Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Ресторнний та готельний бізнес»

Курсова робота на тему: Раціональна організація праці в закладах ресторанного господарства - "ФОРТУНА-7000"

Карточка работы:2013
Цена:
Тема: Раціональна організація праці в закладах ресторанного господарства
Предмет:Ресторнний та готельний бізнес
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Готельно-ресторанний бізнес
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 6 1.1. Особливості та принципи організації праці в закладах ресторанного господарства 6 1.2. Форми і системи оплати праці 9 1.3. Підходи до оцінки ефективності організації праці в закладах ресторанного господарства 11 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ «КОФЕ ХАУЗ УКРАЇНА» 14 2.1. Організаційна характеристика ТОВ «Кофе Хауз Україна» 14 2.2. Аналіз організації праці в ТОВ «Кофе Хауз Україна» 18 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В РЕСТОРАНІ 25 3.1. Пропозиції щодо удосконалення режиму праці і відпочинку працівників ресторану 25 3.2. Розробка програми удосконалення організації праці  на плановий період 27 3.3. Оцінка ефективності запланованих заходів 35 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 ДОДАТКИ 46
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Актуальність теми курсової роботи. Однією з найважливіших проблем на сучасному етапі розвитку економіки є проблема в області роботи з персоналом. Результати діяльності багатьох підприємств і накопичений досвід їхньої роботи з кадрами показують, що формування колективів, забезпечення високої якості кадрового потенціалу є вирішальними факторами конкурентоспроможності організації. Соціально-економічне значення кадрової роботи в умовах ринкової економіки істотно змінюється, і вона перестає бути тільки організаційно-адміністративною роботою. Управління персоналом придбало нове економічне й соціальне значення.   Виробництво кулінарної продукції засновано на раціональному розміщенні виробничих приміщень, підборі устаткування, розміщенні робочої сили й організації робочих місць. Правильна організація виробництва підвищує продуктивність праці, скорочує кількість відходів під час обробки сировини, поліпшує якість продукції та знижує її собівартість. Актуальність теми курсового дослідження обумовлена тим, що в умовах ринкової економіки в нашій країні особливого значення набувають питання вдосконалювання організації праці, що дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність підприємства. У системі заходів реалізації економічної реформи особливе значення надається підвищенню рівня роботи з кадрами, постановці цієї роботи на міцний науковий фундамент, використанню накопиченого протягом багатьох років вітчизняного й закордонного досвіду. Проблеми підвищення ефективності праці, кращого використання дорогих і дефіцитних кадрових ресурсів є пріоритетними, вони придбали ключове значення для виживання й пристосування підприємств до нової для них економічної ситуації. Здійснення в наш час перетворень у формах і методах управління, організаційних структурах, спрямованих на стимулювання заповзятливості й розвиток ринкових відносин з різними формами власності, часто недостатньо ефективно й не досягає поставлених цілей. Однією з основних причин цього є слабка забезпеченість необхідними кадрами, здатними нетрадиційно, на високому професійному рівні вирішувати складні завдання з управління персоналом у сучасних економічних умовах. Ключовою проблемою є визначення адекватних методів організації праці персоналу, створення ефективних систем мотивації праці з урахуванням конкретних факторів зовнішнього й внутрішнього середовища, а так само специфіки підприємства, при цьому необхідний персонал, що глибоко розбираються в основах кадрової політики, здатний враховувати особливості людей, їхньої потреби, можливості, звички. Здійснити вибір оптимальних прийомів і способів управління кожний менеджер повинен самостійно. Разом з тим, останнім часом ми спостерігаємо позитивні тенденції в українському менеджменті. Діяльність організацій трансформується стосовно до змін зовнішнього середовища: усе більш характерною стає адекватна реакція на зміну кон'юнктури ринку, освоюються нові напрямки й інструменти бізнесу, поліпшуються стиль і прийоми управління - на багатьох підприємствах сьогодні застосовуються якісно нові підходи до управління, впроваджуються більш досконалі методи роботи з персоналом, підвищується рівень кадрової роботи в цілому. Метою курсової роботи є розгляд та аналіз організації праці персоналу підприємств громадського харчування. Об’єктом дослідження є ТОВ «Кофе Хауз Україна», предметом дослідження є організаційно-економічні механізми організації праці персоналу. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - розглянути теоретичні основи організації праці у ресторанному господарстві; - здійснити аналіз організації праці персоналу в ТОВ «Кофе Хауз Україна»; - обґрунтувати напрями раціоналізації організації праці персоналу в ТОВ «Кофе Хауз Україна». Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, звітні матеріали об’єкту дослідження, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій. Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися метод порівняння, системного підходу й аналізу. Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження. Вирішення основних завдань дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
43
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та надати такі пропозиції: Використання робочої сили на підприємстві громадського харчування значною мірою залежить від організації праці, яка має забезпечувати раціональне поєднання всіх складових виробництва для досягнення найефективнішого використання землі, засобів виробництва, трудових ресурсів з урахуванням новітніх досягнень науки, кращого досвіду, прогресивних технологій, раціональних методів застосування нових технічних засобів. Організація праці здійснюється відповідно до об'єктивних економічних законів. Вона є економічною категорією, що виражає певну взаємодію елементів системи виробництва, зумовленої єдністю мети, часу, місця. Організація праці – це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. Відповідно до Закону України "Про оплату праці" сутність заробітної плати визначається як "винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу". Умови ефективності колективних форм організації й стимулювання праці: 1. Введенню всякого організаційного нововведення повинне передувати економічне й соціальне обґрунтування його необхідності. 2. Проектування нововведення - розробка організаційного проекту, у якому пророблені всі питання, пов'язані з використанням нових форм організації праці. 3. У роботі з удосконалювання організації праці варто широко опиратися на участь персоналу підприємства. Чітке уявлення про сутність, зміст, форми й функції організації праці на сучасному підприємстві громадського харчування необхідно кожному фахівцю й керівнику будь-якого рангу. В ТОВ «Кофе Хауз Україна» форма організації праці - індивідуальна. В ТОВ «Кофе Хауз Україна» існує дві форми розподілу праці: перша – це горизонтальний розподіл праці він визначає організаційну структуру підприємства можливості її ефективної діяльності; друга називається вертикальною, визначає безпосереднім виконанням роботи від роботи з координуванням діяльності виконавців. Діяльність по координації роботи людей і складає суть управління. Вертикальний розподіл праці. Оскільки робота в ТОВ «Кофе Хауз Україна» розділяється на складові частини, то хтось повинен координувати роботу групи для того, щоб вона була успішною. Вертикальні зв’язки – це зв’язки підпорядкування, і необхідність в них виникає при ієрархічності управління, тобто при наявності декількох його рівнів. В цьому випадку на перший план виступає визначення функції управління, суть якої складається в ціленаправленої координації та інтеграції діяльності всіх елементів ТОВ «Кофе Хауз Україна». Організаційно – методичний інструктаж в ТОВ «Кофе Хауз Україна» здійснюється в формі різноманітних інструкцій та наказів. Організаційне регламентування визначає те, чим повинен займатися кожний працівник ТОВ «Кофе Хауз Україна»; представлене положення про структурні підрозділи, які встановлюють задачі, права, обов’язки та відповідальність працівників. Організаційне нормування передбачає велику кількість нормативів: якісно – технічних нормативів (технічні умови, стандарти); технологічні (маршрутні та технологічні норми); трудові нормативи (ставки, шкали преміювання); організаційно – управлінські нормативи (правила внутрішнього розпорядку; порядок оформлення прийому та звільнення працівників) та інші. На більшості посад у досліджуваному ТОВ «Кофе Хауз Україна» працівнику доводиться обслуговувати клієнтів стоячи, що означає, що на ноги падає досить велике навантаження. Працівники ТОВ «Кофе Хауз Україна» носять на роботі формений одяг.  Робочий час у тиждень становить 40 годин. Керівництву ТОВ «Кофе Хауз Україна» бажано переглянути принципи організації праці персоналу. Серед факторів підвищення ефективності праці особливе місце належить раціональному режиму праці і відпочинку. Важливий вплив на підвищення працездатності дає використання раціонального режиму праці і відпочинку, що проявляється у розробці різних видів графіків виходу на роботу. У межах підприємства необхідно переглянути організацію праці з допомогою правильного розміщення працівників у виробництві на основі раціонального поділу праці і сполучення професій. Необхідно, на окремому робочому місці вирішити такі задачі організації праці, як упровадження найбільш прогресивних методів обслуговування, прийомів і раціональний зміст усього комплексу послуг у цілому, правильне обладнання і планування робочих місць, рівномірне і безперебійне забезпечення їх готовою продукцією, устаткуванням, посудом і т.п., створення належних санітарно-гігієнічних і естетичних умов для роботи і життєдіяльності людини. Забезпечення нормальних умов праці припускає наявність необхідного обладнання та інвентарю, безперебійне постачання сировини і напівфабрикатів, відсутність перебоїв з електроенергією і водопостачанням, дружні взаємини між працівниками в цеху. Постійне підвищення кваліфікації й професійної майстерності - прямий службовий обов’язок всіх керівників і фахівців. Виходячи із цього, робота з підвищення кваліфікації персоналу - один з основних напрямків діяльності кадрової служби ТОВ «Кофе Хауз Україна». Важливим фактором стимулювання є наявність чітких посадових інструкцій. Ефективність системи мотивації праці в досліджуваному ТОВ «Кофе Хауз Україна» повинна полягати в тому, що вона: - дозволить підвищити зацікавленість працівників у результатах своєї праці й максимально використовувати свій досвід і знання, підвищити авторитет серед колег і пацієнтів; - за рахунок впровадження різновидів системи контролю якості сприяти більш глибокому аналізу процесу й експертної оцінки кінцевих результатів праці; - дозволити визначити роль і місце експертів в особі керівників всіх рівнів управління. Запропоновані рекомендації з поліпшення організації праці персоналу принесли позитивні результати для нашого підприємства - ТОВ «Кофе Хауз Україна».
Вариант:нет
Литература:1. Волгина Н.А, Одегова Ю.Г. Экономика труда: Учебник.-М.: Идательство «Экзамен», 2004. 2. Волина В., Методы адаптации персонала//Управление персоналом № 12, 2006. 3. Ефимова О., Ефимова Н. Экономика гостиниц и ресторанов.- Мн.:Новое знание, 2004. 4. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник.-Мн.: Новое знание, 2005. 5. Карпова Н.Н. Основные принципы аттестации // Справочник по управлению персоналом № 4, 2008. 6. Карпова Н.Н. Основные принципы аттестации// Справочник по управлению персоналом №4, 2006. 7. Кибанова А.Я. Экономика и социология труда: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2007. 8. Крассовский В.А «Мотивация организационного поведения», 2003, Юнити. 9. Кривошеин А. Гостиница и клиент//Пять звезд,2005,№4,с.21-23. 10. Кривошеин А. Карьера персонала//Пять звезд ,2005,№6,с.30-31. 11. Кривошеин А.Индустрия гостеприимства// Пять звезд, 2005, №10,с.18-19. 12. Литягин А. Эффективная аттестация // Кадровое дело № 3, 2005. 13. Литягин А. Эффективная аттестация// Кадровое дело №3, 2005. 14. Магура М. Организационная культура как средство успешной реализации организационных изменений// Управление персоналом №1,2007. 15. Магура М., Курбатова М. Современный персонал- Технологии. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»,2005. 16. Магура МЛ., Курбатова МВ. Современные персонал - технологии. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2006. 17. Макарова Н.К. Управление персоналом. Учебник. М.,Юриспруденция, 2007. 18. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии: Учеб. пособие.-М.:Новое знание, 2005. 19. Рофе А.И. Научная организация труда: Учеб. пособие.-М.:МИК,2006. 20. Труханович Л.В.,Глушко В.И. Дисциплинарные взыскания. Отстранения от работы.- М.;Дело,2006. 21. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство.-М.: ЮНИТИ,2005. 22. Хижнякова А.В. Аттестация как определение творческой ценности сотрудника// Справочник кадровика.2008. 23. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам.-М.: Норма,2003. 24. Яковлев Г.А. Экономика гостиничного хозяйства: Учебное пособие.-М.: Издательство РДЛ, 2006 25. Янкевич В.С. Организация деятельности кадровой службы гостиницы.-М.: ООО «АС ПЛЮС», 2005.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (44)