Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Діагностика фінансового стану підприємства

Карточка работы:341ф
Цена:
Тема: Діагностика фінансового стану підприємства
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):фінанси
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Університет Ринкових Відносин (КУРВ)
Содержание:ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 6 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність фінансового стану підприємства 6 1.2. Підходи до методики діагностика фнансового стану підприємства 10 1.3. Фактори впливу на фінансовий стан підприємства 23 РОЗДІЛ 2 32 ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 32 ПП «БЛАЙЗЕР» 32 2.1. Оцінка майнового стану підприємства 32 2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 40 2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 43 2.4. Оцінка результативності діяльності підприємства 46 РОЗДІЛ 3 53 ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПП «БЛАЙЗЕР» 53 3.1. Способи ефективного використання фінансових ресурсів підприємства 53 3.2. Напрями підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства 62 ВИСНОВКИ 74 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 78
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Перехід до соціально-ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється діагностиці фінансового стану підприємств. За допомогою діагностики фінансового стану виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників. Таким чином, головною метою діагностики фінансового стану підприємства є зниження неминучої невідомості, пов'язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє. Сучасна діагностика фінансового стану має певні відмінності від традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності. Насамперед це пов'язана із зростаючим впливом зовнішнього середовища на роботу підприємства. Посилилась залежність фінансового стану господарського об'єкту від зовнішніх економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покупців), ускладнення організаційно-правових форм функціонування. Недостатнє вивчення і висвітлення визначеної проблеми в умовах невизначеності значною мірою обумовлюють актуальність обраної теми роботи. Дослідження даної проблеми знайшло своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Відомі праці таких вітчизняних вчених як І.А.Бланка, В.В.Ковальова, Н.Ф.Самсонова, а також зарубіжних вчених -Ст.Росса, Брігхема, Ван Хорна. Метою роботи є вивчення теоретичних аспектів з проблеми діагностики фінансового стану підприємства, дослідження методики проведення діагностика фінансового стану підприємства та визначення шляхів щодо покращення фінансового стану підприємства. Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є: • вивчення теоретичних засад проведення діагностики фінансового стану підприємства; • аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства; • аналіз фінансової стійкості підприємства; • проведення діагностики фінансового стану підприємства; • загальна оцінка фінансового стану підприємства; • визначення шляхів покращення фінансового стану підприємства. Об’єктом дослідження є ПП «Блайзер». Предметом дослідження є фінансовий стан данного підприємства. Інформаційною базою роботи послужили наступні джерела: наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, періодичні видання, звітність підприємства, монографії, а також законодавчі акти. Методологічною базою дипломної роботи є аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняльний і факторний аналіз, метод аналогії, метод експертних оцінок та метод коефіцієнтів. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Объём работы:
75
Выводы:Під фінансовим станом підприємства розуміють забезпеченість господарюючого суб’єкта власними та залученими коштами, можливість та ефективність їх використання в своєму обороті при певних економічних умовах. Фінансовий стан підприємства розглядається як результат впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансову систему, що склалася. Зміни фінансового стану підприємства відбуваються під дією різноманітних факторів. Стійка фінансова діяльність підприємства залежить як від внутрішньої можливості ефективно використовувати всі наявні засоби, так і від зовнішніх умов, до яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави, ринкова кон'юнктура тощо. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства – вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства і його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансової стійкості підприємства та взагалі фінансової діяльності підприємства. Його мета – установити планомірне надходження коштів і розмістити власні і позикові засоби таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, одержання максимум прибутку і виключення банкрутства. Оцінка фінансового стану підприємства являє собою дослідження, що дозволяє вивчити особливості роботи підприємства, його фінансову стійкість та платоспроможність, ефективність діяльності та економічний потенціал. При цьому виявляються причини відхилень від нормативів та планів, виявляються невикористані резерви. На основі їх вивчення розробляються заходи по знешкодженню причин виникнення недоліків у роботі, розробляються напрямки фінансових вкладень, виявляються шляхи стабілізації положення та розвитку підприємства в майбутньому. Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється за допомогою певних методів. Методи оцінки – це сукупність конкретних способів та прийомів для дослідження системи показників. При оцінці фінансового стану можуть використовуватись наступні методи: нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий, сальдовий та економіко-математичне моделювання. Для оцінки фінансового стану розрахунок груп показників: 1) показники фінансової стійкості; 2) показники ліквідності; 3) показники ділової активності; 4) показники прибутковості. Джерелами інформації для аналізу є форми фінансової звітності підприємств: - баланс; - звіт про фінансові результати; - звіт про рух грошових коштів; - звіт про власний капітал; - примітки до звітів. ПП «Блайзер» – підприємство, що займається операціями з нерухомістю, є об’єктом дослідження даної роботи. Темп зростання виручки у 2005 році негативний, але у 2006 році видно зростання валюти балансу на 4,79%. Виручка підприємства зростає постійно у досліджуваному періоді, але темп зростання зменшується. Також проходить зростання чистого та валового прибутку підприємства. Всього активи зменшились на 10,9 тис. грн. у 2005 р. та збільшилися на 4,6 тис. грн. Необоротні активи склали 42,46% всіх активів у 2006 році, при цьому можна відмітити їх зростання у 2005 році на 0,2 тис. грн. Оборотні активи зросли на 4,6 тис. грн. та склали 55,30 тис. грн. або 57,54% всіх активів. Запаси зменшились на 0,9 тис. грн. у 2005 році та склали 15,5 тис. грн., у 2006 році змін не відбулося. Матеріальні оборотні активи складають у 2006 році 28% всіх оборотних активів. Негативним є постійне зростання дебіторської заборгованості за товари та послуги – на 31,3 тис. грн. у 2005 році та на 3,10 тис. грн. у 2006 році. Це ускладнює розрахунки підприємства та зменшує оборотність коштів. Позитивним моментом є збільшення грошових коштів на 5,4 тис. грн. Дебіторська заборгованість складає 62,21% оборотних активів, її доля постійно збільшується. Підприємство має невисокі показники ліквідності, які зменшуються у 2005 році та зростають у динаміці в 2006 році. Коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс на 0,04 у 2006 році та дорівнює на кінець року 0,06, що означає – підприємство найближчим часом може погасити свої поточні зобов'язання на 6%. Коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець року зростає на 0,1 і дорівнює 0,59, що означає – у критичному стані підприємство може погасити короткострокові зобов'язання на 59%. Коефіцієнт покриття збільшився на 0,2 та дорівнює 0,92, що означає – на кожну гривню поточних зобов'язань підприємства припадає 0,92 гривні поточних активів. Не дивлячись на те, що за 2005 рік коефіцієнт фінансової незалежності зменшився на 0,02, на 0,24 збільшився коефіцієнт фінансового ризику, ступінь зниження ринкової стійкості підприємства можна вважати незначним. Такі зміни сталися із-за зрушень у структурі капіталу. Зараз діяльність підприємства здійснюється на основі 40% власного фінансування. Але керівництву слід звернути увагу на зменшення коефіцієнту фінансової незалежності та виявити причини цього. Зростання коефіцієнта фінансової незалежності означає зростання незалежності і підвищення ринкової стійкості підприємства. Коефіцієнт оборотності постійно зростає, що є позитивним явищем. Так у 2006 році оборотність капіталу склала 12,15 разів на рік. При цьому тривалість обороту склала 31,22 дні. Це досить високі показники, що характеризують високу ділову активність підприємства. На даний момент підприємство має суму позичкового капіталу біля 600 тис. грн. З розрахунку ефекту фінансового леверіджу по даних підприємства було зроблені наступні висновки. При незмінному значенні власного капіталу суму позичкового капіталу можна збільшувати до 60 тис. грн. Якщо ж сума власного капіталу зміниться, тоді необхідно зберігати співвідношення між власним і позичковим капіталом рівне 71,58 %. При такій структурі капіталу підприємство отримає максимальні прибутки. Результати порівняння показують, що за рахунок більш високого вихідного коефіцієнту операційного леверіджу (тобто долі постійних витрат у загальній їх сумі) ступінь чутливості операційного прибутку до приросту обсягу реалізації послуг підприємства ПП «Блайзер» буде значно вищим. Тому для підвищення прибутковості підприємства ПП «Блайзер» більш доцільно обрати проект, згідно якого підприємство має скоротити змінні витрати та підвищити постійні, таким чином, щоб змінні витрати складали 30% від обсягу реалізованих послуг. Для цього можна застосувати такі заходи: впровадження прогресивних методів продажу (через торгових агентів) тощо. Це, з одного боку сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства, а з іншого - підвищенню його прибутковості і рентабельності.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України „Про підприємства в Україні” № 887 від 27 березня 1991. 2. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про підприємства в Україні” № 3047-ІІІ від 7.02.2002. 3. Закон України „Про господарські товариства” №1576 від 19 вересня 1991. 4. Закон України „Про підприємництво” № 698 від 7 лютого 1992. 5. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999. №87 6. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999. №87 7. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999. №87 8. Бахтиярова. Т.И. – Модель оценки финансового состояния предприятий // Финансы. – 1992. - №7. – с. 20-25 9. Барингольц С.Б. Анализ финансового состояния промышленных предприятий // Деньги и кредит – 1991. - №11. с. 32-37 10. Білуха М.Т. Курс аудиту. – 2-ге видання., перероб. – К.: Вища шк.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с. 11. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1, Т.2. - К.:Ника-Центр, 1999. – 523 с. 12. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні - Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 13. Ефименко Н. Анализ финансового положения предприятия // Бух. Учет и аудит. – 1994. - № 2 с. 12-15, №3 с. 14-18. 14. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 15. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2001. – 201 с. 16. Кондракова М.П. Методика анализа финансового состояния предприятия в условия перехода к рынку // Деньги и кредит. 1992. - № 5. – с. 40-42 17. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2003. – 144 с. 18. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. 2-ге вид. – К.: ТОВ „Знання”, 2002 – 378 с. 19. Курсом реформ – облік 2000. Навчальний практичний посібник: У 2-х ч. / Л. Шевченкова. : К.: Факт, 2002. – 129 с. 20. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб?єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с. 21. Назарова Г.С. С оптимизмом о платежном кризисе в Украине // Бизнес-Информ. – 1996. - № 22. – с. 34-38 22. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Збірник нормативно-правових актів. – К.: Юрінком інтер, 2000. - 232 с. 23. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств. 3-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 324с. 24. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 4-те вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2002. – 345с. 25. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 268с. 26. Пpактикум по финансовому менеджменту: Учеб.-деловые ситуации, задачи и pешения / Стоянова E. С., Быкова E. В., Кукукина И. Г., Пеpов В. А.; Ин-т фин. менеджмента; Под pед. Стояновой E. С. — 2-е изд., пеpеpаб. и доп. — М.: Пеpспектива, 1997. — 137 с. 27. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 1999. - 409 с. 28. Сопко В.В. Методика анализа баланса предприятия – 1994 . – К.: Доран. – 20 с. 29. Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. – М.: Наука, 1990. – 39 с. 30. Суторміна В.М. , Федосов В.М., Рєзанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993. – 525 с. 31. Терещенко О.А. Фінансова санація та банкрутство підприємств. — К.: КНЕУ, 2000. – 287 с. 32. Томас П. Кармен, Альберт Р. Мамин. Анализ финансових отчетов. — М.: Инфра- М, 1998. – 208 с. 33. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 1999. – 320 с. 34. Финансы/ Под ред. В.М. Родионовой. —М.: Финансы и статистика, 1995. – 321 с. 35. Финансовой менеджмент / Под ред. акад..Г.Б. Поляка. —М.: Финансы, 1997. – 402 с. 36. Финансы / Под ред. А.М. Ковалева. — М.: Финансы и статистика, 1996. – 254 с. 37. Финансовый менеджмент. /Учебник под редакцией акад. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 1997. – 354 с. 38. Хан Д. ПиК: Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. с англ. / Под ред. Турчака А.А. и др. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 760 с. 39. Чупис А.В. А.В. Финансовое состояние предприятия. – Сумы: Изд-во «Казацкий Вал», 2000 – 20 с. 40. Чечета А.П. Анализ финансового состояния предприятия // Бухгалтерский учет. – 1992 - № 10 .- с. 13 – 16 41. Шеремет А.Д. Финансы предприятия. – М.: ЮНИТИ, - 1997. – 370 с. 42. Шеремет А.Д., Ненашев Е.В. Методика финансового анализа. — М.: Инфра-М, 1999. – 420 с. 43. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. – 395 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)