного базису не завжди відповідають сучасним вимогам управління витратами на оплату праці. Ряд теоретичних і практичних аспектів обліку і аудиту не висвітлено у достатній мірі в економічній літературі. Значний внесок у розвиток теорії бухгалтерського обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати послужили праці вітчизняних і закордонних науковців: Баканова М.І., Білухи М. Т., Бланка І.А., Бутинця Ф.Ф., Буряка П.Ю., Кулаковської Л.П., Мниха Є.В., Савицької Г.В., Савченка В.Я., Серієнка Г.В., Сопка В.В., Ткаченко Н.М. та інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід відзначити, що окремі питання обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати потребують подальшого наукового дослідження та уточнення. Все це свідчить про необхідність всебічного вивчення і вирішення проблем обліку і аудиту в умовах корінної перебудови діяльності підприємств, що зумовило вибір теми магістерської роботи, її актуальність, цільову спрямованість і структуру. Мета магістерської роботи полягає в тому, щоб на основі вивчення нормативно-правових, наукових, літературних джерел та діючої практики дослідити організацію і методику обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати, виявити існуючі недоліки та обґрунтувати пропозиції щодо їх усунення. Реалізація мети дослідження зумовила необхідність вирішення у роботі таких завдань: - розкрити економічну сутність та зміст розрахунків з оплати праці; - вивчити значення, завдання та організаційні засади бухгалтерського обліку розрахунків із заробітної плати; - усвідомити роль аудиту в управлінні витратами на оплату праці; - охарактеризувати фінансово-економічну діяльність суб’єкта господарювання, критично оцінити постановку обліку і аудиту на підприємстві; здійснити аналіз витрат на оплату праці; - вивчити основні засади організації бухгалтерського обліку розрахунків із заробітної плати; - розкрити організацію і методику проведення аудиту розрахунків із оплати праці; - дослідити облік і аудит розрахунків з оплати праці в умовах автоматизації; - сформулювати обґрунтовані висновки і пропозиції щодо покращення діяльності підприємства за рахунок удосконалення обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати. Об’єктом дослідження є процес організації обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати на підприємствах. Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-методологічні питання побудови системи обліку і аудиту витрат на оплату праці на підприємстві. Суб’єктом дослідження обрано станцію „Дарниця” Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця". У роботі використано такі загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, групування, аналогія, систематизація, порівняння – для вивчення інформаційних джерел; методи факторного аналізу, економіко-статистичні та економіко-математичного моделювання – для комплексної діагностики й аналізу показників діяльності підприємства; спеціальні методи обліку і контролю – для дослідження методики обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати. Інформаційною базою дослідження стали закони, нормативно-правові документи Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, Міністерства статистики, статистичні довідники, підручники, посібники, фінансова та статистична звітність станції „Дарниця” за 2003-2005 роки.
Объём работы:
100
Выводы:В умовах ринкових відносин актуальним є посилення важелів управління станом розрахунків з оплати праці. Важливу роль у реалізації цього завдання відіграє удосконалення обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати відповідно до вимог міжнародних стандартів та адекватно вітчизняним умовам господарювання. Заробітна плата у сучасному економічному аспекті – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм або результатів, обчислена, як правило, в грошовому виразі. Підкреслюючи багатогранність цієї економічної категорії, у сучасній як вітчизняній, так і зарубіжній літературі існують різні трактування розрахунків з оплати праці. Трудові правовідносини підприємства з працівниками регулюються Кодексом Законів про працю (КЗпП) України. Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці регламентується Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами у сфері оплати праці та обліку. Вивчення операцій з обліку розрахунків із заробітної плати - один із важливих напрямів аудиту. Відповідно до закону України „Про аудиторську діяльність” аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Суб’єктом дослідження обрано Державне підприємство Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України, засноване на державній власності і підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України, віднесене до сфери управління Міністерства транспорту України. Організація бухгалтерського обліку витрат на оплату праці є важливим етапом діяльності ДП „УЦОП”. Основною її метою є організація контролю за якістю та кількістю затраченої праці, здійснення у визначений термін всіх розрахунків з працівниками, групування інформації з оплати праці для наступного планування контролю і аналізу. Порядок документального оформлення і обліку операцій з нарахування заробітної плати у ДП „УЦОП” відповідає чинному законодавству. Основними рекомендаціями з удосконалення обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати є такі. 1. Переглянути доцільність віднесення до фонду оплати праці матеріальної допомоги та виплат до ювілейних дат. 2. Деталізувати інформацію за рахунком 66 „розрахунки за виплатами працівникам” шляхом введення субрахунків 2-3 порядків. 3. Поводити аудит розрахунків із оплати праці із застосуванням експертних систем. 4. Посилити захист облікової інформації про заробітну плату від несанкціонованого доступу за допомогою таких заходів: - обмеження доступу до приміщення; - впровадження системи сигналізації; - фіксації ПК на столі; - розробка інструкцій про заходи безпеки під час поїздок із портативним комп’ютером та під час користування ним поза приміщенням; - уведення шифрів для ключових файлів; - встановлення механізму блокування доступу до вмикача (це не може перешкодити крадіжці ПК, але контролює несанкціонований доступ); - заходи контролю за довкіллям для запобігання пошкодження унаслідок стихійних лих (пожежа, повінь тощо). Запропоновані заходи сприятимуть удосконаленню системи обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати у ДП „УЦОП"
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)