Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Законодавче забезпечення підприємницької діяльності

Карточка работы:329ф
Цена:
Тема: Законодавче забезпечення підприємницької діяльності
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):правознавство
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Університет Ринкових Відносин (КУРВ)
Содержание:Розділ 1. Підприємницька діяльність як предмет законодавчого забезпечення в Україні. 1.1.Теоретико-методологічні основи дослідження регулювання підприємницької діяльності. 1.2. Загальні засади законодавчого забезпечення підприємницької діяльності. 1.3. Поняття та види підприємництва за законодавством України. Висновки до першого розділу. Розділ 2. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. 2.1. Поняття та види суб’єктів підприємницької діяльності. 2.2. Організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької діяльності. 2.3.Законодавче забезпечення підприємницької діяльності осіб в Україні. Висновки до другого розділу. Розділ 3. Правові основи державного регулювання підприємництва в Україні. 3.1. Поняття та методи державного регулювання підприємництва. 3.2. Правові аспекти забезпечення добросовісної конкуренції та обмеження монополізму в сфері підприємництва. 3.3. Правовий механізм підтримки підприємництва. 3.4. Правові аспекти припинення підприємницької діяльності. Висновки до третього розділу. Загальні висновки. Список використаної літератури.
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. На сучасному етапі Україна переживає складний процес докорінного реформування свого правопорядку і його адаптації до нових соціально-економічних умов. Перехід до нового типу економічних відносин є неоднозначним і суперечливим. Особливо багато проблем у законотворчій та правозастосовчій практиці виникає при вирішенні законодавчого забезпечення підприємницької діяльності в умовах перехідного до ринкової економіки періоду. Нормативну основу законодавчого забезпечення підприємницької діяльності в Україні закладено Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, які на принципово нових засадах регулюють відносини, що виникають у підприємницькому секторі економіки. Разом з тим правове регулювання підприємницької діяльності в Україні не позбавлене й недоліків. Так, внутрішньою суперечливістю характеризуються законодавчі акти в частині регулювання правового статусу суб’єктів підприємницької діяльності; вимагає уточнення визначення поняття підприємництва; не завжди відповідає сучасним реаліям правова регламентація державного регулювання підприємництва, правове забезпечення добросовісної конкуренції та обмеження монополізму; додаткової правової регламентації потребують питання правового регулювання підприємницької діяльності іноземних осіб в Україні, підтримки підприємництва тощо8;3. Одним із шляхів вирішення вищеназваних проблем є використання зарубіжного досвіду правового регулювання підприємницької діяльності. У вітчизняній науковій літературі такий досвід вивчався як в теоретичному, так і в практичному аспектах, проте дослідження стосувались переважно законодавства країн з розвиненою економікою, можливість адаптації досвіду яких в умовах України з ряду причин обмежена. Досвід правового регулювання підприємницької діяльності у постсоціалістичних країнах предметно окреслений у підручнику В.К. Мамутова, О.О. Чувпила “Господарче право зарубіжних країн” (Київ, 1996 р.), однак з того часу в східноєвропейських країнах накопичено корисний досвід подальшого реформування економіки, у тому числі у зв’язку з інтеграційними процесами. Метою дипломної роботи є виявлення на основі аналізу і теоретичного осмислення законодавчого забезпечення підприємницької діяльності його переваг, недоліків, сучасних пріоритетів в Україні в умовах переходу до ринкової економіки. Відповідно до вказаної мети були поставлені такі задачі: - аналіз засад законодавчого забезпечення підприємницької діяльності в Україні, виявлення основних тенденцій, форм (видів) правового регулювання у даній сфері суспільних відносин; - з’ясування поняття та видів підприємництва в Україні; - дослідження правового статусу суб’єктів підприємництва, з’ясування їх поняття та видів, виявлення особливостей організаційно-правових форм підприємницької діяльності; - визначення особливостей правового регулювання підприємницької діяльності іноземних осіб в Україні; - дослідження державного регулювання підприємництва і виявлення шляхів його оптимізації; - виявлення основних напрямків і форм державної підтримки підприємництва; - визначення особливостей правового регулювання припинення підприємницької діяльності; Об`єктом дипломної роботи є суспільні відносини, які виникають у процесі підприємницької діяльності в Україні. Предметом дипломної роботи є законодавче забезпечення підприємницької діяльності в Україні. Методологічну основу дипломної роботи склали прийняті в юридичній науці методи наукового дослідження. Узагальнення явищ і процесів при здійсненні правового регулювання підприємницької діяльності, що базується на системному аналізі правових дефініцій та категорій, правозастосовчої і судової практики. За допомогою діалектичного методу досліджувався правовий режим підприємництва, його роль та місце в економіці України, проблеми становлення правового регулювання підприємництва в країнах з перехідною економікою. Особливе місце в дослідженні посідає порівняльно-правовий метод, який використовувався для з'ясування переваг і недоліків правового регулювання підприємницької діяльності. Формально-юридичний метод використовувався при аналізі змісту правових норм законодавства України. Вивчення предмету дослідження у його нерозривному розвитку із застосуванням історичного методу дозволило виділити основні етапи розвитку нормативно-правової бази з регулювання підприємницької діяльності, особливості правового режиму підприємницької діяльності, тенденції та еволюцію поглядів законодавця з питання правового забезпечення ефективного функціонування підприємницького сектора економіки. Перспективний метод застосовувався для конструювання пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та запозичення Україною тих конструкцій правового регулювання підприємницької діяльності, що застосовуються в Чеській та Словацькій республіках. Кожен з вищеназваних методів у конкретному випадку використовувався в поєднанні з іншими загальнонауковими та спеціальними методами дослідження. Теоретичним джерелом диплома слугували досягнення авторитетних вчених - А.Г. Бобкова, О.М. Вінник, В.М. Гайворонський, С.М. Грудницька, Г.Л. Знаменский, В.В. Лаптєв, В.В. Луць, В.К. Мамутов, В.С. Мартем’янов, І.В. Побірченко, Г.В. Пронська, В.В. Радзивілюк, Н.О. Саніахметова, В.І. Семчик, О.О. Чувпило, Р.Б. Шишка, В.С. Щербина та ін. Емпіричну базу дипломної роботи склали українське законодавство, правозастосовча практика, а також спеціальна вітчизняна та зарубіжна література, в якій досліджуються проблеми правового регулювання підприємницької діяльності. Структура дипломної роботи обумовлена метою і задачами дослідження. Диплом складається із вступу, трьох розділів, поділених на десять підрозділів, і висновків. Робота містить також список використаних джерел.
Объём работы:
76
Выводы:Підприємницька діяльність, що пов’язана з одержанням прибутку вільно і самостійно господарюючими суб’єктами – юридичними і фізичними особами, є однією зі складових ринкових економічних відносин. Розуміючи важливість формування недержавного сектору як однієї зі складових ринкової економіки, Україна з перших років незалежності почала створювати правові умови для розвитку підприємництва. Прийняті Верховною Радою України у 1991 році закони України “Про підприємництво” 18 та “Про підприємства в Україні” 19 визначили статус малих підприємств і підприємців, закріпили рівні умови їх функціонування поряд з державними підприємствами. Було усунуто обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю. Все це надало відповідного поштовху у створенні малих підприємств. Вже у 1992 році кількість таких підприємств досягла 50,5 тис., а у 1993 році зросла майже у півтора рази. Протягом 1993–1998 років було прийнято низку законодавчих та нормативних актів стосовно стратегії держави щодо малого і середнього підприємництва: Програму державної підтримки підприємництва (березень 1993 р.) 57, Указ Президента України “Про реформування системи державної підтримки підприємництва” (березень 1995 p.) 62, Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва (квітень 1996 p.), Програму розвитку малого підприємництва в Україні на 1997–1998 роки (січень 1997 p.) 58. Позитивним результатом прийняття цих документів було нормативно-правове закріплення рівності усіх форм власності, встановлення меж державного регулювання приватного підприємництва. Важливим заходом щодо удосконалення державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні стало підписання 12 травня 1998 року давно очікуваного Указу Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва” 63 та прийняття 19 жовтня 2000 року Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва” 21. Позитивним зрушенням, спрямованим на покращення економічних умов функціонування підприємництва, стало прийняття 3 лютого 1998 року Указу Президента України “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності” 64. Виняткове значення для спрощення процедури оподаткування підприємців – фізичних осіб та мотивації їх до заняття легальним бізнесом має прийнятий у лютому 1998 року Верховною Радою України Закон України “Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок громадян”20. Таким чином, на основі дослідження, що було проведене в процесі написання дипломної роботи були сформульовані такі висновки: 1. З огляду на необхідність уточнення визначення поняття «підприємництво», для відмежування від діяльності, що здійснюється від імені суб’єктів господарювання учасниками господарських товариств, посадовими особами органів управління підприємств, адвокатами, діяльність найманих працівників тощо, запропоновано нову ознаку підприємництва «здійснення діяльності від власного імені». 2. Для подальшого забезпечення комплексного і збалансованого розвитку підприємницького сектору економіки аргументовано необхідність нормативного закріплення в Господарському Кодексі України основних видів підприємницької діяльності з метою спрощення процесу законодавчого встановлення особливостей їх здійснення і забезпечення термінологічної єдності. 3. У сучасних умовах господарювання розвиток окремих сфер економіки вимагає спеціальних підходів у правовому регулюванні. У дипломі обґрунтовано доцільність звільнення від правового режиму підприємництва окремих видів господарської діяльності, значення яких для економіки України невелике. 4. З метою забезпечення прав кредиторів у процесі здійснення підприємницької діяльності доцільним є закріплення за приватним, дочірнім підприємством і підприємством об’єднання громадян переданого засновником майна на праві власності із встановленням для цих підприємств обов’язку формування статутного фонду, мінімальний розмір якого повинен визначатись законодавством. 5. Визначено, що підприємництвом іноземних осіб в Україні слід вважати тільки діяльність, яка здійснюється ними через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи (структурні одиниці). 6. Запропоновано з метою вдосконалення державного регулювання підприємницької діяльності в Україні законодавче закріплення принципу партнерських відносин держави і суб’єктів підприємництва, суть якого полягає у встановленні взаємних зобов’язань держави і підприємців, виконання яких має підпорядковуватись основам правового господарського порядку. 7. Для подальшого розвитку та вдосконалення напрямків державної підтримки підприємництва обґрунтовано необхідність: зменшення кількості дозвільних документів, необхідних для започаткування підприємницької діяльності, і забезпечення прозорості процедури для їх отримання; включення до законів про Державний бюджет України на наступні роки фінансування заходів по державній підтримці підприємництва; забезпечення централізованого контролю за цільовим використанням коштів, виділених в рамках реалізації програм сприяння розвиткові підприємництва. 8. З урахуванням необхідності приведення правової регламентації державної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, що опинилися у критичній соціально-економічній або екологічній ситуації, у відповідність з сучасними реаліями визначено умови надання такої підтримки, а саме: - збереження виробництва суб’єкта підприємницької діяльності має бути обумовлено суспільними потребами; - відсутність надмірного обмеження господарської конкуренції; - наявність плану реструктуризації, цілеспрямованого на відновлення рентабельності, конкурентноздатності підприємця, у разі обмеження розміру державної підтримки витратами, необхідними для його реалізації, звітності та контролю за виконанням. 9. З метою вдосконалення чинного законодавства України запропоновано: - ч. 1 ст. 20 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” викласти в такій редакції: “Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими, загальнодоступними і підлягають розміщенню в Інтернеті, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків”; - вдосконалення порядку визначення узгоджених дій як форми прояву неправомірного обмеження конкуренції шляхом заміни суб’єктивного критерію об’єктивним. Для цього у ст. 30 ГК слова “спрямовані на” слід замінити словами “пов’язані з”; - встановлення відкритого переліку дискримінаційних дій органів влади щодо суб’єктів господарювання (ст. 31 ГК України); - доповнення переліку підстав припинення підприємницької діяльності, передбаченого ст. 51 ГК України, п. 5 такого змісту: “на підставі рішення уповноваженого державою органу у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами”; - збереження у законодавстві терміну “реорганізація” з внесенням відповідних змін до ЦК України8;17.
Вариант:нет
Литература:1. Абаджи А.Р., Черняк В.І, Жуковський А.Г. Підприємництво в Україні. Юридичесий і економічний аспекти. Одеса. - 1995. - с. 288. 2. Агєєв А. И. Підприємництво: проблеми власності і культури. - К. – 1991. - с. 314. 3. Бусигін А. Підприємництво: Основний курс - К. – 1997. - с. 513. 4. Гайворонський В. М., Жушман В. П., Білоусов Є. М., Бойчук Р. П., Глібко С. В. Господарське право України./ В.М. Гайворонський (ред.), В.П. Жушман (ред.). — Х. : Право, 2005. — 384с. 5. Галіахметов І. Концептуальні положення про підприємство в умовах розвитку цивільного права // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 9. - С. 32-36. 6. Галіахметов І. Правове забезпечення цивільно-правового захисту прав на підприємство як єдиного майнового комплексу // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 4. - С. 165-169. 7. Гарагонич О.В. Розвиток організаційно-правових форм суб’єктів підприємництва в Чехії, Словаччині та Україні // Держава і право. - 2003. - Вип. 22. - С. 390-400. 8. Гаранчич О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках.// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. - Донецьк – 2004.- 21с. 9. Господарський кодекс України: від 16.01.2003.// http://zakon1.rada.gov.ua/. 10. Грузинов В., Грибів В. Підприємництво: форми і методи організації підприємницької діяльності - К. – 1996. - с. 188. 11. Двуліт З. П., Кабанець Н. В., Літвінов Р. О., Погорелова Г. О., Савицький В. В. Підприємницька діяльність: Законодавство. Поради. Контакти. — К. : Преса України, 2005. — 159с. 12. Діденко М. М. Підприємництво в Україні / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Економічний факультет. — К., 1995. — 86с. 13. Долішній М.І., Козоріз М.А., Мікловда В.П., Даниленко А.С. Підприємництво в Україні. Проблеми становлення і розвитку. — Ужгород : Карпати, 1997. — 363с. 14. Донець Л.І. Підприємництво в умовах трансформації економіки в Україні: мотивація, маркетингова орієнтація, ефективний менеджмент / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. — Донецьк : Джерела, 1999. — 343с. — Бібліогр.: с. 322-343. 15.Закон і підприємець (проблеми правового регулювання підприємницьких відносин та систематизації законодавства України про підприємництво) / Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України; Донецький ін-т підприємництва / В.М. Селіванов (наук.ред.). — К., 1998. — 183с. 16. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 01.07.2004 року. // http://zakon1.rada.gov.ua/ 17. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 31-32, с.263. 18. Закон України “Про підприємництво” // http://zakon1.rada.gov.ua/. 19. Закон України “Про підприємства в Україні” // http://zakon1.rada.gov.ua/. 20. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок громадян”.// http://zakon1.rada.gov.ua/. 21. Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва”// http://zakon1.rada.gov.ua/. 22. Збарський В.К., Гаврилюк І.П. Підприємство і підприємництво: питання теорії і практики / Національний аграрний ун-т. Навчально-науковий ін-т бізнесу. — К. : НАУ, 2006. — 355с. 23. Злупко С.М., Стефанишин О.В. Підприємництво: основи, особливості, механізми: Навч.посіб. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л. : ЛНУ ім. .І.Франка, 2000. — 370с. 24. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2005. — 262с. 25. Квасніцька О.О. Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб'єктів підприємництва // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса: Юрид. літ. – 2004. – Вип. 22. - С.663-669. 26. Квасницкая О. Процедура государственной регистрации субъектов предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 64-67. 27. Квасницкая О. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере государственной регистрации субъектов предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 68-71. 28. Квасніцька О. Інститут державної реєстрації суб’єктів підприємництва //Університетські наукові записки. Вісник Хмельницького університету управління та права. – 2005. – Вип. 1-2. – С.146-150. 29. Коломієць О.О. Право громадян на здійснення підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 4. – С.28-30. 30. Коломієць О.О. Деякі питання реєстрації фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та її скасування // Правова держава. – К.: ІДП НАНУ, 2002. – Вип. 13. – С.522-528. 31. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки: Конценція Верховної Ради УРСР від 1 листопада 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - №48. – с. 632. 32. Кредісов В.А. Підприємництво в Україні: суть, типи та умови формування. — К. : Знання України, 2003. — 68с. 33. Лаптєв В.В. Проблеми удосконалювання підприємницького законодавства // Правове регулювання підприємницької діяльності. – М., 1995. – с. 4-17. 34. Лаптєв В.В. Введення в підприємницьке право. – М., 1994. – 31 с. 35. Ластовецький А. Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян // Право України. – 2004. – № 2. – С. 43–48. 36. Ластовецький А. Загальна характеристика законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – С. 3–5. 37. Ластовецький А. Колізії у законодавстві про підприємництво // Право України. – 2002. – № 9. – С. 46–51. 38. Ластовецький А. “Немає нічого більш постійного, ніж смерть і податки”. Податкова політика: спроба системного аналізу // Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Засновник Верховна Рада України. – 2002. – № 9 (126). – С. 52–60. 39. Ластовецький А. Усунення перешкод і правовий захист у сфері підприємництва // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 9. – С. 8–11. 40. Ластовецький А. Вдосконалення державного регулювання підприємництва у ракурсі адміністративної реформи // Право України. – 2002. – № 6. – С. 18–24. 41. Ластовецький А. Систематизація законодавства про підприємництво // Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Засновник Верховна Рада України. – 2001. – № 2 (107). – С.69–77. 42. Ластовецький А.С. Деякі аспекти дерегуляції підприємницької діяльності в Україні // Закон і підприємець (проблеми правового регулювання підприємницьких відносин та систематизації законодавства України про підприємництво). – Київ-Донецьк: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, Донецький інститут підприємництва. – 1998. – С. 54–58. 43. Малов А., Майн Е. Економічне становище підприємства // Економіст. - 1997. - N 8. -С. 30-41. 44. Пацурківський Ю.П. Правовий статус колективних суб’єктів підприємницької діяльності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 55. Правознавство. – Че-рнівці: “Рута”, 1999. – С.44-48. 45. Пацурківський Ю.П. Поняття та форми (види) правового режиму майна суб’єктів підприємницької діяльності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 75. Правознавство. – Чернівці: “Рута”, 2000. – С.37-42. 46. Підприємницьке право: Навч. Посіб. Ніколаєва Л.В.Старцев О.В., Пальчик П.М. та ін. - К.: Істина, 2001. - С. 28. 47. Підприємництво в Україні: Закони, декрети, постанови, нормативні акти, накази, розпорядження, інструкції, роз'яснення, консультації, декларації, ліцензії, патенти, типові форми./Журналіст, 1997. — 206с. 48. Підприємництво в Україні: проблеми державного регулювання // Предпринимательство, хазяйство и право. – 1999. – №7. – С. 53-55. 49. Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика: Моногр. / З.С. Варналій, Г.М. Волянська, В.М. Кампо, В.В. Ковтунець, І.М. Копченко, І.С. Кузнецова, І.І. Мазур, Г.А. Миронова, В.Ю. Росіхіна, В.О. Сизоненко. — К.: Знання України, 2005. — 378 с. 50. Постанова Кабінету Міністрів України «Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності» від 25.05.1998 року. // http://zakon1.rada.gov.ua/. 51. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Програму державної підтримки підприємництва в Україні” від 17 березня 1993 року № 201. // http://zakon1.rada.gov.ua/. 52. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва” від 3 квітня 1996 року № 404. // http://zakon1.rada.gov.ua/. 53. Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності: Навч.-метод. посіб. / М.І. Зубок; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2005. — 140 с. 54. Правове регулювання банківського кредитування суб'єктів підприємницької діяльності / В. Василинчук // Право України. — 2001. — N 7. — С. 36-39. 55. Правове регулювання підприємництва в Україні : проблеми та перспективи // Правова держава. – 1999.–№10.– С. 378-385. 56. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160 // Урядовий кур’єр. –2003. -№ 198. 57. Програма державної підтримки підприємництва (березень 1993 р.)// http://zakon1.rada.gov.ua/. 58. Програма розвитку малого підприємництва в Україні на 1997–1998 роки (січень 1997 p.) // http://zakon1.rada.gov.ua/. 59. Система органів державної виконавчої влади, які здійснюють регулювання підприємництвом, та їх компетенція //// Зб. наук. праць "Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування". – Суми: Ініціатива, 2000. – С. 88-90. 60.Тихомиров Ю. А. Публічне право. – М., 1995.-496 с. 61. Тихомиров Ю. А. Публічне право: падіння і злети // Держава і право. -1996.-№ 1. - с. 3-12. 62. Указ Президента України “Про реформування системи державної підтримки підприємництва” (березень 1995 p.) // http://zakon1.rada.gov.ua/. 63. Указ Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва”// http://zakon1.rada.gov.ua/. 64. Указу Президента України “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності”// http://zakon1.rada.gov.ua/. 65. Цивільний кодекс: від 16.01.2003 // http://zakon1.rada.gov.ua/.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)