Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління проектами / Проектний менеджмент»

Управління проектом розробки нової газети

Карточка работы:319ф
Цена:
Тема: Управління проектом розробки нової газети
Предмет:Управління проектами / Проектний менеджмент
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Управління проектами
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Розробка обґрунтування необхідності та життєздатності проекту створення друкованого ЗМІ 5 1.1. Маркетингові дослідження ринку ЗМІ в Україні та проблеми правового регулювання 5 1.2. Теоретико-методологічні основи управління проектами в галузі засобів масової інформації 16 1.3. Економічні аспекти управління проектами в галузі друкованих ЗМІ 33 Розділ 2. Розробка основних структур проекту 47 2.1. Розробка змісту управління проектом створення газети 47 2.2. Розробка організаційної структури проекту та розподіл відповідальності 58 2.3. Розрахунок вартості проекту та його ресурсне забезпечення 63 2.4. Визначення часових аспектів реалізації проекту та розробка графіку й календарного плану 71 Розділ 3. Процеси управління проектом 77 3.1. Вирішення ресурсних конфліктів під час реалізації проекту 77 3.2. Управління ризиками проекту 80 3.3. Управління якістю проекту 87 3.4. Моніторинг і контроль проекту 98 Розділ 4. Оцінка ефективності та окупності проекту створення газети 102 Висновки 113 Список використаної літератури 116
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах демократизації суспільного життя, економічної реформи та переходу до ринкових відносин на перший план виходить необхідність введення нової, раціональної системи управління виробничо-господарською діяльністю, яка б сприяла підвищенню її ефективності. Виникає необхідність перегляду багатьох положень традиційної системи управління. Сучасні вимоги виробництва потребують використання принципово нових підходів до формування стратегії розвитку підприємства. Проектне управління повинне базуватися на ретельному вивчені усіх чинників, що визначають діяльність підприємства та обґрунтуванні доцільності використання тих чи інших напрямків його розвитку. Саме тому реалізація концепції проектного управління стає важливим напрямком наукових досліджень та є актуальною проблемою сучасної системи управління. Проектне управління діяльності підприємства повинне здійснюватися незалежно від того, до якої галузі воно належить та яку організаційно-правову форму має. Ступінь ефективності діяльності підприємства залежить від того, як та за допомогою чого воно забезпечує собі отримання доходів та прибутків. З іншого боку, великого впливу на фінансові показники діяльності підприємств зазнають витрати, які вони несуть та що обумовлені об?єктивними чинниками. Таким чином, в умовах ринкової економіки підприємства, які самостійно вирішують всі питання пов?язані з організацією, фінансуванням, плануванням та розвитком виробництва, зустрічаються з необхідністю оптимізації власних витрат з метою забезпечення більшого розміру прибутку. Головною метою цього дослідження є визначення головних елементів та складових реалізації проекту випуску нової газети Предметом дослідження є процес управління проектом створення нової газети. Об’єктом дослідження є проект створення газети та його головні складові. В ході дослідження будуть вирішені наступні завдання: - визначення особливостей сучасного розвитку ринку друкованих засобів масової інформації в Україні; - розкриття специфічних рис управління економічними, соціальними та виробничими процесами в галузі ЗМІ; - розгляд методологічних підходів до управління проектами в галузі друкованих ЗМІ; - встановлення цілей та завдань управління проектом створення газети, визначення шляхів його реалізації; - розробка основних елементів управління проектом створення газети, визначення часових та ресурсних його параметрів; - визначення переліку та послідовності робіт та управлінських дій за проектом, що пропонується; встановлення взаємозв’язку між окремими стадіями реалізації проекту та їх складовими; - розрахунок бюджету проекту та витрат на реалізацію окремих завдань, у тому числі у випадках затримок та перевищення витрат над плановим рівнем; - обґрунтування доцільності формування певної організаційної структури проекту та встановлення відповідальних за реалізацію окремих завдань та етапів; - узагальнення результатів створення проекту та формулювання висновків про доцільність його реалізації з позицій економічної ефективності та керованості на базі проектного підходу. У дослідженні були використані наступні методи та прийоми: програмно-цільового управління; проектного аналізу; інвестиційного аналізу; діагностики; моделювання; графічної інтерпретації економічної та управлінської інформації тощо.
Объём работы:
120
Выводы:В останні роки постійно збільшується число компаній, що займаються випуском друкованих ЗМІ. Тільки у Києві їх зафіксовано більш 300, у цілому ж на ринку роблять операції до 2,5-3,0 тисяч фігурантів, з урахуванням роздрібної торгівлі - до 10 тисяч. Але тому що ринок ще до кінця не сформований, не налагоджені робочі системи розподілу товару, то до кінцевого споживача, особливо регіонального, якісна газетна продукція або не доходить зовсім, або доходить з маржею в ціні до 300 відсотків. Усе це гальмує становлення нормальних ринкових відносин в галузі друкованих ЗМІ. Дослідження ступеню задоволення потреб місцевих споживачів друкованої інформації призвело до висновку про наявність позитивних передумов створення нового підприємства з випуску газети. Цілями проекту є: - реєстрація суб’єкта господарської діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю «Зріз»; - розробка, замовлення та затвердження технічної, організаційної, нормативно-правової та іншої документації з реєстрації друкованого ЗМІ, підбору персоналу, організації випуску, тиражування та розповсюдження газети; - створення сприятливих умов для отримання власниками підприємства прибутку. Очікуваними результатами проекту мають бути: - створення газети, її інформаційне, аналітичне та рекламне насичення; - добір та комплектація персоналу; - отримання дозволів на випуск, тиражування та розповсюдження газети в межах України; - випуск газети. На хід реалізації проекту можуть впливати наступні фактори, обставини, дії, суб’єкти: - державні органи реєстрації суб’єктів господарювання, міністерства та відомства в галузі регулювання діяльності ЗМІ та інформаційної політики; - державна податкова адміністрація; - постачальники сировини, матеріалів, обладнання, меблів; - виконавці робіт – сторонні організації (носії та джерела інформації тощо); - законодавче поле та зміни у нормативно-правовому регулюванні в галузі друкованих ЗМІ; - зміни вимог щодо друку газети; - зміни у податковому законодавстві, законодавстві з оплати праці, охорони праці, соціального страхування; Ключовими стадіями проекту є (у дужках характеристика фаз): - реєстрація підприємства (проведення зборів засновників, підготовка, узгодження та реєстрація статуту, реєстрація в державних податкових органах, пенсійному фонді тощо, отримання дозволів на використання печаток підприємства, отримання статусу юридичної особи, формування статутного фонду); - розробка ідеї друкованого ЗМІ - випуск газети Основними компонентами проекту є: - реєстрація підприємства; - оренда приміщення для газети; - оснащення редакції; - облаштування робочих місць; - підбір персоналу; - отримання дозвільних документів на випуск газети; - розробка цінової політики в галузі реклами та вартості 1 примірника; - інформаційно-аналітичне забезпечення випуску газети; - випуск 1 номеру газети. Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів виробничої діяльності показав, що в 2008 році обсяги продажу підприємства в натуральному виразі зростуть до 240125 од. продукції, тобто на 13 % в порівнянні з попереднім 2007 роком, в 2009 році – на 18 % в порівнянні з 2008 роком, в 2010 році – на 21,3 % в порівнянні з 2009 роком, в 2011 році – на 24,5 % в порівнянні з 2010 роком. Підприємство орендуватиме приміщення для цеху і офісу, а вартість придбаного обладнання і транспортних засобів в 2007 р. становитиме 181,6 тис.грн. Всю сировину і матеріали підприємство купуватиме у вітчизняних товаровиробників. Загальна чисельність працівників підприємства становить 14 чоловік, з них 11 – основні робітників (репортери, кореспонденти, журналісти), 3 – керівники, спеціалісти, службовці. Загальна сума ФОП підприємства становить 46,365 тис.грн., в тому числі 12,645 тис.грн. – відрахування на соціальні заходи. При цьому продуктивність праці одного робітника становить 30,36 тис. умовних одиниць продукції на рік. Собівартість виробництва усіх видів газет, які передбачається випускати на підприємстві нижче ніж у конкурентів в середньому на 2-13 %, що дозволяє використовувати методи цінової конкуренції.
Вариант:нет
Литература:1. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: научно-практическое издание. – М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. 2. Вальд А. Последовательный анализ: Пер. с англ. - М.: Физмат-гиз, 1960. 3. Воропаев В.И. Управление проектами в России.- М.: Аланс, 1995.- 225 с. 4. Всеобщее управление качеством: / Под ред. Глудкина – М.: Радио и связь, 1999 5. Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. 6. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций.— М.: Финстатинформ, 1997. — 135 с. 7. Комарова Н. В., Гаврилова Л. В. Фирма: стратегия и тактика управления рисками // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. Экономика. - 1993. - Вып. 2 (12). - С. 92-95. 8. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Основные положения методики. – С-П.: ИКФ «АЛЬТ», 1993. 9. Кофман А., Дебазей Г. Сетевые методы планирования: применение системы ПЕРТ и ее разновидностей при управлении производственными и научно-исследовательскими проектами. Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1968. 10. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент.- Львів: “ Центр Європи” 1995.- 176 с. 11. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под ред. И. И. Мазура. – М.: Омега-Л, 2004. 12. Мир управления проектами. /Под ред. Х.Решке, Х.Шелли – М., “ Алане”, 1993. 13. Модели управления проектами в нестабильной экономической среде/ Белый А.П. и др. Под ред. Ю.Г. Лысенко.- Донецк:ООО «Юго-Восток,Лтд».-2003.-292 с. 14. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление программами и проектами.-М.: Инфра-М.-2000.-364 с. 15. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. Управление проектами и программами. Модуль 8.- М.:2000 – 320 с. 16. Филлипс Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализа сетей. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. 17. Хавранек П.М., Беренс В. руководство по оценке эффективности инвестиций. Пер. с англ. перераб. и доп. изд. — М.: АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995. 18. Холт Р., Бернес С. Планирование инвестиций. Пер. с англ. — М.: «Лело ЛТД», 1994.
Дополнительная информация:додатки, доклад , рецензія, презентація, файл проекту MS Project подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (125)