Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Організаційні форми стратегічного партнерства промислових підприємств

Карточка работы:342
Цена:
Тема: Організаційні форми стратегічного партнерства промислових підприємств
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):менеджмент предприятий
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:РОЗДІЛ 1 Теоретичні засади формування та розвитку міжфірмового партнерства 1.1. Сутність міжфірмового партнерства та типологія 1.2. Сутність стратегічних альянсів та передумови їх створення 1.3. Підходи до управління стратегічними альянсами: особливості, проблеми та методика їх вирішення. 1.4. Законодавчі засади функціонування стратегічних альянсів в Україні та напрямки їх вдосконалення.
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасна глобальна економіка дає приклади твердої міжфірмової конкуренції і тісних взаємовигідних партнерств. Серед різноманітних форм співробітництва компаній в останні 10–15 років особливе місце посіли міжнародні стратегічні альянси. З їх допомогою великі і середні фірми швидко пристосовуються до змін у технологіях, здійснюють інноваційні прориви на стиках галузей; переборюють кордони країн і економічних союзів, освоюють закордонні ринки збуту, розділяючи з партнерами ризики і вигоди; обходять обмеження, що накладаються законодавством (у тому числі антимонопольним) на поглинання і злиття. Наприкінці XX - на початку XXI ст. спостерігається інтенсивне зростання зовнішньоекономічної діяльності, в якій транснаціональні корпорації (ТНК) виступають торговцями, інвесторами, розповсюджувачами сучасних технологій, стимуляторами міжнародної трудової міграції. Ці компанії відіграють провідну роль в інтернаціоналізації виробництва, у процесі розширення і поглиблення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн. На початок третього тисячоліття міжнародне виробництво товарів і послуг у рамках ТНК становило близько 10% світового ВВП. ТНК займають передові позиції у світовому виробництві в галузях електроніки, автомобілебудування, хімічній і фармацевтичній промисловості. З діяльністю ТНК пов'язані сподівання й розчарування більшості країн світу, оскільки ці корпорації створили розвинуту мережу виробничої, науково-технічної, інвестиційної, торгової та культурної взаємозалежності країн і заклали підвалини глобальної економіки. З огляду на це знання закономірностей виникнення і тенденцій розвитку транснаціональних форм капіталу є передумовою розуміння сучасних процесів розвитку світової економіки і глобального ринкового середовища, формує методологічні основи опанування складними процесами міжнародного руху товарів, послуг, капіталу, робочої сили. Без усвідомлення ролі ТНК у сучасному світі неможлива достовірна оцінка його реалій, економічних, політичних, культурних та інших відносин. Поступове входження України в систему розвинутих світогосподарських зв’язків, інтеграція до провідних міжнародних організацій та вихід на глобальні фінансові, інвестиційні, товарні та інформаційні ринки спонукає до пошуку адекватних моделей та механізмів розвитку власного економічного потенціалу. На початку третього тисячоліття очевидно, що економіна система держави, не спроможна сформувати потужні корпоративні утворення для захисту власних економічних інтересів та їх експансії за кордон, навряд чи втримає власні позиції в глобальній конкурентній боротьбі, не говорячи вже про утвердження як лідера економічного розвитку. Тому питання формування українськіх корпоративних структур, здатних ефективно функціонувати на зовнішніх ринках та формувати транснаціональні зв’язки – фундаментальна проблема пошуку моделі соціально-економічного розвитку держави та захисту національних інтересів в умовах глобалізації. Стратегічні альянси відіграють одну з провідних ролей в економіках розвинутих країн світу. Вони є головною складовою глобальної конкуренції. Дозволяють швидко досягти стратегічних цілей та ефекту синергізму з невеликими операційними витратами, меншими потребами в інвестиціях та високим потенціалом успіху. Стратегічні альянси між підприємствами різних напрямків діяльності – ключовий елемент стратегічного передбачення. Це обумовлено переш за все наявністю у них великих обсягів довгострокових капіталів, потребою ефективного їх використання та об’єктивною необхідністю диверсифікації діяльності і підвищення рентабельності операцій. Стратегічні альянси стають нині важливим аспектом корпоративної стратегії, адже дозволяють компанії швидко та, уникаючи серйозних витрат, увійти на іноземний ринок. Стратегічний альянс це форма співпраці двох потенційних чи реальних конкурентів в довгостроковому періоді чи для досягнення певної мети (наприклад, створення нового продукту ) . У даній роботі будуть розглянуті основні тенденції в розвитку міжфірмового партнерства в Україні, шляхи створення стратегічних альянсів і їхні організаційно-правові форми, що визначаються чинним на території України Законом «Про іноземні інвестиції в Україні», а також іншими законодавчими актами, що роблять вплив на формування і розвиток даних форм організації співробітництва між підприємствами. Предметом дослідження даної дипломної роботи є діяльність стратегічних альянсів. Обєктом дослідження є стратегічні альянси. Інформаційною базою для написання дипломної роботи послужили періодичні видання, нормативно-законодавчі акти та праці вітчизняних та зарубіжних науковців.
Объём работы:
40
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. Екон. спец. Вузів.-К."КОНДОР", 2002.-654с. 2. Гольцберг М.А. Акционерные товарищества: Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами.-К.:Ділова Україна,1994.-94с. 3. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1, 2 / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.- К.: Видавничий центр "Академія", 2000.- 840 с. 4. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди. 2-е вид.-К.: Знання-Прес, 2002.- 335 с. 5. Економічний словник-довідник / За ред. Мочерного С. В- К.: Феміна, 1995 .-368с. 6. Экономика предприятия / Под ред. Горфинкеля В. Я.3-е изд.- М.: ЮНИТИ, 2001- 367 с. 7. Экономика предприятия: Учебник./Под ред. О.И.Волкова.-М.,1997. 8. Экономика предприятия/ Учебник для вузов/ Под ред.А.И.Руденко.- Минск,1995. 9. Экономика предприятия/ Учебник для вузов:Пер. с нем./ Под ред.Ф.К.Беа и др.-М.,1999.-928с. 10. Кейлер В.А. Экономика предприятия: Курс лекций.-М.:ИНФРА,1999. 11. Краткий экономический словарь/ Под ред. Ю.А.Белик и др.-М.,1987.-398с. 12. Курс предпринимательства/Под ред. В.Л.Горфинкеля.-М.:Финансы, 1997.-439с. 13. Лупенко Ю. Акціонерні товариства в АПК.-К.,1997. 14. Мировая экономика: Учеб пособие для вузов/ Под ред. И.П.Николаевой. -2-е изд.-М.,2000.-575с. 15. Мировая экономика: Учебник/ Под. ред. А.С.Булатова.-М.,1999.734с. 16. Михасюк І. Р., Мельник А. Ф., Крупка М. /., Залога 3. М. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України /. Р. Михасюка.- Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене- К.: Атіка, Ельга-Н, 2000.- 592 с. 17. Пільги для технопарків//Діловий вісник.-2002.-№4.-с.16. 18. Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики: Учеб. Пособие для вузов.-М.:Банки и биржи, ЮНИТИ,1996.-423с. 19. Селезнёв В.В. Основы рыночной экономики Украины: Учеб. Пособие.-К.,2000.-544с. 20. Світова економіка: Підручник/ А.С.Філіпенко та ін.-К.,2002.-582с. 21. Стонер Дж., Долан Едвін Вступ у бізнес: Пер. з англ.-К.,2002. 22. Терлецький І. Формування предметно спеціалізованих підприємств у процесі приватизації//Економіка України.-1996.-№1.-с.89-91. 23. Транснаціональні корпорації: Навч.посіб. В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новіцький та ін.-К.:Таксон,2001.-304с. 24. Тичи Н., Деванна М.А. Лидеры реорганизации: Из опыта амер. Корпораций: Сокр. пер. с англ.-М.,1990. 25. Уткин Э.А. Бизнес-план компании.-М.,2002.-96с. 26. Финансы и политика корпораций: Сб. науч. Стат. / Под ред. А.В.Бухвалова.-СПб.,2000.-216с. 27. Фишер С., Доринбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ.-М.,1993. 28. Ленский Е.В., Цветков В.А. Транснациональные финансово-промышленные группы.-М.,1998.-296с. 29. Хозяйственное право: Учебник /Под ред. В.К.Мамутова.- К.,2002.-912с. 30. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия; Пер. с нем.-М.,1996.-512с. 31. Економіка нових форм господарювання: Навч.посіб. для ВНЗ/ Тирпак В.І.-Тернопіль,2000.-360с. 32. Кныш М.И. Стратегическое управление корпорациями.-М.,2002. 33. Крутик А.Б., Пименова А.Л. Введение в предпринимательство: Учеб. Пособие для вузов.- СПб.:Политехника,1995. 34. Ленский Е.В. Корпоративный бизнес /Под ред О.Н.Сосковца.-Мн.,2001.-480с. 35. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес // Под ред. Ю.М.Осипова.-М.: Гуманитарное знание,1992. 36. Основы предпринимательской деятельности // Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент/Под ред. В.М.Власовой.-М.:Финансы и стаистика,1994. 37. Речмен Д., Мескон М. и др. Современный бизнес.-М.:Республика,1995. 38. Хоскинг А. Курс предпринимательства.-М.:междунар.отношения,1993. 39. Хойер В. Как делать бизнес в Европе.-М.:Прогресс,1992.
Дополнительная информация:1 розділ подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)