Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Господарське право»

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності

Карточка работы:167
Цена:
Тема: Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності
Предмет:Господарське право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Право
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Підприємництво як вид господарської діяльності 7 1.1 Поняття підприємницької діяльності, її принципи та організаційні форми 7 1.2. Державна підтримка підприємницької діяльності 25 1.3. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності 35 Розділ 2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності 45 2.1. Порядок організації підприємницької діяльності 45 2.2. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 52 2.3 Здійснення підприємницької діяльності 61 2.4. Припинення підприємницької діяльності 65 Розділ 3. Шляхи подальшого розвитку і удосконалення підприємницької діяльності в Україні 73 3.1. Оподаткування, як основний спосіб впливу на підприємницьку діяльність в Україні 73 3.2. Роль спрощеної системи оподаткування в розвитку та удосконаленні підприємницької діяльності в Україні 80 Висновки 89 Література 92
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. За останні роки в Україні відбулись якісно нові соціально-економічні і суспільно-політичні перетворення, які переслідують мету побудови суверенної, соціальної, правової демократичної держави, одним з важливих завдань якої має бути формування ефективного ринкового механізму господарювання. Перехід до сучасної моделі економічного розвитку України висуває на перший план проблему підприємництва, ефективного державного управління і державного регулювання у цій сфері. Разом з тим економіка України в умовах спаду виробництва і значної кількості невирішених соціальних проблем в суспільстві продовжує перебувати в системній кризі, яка викликана низкою відомих причин і факторів, в тому числі послабленням системи державно-правового регулювання, недосконалістю виконавчо-розпорядчої діяльності спеціально уповноважених органів та посадових осіб у сфері підприємництва, нерозвиненістю організаційно-правових механізмів державної підтримки і впливу на процеси формування підприємницького середовища та створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Актуальність визначеної для дослідження проблематики підтверджується ще й тим, що державне управління та державне регулювання у сфері підприємницької діяльності перебуває у межах правовідносин, де цивільно-правові, господарсько-правові та інші норми тісно взаємодіють з нормами адміністративного права, що є предметом дослідження науки адміністративного права, теорії управління та фінансового права. У зв'язку з цим теорія формування адміністративних правовідносин у сфері підприємництва має залишитись у полі зору науки адміністративного права та науки управління, що передбачає застосування різноманітних методологічних підходів, функціонально-цільової спрямованості аналізу з нетрадиційними міжгалузевими засобами системного дослідження, яке дозволить теоретично обґрунтувати і розглянути важливу проблематику адміністративно-правових аспектів взаємовідносин держави та економіки. Передусім це стосується правових засад подолання необґрунтованих обмежень у сфері підприємництва, вдосконалення адміністративно-правових засобів впливу держави на її ефективне функціонування, державного контролю, державної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для зазначеної сфери. Таким чином, теоретична і практична потреба дослідження актуальних питань адміністративно-правового регулювання у сфері підприємницької діяльності в Україні є цілком очевидною, зважаючи на те, що вказана проблематика обумовлює проведення аналізу з позицій науки адміністративного права, виходячи зі змісту правового регулювання суспільних відносин у цій сфері, який має публічний характер. В період формування економічних, правових, організаційних та інших умов переходу до ринкової економіки, актуальність дослідження багатьох аспектів вітчизняного підприємництва не лише не втрачає своєї значимості, а навпаки, зростає. Тому актуальність і важливість цієї проблеми, а також потреба подальшого дослідження багатьох адміністративно-правових аспектів підприємницької діяльності в Україні і обумовили вибір роботи. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі адміністративно-правових механізмів державного регулювання підприємництва в Україні визначити його сутність та зміст; розробити концептуальні підходи, теоретичні засади та організаційно-правовий механізм вдосконалення державного регулювання вітчизняного підприємництва та поліпшення адміністративно-правових засобів впливу держави на сферу підприємництва. Для досягнення поставленої мети були визначені такі основні завдання дослідження: - здійснити аналіз поняття підприємницької діяльності, її принципи та організаційні форми; - з'ясувати основні завдання і функції держави та її органів щодо адміністративно-правового впливу на підприємницьку діяльність; - охарактеризувати нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності в Україні; - дослідити стан нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності; - розкрити порядок організації підприємницької діяльності; - дослідити сутність та особливості державної реєстрації підприємницької діяльності; - показати процес здійснення підприємницької діяльності в Україні; - з’ясувати можливі фактори припинення підприємницької діяльності; - сформувати систему критеріїв та умов вдосконалення організаційно-правових засобів і державного контролю в сфері підприємницької діяльності; - обґрунтувати теоретичні та методичні підходи до вдосконалення законодавства про підприємництво, його систематизації. Об'єктом дослідження є науковий аналіз системи суспільних відносин, що виникають у процесі державного регулювання та застосування адміністративно-правових важелів впливу у сфері підприємницької діяльності, проблеми та перспективи становлення і розвитку вітчизняного підприємництва та державного управління у цій сфері. Предметом дослідження є система нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері підприємницької діяльності, а також практика їх застосування. Значна увага приділена аналізу адміністративно-правових засобів регулювання у сфері підприємницької діяльності. Методологічна та теоретична основа дослідження базуються на системному, загальнотеоретичному, історико-правовому осмисленні умов і особливостей розвитку вітчизняного підприємництва та його державного регулювання. В роботі широке застосування отримали також порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний, структурно-функціональний, формально-логічний та інші методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою роботи стало також вивчення і творче переосмислення основних досягнень зарубіжної та вітчизняної правової думки з проблем становлення та розвитку підприємництва, механізмів його державного регулювання. Правову базу дослідження складають Конституція України, закони та інші законодавчі акти України, акти Президента та Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правові акти міністерств та відомств України. Наукова новизна визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей, тенденцій розвитку відносин в регулювання підприємницькою діяльність та напрямків удосконалення законодавства. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Дипломна робота розширює та поглиблює існуючі уявлення про стан адміністративно-правового регулювання порядку організації і проведення організації підприємницької діяльності. Матеріали дипломної роботи можуть бути використані при проведенні семінарських занять з адміністративного права, господарського права, при написанні контрольних та курсових робіт для студентів. Структура роботи зумовлена логікою дослідження обраної теми і складається із вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дипломної роботи становить 100 сторінок, список використаних джерел налічує 105 найменувань.
Объём работы:
90
Выводы:Конституція України гарантує право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42). Підприємництво в Україні регулюється нормами цивільного і господарського права та рядом нормативно-правових актів інших правових галузей. Законодавство закріплює економіко-правові основи підприємництва, зокрема, статус суб'єктів підприємницької діяльності, принципи, комплекс гарантій, у тому числі неприпустимість втручання державних органів та їх посадових осіб у господарську діяльність підприємців. Будь-яке суспільство для забезпечення нормального створення (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності займається безліччю видів конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють певні організації, тобто організаційні формування (трудові колективи), які спільно виконують ту чи іншу місію (організують програму або мету) і діють на основі певних правил і процедур. Проте мета і характер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою усі організації можна поділити на дві групи: підприємницькі (комерційні), що функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів, і непідприємницькі (некомерційні), існування яких забезпечується бюджетним фінансуванням держави. Організації з підприємницьким характером діяльності являють собою підприємства. Підприємство — це організаційно відокремлена і економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію (виконує роботу або надає платні послуги). Кожне підприємство має історично сформовану конкретну назву — завод, фабрика, шахта, електростанція, майстерня, ательє тощо; може включати декілька виробничих одиниць — заводів або фабрик (комбінат, виробниче об'єднання). У більшості країн з розвинутою ринковою економікою такі виробничі одиниці називають фірмами. Під ними розуміють підприємства, що здійснюють господарську діяльність в галузях промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, торгівлі тощо з метою одержання кінцевого фінансового результату ~ прибутку. Кожна з них привласнює собі певне фірмове найменування, під яким вона значиться у державному реєстрі своєї країни. Фірмове найменування звичайно містить у собі ім'я та прізвище одного чи декількох власників фірми; відображає характер діяльності, правовий статус та форму господарювання. В окремих країнах досить поширені більш конкретні найменування фірм. При цьому важливо знати, що кожне підприємство або фірма є юридичною особою, має закінчену систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою, а також товарний знак (марку) у вигляді певного терміну, символу малюнка або їх комбінації. Такий фірмовий знак (марка) слугує для ідентифікації товарів або послуг продуцента (продавця) та їх вирізнення від продукції (послуг) конкурентів на ринку. Запровадження ефективного державного механізму формування конкурентноспроможної соціально орієнтованої економіки має стати пріоритетним напрямом державної політики України і є важливою складовою стратегії демократичної трансформації українського суспільства, основні принципи якої визначено Конституцією України. Досвід багатьох постсоціалістичних країн переконливо свідчить, що, формуючи ринкове середовище, держава поряд з активним впровадженням економічних важелів і регуляторів, застосовує адміністративно-правові засоби регулювання у сфері підприємницької діяльності та інструменти ефективного державного контролю за дотриманням усіма суб'єктами підприємницьких відносин відповідних нормативно-правових приписів . Законом України від 11 вересня 2003 року N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" визначено, що єдиною державною регуляторною політикою у сфері підприємництва визнається діяльність, спрямована на досягнення оптимального регулювання державою підприємницької діяльності, усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність. Тому проблеми державного управління і регулювання в сфері підприємництва мають досліджуватися, по-перше, з позицій недопустимості обмеження обсягу та змісту конституційного права громадян на здійснення підприємницької діяльності; по-друге, з врахуванням об'єктивної необхідності застосування державою, поряд з іншими, адміністративно-правових засобів впливу на розвиток підприємництва. Важливим напрямком обмеження державного впливу на економічні процеси є дерегулювання, спрямоване на встановлення якісно нового змісту в стосунках між державними та підприємницькими структурами. В цих умовах актуальними продовжують залишатись проблеми дослідження підприємництва, як об'єкта адміністративно-правового регулювання, розмежування завдань, функцій і компетенції державних органів щодо адміністративно-правового впливу на підприємницьку діяльність, вдосконалення правового статусу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, як органу центральної виконавчої влади зі спеціальним статусом
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Коментар до Конституції України / Авер'янов В.Б., Бойко В.Ф., Борденюк В.І., Ворсінов Г.Т. та ін. / Верховна Рада України; Ін-т законодавства / За ред. В.Ф. Опришко. — К, 1996. — С. 29. 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий 7 грудня 1984 р // Відомості Верховної Ради Української РСР — 1984 —додаток до №51 — Ст. 1122 4. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18. 5. Господарський процесуальний кодекс України, прийнятий 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України — 1992 — № 6 — Ст. 56 6. Земельний кодекс України, прийнятий 25 жовтня 2001 р // Відомості Верховної Ради України — 2002 — № 3—4 — Ст. 27 7. Кодекс торговельного мореплавства України, прийнятий 23 травня1995 р // Відомості Верховної Ради України — 1995 — № 47 — Ст. 349 8. Митний кодекс України, прийнятий 11 липня 2002 р // Відомості Верховної Ради України - 2002 - № 38-39 - Ст. 288 9. Повітряний кодекс України, прийнятий 4 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України — 1993 — № 25 — Ст. 274 10. Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України —2002 —№21—22 — Ст. 135 11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40, N 41, N 42, N 43, N 44, ст. 356. 12. Закон України від 6 жовтня 1998 р № 161-XIV "Про оренду землі"(в редакції Закону від 2 жовтня 2003 р ) // Офіційний вісник України —2003 - № 44 – Ст. 7 13. Закон України від 19 вересня 1991 р № 1576-ХІІ "Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України —1991 —№49 —Ст. 682 14. Закон України від 7 лютого 1991 р № 697-12 "Про власність"// Відомості Верховної Ради України —1991 —№20 — Ст. 249 15. Закон України "Про приватизацію державного майна" від 4 березня 1992 р. в редакції від 19 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 17. — Ст. 122. 16. Закон України від 3 квітня 1997 р № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" // Відомості Верховної Ради України —1997 —№21 —Ст. 156 17. Закон України від 14 лютого 1992 р № 2114-ХІІ "Про колективне сільськогосподарське підприємство" // Відомості Верховної Ради України —1992 -№20 - Ст. 272 18. Закон України під 19 черпни 2003 р N° 97З-IV "Про фермерське господарство" // Відомості Верховної Ради України —2003 —№45 — Ст. 363 19. Закон України від 10 квітня 1992 р № 2265-ХІІ «Про споживчу кооперацію» // Відомості Верховної Ради України 1992 №30 — Ст. 414 20. Закон України від 17 липня 1997 р № 469/97-ВР "Про сільськогосподарську кооперацію" // Відомості Верховної Ради України —1997 —№ 39 - Ст. 261 21. Закон України під 10 липня 2003 р № 1087-1V "Про кооперацію" // Відомості Верховної Ради України — 2004 — № 5 — Ст. 35 22. Закон України від 15 іранця 2003 р № 755-ІУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" // Відомості Верховної Ради України 2003 № 41 — 32 - Ст. 263 23. Закон України від 23 березня 1996 р № 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" // Відомості Верховної Ради України - 1996 - № 20 - Ст. 82 24. Закон України від 19 грудня 1995 р № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" // Відомості Верховної Ради України — 1995 — № 46 — Ст. 345 25. Закон України від 25 червня 1991 р № 1251-ХП "Про систему оподаткування" (в редакції Закону від 18 лютого 1997 р ) // Відомості Верховної Ради України — 1997 —№16 — Ст. 119 26. Закон України від 28 грудня 1994 р № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону від 22 травня 1997 р ) // Відомості Верховної Ради України —1997 —№27 — Ст. 181 27. Закон України від 3 квітня 1997 р № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" // Відомості Верховної Ради України —1997 —№21 —Ст. 156 28. Закон України від 18 листопада 1992 р. № 2796-Х11 "Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання" (в редакції Закону від 19 грудня 1992 р.) // Відомості Верховної Ради України — 1993 — № 9 — Ст. 61. 29. Закон України від 21 травня 1997 р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України — 1997 —№ 24 - Ст. 170 30. Закон України від 7 лютого 2002 р № 3018-Ш "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради України — 2002 — № 27—28 —Ст. 180 31. Закон України від 16 жовтня 1996 р № 422/96-ВР "Про Конституційний Суд України" // Відомості Верховної Ради України —1996 —№ 49 - Ст. 272 32. Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1 33. Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 9, ст. 79 34. Закон України від 15 травня 2003 p. № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"//Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31—32. — Ст. 263. 35. Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 31, ст.440 36. Закон України «Про систему оподаткування» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 39, ст.510 37. Закон України Про податок на додану вартість Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст.156 38. Закон України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 42, ст. 201 39. Закон України Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 40, ст.297 40. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст. 28 41. Закон України Про Єдиний митний тариф // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 19, ст.259 42. Закон України Про плату за землю // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 38, ст. 560 43. Закон України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 20, ст. 82 ) 44. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 26, ст.191 45. Закон України Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 10, ст.44 46. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада1996 р № 9 "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" // Бюлетень Міністерства Юстиції України — 2000 — № 4 47. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 11 грудня 1996 р № 29 (в редакції наказу від 2 березня 2001 р № 82) // Офіційний вісник України —2001 —№ 12 - С 165 48. Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затв. Указом Президента України від 25 травня 2000 р. № 721/2000 49. Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №118 50. Указ Президента України Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності від 3 лютого 1998 року N 79/98 51. Указ Президента України від 12 травня 1998 р № 456/98 «Про державну підтримку малого підприємництва» // Офіційний вісник України - 1998 -№ 19 -С 15 52. Указ Президента України від 23 липня 1998 р № 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" // Офіційний вісник України — 1998 — № 30 — С 2 53. Указ Президента України від 15 липня 2000 р № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" // Офіційний вісник України — 2000 — № 29 — С 70 54. Указ Президента України від 3 липня 1998 р № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28 червня 1999 р № 746/99) // Офіційний вісник України - 1999 — № 26 — С 27 55. Указ Президента України Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва В редакції Указу Президента N 746/99 від 28.06.99 56. Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко та ін.; За ред. В. М. Гайворон-ського та В. П. Жушмана. - X.: Право, 2003. - 240 с. 57. Арнольд Ф. Предпосылки одного преобразования. «Экономическое чудо» Людвиг Эрхард Диалог 58. Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення. Курс лекций. — М.: Юрид. лит., 1997. — С. 76 59. Авсенєв Є., Єгоров І. У всьому світі функціонування науки є турботою держави і гордістю нації // Вісник НАНУ. - 1996. - №11-12. - С. 56-60 60. Аксенов И., Платонов С. Что такое предпринимательство? // Предпримимательство, хозяйство и право. — 1996. — № 7. — С. 3. 61. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. — М.: Зерцало, Теис, 1996. — С. 21. 62. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К.: Ін Юре, 1997. — С. 6. 63. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник. Основной курс. – Учеб. Для вузов. – М., 1998. – С. 94 64. Бобров В Я Основи ринкової економіки —K Либідь 1995, Варналій З C Законодавче забезпечення розвитку підприємництва в Україні проблеми та перспективи // Підприємництво і право 36 наук праць // ІППП АПН України — C 57, Дзюбик С, Ривак О Основи економічної теорії — K Основи, 1994, Задьіхайло Д Проблемьі кодификации предпринимательского законодатеіьства // Предпринимательство, хазяйство и право, 1998 — № 5 — C 6, Лаптев В В Введение в предпринимательское право — M Ин-тут государства и права РАН, 1994, Мусияка В Л Правовьіе основьі предпринимательской деятельности —Харьков Бизнес-Информ, 1995, Онищенко В Ф, Мельничук В П Организация и зкономика предприятия — К, 1995, Підопригора О А, Сумін В. О, Підопригора О.О. Цивільне право України Правові основи підприємництва. — K, 1994, Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине организационно-правовые аспекты — Одесса Одесская государственная юридическая академия, 1998, Селиванов В M Концептуальні засади Кодексу про підприємництво України//Право України, 1995 —№2 —C 8 65. Варналій З.С. Законодавче забезпечення розвитку підприємництва в Україні: проблеми та перспективи // підприємництво і право. Зб. Наук. Пр. // ІППП АПН України. – С. 57 66. Вінник О. Державна рестрація суб’єктів підприємницької діяльності // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. - №2. – С. 242 67. Глущенко Е.В., капців А.И., Тихонравов Ю.В. основы предпринимательства. – М. Вестник. – 1996. – С. 267 68. Гусева В.В. Правовое регулирование бюджетных расходов на науку: Дис.канд. юр. наук: Москва, 1976. – 212 с. 69. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер'янова . — К.: Юрінком Інтер, 1998. — С. 32. 70. Державно-правова реформа в Україні: матеріали наук.-практ. Конф., Київ, листопад 1997. / Верховна Рада України. / За ред.. В.Ф. Опришка. – К., 1997. – С. 420 71. Задыхайло Д. Проблемы кодификации предпринимательского законодательства // Предпринимательство, хозяйство и право. - №5. – 1998. – С. 6 72. Знаменский Г.Л. Хозяйственный механизм и право/ Отв. ред. В.К. Мамутов. - Киев: Наук. думка, 1988. - 160 с 73. Ионова Ж.А. Правовые проблемы легитимации предпринимательства // государство и право. – 1997. - №5. – С. 46 74. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. — Изд-во «Дело», 1992. — С. 5-6. 75. Курс международного торгового права. – Минск: Амалфея, 1999. – С. 74 76. Коммерческое право. – Спб. С.-Петреб. 1998. – С. 67 77. Лаптєв В.В. Проблемы совершенствования предпринимательского законодательства // Правовое регулирование предпринимательской деятельности. — М.: Институт государства и права РАН, 2003. — С. 5. 78. Лаптєв В.В. Введение в предпринимательское право. — М.: Институт государства и права РАН, 2004. — С. 12. 79. Лешек Бальцерович. Свобода і розвиток. Економія вільного ринку (перекл. з польськ.). — Львів, 2000. — С. 181-193. 80. Мартемянов В.С. Хозяйственное право. – Т. 1. Общие положения. Курс лекций. – М., 1994. – С. 55 81. Мильнер Б. Управление: пути преодоления кризиса // Вопросы экономики. — 2003. — № 6. — С. 45. 82. Околіта С.В. Справедливість та законність як принцип державно-правового регулювання: Автореф. дис. канд. наук держ. управління: 25.00.02 / Українська академія державного управління при Президентові України. — К., 2000. — С. 9. 83. Основы предпринимательства / Под ре. А.С. пелиха. – М.: гардарика, 1996. – С. 192 84. Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. — М: «Проспект», 2005. —С. 121-124. 85. Перший шлях: досвід приватизації в Чехії та уроки для України / Ревенко В.Л., Черняк В.К., Науменко І.В. та ін. — К.: Парус, 1994. — С. 64-68. 86. Проблеми общей теории социалистического государственного управлення / Курашвили Б.П., Оболонский А.В., Пискотин М.И. и др. / Под ред. М.И.Пискотина. — М.: Наука, 1981. — С. 41; Цабрия Д.Д. Система управления: к новому облику. (Государственно-правовые аспекты). — М.: Юрид. лит., 1990. — С. 164. 87. Підприємницьке право України / За ред. Р.Б. Шишки. — Харків, 2000. - С. 56. 88. Предпринимательсткое право: Курс лекций / под ред. Н.И. Клейн, 1993 – С. 208 89. Пушкін О., Селиванов В. відносини підприємництва: правовий статус їх суб’єктів // право України. – 1994. - №5. – С. 16 90. Советское гражданское право. 4.1. - 2-е изд., перераб. и дополи. / Под общ. ред. В Ф Маслова, А.А. Пушкина. - К., 1983. - С.253-254, 266; Советское граждан ское право. - Т.1. - Л., 1971. - С.224-225. 91. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Учебно-практическое пособие. — 2-е изд. — М.: Дело, 2000. — С. 163 92. Селіванов В. Правові передумови політики державної підтримки підприємництва в Україні // Право України. — 1994. — № 10. — С. 12. 93. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. - К.: ІнЮре, 2000. - 68 с. 94. Супатаева О.А. Правовые проблемы финансирования исследований и разработок для промышлености: Дис. канд. юр. наук: Москва, 1976. – 214 с. 95. Словарь административного права / Под ред. И.Л.Бачило, Н.Г.Салищева, Н.Ю.Хаманева. — М.: Фонд "Правовая культура", 1999. — С. 75. 96. Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. — М.: Изд-во БЕК, 1995. — С. 106 97. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. — М., 1998. — С. 46 98. Тотьев К.Ю. Конкуренция и монополии: правовые аспекты регулирования. — М: Юристь, 2004 — С. 122. 99. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учебн. пособ. - К., 2002. - С. 234. 100. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. - К., 2003.; 101. Цивільне право України / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.,1999; 102. Цивільне право України: Навч. посібн. / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. - К., 2004; Щербина В.В. Господарське право України: Навч. посібник. —К., 2002.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (238)