Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Особливості правового регулювання кредитних відносин: аналіз законодавства України та міжнародної практики 2005 – 2006 років

Карточка работы:327ф
Цена:
Тема: Особливості правового регулювання кредитних відносин: аналіз законодавства України та міжнародної практики 2005 – 2006 років
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):правознавство
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Міжнародний Науково-Технічний Університет (МНТУ)
Содержание:ВСТУП 3  РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ КРЕДИТУ І КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 7 1.1. Поняття та сутність кредиту. 7 1.2. Форми, види та функції кредиту 12 1.3. Поняття і правова природа кредитних правовідносин в Україні 19 1.4. Підстави виникнення кредитних правовідносин 27 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН НА УКРАЇНІ 29 2.1. Законодавство України про кредитування 29 2.2. Правова специфіка кредитування на території України. Кредитор. 33 2.3. Проблеми розвитку кредитних відносин на сучасному етапі розвитку України 55 РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПРОВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТУВАНЯ 59 3.1. Аналіз закордонних банківських та кредитно – фінансових систем та норм законодавства, що регулюють їх діяльність 59 3.2. Специфіка кредитування за кордоном: прийняття рішення, оформлення, використання та повернення кредитних коштів 66 3.3. Існуючі проблеми в кредитних правовідносинах за кордоном 71 РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА З КРЕДИТУВАННЯ В ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ 82 4.1. Спільні та відмінні риси кредитного законодавства 82 4.2. Стан ринку кредитування в зарубіжних країнах 86 4.3. Шляхи та напрямки вдосконалення законодавства України на підставі існуючої міжнародної практики з кредитування 89 ВИСНОВОК 95 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 96
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми полягає в тому, що кредит завжди привертав увагу дослідників. Проблемам існування та використання кредиту присвячено велику кількість спеціальних робіт. Проте в сучасних умовах інтерес та потреба вивчення динамічного розвитку кредитних відносин значно посилився. Адже кредит, як породження економічних відносин, розвивається в масштабах та формах, що визначаються економічними процесами. Зміни в цих системах зумовлені особливостями відтворювальних процесів. Тому вони не є сталими, тобто раз і назавжди визначеними. Виникнення їх є результатом розвитку товарного виробництва. Розвиваючись разом з ним, вони постійно змінюються, утворюючий систему кредитних відносин. Разом з розвитком кредитних відносин, їх вдосконаленням, потребує вдосконалення й нормативно – законодавча база, що регламентує процесу кредитування. При цьому, процес вдосконалення нормативно – законодавчої бази повинен знаходитись під постійним контролем відповідних законотворчих органів. За наявними даними більше половини виданих сум неповністю чи невчасно повертаються позичальникам. Усі зусилля кредитних установ щодо повернення кредитів зводяться нанівець через недосконалість законодавства, що встановлює та регламентує процес кредитування від моменту звернення потенційного позичальника до кредитної організації до моменту повної сплати кредитної заборгованості та відсотків за користування кредитом. Труднощі також спонукають й потенційних позичальників, які не мають змоги отримати кредит, необхідний останнім для реалізації власних бізнес – планів, поповнення обігових коштів тощо через складність в існуючих умовах отримання кредитів, великої маси документів, довідок та інших «паперів», необхідних до подання для отримання кредиту, значного строку розгляду кредитних заявок кредитними організаціями, непрозорими умовами кредитування, додатковими відсотками та комісіями за користування кредитними коштами тощо, що є наслідком недосконалості нормативно – правової бази, що регулює кредитні правовідносини. З огляду на існуючи труднощі оформлення кредиту, обслуговування та повернення кредитів, обрана тема є досить актуальною. Адже дослідження джерел та форм правового регулювання кредитних відносин в розрізі законодавства України та існуючої міжнародної практики, вивчення та порівняння таких норм, дасть нам змогу сприяти створенню потужної нормативно – правової бази, що зробить прозорим умови кредитування та захистить вітчизняних кредиторів та позичальників від можливих ризиків. Цим пояснюється потреба у всебічному вивченні вітчизняного та іноземного досвіду в сфері кредитних правовідносин, дослідження сучасного стану по даній темі, висвітлені нових методів, концептуальних підходів, науково-методичних рекомендацій з питань законодавчого вирішення проблем одержання кредиту, оцінки заставленого майна, страхування ризиків неповернення кредиту та удосконалення законодавства в інших галузях кредитування. З причин складності та багатогранності проблеми, яка досліджується, чимало питань потребує поглибленого системного вивчення. Серед останніх розрізняють основи організації банківського кредитування в Україні, джерела та інструменти як надання кредитів так і забезпечення їх повернення, формування кредитної політики, практичні методи визначення оцінки платоспроможності позичальників, оцінки забезпечення, оформлення кредитних відноси, вибір кредитора та кредиту та інші. Методологічна база дослідження. Дана робота виконана на підставі існуючих норми чинного законодавства України, статей та доповідей провідних фахівців вітчизняної та зарубіжної науки, що висвітлюють існуючи проблеми кредитування та можливі шляхи, методи та концепції їх подолання. Проблема вітчизняного кредитування знайшли своє відображення в працях Лаврушина О.М., Мороза А.Н., Г.Таскі, О.Куценко, С.Івасів., Галасюка В.М., Костюченко В.М. та інші. Крім того, дана робота містить інформацію про існуючий досвід провідних кредитних організацій України та Європи («Єврокредит», ВАТ КБ «Надра», Сetelem, BNP Paribas Group, АКІБ «УкрСиббанк). Окрім зазначеного, положення роботи містять огляд норм чинного законодавства Росії та країн ЄС, що регламентує процес кредитування в цих країнах та існуючу судову практику кредитних правовідносин як України так і зарубіжних країн. Наукова і практична цінність роботи полягає в формуванні концепції вдосконалення вітчизняної законодавчої бази, що регулює кредитні правовідносини та аналізі інноваційних технологій та процесів кредитування в Україні. Об’єктом дослідження даної роботи є теоретичні та практичні розробки вітчизняних та зарубіжних законотворців та вчених, наукові роботи з теми кредитування та законодавчого забезпечення кредитного процесу, правове застосування існуючих норм права, що регулюють кредитні правовідносини, їх тлумачення, а також аналіз судової практики з кредитних правовідносин. Предметом дослідження даної роботи є аналіз існуючих проблем законодавчого та правозастосовчого характеру в кредитних відносинах як в Україні так і в зарубіжних країнах, дослідження існуючої практики кредитування зарубіжних країн, можливі шляхи та напрямки вдосконалення в Україні кредитних правовідносин на їх підставі, а також напрямки вирішення існуючих проблем в цій галузі. Метою цієї роботи є пошук можливих напрямків вдосконалення існуючої в Україні нормативно – правової бази, що встановлює та регламентує процес кредитування, вдосконалення законодавства, що захищає права як кредитора так і позичальника виходячи з існуючої міжнародної практики та наукових робіт вітчизняних фахівців галузі. Досягнення мети має здійснюватись шляхом дослідження наступних напрямків та питань законодавчого забезпечення кредитування, а саме: - існуючі законодавчі норми, що встановлюють та регламентують процес кредитування в Україні та їх можливі недоліки; «білі плями» в чинному законодавстві; - дослідження наукових робіт фахівців з правового регулювання кредитних відносин; - дослідження нормативного забезпечення кредитних процесів в зарубіжних країнах на підставі існуючої нормативно – правової бази зарубіжних країн; - вивчення наукових робіт зарубіжних вчених та фахівців в галузі кредитних правовідношень; - вивчення існуючої судової практики з питань кредитування як в Україні так і за кордоном; - порівняльний аналіз норм вітчизняного законодавства та законодавства зарубіжних країн, існуючої міжнародної практики з кредитування, дослідження можливих варіантів подолання існуючих проблем та вдосконалення процесу кредитування, що пропонуються вченими та фахівцями як України так і закордонних країн. - вивчення та систематизація інформації, отриманої в результаті вищезазначеного аналізу та виділення найважливіших та найцікавіших варіантів вдосконалення норм, що регламентують кредитні правовідносини, обґрунтування необхідності їх впровадження та використання, висвітлення наукової новизни одержаних результатів. Висновки, зроблені мною в результаті виконання даної роботи повинні сприяти вдосконаленню чинного законодавства України, що регулює кредитні правовідносини, висвітлити проблемні питання, що існують в цій галузі та на підставі існуючої практики спробувати охарактеризувати можливі шляхи та напрямки їх вирішення. Структура дипломної роботи має наступний вигляд. Вона складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дипломної роботи складає 100 сторінок друкованого тексту.
Объём работы:
95
Выводы:В результаті написання дипломної роботи, аналізу норм законодавства та існуючої кредитної практики можна зробити наступні висновки: Практика побудови кредитно - фінансової системи найрозвинутіших країн світу становить великий інтерес для банківської та грошово - кредитної системи, що формується в Україні. Побудова стабільного банківського механізму можлива лише шляхом відтворення та адаптації основних принципів функціонування кредитних установ, законодавчі норми яких регламентують діяльність банківських структур опираючись на багатовіковий досвід та традиції функціонування. Саме тому вивчення закордонної практики організації банківських систем, які продемонстрували свою високу ефективність є важливим нюансом, без використання якого, на мою думку, сформувати насправді функціональну законодавчу базу буде важко. Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, що здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій. В Україні актуальною є проблема реформування кредитування суб’єктів господарської діяльності, в першу чергу, пріоритетних виробництв. У зв’язку з цим потребується пожвавлення вливання інвестицій в це кредитування. Банки мають надавати кредити під довгострокові програми розвитку виробництва. З цією метою має розроблятися законодавство, спрямоване на подолання інфляційних процесів в економіці України. Не завадило б розробити законодавство, що передбачало б методику розрахунку відсотків за надання кредитів, вартості кредиту, а також законодавчо впорядкувати можливість перевірки платоспроможності позичальника. В нормованому порядку також необхідно вирішити питання про скорочення строків на оформлення кредитів. Одним із напрямів до розв'язання указаних проблем можна було б вважати впровадження у діючу практику оцінки кредито¬спроможності позичальника аналіз грошового потоку клієнта, що надає можливість оцінити обороти його коштів за певний період і більш повно охарактеризувати можливості погашення позичок. Крім того, доцільно було б розглянути питання про створення міжбанківської інформаційної бази до якої за результатами аналітичної роботи кредиторів з підприємствами різних галузей економіки, заносилися б дані про оптимальні критеріальні значення показників фінансового стану позичальників, які на¬лежать до відповідних галузей, що в результаті дало б можли¬вість більш точно прорахувати і вагові значення різних коефіціє¬нтів. Значної уваги з боку кредитора потребує також оцінка професіоналізму та ділових якостей керівництва підприємства (вік, освіта, стаж роботи, термін перебування на керівній посаді, наяв¬ність власної частки у капіталі господарства), а також аналіз кре¬дитної історії позичальника і результатів організації грошово-кредитних відносин з ним у минулому. Крім того, необхідно відзначити ще один важливий момент. Зрозуміло, що оптимальним варіантом розрахунку фі¬нансових коефіцієнтів, які характеризують різноманітні аспекти діяльності позичальника, є проведення не лише ретроспективного аналізу - на основі фактичних даних із наданої клієнтом звітно¬сті, але й аналізу перспективного, що може здійснюватись на ос¬нові прогнозних величин, представлених клієнтом, або розрахун¬ку самого кредитора, виходячи із тих тенденцій, що склалися у дина¬міці змін відповідних показників у минулі періоди. Аналіз на перспективу має сприяти ефективному спостереженню за впли¬вом виявлених ризиків на діяльність клієнта і прогнозуванню появи чи відсутності нових ризиків, котрі зумовлюють можли¬вість невиконання позичальником своїх зобов'язань за отрима¬ними кредитами.
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України від 28.06.1996 року. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року. 3. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12. 2000 р. 4. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р. № 2654-XII. 5. Закон України «Про іпотеку» від 05 червня 2003 року № 898-IV. 6. Закон України «Про кредитні спілки» 20.12.01 року № 2908-III. 7. Закон України "Про Національний банк України" від 27.02.2004. 8. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР. 9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III. 10. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена по¬становою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001р. 11. Положення НБУ “Про кредитування” Затверджено постановою Правління НБУ № 246 від 28 вересня 1995 р. (втратив чинність). 12. Положення Національного банку України “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків” Затверджено Постановою Правління Національного банку України №122 від 27.03.98р. 13. Указ Президента РФ "О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования" от 28 февраля 1996 года. Собрание законодательства РФ №10 1996г. Ст. 880. 14. Указ Президента РФ "О жилищных кредитах" от 10 июня 1994г. Собрания законодательства РФ №7 1994г. 15. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року 16. Цивільний кодекс РФ від 30.11.1994 р. 17. Закон РФ "О банках и банковской деятельности в РФ" от 21 марта 1996. Ведомости Верховного Совета РФ 1996 г. №26-ІІ. Ст. 1329. 18. Закон РФ "О залоге" от 29 мая 1992г. Ведомости Верховного Совета РФ 1992г. №23. Ст. 1239. 19. Закон РФ “Об ипотеке” от 16 июля 1998 № 102-ФЗ 20. www.bookz.com.ua 21. http://chitalka.info/ 22. http://ebk.net.ua 23. www.lib.academy.sumy.ua 24. http://library.if.ua 25. www.nbrb.by 26. www.neg.by 27. www.rada.gov.ua 28. www.ukrstat.gov.ua 29. Аванесова І.А. Інструментарій регулювання кредитної діяльності комерційного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- C.316-329. 30. Банковское дело в России. Глоссарий банковских терминов , Т. 9 / Под ред. С. И. Кумон – МФО, 1994 – c. 31 31. Гольцберг М.А., Хасан-Бек Л.М. Кредитование. К.: Торгово-издательское бюро ВНV, 1994. – 362с. 32. Гуцал І.С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в трансформаційній економіці України (питання теорії, методики, практики)-Львів: ВАТ "БІБЛЬОС", 2001.-244с 33. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 1999. 64с. 34. Дробозина Л. А., Можайсков О. В. Финансовая и денежно-кредитная система Англии. - М.: Финансы, 1976. - с. 126 35. Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн.2: Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит.- Львів: ЛБІ НБУ, 2002.- 392 c. 36. Лаврушин О.И. Кредит как стоимостная категория социалистического воспроизводства. – М.: Финансы и статистика, 1989. – С. 184. 37. Тарасов В. И. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие. //Мн., МИСАНТА, 2003. 38. Смирнов В. П. Банковская система Великобритании // Банковское дело – 1995 - №9. - с. 24 39. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування.- К.: Юридична думка, 2006.- 264 с. 40. Андріанов М. Забезпечення виконання договірних зобов'язань та принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов'язань // Юридичний журнал.- 2005.- № 6.- C. 69-76. 41. Антипова О. Н. Регулирование и пруденциальный надзор за деятельностью банков за рубежом // Банковское дело. – 1997. - №6. - с. 28 42. Банки и банковская деятельность: Англия // Банковские услуги. – 1997- №1. - с.26 43. Белацкий Е.Р. Проблемы управления кредитными рисками //ЕКО 1997 №5 44. Бюлетень Національного банку України.-2004 .-№12.-154 с. 45. Бюлетень Національного банку України.-2005.-№2.-154с. 46. Банковское дело: стратегическое руководство// Н.Бакстер, Т.Баррел,Г.Вэйнс и др.; под ред. В.Платонова.-М.:Консалт-банкинг, 2001. 47. Воробець Л. Поняття банківського кредиту та кредитних операцій банку. // Право України. – 2002. - №12. – с. 62 – 64. 48. Воробьев Ю. Залоговое кредитование: зарубежный опыт и российская действительность//Вопросы экономики 1995г. №11. 49. Дрозд І.К. Внутрішній контроль у кредитних організаціях // Банківська справа.- 2005.- № 6.-C. 3-10. 50. Жукова Н. Особливості кредитування комерційними банками суб'єктів господарювання в Україні // Банківська справа’06.- № 2.-C. 65-73. 51. Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника. // Економіка України. – 1999. – №6. с. 23-26. 52. Збірник тез та доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Банківська система України: проблеми та перспективи розвитку”. Тернопіль "Економічна думка" ,1998. – 86с. 53. Караваева И. В. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта ипотечного кредитования // Право и экономика 1995, №11,12 54. Колесник В. Защита прав кредитора в Украине: юридический аспект // Финансовая консультация.- 2003.- № 1.- C. 16-18. 55. Лаврушин О.И. Банки и научная инфраструктура // Бизнес и банки. – 1993. – № 4. 56. Лаврушин О.И. Особенности использования кредита в рыночной экономике// Банковское дело- 2002-№6-с.2-9. 57. Меджибовська Н.С. Дати кредит – і не збанкрутувати. // Вісник НБУ.– 1996. – №5. с.35-38. 58. Михно А.О. Аналіз норм банківського права в Цивільному та Господарському кодексах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: - Суми: УАБС НБУ,2004.- C.75-77. 59. Наумчева О.А. Банковская стратегия и обслуживание населения в США. // Деньги и кредит. – 1992. – №2. с.66-70. 60. Наумчева О.А., Никитюк Н.В. Процентная политика в сфере потребительского кредита. // Деньги и кредит. – 1991. – №2. с. 58-60. 61. Новицкий В.Е., Бурлакова Л.В. Финансово-кредитная система в странах рыночной экономики. – К.: Урок ИНТЭИ, 1992. – 40с. 62. Орлюк О.П. Кредитна система як об`єкт правового регулювання // Юридична Україна.- 2005.- № 7.-C. 23-29. 63. Папуша А. Правова основа банківського кредитування // Вісник Національного банку України.- 2000.- № 12.- C. 45 - 47. 64. Побединська В. Проблеми споживчого кредитування в Україні. // Вісник НБУ. – 1999. – №2. с.42- 43. 65. Потребительские кредиты на Западе. // Бизнес и банки’95 - №26. 66. Правове регулювання кредитних відносин в Україні // Бюлетень законодавчої і юридичної практики України.- 2001.- № 5. 67. Саутенков В.В. О кредитах населению. // Народный депутат. – 1992.–№12. с.119-123. 68. Смирнов В. П. Банковская система Великобритании // Банковское дело – 1995 - №9. - с. 24-25 69. Силаев В. П. Эволюция центральных банков: функции, организация, технология. // Банковское дело. – 1995 - №8. 70. Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси України.- 2002.- № 4.- C.119-126. 71. Шелудько Н.М. Сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектору України //Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 2.-C.85-93
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)