Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»

Планування матеріальних ресурсів

Карточка работы:216
Цена:
Тема: Планування матеріальних ресурсів
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Матеріальні ресурси як об'єкт аналізу та управління 5 1.1.Сутність, значення та місце матеріальних ресурсів в діяльності підприємства 5 1.2.Методи і прийоми планування матеріальних ресурсів 16 Розділ 2. Аналіз планування матеріальних ресурсів на підприємстві ТОВ «Ремфорт 2005» 28 2.1.Техніко-економічна характеристика підприємства 28 2.2.Загальна оцінка і аналіз складу і динаміки матеріальних ресурсів 35 2.3.Аналіз ефективності планування матеріальних ресурсів 39 2.4.Проблеми, пов'язані мінімізацією витрат на придбання, складування та зберігання матеріальних ресурсів 45 2.5.Шляхи покращення планування матеріальних ресурсів 56 Висновки 81 Список літератури 88 Додатки 93
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Однією з найважливіших передумов ефективного функціонування економіки є розвиток виробництва. Матеріальні ресурси - рушійна сила будь-якого виробництва. Для того, щоб управління виробництвом було ефективним керівникам необхідно спиратися на дані бухгалтерського обліку господарських операцій, які мають забезпечити інформацією про стан матеріальних ресурсів для діяльності, обсягів реалізації та ін.; на дані перевірки матеріальних ресурсів, як спосіб перевірки даних бухгалтерського обліку; та планування, як спосіб отриманих даних про ефективність тих чи інших операцій. Всім цим обумовлена актуальність обраної теми. В процесі виробництва матеріальні цінності використовуються повністю і тому для кожного нового процесу їх слід заміняти новими. Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємств здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Менеджер - логістик має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства. Підприємства повинні забезпечити визначений рівень запасів сировини в процесі виробництва. Запаси надають підприємствам свободу в проведенні закупок, в складанні виробничого плану і в маркетингових заходах. Тому важливим питанням управління є визначення оптимального розміру матеріальних цінностей, необхідних для виробничого процесу. На основі звітних даних менеджер - логістик формує для керівника підприємства необхідні дані для удосконалення системи забезпечення виробничими запасами та надає інформацію про наявність надлишкових матеріальних ресурсів. На їх основі також формується механізм управління виробничими запасами підприємства. Метою дипломної роботи є: розкриття сутності матеріальних ресурсів, необхідності планування матеріальних ресурсів, виявлення резервів для удосконалення управління матеріальними ресурсами на підприємстві. Мета роботи визначає основні завдання дослідження: вивчити сутність, значення та місце матеріальних ресурсів в діяльності підприємства; проаналізувати методи і прийоми планування матеріальних ресурсів; провести аналіз планування матеріальних ресурсів на підприємстві ТОВ «Ремфорт 2005»; виявити проблеми, пов'язані мінімізацією витрат на придбання, складування та зберігання матеріальних ресурсів; розробити шляхи покращення планування матеріальних ресурсів. Предмет дослідження: система планування матеріальних ресурсів. Об’єкт дослідження: ТОВ «Ремфорт 2005». У роботі були використані загальнонаукові методи пізнання об’єктивної природи економічних явищ та процесів, що обумовлюють конкурентоспроможність підприємства, зокрема метод аналізу та синтезу, системний підхід і моделювання. Основними джерелами виступають статистична звітність, звітність підприємства, статті, публікації, підручники.
Объём работы:
91
Выводы:На основі дослідження, проведеного у дипломній роботі, зробимо наступні висновки. Згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворенні на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу. Матеріальні ресурси поділяють на виробничі і товарні. При цьому слід підкреслити, що виробничі запаси промислового підприємства дещо відрізняються від товарних запасів торгівельного підприємства. В торгівельній діяльності основний вид запасів – товар. Згідно ПСБО 9 «Запаси», товарні запаси - придбані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу. При цьому підприємство, як правило, не вносить суттєвих змін до їх фізичної форми, вже при закупці у постачальника вони є готовою продукцією. Кожний новий, прогресивний варіант технології виробництва продукту частіше за все пов'язаний з новими, підвищеними витратами по його упровадженню і використовуванню. Тому проблема вибору оптимального варіанту розвитку виробництва пов'язана з оцінкою, зіставленням можливих варіантів, а також вигоди від використовування нової технології з витратами різних видів ресурсів, які будуть потрібно для його упровадження. На етапі оцінки варіантів за об'ємом і складу ресурсів дуже важливо визначити оптимальне поєднання екстенсивних і інтенсивних чинників розвитку виробництва. Як відомо, використовування перших припускає залучення в процес виробництва додаткових ресурсів для зростання об'ємів виробництва, а використовування других – збільшення виходу готової продукції завдяки більш ефективному використовуванню ресурсів. Найважливішою особливістю використовування цих груп чинників є їх взаємозамінність. Кінцевий етап системного аналізу – формування такої моделі розвитку підприємства, яка дозволяє визначити властивості і згодом результативно управляти його розвитком. Щоб визначити дієвість і ефективність функціонування системи по створеній моделі в практичному житті, необхідно визначити її результативність, а значить оцінити кінцевий результат виробничої діяльності. Кінцеві результати виробничої діяльності характеризують ступінь реалізації на певний момент часу основної мети організації і її локальної мети. Виходячи з цього, як кінцеві результати діяльності використовують категорії прибутку, доходу, виконання господарських договорів на поставку продукції належної якості, асортименту і у встановлені терміни. Для формування обґрунтованої, кількісної оцінки діяльності виділяють критерій – умова або ознака, по якій визначається найпереважніший варіант досягнення конкретної мети. Як такий критерій оцінки результативності виробничої діяльності можуть виступати багато показників – показники власне результату (ефекту), витрат ресурсів, якості продукції і т.д. Проте оскільки кінцевий результат – це ступінь досягнення мети виробництва, перш за все основної мети, є об'єктивна можливість дати узагальнюючу оцінку господарської діяльності по критерію досягнення цієї мети при мінімальних витратах. Приватні ж критерії оцінки результативності виробництва можуть бути представлений у вигляді одного з наступних показників: рівень рентабельності (як відношення ціни або прибутку в ціні виробу до його собівартості); ресурсоємкість (праце-, матеріало-, капіталоємність) продукції (як відношення кількості певного виду ресурсу до об'єму продукції конкретного вигляду, або як відношення середньорічної вартості всіх ресурсів, що використовуються, до вартості всієї проведеної протягом року продукції); ресурсовіддача (вироблення, фондовіддача) як відношення вартості (кількості) проведеної продукції до вартості (об'єму) що використовуються протягом даного періоду ресурсів. Основними завданнями аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів є: оцінка забезпеченості підприємств сировиною і матеріальними ресурсами; визначення рівня ефективності використання сировини і матеріальних ресурсів; розрахунок впливу різних факторів на показники ефективності використання сировини і матеріальних ресурсів; виявлення резервів та розробка заходів по ефективному використанню сировини і матеріальних ресурсів. Виходячи з перерахованих завдань основними напрямками аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів є два. Перший напрямок, пов’язаний із забезпеченням підприємств сировиною і матеріальними ресурсами під виробничу програму, другий – з їх ефективним використанням. Аналіз забезпечення підприємства сировиною і матеріальними ресурсами передбачає досконале вивчення стану заготівлі сировини, інших матеріальних цінностей та дотримання укладених договорів. Важливими напрямками поліпшення використання сировини в галузях промисловості є: впровадження прогресивної мало залишкової та без залишкової технологій переробки сировини та виробництва продукції; визначення оптимальних строків заготівлі, зберігання та переробки сільськогосподарської сировини; скорочення втрат сировини при її заготівлі, транспортуванні та зберіганні і переробці; комплексна переробка сировини, збільшення виходу продукції. ТОВ «Ремфорт 2005» створене 20 червня 1991 року. Основним видом діяльності цього підприємства є виробництво та реалізація різного устаткування, технологічного оснащення, різального, вимірювального, слюсарного інструменту, а також проектування та виготовлення спеціального фрезерувального та технологічного оснащення. Підприємство реалізує зі складу, під замовлення та через власний магазин асортимент фрез, пили дисковi, циркульнi, победiтовi, стрiчковi, рамнi вологомiри, електродвигуни, верстати, металоiнструмент, вимiрювальний iнструмент. Основним конкурентом для ТОВ «Ремфорт 2005» на ринку інструментів м. Києва є фірма “Гемма”. Це фірма, яка схожа із ТОВ «Ремфорт 2005» і асортиментом та якістю інструментів, і основними ціновими характеристиками. Основними стратегічними напрямами діяльності для цих обох підприємств є продаж вимірювального, слюсарного, металорізального інструменту та проектування і виготовлення спец. фрез. Найбільше розповсюдження при оцінці ефективності використання матеріальних ресурсів отримали показники, у розрахунку яких використовується сума матеріальних затрат, а не матеріальних ресурсів. Це зумовлено тим, що в процесі . споживання матеріальних ресурсів трапляється їх трансформація в матеріальні затрати. Тобто, вартість використаних  матеріальних  ресурсів  виражається  матеріальними витратами, а рівень їх витрат у виробництві - показниками, які обчислюються виходячи з суми матеріальних затрат. Якщо підприємство випускає один вид продукції, то ці величини співпадають. Якщо підприємство випускає декілька видів продукції, то при відсутності одного виду сировини і наявності іншого, воно може використовувати виробничі потужності для виробництва іншого виду продукції. В роботі розглянути логістичні ланцюжки, показані переваги та недоліки кожного ланцюжка. Логістичний менеджмент може забезпечити ефективну підтримку корпоративної стратегії, згладжуючи внутріфірмові протиріччя між закупівлями, виробництвом, маркетингом, фінансами і продажами й оптимізуючи міжорганізаційні взаємини з логістичними посередниками Обрана логістична стратегія повинна, з одного боку, відповідати корпоративній стратегії, з іншого боку ґрунтуватися на визначеній концепції логістики. Наприклад, якщо компанія застосовує корпоративну стратегію концентрованого росту за рахунок розширення географії ринків збуту, то в якості логістичної стратегії може бути обрана, наприклад, стратегія мінімізації інвестицій у логістичну інфраструктуру з децентралізацією розподілу товарних потоків і логістичного менеджменту. Основні напрямки реалізації такої стратегії будуть полягати у використанні логістичних посередників у дистрибуції, створенні мережі регіональних розподільних центрів, децентралізованого управління логістикою у виділених регіонах збуту і створенні розподіленої інформаційної системи, що підтримує логістику. Концепція логістики базується на таких принципах. 1. Розгляд руху матеріальних ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача як єдиного матеріального потоку. Елементи, що формують матеріальний потік підприємства, технологічно пов'язані, а витрати, обумовлені ними, економічно залежні. Це означає, що зміни в одному із видів діяльності впливають на інші, а спроби зниження окремих витрат можуть призвести до більш високих сукупних витрат. 2. Впровадження логістичних систем - організаційно-управлінських механізмів координації дій спеціалістів різноманітних служб, які управляють матеріальним потоком. Поняття "логістична система" вживається щодо органів управління і характеризується двома ознаками. З одного боку, логістична система - це організована множина структурних елементів, що функціонують для досягнення єдиної цілі, з іншого боку - план, за допомогою якого суб'єкт управління прагне її досягти. 3. Використання агрегованого показника, який крім вартості самих матеріалів, враховує також витрати, пов’язані з їхнім рухом. На підставі співвідношення фактичних сукупних витрат із мінімальними при дотриманні одного обмеження - якісного обслуговування споживачів - роблять висновок про ефективність функціонування логістичних систем. Отже, концепція логістики - це спосіб мислення, що визначає цілі і принципи виробничо-господарської діяльності підприємства, сама ж логістика виступає при цьому засобом дій, засобом реалізації концепції. Якщо концепція логістики - це спрямованість ділового мислення, то логістика - це спрямованість дій у сфері бізнесу. Якщо концепція логістики - це філософія підприємства, то логістика - це система управління, об'єктивно необхідна для реалізації цілей підприємства. Запропоновані основні напрямки покращення планування матеріальних ресурсів на підприємстві. 1. Організація автоматизованого робочого місця всіх підрозділів підприємства за допомогою програми „Парус”. Автоматизоване робоче місце бухгалтера значно поліпшує швидкість і якість роботи бухгалтера. Завдяки вищевказаній програмі аналіз діяльності бухгалтерії формується автоматизовано – що значно економить час роботи. Розробка системи бюджетування матеріальних ресурсів на підприємстві із залученням консалтингової фірми є більш прибутковим за розробку даного проекту власними силами. А впровадження принципу розробки системи бюджетування матеріальних ресурсів можна залучити при впровадженні першого заходу з метою вдосконалення та доповнення, оскільки при впровадженні цих двох принципів бюджетування матеріальних ресурсів результати будуть значно вищі. 2. Впровадження системи „Гуртки якості”. Полягає в організації зустрічі групи працівників підприємства для обговорення можливих напрямків вирішення проблеми, які безпосередньо впливають на результати загальної діяльності підприємства. 3. Одним із найважливіших методологічних питань в аналізі господарської діяльності є визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативних показників. За допомогою факторного аналізу, можна виявити причину зменшення результуючого показника.
Вариант:нет
Литература:1. Аникин Б. А. Логистика. — М.: ИНФРА, 1997. – 212 с. 2. Анализ хозяйственной деятельности в промышлености /Под общ. ред.В.И. Стражева. - Минск:"Вышейша школа", 1998 – 312 с. 3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: центр экономики и маркетинга. 1999. – 107 с. 4. Акаев Ш. М. Методика анализа зависимости качества и конкуpентоспособности пpодукции от уpовня ее обновления/ HАH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — Донецк, 2001. — 23 с. 5. Антонов Г. А. Основы стандаpтизации и упpавление качеством пpодукции: Учеб. для студентов экон. вузов: В 3 ч. / Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов и дp. — Cанкт-Петеpбуpг, 1995-. Ч.1. — 2001. — 144 с. 6. Бадалов Л.М. Економічні проблеми підвищення якості продукції. . /на рос. мові/. - М.: Економіка, 2002. - 192 с. 7. Беленький П.Е. Планово-економічне регулювання якості. /на рос. мові/.- К.: Наукова думка, 2001. - 99с. 8. Бичківський Р. В. Упpавління якістю: Hавч. посіб. / Деpж. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів, 2005. — 327 с. 9. Богуслаев В. А. и др. Система качества пpомышленного пpедпpиятия (базовые основы сеpтификации – теоpия и пpактика)/ Богуслаев В. А., Жеманюк П. Д., Захаpов Г. А.; Редкол.: Андpеев О. Ю. и дp.. — Запоpожье: АО ”Мотоp Січ”, 1999. — 182 с. 10. Балашов В.  Система маркетинга на предприятии / Практический маркетинг. - №3.- 2005.- с.10-12. 11. Белошапка В.А., Загородний Г.В. Стратегическое управление: принципи международной практики: Учебник.-К.:Абсолют-В,1998.-352 с. 12. Бахтиярова. Т.И. – Модель оценки финансового состояния предприятий // Финансы. – 1992. - №7. – с. 18-21. 13. Ван-Желен В. Бизнес, товаp, качество: Совpемен. куpс. лекций для менеджеpов, бизнесменов, товаpопpоизводителей и инженеpов. — Симфеpополь: Сонат, 2003. — 197с. 14. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры.—М.: Дело, 2002. – 217 с. 15. Гаджинский А. М. Основы логистики. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2004. – 300 с. 16. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. — Ростов-н-Д: Государственная академия строительства, 1992. – 125 с. 17. Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми.—К.: А.С.К., 1988. – 278 с. 18. Доманцевич H. І. и др. Основи стандаpтизації, метpології та упpавління якістю: Hавч. посіб. для студентів кооп. вищ. навч. закладів / Доманцевич H. І., Полікаpпов І. С., Яцишин Б. П.; Hавч.-метод. центp ”Укоопосвіта”. — К., 1999. — 219 с. 19. Економіка підприємства / за ред. С.Ф. Покропивного/, -К: КНЕУ,2000р. – 325 с. 20. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического  управления.-М.:ИВЦ "маркетинг", 2003. – 175 с. 21. Залманова М. Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу «Логистика». — Саратов: Саратовский государственный технический университет, 1993. – 227 с. 22. Івахненко В.М., Горбаток Н.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз - К: КНЕУ,1999р. – 250 с. 23. Измеpение качества пpодукции: Вопpосы квалиметpии / Под pед. А. В. Гличева. — М.: Изд-во стандаpтов, 2001. — 256 с. 24. Кpемнев Г. Р. Упpавление пpоизводительностью и качеством/ Гос. ун-т упp., Hац. фонд подгот. кадpов; Hауч. pед. Зобов А. М.. — М.: ИHФРА-М, 1999. — ХХІІІ, 287с. 25. Качество пpодукции и системы технологий: Учеб. пособие для студентов вузов техн. и экон. пpофилей, спец. ”Техн. пеp. ”: В 4 кн. / Сум. гос. ун-т; Под общ. pед. П. H. Учаева. — Сумы, 1999-. Кн.1: Качество пpомышленной пpодукции / Учаев П. H., Eщенко А. И., Учаева С. П. и дp.. — 1999. — 130 c. 26. Качество пpодукции и эффективность пpоизводства: измеpение, анализ, pезеpвы/ Ф. E. Поклонский, Б. Т. Клияненко, В. К. Мухопадов и дp.; Отв. pед. Ф. E. Поклонский; АH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — К.: Hаук. думка, 2004. — 152с. 27. Кеннеди, Лаppи У. Качественный менеджмент в беспpибыльной сфеpе/ Пеp. Ю. А. Константиновой. — Спб.: Отд-ние изд-ва ”Пpосвещение”, 1999. — 175с. 28. Киpяш В. Г. и др. Спpавочник по контpолю качества стpоительства зданий и сооpужений: Пpоизводство, контpоль и пpиемка стpоит.-монтаж. pабот / Киpяш В. Г., Чечеткин С. H., Александpов А. H.; Под общ. pед. В. М. Голопеpова и дp. . — Днепpопетpовск: Б. и., . . . .-. Ч.2, т.1. — 1999. — 377 с. 29. Крикавський Є. М. Логістика підприємства. — Львів: Львівська політехніка, 1996. – 220 с. 30. Костюченко В. Учет запасов согласно национальным Положениям (стандартам) бухгалтерского учета - Бухгалтерский учет и аудит №5 - 2005. – с. 18-22. 31. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1999. 32. Кононенко І. Метод експрес – аналізу рівня конкурентоспроможності подукції // Економіка України. – 1998. - №3 . 33.  Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с. 34. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. 2-ге вид. – К.: ТОВ „Знання”, 2001 – 378 с. 35. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1995 – 420 с. 36. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов.-М.: Русская деловая литература,1998.-768 с. 37. Либерман Л.В. Учет материальных ценностей.-М.: Финансы и статистика, 2001 – 215 с. 38.  Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб?єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с. 39. Мельничук   Т.М.   Анализ   хозяйственной   деятельности   в промышленности.- К.: Вища школа, 1990 – 107 с. 40. Мельниченко Л.Н.  Эволюция маркетингового управления: основные этапы и современные тенденции / Маркетинг в России и за рубежом. - №5. 2005 г. – с.21-27. 41. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. – К: Основи, 2005. – 320 с. 42. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,1999.  – 215 с. 43. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг. — К.: Вища шк., 2001. – 307 с. 44. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 45. Рынок и логистика / Под редакцией М. П. Гордона — М.: Экономика, 1990. – 258 с. 46. Савельєв Є. В. Маркетинг нового продукту. — К.: ВІПОЛ, 2003. – 178 с. 47. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. — К.; М.; СПб: Вільямс, 2004. – 312 с. 48. Смехов А. А. Введение в логистику. — М.: Транспорт, 1993. – 352 с. 49. Савченко В.Я. Аудит операцій з матеріальними цінностями -бухгалтерський облік та аудит №5 - 2005. – с. 15-18. 50. Сук Л.К. Облік товарно-матеріальних цінностей.- Закон і бізнес№15, 16, 18,1995. – с. 21-25. 51. Статистичний щорічник України за 2005 р. Київ, 2005.- с. 371. 52.  Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 53. Царетели Л. Облік запасів - Вісник податкової служби України №8  22.02.2000, №9 06.03.2000 – с. 12-13. 54. Экономический анализ деятельности предприятий / Под ред. ДембинскогоН.В.- Минск: Вышейша школа, 1981 – 325 с. 55. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и обьединений / Под ред. Барнгольц С.Б., Тация Г.М.- М.: Финансы и статистика, 1986 .- 278 с. 56. Фатхудинов Р.А. Система менеджмента. – М., 1999.- 365 с. 57.  Шеремет А.Д. Финансы предприятия. – М.: ЮНИТИ, - 2005 г. – 212 с. 58. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Міністерства статистики України 59. www.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України. 60. www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України
Дополнительная информация:Доповідь, роздатковий матеріал подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (277)