Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Інвестиційна діяльність підприємства" (на прикладі ТОВ «Максиген»)

Карточка работы:2267
Цена:
Тема: Інвестиційна діяльність підприємства" (на прикладі ТОВ «Максиген»)
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Экономика предприятия
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади інвестиційної діяльності підприємства 5 1.1. Інвестиційна діяльність підприємства 5 1.2. Фактори інвестиційної діяльності підприємства 9 1.3. Методичні підходи оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємства 17 Висновки до розділу 1 21 РОЗДІЛ 2. Дослідження оцінки інвестиційної діяльності ТОВ «Максиген» 23 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Максиген» 23 2.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ «Максиген» 25 2.3. Аналіз інвестиційної діяльності ТОВ «Максиген» 34 Висновки до розділу 2 42 РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «МАКСИГЕН» 43 3.1. Шляхи покращення інвестиційної діяльності ТОВ «Максиген» 43 3.2. Обгрунтування напрямків покращення інвестиційної діяльності на ТОВ «Максиген» 47 Висновки до розділу 3 55 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58 ДОДАТКИ 62
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Актуальність дослідження. Одним з основних  результатів економічної реформи в Україні є можливість учасників економічних відносин (громадянам, підприємствам, державі) отримувати додаткові прибутки шляхом використання ресурсів в інвестиційній діяльності. Внаслідок реалізації програм приватизації відбулася зміна власників великої кількості підприємств різних галузей, що раніше перебували у державній власності. При цьому підприємства отримали можливість самостійного залучення додаткових джерел фінансування діяльності шляхом отримання нових інвестицій або залучення кредитів. Відповідність наслідків впливу чинників на формування результату від інвестування у підприємства інтересам інвесторів є інвестиційною діяльністю підприємства, а ступінь такої відповідності – її оцінкою. Сьогодні в Україні діє один нормативний документ, що регулює процедуру визначення оцінки інвестиційної діяльності підприємств. У публікаціях в періодичній літературі, в монографіях та інших наукових працях вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема Е.А.Аврунової, М.І.Баканова, М.Т.Білухи, І.О.Бланка, В.П.Завгороднього, А.П.Зуділіна, А.Б.Ідрісова, Р.М.Косміної, М.В.Кужельного, А.А.Мазаракі, А.Мертенса, В.О.Озерана, Ю.І.Осадчого, В.В.Сопка, Дж.Сороса, Є.А.Стоянова, О.С.Стоянової, Л.П.Толстової, Н.М.Ушакової, В.О.Шевчука, А.Д.Шеремета, С.Шмидта та інших дослідників, присвяченим проблемам контролю та аналізу, дають детальну інформацію про застосування контрольних та аналітичних процедур, зокрема при обґрунтуванні інвестиційних рішень. Водночас, методи аналізу інвестиційної діяльності торговельних підприємств, наведені у нормативних документах, а також запропоновані вітчизняними та іноземними науковцями, орієнтовані, переважно, на здійснення процедур фінансового аналізу і не передбачають виконання процедур визначення критеріїв інвестиційної діяльності. Відсутність єдиних організаційних та методологічних підходів до здійснення контрольних, зокрема аналітичних процедур оцінки інвестиційної діяльності підприємств, теоретична нерозробленість цієї проблеми та практична цінність її розв'язання як для економіки в цілому, так і для окремих підприємств, а також неадаптованість зарубіжних методологічних підходів до вирішення аналогічних проблем українських інвесторів обумовили актуальність проведеного дослідження та його науково-практичне значення. Процес обгрунтування доцільності ефективного впровадження інновацій на підприємстві є дуже актуальним. Адже запровадження ефективних нововведень дає можливість дізнатися про виробничо-фінансові можливості підприємства як на зовнішньому, так і внутрішньому ринку та обґрунтовує стратегічну цінність підприємства у реальному секторі економіки України. Оцінка ефективності вибору інноваційних пріоритетів розвитку підприємства дає можливість виявити потенційні можливості ефективного використання ресурсів з метою поліпшення та розширення діяльності підприємства відповідно до перспектив інноваційного розвитку. Мета дослідження полягає у аналізі інвестиційної діяльності ТОВ «Максиген». Відповідно мети дослідження були поставлені такі завдання: ? дати визначення інвестиційної діяльності; ? обґрунтувати фактори; що визначають інвестиційну діяльність підприємства; ? проаналізувати фінансові результати і майновий стан ТОВ «Максиген»; ? розробити шляхи покращення інвестиційної діяльності ТОВ «Максиген». Об'єктом дослідження є ТОВ «Максиген». Предметом дослідження є інвестиційна діяльність торговельного підприємства ТОВ «Максиген». Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.
Объём работы:
57
Выводы:У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за інвестиційною діяльністю підприємства, а також докласти зусиль до її покращення. При аналізі інвестиційної діяльності підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність і оберненість капіталу. Аналіз інвестиційної діяльності ТОВ «Максиген» показує, що воно працює ефективно про що свідчить зроблений аналіз формування і використання капіталу. Цей аналіз показав, що підприємство різко збільшило свою рентабельність на 4,77 пунктів за останні три роки і в цілому використовує свій власний і тільки власний капітал ефективно, про що свідчать показники ділової активності підприємства, ліквідності та платоспроможності, а також порівняльний аналіз балансу. До речі, баланс підприємства складений досить гармонічно і має позитивні тенденції,  до того ж він є абсолютно ліквідним, що безумовно свідчить про стійкий фінансовий стан. Проте прибуток за останній рік зменшився, що є негативно і свідчить, на мою думку,  про зміну деяких зовнішніх факторів, що мали безпосередній вплив на роботу підприємства, але підприємству вистачить для подальшого ефективного господарювання. Підприємство досить ефективно використовує свої оборотні кошти, про що свідчить стійка тенденція зростання їх впродовж останніх трьох років, що є безумовно позитивно для підприємства в цілому. Детальний аналіз дебіторської заборгованості дає уявлення про досить повільні темпи розрахунків з підприємством, але цей факт ще не має великого впливу на загальну роботу підприємства, хоча впливає на темпи оборотності капіталу, що теж є негативно. Кредиторська заборгованість має  тенденцію до зниження, але це зниження незначне, що є безумовно негативно для  підприємства. ТОВ «Максиген» можна  вважати підприємством зі стійким фінансовим станом, повністю забезпеченим власними ресурсами, має безперечну можливість бути кредитоспроможнім, а також має стійкий фінансовий розвиток. Існує досить багато способів підвищення інвестиційної діяльності в сучасних економічних умовах. Проте для української економіки найактуальнішими є наступні способи підвищення ефективності фінансової діяльності: технологія, устаткування, методи роботи, державна економічна і соціальна політика, інфраструктура та структурні зміни в суспільстві. Впровадження в практичну діяльність ТОВ «Максиген» запропонованих нами підходів до вибору й економічного обґрунтування доцільності залучення джерел реального іноземного інвестування буде сприяти підвищенню  ефективності реалізації інвестиційних проектів й зростанню фінансової стійкості, а також дозволить уникнути негативного впливу приваблюваних джерел на фінансові результати діяльності підприємства. Звертаючись до аналізу інвестиційної діяльності ТОВ «Максиген» можна сказати, що підприємство скористалося цими засобами підвищення фінансової ефективності діяльності, а саме оптимізувало схему надання послуг, сприяло підвищенню кваліфікації своїх працівників, особливо працівників бухгалтерії, а також визначило оптимальний стиль управління підприємством.
Вариант:нет
Литература:1. Аналіз і розробка інвестиційних проектів : Навчальний посібник/ І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, М.М. Білий. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-160 c. 2. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : Навч. посібник/ В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна. -К.: Кондор, 2005.-238 c. 3. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності : Навчальний посібник/ Н.С. Барабаш. -К.: КНТЕУ, 2005.-395 c. 4. Бардиш Г.О. Проектний аналіз : Підручник/ Г.О. Бардиш. -2-ге вид., стер. . -К.: Знання, 2006.-416 c 5. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування : Навч. посібник/ О.Г. Біла. -Л.: Компакт-ЛВ, 2005.-311 c. 6. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : Навчальний посібник/ Л.М. Борщ. -К.: Знання, 2005.-470 c 7. Вінник О.М. Інвестиційне право : Навчальний посібник/ О.М. Вінник. -К.: Юридична думка, 2005.-567 c. 8. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навч. посібник/ Я.В. Воловець. -К.: Алерта, 2005.-199 c. 9. Галіцин В.К. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів : Монографія/ В.К. Галіцин, О.П. Суслов, Ю.О. Кубрушко. -К.: КНЕУ, 2005.-166 c. 10. Герасимчук З.В. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб./ З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. -Луцьк: Надстир’я, 2004.-520 c. 11. Гладких Т.В. Фінансовий облік : навч. посібник/ Т.В. Гладких. -К.: Центр навчальної літератури, 2007.-480 c. 12. Голиков Е.А. Оптовая торговля: Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность : Учебно-практическое пособие/ Е.А. Голиков. -М.: Экзамен, 2004.-272 c. 13. Гончаров А.Б. Інвестування : Навчальний посібник/ А.Б. Гончаров. -Х.: ХНЕУ, 2005.-228 c. 14. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ А.Б. Гончаров. -Х.: Інжек, 2004.-328 c. 15. Грін В.Г. Економетричний аналіз : Пер. з англ./ В.Г. Грін. -К.: Основи, 2005.-1197 c. 16. Данилюк М.О. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник/ М.О. Данилюк, В.І. Савич. -К.: Центр навчальної літератури, 2004.-204 c. 17. Ділові фінанси : навч. посібник дистанційного курсу/ В.А. Стулей. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-593 c 18. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ Ред. А.В. Шегда. -К.: Знання, 2005.-432 c 19. Економічний аналіз : Навчальний посібник/ Ред. Ф.Ф. Бутинець. -Житомир: Рута, 2003.-679 c. 20. Економічний аналіз : Практикум/ Н.С. Барабаш, А.Д. Бутко; Ред. Є.В. Мних; Киівський нац. торг.-екон. ун-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-432 c. 21. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-400 c. 22. Жнякін Б.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ Б.О. Жнякін, В.В. Краснова. -Донецьк: Альфа-прес, 2005.-160 c. 23. Жуков В.В. Проектне фінансування : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.В. Жуков. -Х.: Інжек, 2006.-248 c. 24. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ В.М. Івахненко, М.І. Горбаток. -К.: КНЕУ, 2005.-302 c. 25. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу : Навч. посібник/ К.В. Ізмайлова. -К.: МАУП, 2003.-147 c. 26. Інвестиційний менеджмент : Навчальний посібник/ В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко. -Х.: Інжек, 2005.-663 c. 27. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник/ Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. -2-ге вид., переробл. і допов. -К.: Знання, 2005.-486 c. 28. Кожанова Є.П. Економічний аналіз : Навчальний посібник/ Є.П. Кожанова, І.П. Отенко. -Х.: Інжек, 2005.-340 c. 29. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства : навч. посібник/ В.А. Панков, С.Я. Єлецьких, Н.М. Михайличенко. -К.: Центр учбової литератури, 2007.-109 c. 30. Крайник О.П. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ О.П. Крайник; Львів. регіональний ін-т держ. упр. -Л.: Інтелект-Захід, 2005.-253 c. 31. Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCEL) : Навч. пос./ П.В. Круш, О.В. Клименко -Б.м., 2006.-264 c. 32. Куриленко Т.П. Проектне фінансування : Підручник/ Т.П. Куриленко. -К.: Кондор, 2006.-206 c. 33. Кучеренко В.Р. Бізнес-планування фірми : Навчальний посібник/ В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов, О.С. Маркітан. -К.: Знання, 2006.-424 c. 34. Матвійчук А.В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності : Монографія/ А.В. Матвійчук. -Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.-202 c. 35. Михайлюк О. Як читати і аналізувати фінансову звітність : Посібник для членів наглядових рад та керівників акціонерних товариств/ О. Михайлюк. -К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2004.-108 c. 36. Мних Є.В. Економічний аналіз : Підручник для студ. вищих навч. закладів/ Є.В. Мних. -2-е вид., переробл. і допов. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-468 c. 37. Мойсеєнко І.П. Інвестування : Навчальний посібник/ І.П. Мойсеєнко. -К.: Знання, 2006.-490 c. 38. Нестеренко Ж.К. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ Ж.К. Нестеренко, А.В. Череп. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-124 c. 39. Омелянович Л.О. Інвестиційні можливості і перспективи підприємств промислового міста : Монографія/ Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова. -Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.-170 c.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)