Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Дослідження задоволеності споживачів продукцією підприємства ЗАТ Ореол-1

Карточка работы:344ф
Цена:
Тема: Дослідження задоволеності споживачів продукцією підприємства ЗАТ Ореол-1
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):маркетинг
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП ............................................................................................................ 4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЛЬ В НІЙ ОРІЄНТАЦІЇ НА СПОЖИВАЧІВ ................................................................................. 7 1.1. Сучасні засади маркетингової діяльності підприємств ...................... 7 1.2. Роль орієнтації виробничо-збутової діяльності підприємств на потреби споживачів цільового ринку ................................................. 15 1.3. Оцінка стану теоретичних та прикладних проблем при виборі цільового ринку підприємствами ....................................................... 20 1.4. Сучасні тенденції при виборі цільового ринку підприємствами будівельної галузі ................................................................................. 27 Висновки до розділу І .................................................................... 31 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ "ОРЕОЛ-1" ПО ЗАДОВОЛЕННЮ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ .................................................................................... 33 2.1. Аналіз основних виробничо-комерційних показників ЗАТ "Ореол-1" та його маркетингових можливостей за період 2004-2006 рр. ......................................................................... 33 2.2. Аналіз організаційної структури та функцій маркетингової служби ЗАТ "Ореол-1" .............................................................. 39 2.3. Аналіз ефективної реалізації комплексу маркетингу на ЗАТ "Ореол-1" ...................................................................... 48 2.4. Аналіз роботи підприємства по підвищенню ефективності маркетингової діяльності в напрямку задоволення потреб споживачів ....................................................................................... 52 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ "ОРЕОЛ-1" ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ ............................................. 60 3.1. Обґрунтування доцільності удосконалення маркетингової діяльності на базовому підприємстві для покращення задоволення потреб покупців на цільовому ринку ............................ 60 3.2. Розробка заходів маркетингової діяльності підприємства для поліпшення задоволеності потреб споживачів ................................. 70 3.3. Оцінка економічної ефективності та ризиків від впровадження розроблених заходів в умовах базового підприємства ..................... 77 ВИСНОВКИ ....................................................................................... 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ............................................. 86 ДОДАТКИ ......................................................................................... 88
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ринкові реформи висунули на перший план завдання більше повного й активного використання такого порівняно нового для нас методу управління виробництвом, як маркетинг. У всіх промислово розвинених країнах найбільше поширення маркетинг знайшов у галузях, що виробляють споживчі товари. Зараз у Німеччині, наприклад, майже 90% підприємств, зайнятих у виробництві споживчих товарів, діють на принципах маркетингу. Сукупні витрати на маркетинг у США становлять більше половини кінцевої ціни багатьох товарів. Приблизно таке ж положення спостерігається в економіці Західної Європи і Японії. Головним завданням маркетингу є орієнтація виробника на те, щоб продукція вже на стадії розробки була розрахована на потреби конкретних груп споживачів, на максимальне задоволення попиту населення. Застосування маркетингу стимулює ініціативу, заповзятливість, організацію випуску більш якісної продукції. Врахування вимог споживача стоїть в основі концепції маркетингу, і здійснення зворотного зв'язку є його відмінною рисою. Вивчення попиту, кон'юнктури ринку варто вести у двох напрямках – вивчення споживача й комплексного дослідження товару. Для вивчення потенційного споживача виявляються групи споживачів цільового ринку, проводиться ринкова сегментація та виділення цільового ринку, який задовольняє поставленим цілям підприємств. Актуальність обраної теми полягає в тому, що в сучасних ринкових умовах маркетингова діяльність підприємств повинна бути орієнтована на споживача. В цьому контексті зростає роль дослідження задоволеності споживачів продукцією підприємства. Кожне підприємство, яке бажає вижити в умовах жорсткої конкуренції, а ще й отримати прибуток, повинне розробляти маркетингову стратегію з метою вибору цільового ринку, на задоволення потреб якого воно хоче спрямовувати свою діяльність, а також для задоволеності споживачів своєю продукцією. Метою дипломної роботи є дослідження задоволеності споживачів продукцією підприємств будівельної галузі, а також загальний аналіз маркетингової діяльності, спрямованої на задоволення потреб споживачів. Виявлення і задоволення потреб споживачів цільового ринку є запорукою успіху діяльності підприємства. І особливої уваги заслуговують підприємства будівельної галузі, оскільки конкуренція в цій сфері дуже велика, вимоги до якості у покупців будівельної продукції дуже високі. У сучасному світі при стрімкому впровадженні новітніх досягнень в галузі науки і техніки, сфера будівництва не стоїть осторонь. Стрімкими темпами розвивається будівництво у приватному секторі, перепланування і перебудова старих забудівель, що вимагає від будівельних організацій швидкого реагування на попит споживачів. Об’єктом дослідження є підприємства будівельної галузі, які здійснюють реалізацію своєї продукції на основі маркетингової діяльності, орієнтуються на задоволення потреб споживачів цільового ринку. Дослідження проводиться на основі даних маркетингової діяльності ЗАТ "Ореол-1". Предметом дослідження є маркетингова діяльність, орієнтована на задоволення потреб споживачів, підприємств будівельної галузі на прикладі ЗАТ "Ореол-1". Дипломна робота складається з трьох основних розділів, які розкривають теоретичні і практичні засади здійснення маркетингової діяльності підприємствами, вибір цільових ринків, аналіз задоволеності потреб споживача продукцією підприємств. Перший розділ присвячений теоретичним основам маркетингової діяльності підприємств та ролі в ній орієнтації на споживачів, а саме сучасним засадам маркетингової діяльності; ролі орієнтації виробничо-збутової діяльності підприємств на потреби споживачів цільового ринку; оцінці стану теоретичних і прикладних проблем при виборі цільового ринку; сучасним тенденціям при виборі цільового ринку підприємствами будівельної галузі. У другому розділі увага приділяється аналізу маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі ЗАТ "Ореол-1" по задоволенню потреб споживачів, а саме: аналізу основних виробничо-комерційних показників підприємства та його маркетингових можливостей за період 2004-2006 рр.; аналізу організаційної структури та функцій маркетингової служби; аналізу ефективності реалізації комплексу маркетингу; аналізу роботи підприємства по підвищенню ефективності маркетингової діяльності для покращення задоволення потреб покупців на цільовому ринку. Третій розділ містить рекомендації щодо розробки заходів маркетингової діяльності ЗАТ "Ореол-1" для поліпшення задоволення потреб споживачів, а саме: обґрунтування доцільності удосконалення маркетингової діяльності підприємства для покращення задоволення потреб покупців на цільовому ринку; розробки заходів маркетингової діяльності підприємства для поліпшення задоволеності потреб споживачів, а також дається оцінка економічної ефективності та ризиків від впровадження розроблених заходів підприємства.
Объём работы:
85
Выводы:Узагальнюючи все викладене вище можна зробити певні висновки. Запорукою успіху будь-якого підприємства на ринку є вміння знайти і задовольнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності підприємства відображає сутність маркетингу як філософії бізнесу і передбачає орієнтацію його діяльності на задоволення потреб споживачів, як єдину можливість досягти цілей, пов’язаних із прибутком, проникненням на нові ринки, розвитком фірми. Маркетинг має спрямовувати роботу всіх інших видів управлінської діяльності на підприємстві на підставі досліджень ринку з метою досягнення необхідного рівня ефективності роботи підприємства за допомогою якнайповнішого задоволення потреб споживачів. Процес виробництва товарів і надання послуг необхідний для задоволення певних потреб. Саме потреби стають поштовхом для створення товарів, що задовольняють ці потре¬би. Маркетинг як процес передбачає обмін між двома сторонами – продавцем та покупцем, кожна з яких отримує те, що їй потрібно: покупець – товари, послуги, а продавець – прибуток або інший фінансовий чи нефінансовий зиск. При виборі цільового ринку підприємства стикаються з різними проблемами, вирішення яких сьогодні може дуже допомогти підприємству надалі. Вибору цільових сегментів передує їх оцінювання, яке здійснюється у двох напрямах: оцінювання привабливості сегмента; оцінювання можливостей фірми конкурувати в цьому сегменті. Продукція підприємств будівельної галузі має свої особливості, тому загальні питання з вибору цільового ринку підприємства потрібно поставити так, щоб врахувати специфіку будівельної продукції та будівельних послуг. Для аналізу маркетингової діяльності підприємства, спрямованої на покращення задоволення потреб споживачів, було обране підприємство будівельної галузі ЗАТ "Ореол-1". Це підприємство успішно працює з 1990 року. За цей час воно розширило свою діяльність і потребує проведення досконалих маркетингових заходів для покращення своєї діяльності в напрямку задоволення потреб споживачів. Асортименти пропонованої продукції досить широкий. Компанія надає можливість своїм клієнтам облаштувати покрівельні системи, відремонтувати фасади будинків, зробити гідроізоляцію підвалів, басейнів, фундаментів з використанням сучасних матеріалів з мінімальними витратами й у стислий термін. Базове підприємство також пропонує повний набір додаткових аксесуарів і витратних матеріалів до основних видів товарів. Номенклатура товарів компанії підібрана таким чином, щоб повною мірою задовольнити потреби самого широкого кола покупців, від магазинів і ремонтно-будівельних організацій до індивідуальних клієнтів. Проте підприємства керується знаннями про те, що продає товарів з точки зору маркетингу – це не тільки акт реалізації продукції, а й засіб спілкування і вивчення споживачів. Невдоволення споживачів може спричинити зміну всієї політики підприємства, а не тільки процесу продажу товарів чи надання будівельних послуг. Оскільки будівельна галузь є специфічною і задоволеність клієнтів є основою існування підприємств цієї галузі, то й вимоги до своєї продукції підприємство має ставити високі. Ефектив¬ність реалізації концепції маркетингу у значній мірі залежить від організаційної структури служби маркетингу. На розглядуваному підприємстві існує функціональна служба маркетингу, проте є доцільним перетворити її на структуру, орієнтовану на споживача (ринки), оскільки асортимент продукції і послуг значно розширився в останні роки. Згідно проведеного аналізу комерційної діяльності ЗАТ "Ореол-1" виявлено, що хоч обсяги продаж достатньо великі, проте за останній рік спостерігається спад обсягів виробництва і надання послуг. Все це зумовлює переглянути існуючий підхід до маркетингової діяльності, розробити необхідні заходи для усунення негативних тенденцій. Для базового підприємства є можливість виходу на міжнародну арену, укладання договорів з іноземними підприємствами будівельної галузі, набуття досвіду закордонних підприємств, навчання персоналу підприємства за кордоном. Для покупця, який вперше звернувся до підприємства, дуже важливим є відношення персоналу підприємства до нього. Адже перше враження від підприємства складається на основі привітності продавців, виявлення уваги до клієнта, намагання якнайповніше і якнайкраще задовольнити його вимоги. В ході дослідження акцент ставиться на розширенні служби маркетингу підприємства, виділення окремих підрозділів для конкретного виду діяльності підприємства, а також проведення рекламної компанії, участь у виставках, ярмарках будівельної продукції, вдосконалення системи знижок та після продажного сервісу.
Вариант:нет
Литература:1. Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс. Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: ИТК „Дашков и Кº”, 2002. 2. Армстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання.: Пер. з англ.: Навч. пос. – М.: Видавничий дім „Вільямс”, 2001. 3. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. – М.: Инфра-М, 2000. 4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. 5. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2002. 6. Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. – Д.: Сталкер, 1998. 7. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. – М.: СП «Вся Москва», 1994. 8. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. 9. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Финансы, 1992. 10. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практич. пособие. – М.: Финстатинформ, 1994. 11. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. 12. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. 13. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. – Санкт-Петербург: Наука, 1996. 14. Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посібник. / За загальною редакцією В.В. Липучка. – Львів: "Новий Світ – 2000"; "Магнолія плюс", 2003. 15. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. 16. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А.Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід”, 2002. 17. Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, организация, финансы. Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательский дом "Бизнес-пресса", 1999. 18. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Потреби та цінності в системі маркетингу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КДЕУ, 1996. 19. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: „Ось-89”, 1996. 20. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. 21. Современный маркетинг / Под ред. В.Е. Хруцкого. – М.: „Финансы и статистика”, 1991. 22. Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ. / Заг. ред. і вступ. ст. Й.С. Завадського. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. 23. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: Навч. посіб. / За ред. Л.В. Балабанової. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)