Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Митна справа»

Роль акцизного збору в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на матеріалі ЗАТ «Пивзавод Янтар»)

Карточка работы:352ф
Цена:
Тема: Роль акцизного збору в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на матеріалі ЗАТ «Пивзавод Янтар»)
Предмет:Митна справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент митної справи
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади акцизного оподаткування 1.1. Сутність та поняття акцизного збору, як одного з непрямих податків 1.2. Місце акцизів у податковій системі держави 1.3. Правове забезпечення справляння акцизного збору Розділ 2. Аналіз та оцінка сплати акцизного збору для підприємств зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі ВАТ “Миколаївський пивзавод «Янтар» ”) 2.1. Аналіз ринку пива в Україні і місце ВАТ «Янтар» в ньому 2.2. Аналіз динаміки сплати акцизного збору до Державного бюджету України та на підприємстві 2.3. Диференціація сплати акцизного збору та проблеми акцизного оподаткування Розділ 3. Удосконалення стягнення акцизного збору 3.1. Оптимізація ставок акцизного збору 3.2. Покращення методики нарахування та сплати акцизного збору для підприємств,які займаються зовнішньоекономічною діяльністю 3.3. Зарубіжний досвід акцизного оподаткування Висновки Список використаної літератури Додатки
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Ефективна система оподаткування – невід’ємна частина економічного комплексу будь-якої сучасної держави. Податки – це не тільки основне джерело надходжень до бюджетів, а й потужний регулятор суспільних пропорцій, гарант соціального захисту громадян і створення сучасної матеріальної основи суверенітету держави й місцевого самоврядування. Акцизи - непрямі податки на товари і послуги , включені до ціни і сплачувані за рахунок покупців. Збирачами акцизів є підприємства, що вироблять чи імпортують підакцизні товари або надають послуги, на які нараховуються акцизи. Платниками акцизів є споживачі. Акцизи характерні для ринкового ціноутворення при якому держава майже не втручається в цей процес. Вона встановлює тільки надбавку до ціни, що характеризує її доход, який вона відсікає від обсягу реалізації товарів. Саме слово “акциз”, що походить від латинського ассігіо, означає “відрізати, відсікати”. Залежно від методу встановлення надбавки розрізняють фіскальні й пропорційні ставки акцизів. Передусім необхідно підкреслити, що майже в усіх країнах із розвиненою ринковою економікою акцизи представлені у двох формах - універсальні та специфічні. Хоча останнім часом специфічні акцизи і поступаються універсальним своїм значення у формуванні бюджетних надходжень. Причина полягає в тих відмінах , які полягають в цих двома видами акцизів і зумовлюють їх різне значення і для фіскальних інтересів держави, і для інших економічних чинників. Дослідження економістів свідчать про те ,що предмети не першої необхідності, до котрих, як правило, належать підакцизні товари, проявляють високу еластичність як щодо цін, так і щодо доходів споживачів. Тобто при збільшенні цін на ці товари або зменшенні доходів споживачів скорочення обсягів споживання останніх відбувається більш високими темпами. В період економічного спаду, коли доходи зменшуються, споживання підакцизних товарів різко скорочується, що призводить до зменшення надходжень у бюджет від цього податку, а в період економічного зростання, навпаки, надходження збільшуються темпами, які перевищують темпи розвитку економіки. Все це робить ненадійними бюджетні надходження-від цього податку в період значних коливань кон’юнктури. Проте, з іншого боку, завдяки високій еластичності надходжень по акцизному збору відносно динаміки національного доходу цей податок є ідеальним з точки зору “вбудованого стабілізатора” економічного циклу. У представленій до захисту дипломній роботі основна увага приділяється аналізу ролі справляння акцизного збору в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Ця проблема не знайшла свого достатнього відбиття в наукових розробках. Однією з причин цього є те, що формування акцизного збору в Україні відбулося лише на початку 90-х років. Увесь період існування зазначеного податку характеризується деталізацією й уточненням його законодавчого регулювання і лише зараз цей процес набуває певної завершеності. Саме тому більшість видань у галузі податкового права представлені підручниками й навчально-методичними посібниками, а наукові дослідження, на жаль, є винятком. Загальні питання непрямого оподаткування займають досить вагоме місце в дослідженнях вчених різних країн. Особливо такі дослідження актуалізувалися у другій половині двадцятого століття через інтенсифікацію процесу запровадження податку на додану вартість та соціальну орієнтацію ринкової економіки. Серед іноземних вчених, які досліджували багаточисельні аспекти оподаткування та непрямі податки, зокрема, найбільш відомі роботи Д.Рікардо, А.Сміта, П.Семюельсона, Л.Штейна. З числа економістів близького зарубіжжя слід відзначити таких, як В.М.Аньшин, О.В.Бризгаліна, Є.М.Бухвальд, В.А.Воронков. На сьогодні в Україні теоретичні і практичні питання вдосконалення системи непрямого оподаткування, його впливу на макроекономічні та соціальні процеси стали предметом дослідження вітчизняних фахівців. Варто відмітити таких вчених, як В.М.Опарін, К.В.Павлюк, Г.О.П’ятаченко, А.М.Соколовська, В.М.Суторміна, В.М. Федосов. Проте питання непрямого оподаткування, зокрема, щодо оптимізації розмірів податкових ставок, визначення критеріїв їх диференціації, порядку встановлення та застосування, встановлення переліку підакцизних товарів у контексті їх впливу на зростання суспільного добробуту на сьогодні є недостатньо вивченими, що зумовило вибір теми дисертаційного дослідження, обґрунтування його мети та визначення задач. Таким чином, дослідження основних проблем справляння акцизного збору в Україні має важливе теоретичне і практичне значення. На жаль, адекватного теоретичного аналізу акцизного збору та правових механізмів немає, що й послужило підставою для вибору теми дипломної роботи. На прикладі ВАТ “Миколаївський пивзавод «Янтар» ” було проведено аналіз сплати акцизного збору підприємством у зовнішньоекономічній діяльності. Крім того, були розроблені заходи щодо удосконалення справляння акцизного збору. Метою дипломної роботи є розробка і наукове обґрунтування методологічних основ справляння акцизного збору у зовнішньоекономічній діяльності на підприємстві. Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань: - розкриття сутності та поняття акцизного збору, як одного з непрямих податків; - визначення місця акцизів у податковій системі держави; - вивчення правового забезпечення справляння акцизного збору та особливостей функціонування в ній непрямих податків; - аналіз та оцінка сплати акцизного збору для підприємств зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі ВАТ “Миколаївський пивзавод «Янтар»”); - розглянути аналіз динаміки сплати акцизного збору на підприємстві; - удосконалити методику нарахування та сплати акцизного збору для підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Об’єктом дослідження є теоретичні та практичні засади справляння акцизного збору на підприємстві у зовнішньоекономічній діяльності(на прикладі ВАТ “Миколаївський пивзавод «Янтар»”). Предметом дослідження є непряме оподаткування та його вплив на процес зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах. Методи дослідження. В процесі дослідження були застосовані як теоретичні, так і емпіричні методи наукового пізнання. Зокрема, у першому розділі магістерської роботи переважають формалізовані (загальнологічні) філософські (аналізу і синтезу, індукції та дедукції, узагальнення, абстрагування, аналогії, доведення, пояснення) та спеціальнонаукові (методик, підходів, принципів, алгоритмів, правил) методи пізнання; у другому – неформалізовані філософські (евристики, наукової уяви, інтуїції) та емпіричні (спостереження) методи пізнання; у третьому – загальнонаукові (ймовірнісно-статистичний, структурно-функціонального підходу, моделювання, програмування, прогностичний) та емпіричні (спостереження та експеримент) методи пізнання. В дипломній роботі використовуються також логічний та статистичний методи. Дипломна робота ґрунтується на аналізі положень чинного фінансового й податкового законодавства, нормативно-правових актів інших галузей права. У ній також розглядається практика застосування податкового законодавства органами державної податкової адміністрації України, використано проекти законодавчих актів, довідкова література, статистичні матеріали щодо функціонування непрямих податків в Україні. При підготовці дипломної роботи було використано наукову й навчальну літературу з фінансового права, економічної теорії, галузевих правових наук. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній зроблена спроба оптимізувати методику нарахування та сплати акцизного збору для підприємств зовнішньоекономічної діяльності. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони дозволяють вдосконалювати існуючу практику справляння акцизного збору в Україні та реально можуть підвищити ефективність непрямого оподаткування. Результати дослідження також дозволяють органам законодавчої та виконавчої влади визначати напрями вдосконалення системи непрямого оподаткування на етапі загального реформування податкової системи України, виходячи з принципів розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки.
Объём работы:
90
Выводы:У дипломній роботі одержано теоретичні та практичні результати щодо теоретико-методичного забезпечення вдосконалення механізму справляння акцизного збору в Україні, а саме: 1. Головним джерелом формування доходної частини бюджетів в Україні є податки. Обов'язковий характер податкового вилучення забезпечує стійке надходження коштів до доходної частини бюджету. Це положення знаходить своє закріплення на конституційному рівні щодо сплати податків як обов'язку громадян. Відповідно до цього податкові платежі в системі обов'язкових платежів базуються на безумовному обов'язку платника податків і не мають конфіскаційного чи штрафного характеру. 2. На сучасному етапі питання співвідношення прямих і непрямих податків відноситься до числа актуальних. Україна переходить до активного використання непрямих податків. Навряд чи можна однозначно стверджувати про позитивні або негативні риси того чи іншого податку в податковій системі. Але необхідно враховувати, що в податковій системі унітарної держави з розвиненою групою функцій, які реалізуються на державному рівні, повинні бути представлені більш повно саме непрямі податки, бо за їх рахунок здійснюється основна частина надходжень до Державного бюджету. 3. На основі аналізу системи непрямого оподаткування виявлено його регулюючий вплив на характер розвитку соціально-економічних процесів в Україні та визначені чинники його посилюючої дії, а саме через оптимізацію співвідношення між прямими і непрямими податками створюється можливість економічними методами регулювати рівень ділової активності, прискорення накопичення капіталу, загальний рівень активності споживчого ринку. У перспективі мірою економічної стабілізації, скорочення обсягів тіньового сектору, підвищення рівня податкової культури співвідношення між прямими і непрямими податками має поступово змінюватись на користь перших. Використовуючи комплекс переваг, а також за сприятливих макроекономічних умов непрямі податки спроможні виконувати роль ефективного “вбудованого стабілізатора” нарівні з податками, надходження від яких прямо залежать від величини валового внутрішнього продукту. Це можливо, передусім, після подолання властивих податковій системі України таких недоліків, як: постійне ухилення від системи автоматичного податкового регулювання через безсистемне втручання органів влади до формування податкової політики шляхом постійних змін податкових ставок, розширення кількості необгрунтованих податкових пільг та їх користувачів. 4. Акциз – від латинського accidere – один з видів непрямого податку переважно на товари масового вжитку (цигарки, алкогольні напої, сіль, сірники, автомобілі, холодильники, парфумерію тощо). Вперше був запроваджений у Давньому Римі. 5. Акцизний збір – це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції).Перелік товарів (продукції) на які встановлюється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України. 6. Обсяги виготовлення пива в Україні виросли протягом останніх п’яти років, що було обумовлено, зокрема, залученням іноземних інвестицій, модернізацією устаткувань та впровадженням ефективної маркетингової політики. 7. В результаті аналізу акцизного збору у структурі податкових надходжень найбільші показники щодо наповнення ними надходжень бюджету припадають на 2004 та 2005 роки. Щодо структури самого акцизного збору, то помітним є швидше зростання надходжень від акцизного збору із вироблених в Україні товарів, ніж зростання надходжень від ввезених на територію України товарів. Також за обсягами надходжень у акцизному зборі переважають надходження від вироблених в Україні товарів. 8. Підприємство ВАТ «Миколаївський пивзавод «Янтар» займає значний сегмент ринку та існує попит на дану продукцію серед споживачів України та зарубіжжя. Крім того, ми спостерігаємо позитивну тенденцію у виготовленні пива в Україні. ВАТ «Янтар» має сильні позиції на ринку пива та проводить активну маркетингову політику. Варто зазначити, що підприємство входить до групи підприємств компанії “Сан Інтербрю”, яка є лідером серед виробників пива в Україні. 9. Аналіз механізмів правового регулювання непрямих податків в Україні обумовлює необхідність їх значного вдосконалення, яке запропоновано у вигляді як змін та доповнень до чинних актів законодавства, так і проектів законів України. 10. Для зменшення регресивності необхідно встановити таку систему акцизів, яка ліквідувала б або значно зменшила акцизний тягар для груп населення з низьким рівнем доходів. Досягнення прогресивності акцизів має відбуватися шляхом накладання їх на товари з високою еластичністю попиту по доходах та на значну кількість товарів з низькою еластичністю по цінах. Для того, щоб гарантувати сплату податків, такі товари мають складати значну частку у споживанні груп населення з високим рівнем доходів та відповідно невелику частку у споживанні груп населення з низьким рівнем доходів. 11. Підвищення ставок акцизного збору, яке в своїй основі переслідує мету адекватного збільшення бюджетних надходжень, викликає обернену реакцію реальної економіки, сприяє збільшенню обсягів її нелегального сектора. Важливим кінцевим наслідком необґрунтованого підвищення цін є зменшення доходів бюджету у довготривалому періоді. Тому рішення щодо розмірів та частоти зміни акцизних ставок мають прийматися на основі виважених оцінок та прогнозно-варіантних розрахунків їх кінцевих соціально-економічних наслідків за критерієм синергічного ефекту. Нарощування обсягів виробництва, збільшення відповідних надходжень до бюджету та скорочення масштабів нелегального ринку можливе за умови приведення розмірів податкових ставок у відповідність з купівельною спроможністю споживачів. 12. З метою вдосконалення процесу формування фінансових ресурсів на основі чинного законодавства з оподаткування підприємств в роботі обґрунтована пропозиція щодо необхідності зміни діючого порядку сплати акцизного збору таким чином, щоб вона відбувалась після надходження коштів на банківський рахунок (касу) підприємства. Це зменшить іммобілізацію фінансових ресурсів і в цілому покращить фінансовий стан підприємств. Збільшенню розміру транзитних джерел фінансових ресурсів заводів сприяло б збільшення терміну сплати акцизного збору до бюджету. 13. З метою збільшення чистої виручки від реалізації спирту за рахунок підвищення його попиту та ліквідації пільг з оподаткування акцизним збором оборотів з продажу спирту, доводиться доцільність введення єдиної ставки акцизного збору в розмірі 0,6 грн за один літр стовідсоткового спирту. 14. Аналіз зарубіжного досвіду акцизного оподаткування показує, найбільшими податками на споживання, що стягуються в західних країнах, є акцизи - специфічні, тобто податки на окремі види (групи) споживчих товарів, послуг; та універсальні,- що оподатковують валовий оборот комерційного чи промислового підприємства. Найпоширенішою формою універсального акцизу є податок на добавлену вартість. У загальній сумі непрямих податків специфічні акцизи і ПДВ становлять близько 90% надходжень.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 N 960-XІІ. В редакції Закону N 2709-ІV від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.422. 2. Закон №1251 - Закон України "Про систему оподаткування в Україні" від 25.06.91р. №1251-ХІІ. 3. Закон №329/96 - Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої і тютюнові вироби" від 15.09.95р. №329/96-ВР. 4. Закон №178/96 - Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 07.05.96р. №178/96-ВР. 5. Закон України "Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005р.” та деяких інших законодавчих актів України". Закон України від 25.03.2005 р. ВР-2505-IV 6. Декрет №18-19 - Декрет КМУ "Про акцизний збір" від 26.12.92р. №18-92. 7. Інструкція №33 - Інструкції про порядок справляння акцизного збору в разі ввезення товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України, затвердженій наказом Держмитслужби України від 21.01.2000р. №33. 8. Андрійчук В.М., Аргунов В.А., Березний Є.М., Бичков В.В., Боліцок Л.В. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / П.В. Пашко (ред.). — К.: Знання, 2004. — 732 с. 9. Анцелевич Г.О., Голубєва В.О., Злуніцина Т.В., Ковалевська Л.І., Юлдашев О.Х. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 272 с. 10. Бакурова О.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К.: КНТЕУ, 2005. — 340 с. 11. Бех Г.В. Правове регулювання додаткових елементів механізму акцизного збору // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп.ред.В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України. - 2001. - № 46. – С. 159 – 163. 12. Бех Г.В. Законодавче визначення акцизного збору в Україні // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: Збірних наук. праць за матеріали наук.- практ. конф. – Ірпінь, 2001. – С. 103 – 106. 13. Бех Г.В. Правове регулювання непрямих податків в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2001. — 207 арк. 14. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І,В., Пархоменко В.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-професійною програмою підгот. бакалавра з економіки зі спец. "Облік і аудит". — 2. вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2001. — 544 с. 15. Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посіб. — Л.: Афіша, 2004. — 140 с. 16. Георгіаді Н.Г., Князь С.В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник для студ. напряму 6.0502 "Менеджмент". — Л.: Львівська політехніка, 2004. — 196 с. 17. Гребельник О.П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2001. — 488 с. 18. Данілов О.Д., Левченко Є.В. Акцизний збір: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. — 370 с. 19. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податки в Україні: Учбовий посібник. — К.: УкрІНТЕІ, 2003. — 348 с. 20. Дворніков М.Є. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Вінницький держ. технічний ун-т. — Вінниця: ВДТУ, 2001. — 155 с. 21. Дікань Л.В., Воінова Т.С. Податкова система: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т / Л.М. Сєдова (відп.ред.). — Х.: ХДЕУ, 2002. — 251 с. 22. Дрига А.Б. Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту: Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 229 арк. 23. Загородній А.Г., Єлісєєв А.В. Податки та податкове планування підприємницької діяльності. — Л.: Центр Бізнес-Сервісу, 2003. — 152 с. 24. Дрига А.Б. Податки на споживання в регулюванні соціальних процесів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія Економіка. Вип. 45. – 2000. –– С. 22 - 24. 25. Дрига А.Б. Акцизи в системі інструментів фіскальної політики держави // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.(АПСВ) – 2000. - №1. – С. 64 - 70. 26. Єлисєєв А. Мінімізація податків законними способами // Український дiловий тижневик "Контракти". – вiд 08-09-2003.- №36. – с. 33 – 38. 27. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посіб. – К.: Наукова думка, 2001. – 312 с. 28. Ірха Л.І. Удосконалення обліку експортно-імпортних операцій підприємств // Актуальні проблеми розвитку регіону в умовах трансформації економіки: Матеріали ІХ науково-практичної конференції викладачів, співробітників ЧДІЄУ. Чернігів, 2005. – С.34. 29. Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. і вузів / Донбаська держ. машинобудівна академія. — К.: Слово, 2003. — 287 с. 30. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 156 с. 31. Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України: Підруч. для юрид. спец. вищ. навч. закл. / Одеська національна юридична академія. — О.: Юридична література, 2001. — 254 с. 32. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. — 3. вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 384 с. 33. Корнєєв Є. Кому вигідна контрабанда? //Алкоголь і тютюн України. – 2003. – лютий. – с.17. 34. Корнєєв Є. Що? Чому? Як? Інформаційно-консультативні матеріали//Алкоголь і тютюн України. – 2003. – березень. – 44с. 35. Кучеренко В. Україна і Міжнародна Організація Винограду і Вина // Сад, виноград і вино України. – 2001. - №3-4. –с.38-39. 36. Леонідов Ю. Контрабанда. Митниця продовжує боротьбу //Алкоголь і тютюн України. – 2002. - №1. – с.14-16. 37. Пашко П.В., Андрійчук В.М., Аргунов В.А., Березний Є.М., Бичков В.В. Основи митної справи в Україні: Навч. посібник / П.В. Пашко (ред.). — К.: Знання, 2004. — 732с. 38. Мазаракі А.А., Юхименко В.В., Сєрова Л.П., Гребельник О.П., Ліпіхіна Т.Д. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К.: КНИГА, 2003. — 272 с. 39. Мировое производство вина// Бики.– 2003. - №136. – 6 с. 40. Мокану К. Правові основи гармонізації податкових законодавств країн-членів ЄС в сфері непрямого оподаткування // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Київ КНЕУ. – 2001. – № 1. – С. 145 - 155. 41. Нікітан В. Ринок алкоголю: надії на стабілізацію //Алкоголь і тютюн України. – 2000. - №2. – с.9-14. 42. Оперетко Г.М. Акцизний збір. — К., 2000. — 224 с. 43. Панкратов Ф.Х., Серегина Т.К. Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Информационно-внедрический центр „Маркетинг”, 2002. – 328с. 44. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 495 с. 45. Петрович О.Тихие, игристые, шампанские. Український ринок вин//Продукты питания. – 2003. - №23-24. – с.24-33. 46. Пиевский М. Революция на мировом рынке вина //Галицькі контракти. – 2000. - №52. – 25с. 47. Савчин Д. Фальсифікат //Алкоголь і тютюн України. – 2003. - №1. – с.12-13. 48. Семенов Ю. Захистимо товари від підробки //Алкоголь і тютюн України. – 2002. – лютий. – 22с. 49. Смолянський О. Акцизний збір. Проблеми, тенденції, перспективи //Алкоголь і тютюн України. – 2003. - №1. – с.42-44 50. Філатова Г.О. Організаційно-економічний механізм визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств: Дис. канд. екон. наук. — К., 2004. — 263 арк. 51. Фуркевич В. Єжов В. Гержикова В.Фальсифікація вин і способи її виявлення // Сад, виноград і вино України. – 2001. - №3-4. –с.32-33. 52. Фуркевич В. Щодо термінів зберігання та вживання виноградних вин //Сад, виноград і вино України. – 2002. - №3-4. –с.32-33. 53. Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в податковій системі України // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С. 98-104. 54. Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в умовах інтеграції до європейського економічного простору // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Економічні науки. – 2002. – № 2. – С. 319. 55. Чаюн Л., Куценко А. Исследование мотиваций потребителей виноградных вин на рынке Украины // Напитки плюс. – 1999. - №8. – с.27 - 30. 56. Шевченко В.М. Практика боротьби з контрабандою підакцизних товарів // Право України. – 1999. - № 4. – С.112-113. 57. Юргелевич С.В. Непрямі податки в системі регулювання економіки: Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / НАН України; Інститут економіки. — К., 1998. — 215 л. 58. Яковлева Н.В. Акциз и фискальная монополия: история возникновения и перспективы применения. — М.: Компания Спутник+, 2004. — 127 с. 59. Ященко К. Система податкових складів та режим відстрочення сплати акцизних зборів у законодавстві держав-членів Європейських Співтовариств // Правове регулювання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 4. – К. КНЕУ, 2003. – C. 239-251. 60. Офіційний сайт Верховної Ради URL: http://www.rada.gov.ua/ 61. Офіційний сайт Державного Комітету статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 62. Сайт «Пиво Украины» http://www.ukrbeer.kiev.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (44)