Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»Аналітико-синтетична переробка інформації»

Використання інформаційних технологій в бібліотечній справі

Карточка работы:69031б
Цена:
Тема: Використання інформаційних технологій в бібліотечній справі
Предмет:Аналітико-синтетична переробка інформації
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ 5 1.1. Роль і значення бібліотек в інформаційному просторі 5 1.2. Державна підтримка розвитку бібліотечної справи 9 РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ 14 2.1. Інформатизація бібліотек: проблеми та перспективи 14 2.2. Характеристика системи автоматизації бібліотек ІРБІС 32 18 РОЗДІЛ ІІІ. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ–РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ 21 3.1. Загальна характеристика Інтернет–ресурсів публічних бібліотек 21 3.2. Аналіз та рекомендації щодо розробки та використання веб–сайтів бібліотек 24 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
Курс:
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:Бібліотечна справа – галузь інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек. Бібліотечна справа є складовою частиною інформаційної, виховної, культурно-освітньої діяльності. Інформаційне суспільство та інформаційні процеси, які ведуть до його реалізації, повсякчас привертають увагу до центрів інформації, головними осередками яких були і завжди будуть бібліотеки. Перетворення останніх в сучасні інформаційні центри при збереженні їх основних традиційних функцій – одне з основних завдань сьогодення. Актуальність теми дослідження. Соціальні і економічні зміни, що відбуваються в суспільстві, знаходять своє відбиття і в діяльності бібліотек. Зруйнування єдиного інформаційного простору, втрата стійкого і достатнього фінансування, різке подорожчання і, як наслідок цього, мала доступність традиційних каналів зв'язку і друкованих видань призвели до необхідності створення нових умов для забезпечення користувачів своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого застосування новітніх технологій. Метою курсової роботи є аналіз використання інформаційних технологій в бібліотечній справі. Об’єктом дослідження виступає бібліотечна справа як невід’ємна частина соціальної комунікації, важлива складова інформаційного простору. Предметом дослідження є інформаційна складова бібліотечного простору, що під впливом змін в інформаційному полі стає стратегічним ресурсом країни і потребує використання новітніх інформаційних технологій для забезпечення соціальної комунікації. Важливість проблеми інформатизації бібліотечної справи підтверджується численними публікаціями, хоча, нажаль, багато з яких обмежується виявленням та обґрунтуванням існуючих проблем. І лише незначна частина наукових доробок пропонує можливості та шляхи вирішення існуючих проблем. З існуючих ґрунтовних праць, присвячених проблемам використання інформаційних технологій у бібліотечній справі можна виділити наукові праці фахівців Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського А.О. Чекмарьова, Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуші та ін. Виходячи з мети роботи, основними завданнями дослідження є: ? виявлення ролі і значення бібліотек в інформаційному просторі; ? характеристика державної політики в галузі інформатизації бібліотечної справи; ? виявлення проблем та перспектив розвитку інформаційних технологій в бібліотеках; ? обґрунтування необхідності застосування та характеристика системи автоматизації бібліотечних процесів; ? характеристика Інтернет–ресурсів бібліотек; ? аналіз та рекомендації щодо створення і використання веб–сайтів бібліотек.
Объём работы:
32
Выводы:Отже, з викладеного в роботі можна зробити висновок, що інформатизація бібліотек на практиці – це нові можливості в обслуговуванні читачів і абонентів, забезпечення доступності фонду, збереження каталогів, вивільнення співробітників від ряду рутинних робіт по підготовці картотек, видань, списків, замовлень, листів, звітної документації тощо. А головне – максимальне використання світової скарбниці знань, забезпечення можливостей виходу в інформаційний простір для задоволення на сучасному рівні потреб користувачів в документній інформації. Ці завдання можливо вирішити лише за умови активного використання прогресивних інформаційних технологій на базі мережевої інтеграції інформаційних ресурсів. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що нинішня ситуація з інформатизацією бібліотек в Україні пов'язана з величезними зусиллями різних систем та відомств, а результати, на жаль, виявляються нижче очікуваних. Проблема створення бібліотечно-інформаційної системи, яка забезпечила б інтеграцію інформаційно-бібліотечних ресурсів держави для задоволення інформаційних потреб установ та окремих користувачів, а також органічне входження України в бібліотечні мережі вирішується надто повільно. Процес автоматизації в бібліотеках відбувається відокремлено, застосовуються різні програми та технічні засоби, не враховується необхідність створення спільних комунікативних мереж. Продуманої виваженої державної політики в галузі автоматизації бібліотечної справи сьогодні, на жаль, немає. Це стосується і місця бібліотеки в системі інформатизації суспільства: при наявності техніки для обробки і передачі інформації, гостро не вистачає інформаційних ресурсів. Так, при наявності WEB-серверів в бібліотеках країни, в них виставлено вкрай обмежений обсяг інформації, який є неадекватний можливостям цих бібліотек. Наповнення зведеного електронного каталогу наукових книгозбірень, який є основним інформаційним ресурсом, відбувається надто повільно. В цій ситуації особливе завдання покладається на Асоціації бібліотек, які мають забезпечити розвиток взаємодії і координації процесу інформатизації книгозбірень, вироблення єдиної виваженої політики. Незважаючи на економічні негаразди і недооцінку ролі книгозбірень управлінськими ланками, провідні вітчизняні бібліотеки повинні розгорнути роботу в галузі інформатизації. Формування в них електронних ресурсів та їх інтеграція комп'ютерними мережами дасть змогу трансформувати традиційні книгозбірні в "бібліотеки без стін" і втілити в життя задуми бібліотекознавців. Великий інформаційно-ресурсний і кадровий потенціал українських книгозбірень, за яким вони не поступаються розвиненим країнам, і виважена організаційна структура бібліотек України, що поєднує відомчу централізацію й регіональну кооперацію, дадуть змогу при належному матеріально-технічному забезпеченні й відповідній організації робіт створити Національну систему електронних бібліотек. У функціональному аспекті вона забезпечить кооперативну каталогізацію нових надходжень до сукупного фонду вітчизняних книгозбірень, формування зведених електронних каталогів відомчих і територіальних об'єднань бібліотек, створення Національного депозитарію електронних документів (комп'ютерних версій книг, журналів і газет), а також доступ до ресурсів електронних бібліотек кожного громадянина в будь-який час і з будь-якого регіону. Для створення системи є належне теоретичне підґрунтя – широкий спектр науково-дослідних робіт, проведених Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського. У роботі також визначено, що окрім загальнодержавних проблем у сфері інформатизації бібліотечної справи, на сьогоднішній день чимало проблем пов’язано з діяльністю окремо взятих бібліотек. Суть проблеми полягає у виборі програмного забезпечення для автоматизації бібліотечних процесів формування та використання бібліотечних фондів та обслуговування читачів. Для вирішення цієї проблеми необхідно обрати програмне забезпечення, яке б дало змогу полегшити роботу бібліотекарів, а не навпаки, – її ускладнити. Тому для використання в бібліотеках рекомендується система автоматизації бібліотечних процесів ІРБІС32. Дана система має всі необхідні функції для полегшення роботи бібліотекарів, зручності у користуванні для читачів, підтримує як український, так і міжнародні формати, що є дуже важливими показниками. Проведений в роботі аналіз Інтернет–ресурсів публічних бібліотек показав, що багато бібліотек створюють власні веб–сайти, працюють в напрямку широкого використання Інтернет–технологій. Звичайно, в результаті аналізу виявлено певні недоліки як в організаційному, так і в методичному аспектах використання Інтернет–ресурсів. Зокрема прослідковується явне відставання українських публічних бібліотек у створенні повнотекстових електронних ресурсів і надання їх широкому колу користувачів через Інтернет. Хоча на це існують об’єктивні причини: технологічно важко відтворювати великі об’єми тексту, дотримуватись авторських прав тощо. Поступово розвиток веб-сайтів набуватиме в діяльності бібліотек все більшого значення. Тому дуже важливо визначити основні напрямки цього розвитку і намагатися координувати та кооперувати запровадження нових видів сервісів таких, "як віртуальна довідка", електронна доставка документів. Зроблено перший крок на шляху входження українських бібліотек до загального інформаційного простору. Нові інформаційні послуги, що можуть отримувати користувачі Інтернет, надають можливості світу краще ознайомитись з Україною, її культурою, історією, науковим потенціалом.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР. 2. Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 27-28. – Ст. 181. 3. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин" від 21 липня 1997 року № 663/97. 4. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України" від 6 грудня 2001 року № 1193/2001. 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на 2005-2010 роки" від 25 серпня 2004 р. № 1085. 6. Про Концепцію розвитку інформаційно-бібліотечної справи в Україні: Проект Закону України. – Електронний ресурс. – URL: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34. 7. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. В 2 ч. – М.: Изд-во МГУКИ, 2001. – Ч.1. – 176 с., Ч.2 – 144 с. 8. Антоненко І., Баркова О. Каталогізація електронних ресурсів (Методичні рекомендації в таблицях і схемах) // Бібліотечна планета. – 2007. – №4(38). – С. 14–20. 9. Веб–сегмент українських публічних бібліотек в мережі Інтернет. Аналітичний огляд. – ХДНБ ім. В.Г. Короленка. – Електронний ресурс. – URL: http://korolenko.kharkov.com/35.htm. 10. Вилегжаніна Т.І. Публічні бібліотеки України в інформаційному просторі: правові аспекти діяльності // Вісник Національної парламентської бібліотеки України. – 2005. – №10. – С. 15–19. 11. Вилегжаніна Т. Україна в інформаційно–бібліотечному просторі // Бібліотечна планета. – 2006. – №3(33). – С. 4–6. 12. Копанєва В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації // Бібліотечний вісник. – 2007. – №5. – С. 3–9. 13. Кулаковська Т.Л. Бібліотечно–інформаційна система як об’єкт комплексного бібліотекознавчого дослідження // Науково–технічна інформація. – 2007. – №1(31). – С. 11–15. 14. Митчелл Э. М., Саррэтт Б. Э. Каталогизация и организация электронных ресурсов. – М.: Омега – Л, 2007. – 231 с. 15. Опарина О.Д., Охезина Е.А. Веб-сайт в библиотечной технологии // Научн. и техн. б-ки. – 2004. – № 7. – С. 41–45. 16. Самохіна Н.Ф. Адаптивно-інформаційна технологія бібліотечного обслуговування // Бібліотечний вісник – 2003. – № 2. – С. 27–29. 17. Самохіна Н.Ф. Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання // Бібліотечний вісник – 2004. – № 5. – С. 17-20. 18. Система автоматизації бібліотек ІРБІС32. Загальний опис. // Офіційний сайт ОУНБ ім. В.Д.Чижевського. – Електронний ресурс. – URL: http://library.kr.ua/irbisu.html. 19. Система документопостачання електронних ресурсів бібліотек: організаційно-управлінський аспект / А.А. Cоляник // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. – М., 2002. – Т. 2 – С. 723-726. 20. Соловяненко Д. Структурний аналіз українського бібліотечного веб–сегмента мережі Інтернет // Бібліотечний вісник. – 2005. – №3. – С. 26–37. 21. Туровська Л. Інформаційні технології в наукових бібліотеках // Бібліотечний форум України. – 2008. – №2(20). – С. 8–11. 22. Філіпова А. Питання змісту бібліотечних веб-сайтів в Інтернеті // Бібліотечна планета. – 2001. – № 3. – С. 12–15. 23. Цуріна І. Як зробити веб–сайт публічної бібліотеки успішним? // Бібліотечна планета. – 2007. – №2(36). – С. 34–36. 24. Чекмарьов А.О., Костенко Л.Й., Павлуша Т.П. Національна система електронних бібліотек / Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К., 1998. – 52 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (22)