Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління проектами / Проектний менеджмент»

Проект та розробка впровадження системи бюджетування на підприємстві

Карточка работы:320ф
Цена:
Тема: Проект та розробка впровадження системи бюджетування на підприємстві
Предмет:Управління проектами / Проектний менеджмент
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Управління проектами
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ Розділ 1. Аналіз проблеми 1.1. Основні поняття бюджетування 1.2. Структура системи бюджетування на підприємстві Розділ 2. Розробка концепції проекту 2.1. Цілі, задачі і учасники проекту 2.2. Оточення проекту (свот аналіз, фактори оточення) 2.3. Життєвий цикл проекту (основні фази і роботи по фазам) Розділ 3. Розробка проекту 3.1. ВБС (схема і опис) 3.2. ОБС (схема і опис) 3.3. Планування ресурсів (приложение, бюджет проекта, управление ресурсами) 3.4. Матриця відповідальності 3.5. Управління ризиками 3.6. Контроль проекту
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Прагнення працювати з максимальною економічною віддачею примушує сьогодні багато компаній реформувати як свою внутрішню організаційну структуру, так і методи управління бізнесом, одним з яких є бюджетування. На сьогоднішній день комерційні організації господарюють на свій страх і ризик. Як відстежити витрати і доходи на підприємстві? Якою повинна бути система обліку, планування, аналізу і контролю, щоб стати надійним інструментом для ухвалення вірних управлінських рішень? Як спрогнозувати сьогодні, що буде з компанією у майбутньому ? Останні декілька років популяризації бюджетування приділялася велика увага. Бюджетування дозволяє погоджувати діяльність підрозділів усередині компанії і підпорядкувати її загальній стратегічній меті. Бюджети охоплюють всі сторони господарської діяльності і включають планові і звітні (фактичні) дані. В бюджетах відображена мета і задачі компанії. Тому в процесі бюджетування забезпечується поточний контроль за рішеннями і процедурами по досягненню запланованих фінансових показників в результаті освіти, розподілу і використовування господарських засобів компанії на всіх стадіях її створіння, діяльності, реорганізації і ліквідації, а також в результаті формування і зміни вартісних оцінок і пропорцій активів і пасивів компанії. В сучасних організаціях багато задач можуть бути реалізовано в системі управлінського аналізу - внутрішнього економічного аналізу, націленого на оцінку як минулих, так і майбутніх результатів господарювання структурних підрозділів організації. Які фінанси матиме свій в розпорядженні їх організація в певний період часу? Як спланувати і розподілити прибуток? Як скоротити витрати? Для того, щоб побудувати на підприємстві систему бюджетного управління, необхідно закласти методологію управління фінансами. Спочатку опрацьовуються і регламентуються структура центрів фінансового обліку компанії, структура бюджетів і інші важливі методологічні області. Далі наступає черга автоматизації, яка полягає у виборі і упровадженні програмного рішення, яке стане надійним інструментом підтримки побудованої системи управління фінансами компанії. Процедура складання, консолідації і обробки бюджетів реалізована в двох програмних продуктах: Microsoft Office Project 2003 і «1С: Підприємство 8.0». В Microsoft Office Project 2003 проводиться планування проектів. Інформація про заплановані проекти потрапляє в «1С», де на її основі будуються різні версії бюджетів підрозділів і розраховуються результативні показники. Потім ці показники вивантажуються в Excel, де вони стандартизуватимуться, розраховуються значення ІПС (показник збалансованості бюджету) і відбувається вибір оптимального бюджету. Контроль за виконанням веде «1С». В результаті введення формальних критеріїв відбору бюджетів і автоматизації цього процесу компанії вдається понизити терміни підготовки і узгодження бюджетів за рахунок зменшення кількості обговорень. Крім того, вдається виключити емоційний чинник з процедури обговорення. Першим кроком в нелегкому шляху побудови системи бюджетування може стати теоретична і практична підготовка фахівців підприємства з питань управління проектами постановки і автоматизації бюджетування. Метою цього дослідження є є розкриття основних елементів управління проектом впровадження системи бюджетування на підприємстві. Предметом дослідження є процес управління проектом впровадження системи бюджетування на підприємстві. Об’єктом дослідження є можливості використання спеціального програмного забезпечення з метою підвищення ефективності управління проектом впровадження системи бюджетування. В ході дослідження будуть вирішені наступні завдання: - розгляд особливостей бюджетування; - аналіз підходів до формування системи бюджетів на підприємствах; - визначення цілей та завдань управління проектом впровадження системи бюджетування на підприємстві, визначення шляхів його реалізації, обґрунтування змісту та взаємозв’язку основних елементів управління проектом, визначення часових та ресурсних його параметрів; - визначення переліку та послідовності робіт та управлінських дій за проектом, що пропонується; встановлення взаємозв’язку між окремими стадіями реалізації проекту та їх складовими; - узагальнення результатів використання програмного забезпечення в галузі управління проектами та формулювання висновків про доцільність його використання у практичній діяльності. У дослідженні були використані наступні методи та прийоми: програмно-цільового управління; проектного аналізу; інвестиційного аналізу; діагностики; моделювання; графічної інтерпретації економічної та управлінської інформації тощо. При підготовці дослідження було використано спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє підвисити ефективність створення проектів та управління ними. Зокрема, було використано програму MS Project 2003, яка на сьогодні вважається фахівцями найбільш потужним засобом управлінського проектування.
Объём работы:
94
Выводы:Задача планування діяльності підприємства, формування бюджету і контролю за його виконанням є однією з найважливіших в області управління підприємством. Для вирішення даної задачі необхідна велика кількість фінансової, бухгалтерської і виробничої інформації. Першим кроком в нелегкому шляху побудови системи бюджетування може стати теоретична і практична підготовка фахівців підприємства з питань постановки і автоматизації бюджетування. Для цієї мети розроблена спеціальна програма навчання. Що ж компанія одержує у результаті? Фінансові потоки компанії стають для керівника прозорими. Вони мають нагоду визначати пріоритети платежів; відстежувати і контролювати фінансові результати діяльності компанії в цілому і по окремих центрах фінансової відповідальності; планувати рух грошових коштів і рух товарно-матеріальних цінностей; планувати доходи і витрати компанії; будувати і оцінювати внутрішні показники ліквідності і рентабельності компанії і окремих її бізнесів. Компанія дістає можливість осмислено рухатися до поставленої мети. В межах цього дослідження було обґрунтовано основі елементи управління проектом впровадження системи бюджетування на підприємстві. В даному проекті буде використовуватися функціональна структура організації проекту, оскільки основні учасники проекту це власний персонал, який буде відібраний для виконання визначених проектом робіт та продовжувати свою поточну діяльність на підприємстві. Команда проекту повинна налічувати спеціалістів з таких напрямків: управління проектами; бухгалтерський облік та аудит; правове забезпечення економічної діяльності; інформаційні технології; менеджмент організацій. Життєвий цикл проекту включає в себе такі фази як ініціалізація, планування, виконання, контроль та закриття проекту. В межах життєвого циклу проекту передбачається реалізація наступних фаз: 1. Фаза «Проектування ефективної ІТ-інфраструктури». 2. Фаза «Постановка системи бюджетування» 3. Фаза «Налаштування моделі» 4. Фаза «Налаштування проформ» 5. Фаза «Правила налаштування факта» 6. Фаза «Налаштування факта» передбачає виконання наступних робіт: 7. Фаза «Консолідація даних». 8. Фаза «Регламентація автоматизованого обліку» Контрольними точками проекту впровадження системи бюджетування на підприємстві є: - формулювання цілей проекту; - затвердження плану проекту; - розробка системи бюджетування та її тестування; - експлуатація системи; - закриття проекту Загальна вартість проекту складає 198216 грн. Тривалість робіт за проектом складає 168 днів. Початок робіт за проектом заплановано на 02.10.06 р. Кінцевий термін реалізації усіх завдань за проектом – 23.05.07 р. За результатами реалізації проекту може бути отриманий економічний ефект у розмірі 25,53 тис.грн., оскільки при вдосконаленні системи управління фінансами підприємства за рахунок впровадження системи бюджетування знизяться витрати часу співробітників підприємства на облікову працю та дії, пов’язані із формуванням та контролем за виконанням відповідних бюджетів підприємства. Проведені розрахунки дозволяють стверджувати, що впровадження системи бюджетування на підприємстві дозволяє отримати суттєвий економічний ефект, сутність якого полягає у економії витрат часу та проведення облікової праці та праці, пов’язаної із укладанням й контролем за виконанням бюджету розрахунків на підприємстві порівняно із класичною системою управління фінансами.
Вариант:нет
Литература:1. Атаев А.А. Управленческая деятельность: Практика и резервы организации.-М.:Экономика, 1988. - 251с. 2. Бочаров В.В. "Коммерческое бюджетирование", С-Пб.: "Питер" - 2003 г., 122 стр. 3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс:2-е изд. Учебник.-М.: Гардарика, 1996. -416с. 4. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с. 5. Джай К. Шим, Джой Г. Сигел, "Основы коммерческого бюджетирования", М.: "Бизнес Микро" - 2001 г., 496 стр. 6. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій.-К.:МАУП,1998.-188с. 7. Иванцевич Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. -М.:Дело, 1993. - 304с. 8. Керівництво з питань проектного менеджменту: Пер. з англ.. / Під ред. С.Д.Бушуєва, - 2-е вид., перероб. – К.: Видавничий дім “Деловая Украина”, 2000. – 198 с. ISBN 966-7040-15-1. 9. Колесник А.П. Компьютерные системы в управлении финансами. – М.: Финансы и статистика, 1994. –312с. 10. Мир управления проектами: основы, методы, организация, применение/Под ред. X. Решке, X. Шелле, – М.: Аланс, 1994. 11. Салига С.Я. Основи менеджменту. – К.: ОКО, 1994. – 139с. 12. Терри Дики "Бюджетирование малого бизнеса", М.: "Бизнес Микро" - 1999 г., 240 стр. 13. Управление персоналом организации / Под ред. Кибанова А.Я. – Москва: ИНФРА-М,1997.-512с. 14. Управление проектами / Под ред. В.Д.Шапиро - М., 1996 – 610 с. 15. Управление проектами: зарубежный опыт / А. И. Кочетков и др. – СПб.: Два-Три, 1993. 16. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений / Учебное пособие. – СПб: Издательство «ДиаСофтЮП», 2000. – 368с. 17. Хміль Ф. Менеджмент. –К.: Вища школа, 1995. –340с. 18. Хруцкий В.Е. "Внутрифирменное бюджетирование", М.: "Финансы и статистика" - 2003 г, 400 стр. 19. Чернявский А.Д. Организация управления в условиях рыночных отношений. - К.: МАУП,1994 – 178с.
Дополнительная информация:файл проекту MS Project подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (125)