Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Діяльність ТНК в сучасних умовах світогосподарського розвитку

Карточка работы:839
Цена:
Тема: Діяльність ТНК в сучасних умовах світогосподарського розвитку
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП           3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ6 1.1. Сутність та загальна характеристика діяльності ТНК           6 1.2. Механізм управління корпорацій        19 1.3. Стратегії міжнародних корпорацій      27 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ТНК       39 2.1. Аналіз діяльності корпорацій на міжнародних ринках         39 2.2. Особливості сучасного етапу діяльності ТНК           54 2.3. Організація діяльності ТНК на ринку України           65 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В СУЧАСНИХ УМОВАХ      78 3.1. Особливості діяльності корпорацій в умовах глобальної фінансової кризи78 3.2. Шляхи збільшення конкурентоспроможності міжнародних    корпорацій81 3.3.  Шляхи оптимізації стану розвитку та появи ТНК в Україні            90 ВИСНОВКИ І ПРО ПОЗИЦІЇ         105 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         110 ДОДАТКИ     114
Курс:5
Реферат:Діяльність ТНК в сучасних умовах світогосподарського розвитку Робота містить 128 сторінок тексту, 29 таблиць,  17 рисунків, 55 джерел літератури, 7 додатків. Предметом дослідження є особливості  діяльності міжнародних транснаціональних корпорацій на світовому ринку. Об‘єктом дослідження є транснаціональні корпорації. Метою даної роботи є дослідження діяльності транснаціональних корпорацій в сучасних умовах світогосподарського розвитку. Головними завданнями дослідження були: визначити сутність та надати загальну характеристику діяльності ТНК; дослідити механізм управління корпорацій;  визначити стратегії міжнародних корпорацій;  провести аналіз діяльності корпорацій на міжнародних ринках; визначити особливості сучасного етапу діяльності ТНК; дослідити організацію діяльності ТНК на ринку України; надати рекомендації щодо діяльності корпорацій в умовах глобальної фінансової кризи;  сформулювати напрямки та заходи збільшення конкурентоспроможності міжнародних корпорацій; визначити шляхи оптимізації стану розвитку та появи ТНК в Україні. При написанні роботи використовувалися методи: аналізу, синтезу, індукції і дедукції, діалектичний, порівняльний та статистичний методи, методи економічного аналізу, зокрема показники динаміки, абсолютні та відносні показники статистики, показники структури, табличний та графічний методи аналізу. Рік написання 2007 Рік захисту 2008
Язык:укр
Вступление:На сучасному етапі розвитку світової економіки відбувається постійне зростання економічної могутності та кількості ТНК, що є надзвичайно важливими передумовами глобалізації економіки країн. Досвід інших країн (Китай, Південна Корея, Індія, Росія та інші), які перебували на межі бідності і економічного спадку показує, що вони перетворилися в іноземних інвесторів завдяки створенню вітчизняних транснаціональних корпорацій, зробили величезний стрибок економічного розвитку та вплив на діяльність інших країн. Зважаючи на таку тенденцію, дуже актуальним є дослідження створення, перших кроків і результатів діяльності українських транснаціональних корпорацій. Для сучасної світової економіки характерний навальний процес транснаціоналізації. Головною ланкою цього процесу є ТНК та їх рушійна сила. Вони являють собою господарські об'єднання, що складаються з головної (батьківської, материнської) компанії і іноземних філій. Головна компанія контролює діяльність вхідних в об'єднання підприємств шляхом володіння часток у їхньому капіталі. У іноземних філіях ТНК на частку батьківської компанії припадає більш 10% акцій або їхнього еквіваленту. За даними UNCTAD, ТНК контролюють понад 50% світового промислового виробництва, 67% міжнародної торгівлі, понад 80% патентів і ліцензій на нову техніку, технологій та ноу-хау, майже 90% прямих зарубіжних інвестицій, а також левову частку торгівлі сировиною на світових ринках. Зокрема, 90% світової торгівлі пшеницею, кавою, кукурудзою, лісоматеріалами, тютюном, залізною рудою; 85% — міддю, бокситами; 50% — оловом, чаєм; 75% — натуральним каучуком, сирою нафтою. Так, діяльність 100 найбільших за розмірами зарубіжних капіталовкладень ТНК світу та їх впливу на динаміку економічно-го зростання свідчить, що всі вони (за винятком 5 ТНК) розташовані у промислово розвинутих країнах. При цьому на їхню частку припадає 15% зарубіжних активів, 22% зарубіжних продаж і 19% — зайнятих у зарубіжних філіях працівників. Необхідно відмітити, що розвиток ТНК має місце і в країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою. Наприклад, у Південній Кореї ставка була зроблена на розвиток приватних транснаціональних компаній, які набули форми багатофункціональних корпорацій, що користуються системою підтримки держави як всередині країни, так і на зовнішніх ринках. У економічній експансії Китаю ставка зроблена на реалізацію стратегії зі створення державних ТНК. Розроблена і успішно реалізується багатоступінчата схема проникнення і закріплення китайських корпорацій на ринках індустріально розвинених-країн і ключових макрорегіонів. Реалізується стратегія вбудовування у світову економіку і у систему глобальних ринків з боку Росії. У Російській Федерації інтернаціоналізація національних корпорацій, які створюються на базі фінансово-промислових груп, здійснюється під жорстким контролем держави шляхом залучення міжнародних ТНК у акціонерний капітал. Питання створення та розвитку транснаціональних корпорацій українського походження досліджували такі вчені-економ-істи, як: О.Г. Білорус, І.П. Гайдуцький, П.М. Гейц, С.І. Соколенко, Ю.В. Гончаров, В.В. Рокочі, Г. Волинський, Г. Фединяк та інші. Серед опублікованих робіт недостатньо уваги приділено процесу створення та менеджменту транснаціональних корпорацій, зокрема важливості їх розвитку для підйому національної економіки. Тому постає питання, яким чином необхідно розробляти стратегію розвитку ТНК, яким чином за рахунок сприяння створенню ТНК максимізувати економічну незалежність країни та мінімізувати економічний та політичний вплив інших держав на економіку країни. Метою даної роботи є дослідження діяльності транснаціональних корпорацій в сучасних умовах світогосподарського розвитку. Для досягнення мети роботи були поставлені наступні завдання: - визначити сутність та надати загальну характеристику діяльності ТНК; - дослідити механізм управління корпорацій; - визначити стратегії міжнародних корпорацій; - провести аналіз діяльності корпорацій на міжнародних ринках; - визначити особливості сучасного етапу діяльності ТНК; - дослідити організацію діяльності ТНК на ринку України; - наати рекомендації щодо діяльності корпорацій в умовах глобальної фінансової кризи; - сформулювати напрямки та заходи збільшення конкурентоспроможності міжнародних корпорацій; - визначити шляхи оптимізації стану розвитку та появи ТНК в Україні. Об‘єктом дослідження є транснаціональні корпорації. Предметом дослідження є особливості  діяльності міжнародних транснаціональних корпорацій на світовому ринку. При написанні роботи використовувалися методи: аналізу, синтезу, індукції і дедукції, діалектичний, порівняльний та статистичний методи. При проведенні аналізу використовувалися методи економічного аналізу, зокрема показники динаміки, абсолютні та відносні показники статистики, показники структури, табличний та графічний методи аналізу. Джерельною та статистичною базою були дослідження вітчизняних та зарубіжних економістів, статті періодичного друку, статистичні матеріали офіційних сайтів ООН, ВТО, UNCTAD та інші джерела.
Объём работы:
109
Выводы:В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. В першому розділі роботи було проведено дослідження сутності транснаціональних корпорацій, механізми управління ними. ТНК — це міжнародні за складом та характером діяльності суб’єкти господарського життя, які функціонують на принципах корпоративної власності з акціонерною формою управління та розподілу прибутків у міжнародному ж масштабі. Важливою рисою ТНК є реалізація єдиної послідовної стратегії через один або декілька центрів прийняття господарських рішень. На відміну від звичайної корпорації, яка функціонує на світових ринках, ТНК переносить за кордон не товар, а сам процес вкладання капіталу, поєднуючи його із закордонною робочою силою в межах міжнародного виробництва. Стратегія глобальних операцій дає змогу ТНК успішно здійснювати стратегію довгострокової максимізації прибутків, яка передбачає відмову від короткострокових вигод задля зміцнення ринкових позицій у майбутньому і забезпечення стабільного прибутку на тривалу перспективу. Політика орієнтації на багаторічне отримання стабільного прибутку під силу лише потужним підприємствам, що мають гігантський фінансовий і політичний вплив. ТНК являють собою господарські об'єднання, що складаються з головної (батьківської, материнської) компанії та іноземних філій. Головна компанія контролює діяльність підпорядкованих їй підприємств шляхом володіння часток у їхньому капіталі. З розширенням закордонних операцій перед корпорацією постає завдання адаптації її організаційної структури до змінного середовища для ефективнішого пристосування діяльності закордонних філій до цілей корпорації. При цьому виникає організаційна структура, яка є результатом взаємодії ряду чинників, в тому числі місця розташування і типу закордонних підприємств, їхнього впливу на загальну ефективність роботи корпорації, характеру активів, використовуваних для ведення бізнесу поза країною базування, і перспектив досягнення цілей міжнародної діяльності і загальних цілей корпорації в часі. Далі у розділі досліджено основні типи стратегій, що обриють ТНК на зарубіжних ринках. Стратегію фірми можна визначити як діяльність менеджерів, спрямовану на досягнення мети фірми. Для більшості фірм головною метою є висока прибутковість. Щоб одержувати прибутки в конкурентному глобальному середовищі, фірма мусить приділяти постійну увагу зменшенню витрат та диференціації своєї товарної пропозиції, з тим щоб споживачі були згодні заплатити за виріб більше вартості його виробництва. В розділі розглянуто 4 міжнародних стратегій, визначених Гілом, Чарльзом В.Л.: -   міжнародна стратегія; -   мультиринкова стратегія; -   глобальна стратегія; -   транснаціональна стратегія. В другому розіділ було проведено дослідження сучасного етапу розвитку ТНК, їх діяльності у світі та в Україні. За даними ООН на початку 80-х років у світі створено і функціонувало 11 000 ТНК і 104 000 філій. На кінець 90-х їхня кількість збільшилась до 53 000 ТНК і 450 000 дочірніх компаній. А в 2001 році вже було 60 000 ТНК, які контролювали 800 000 дочірних компаній. Що стосується їхнього розміщення, то на території економічно розвинутих країн розміщено 80% материнських  і 30% дочірніх компаній, а в країнах що розвиваються їх 19,5% материнських і 50% філій.  В 2006 році найбільші 100 ТНК світу включали вісім  компаній, що надають комунальні послуги, і вісім телекомунікаційних компаній, сім із яких було розташовано в ЄС і класифіковані в першій частині перерахованих компаній. Перша половина списку провідних 100 компаній за минуле десятиріччя залишилися майже без змін: General Electric (Сполучені Штати) лідер списку ТОП -100, ТНК з більше ніж 8% загального іноземного капіталу; майже в три разу більше ніж компанія на другому місці -  British Petroleum (Великобританія). ТОП-10, з більше ніж 1.7 трлн. дол. іноземними активами, або більше ніж 32% загальноих іноземних активів рейтингу ТОП -100, включає чотири нафтових та дві компанії по виробництву двигунів, дві компанії інфраструктури, одну компанію з виробництва електрично-електронного обладнання, та одну роздрібноторгову компанію. З 100 провідних  фірм  72 мають п'ять основних країн походження: Сполучені Штати, Франція, Німеччина, Великобританія та Японія. У 2006 іноземні активи 100 найбільш великих ТНК з країн, що розвиваються, дорівнювали 570 млрд. дол. США. 10 найбільших ТНК  у світі управляли майже половиною іноземних активів з списку ТОП-100. Hutchison Whampoa (Гонконг, Китай) з іноземними активами в сумі 71 млрд. дол. США, залишався в лідерах, утримуючи більше ніж 12% загального іноземних активів списку ТОП-100. Petronas (Малайзія), Samsung Electronics (Республіка Korea), Cemex (Мексіка), Hyundai Motor (Республіка Короея) та Singtel (Сінгапур), також воходили до списку ТОП-100 найбільш великих не-фінансових компаній світу. На початку 21 ст. міжнародні угоди злиття і поглинання, в тому числі Європейські фірми, пояснювалися великою долею всієї міжнародної дільності у промисловості. За минулі п'ять років, найбільші угоди, понад 10 млрд. дол. США, були укладені головним чином серед Європейських банків. Починаючи з 2001 угоди злиття і поглинання в фінансовому секторі збільшилися, у за кількістю і за обсягом. Великі групи продовжують домінувати на світовому фінансовому ринку, не тільки за показниками загальних активів, але також за показником числа країн, в яких вони працюють. Світова фінансова криза, що розпочалась у 2007 році зачепила в тій чи іншій мірі економіки більшості країн світу. Через вплив на міжнародний ринок M&А, зниження обсягів угод по викупу у період фінансової кризи дещо пригнітили потоки ПІІ спочатку 2008 р. Важким для приватного інвестора являється отримання позичок банків для угод із великими сумами. В той час, як загальні фонди склали 543 млрд. дол. США у 2007 р., їх зростання в другій половині 2007 р. зменшилось на 19%, до 254 млрд. дол. США, порівняно із першою половиною 2007 р. В Україні на даний час існує понад 7000 СП і 2600 підприємств із 100% іноземних інвестицій в усіх видах діяльності, з них 60% зайнято у будівництві та 20% у внутрішній торгівлі. На Україні розміри іноземних інвестицій від ТНК, на сьогодні, незначні і, в основному, вони вкладені у виробництво для задоволення потреб внутрішнього ринку, власного споживання, а не в експортоорієнтовані галузі. Сьогодні в Україні створили свої філії та дочірні підприємства кілька десятків великих ТНК. Це Mittal Steel, Coca-Cola Company, British American Tobacco, Henkel Bautechnik, Robert Bosch, Kraft Foods, Procter&Gamble, Philip Morris, Sony, Daewoo, Samsung, LG, Nestlé SA тощо. На даний момент основними мотивами до інвестування у вітчизняну економіку іноземними ТНК є масштаби українського ринку та потенціал його зростання, доступ до нових ринків (Східна Європа, СНД), а також наявність дешевих факторів виробництва (робоча сила, сировина). Причиною низького рівня входження ТНК в Ураїну із прямими інвестиціями є відсутність сприятливого інвестиційного клімату. Основні серед них: а) нестабільне й надмірне регулювання; б) нечітка правова система; в) мінливість економічного середовища; г) корупція; ґ) великий податковий тягар; д) проблеми щодо встановлення чітких прав власності; е) низький рівень доходів громадян; є) труднощі у спілкуванні з урядовими та приватизаційними органами; ж) мінливість політичного середовища; з) відсутність матеріальної інфраструктури; і) проблеми виходу на внутрішній і зовнішній ринки. Дуже важливо залучати інвестиції від різних ТНК до економіки нашої країни із більшого кола зарубіжних країн, адже саме іноземні інвестиції несуть найбільше нових технологій, обладнання, сучасний менеджмент і маркетингову політику. В третьому розділі зроблено визначення тенденцій подальшого розвитку ТНК в умовах глобальної фінансової кризи, розглянуто напрямки підвищення конкурентоспроможності ТНК, стратегії конкурентції, які можуть обирити ТНК у своїй діяльності, розглянуто шляхи розвитку та появи ТНК в Україні.
Вариант:нет
Литература:1.  Американские ТНК за рубежом: стратегия, направления, формы / Р.Зименков, Е. Романова // Мир.эк. и межд. отношения –2004 -№8- с. 45-53 2.  Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004 - с. 26 3.  Баранець І.   Як подолати вплив світової фінансової кризи: більше запитань, ніж відповідей? // Зовнішні справи №1 , 2009 р. 4.  Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною економікою: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Панченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. 5.  Гайдуцький І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їхній вплив на економіку країн // Економіка АПК, 2008, № 1. — С. 53—57, 6.  Гіл, Чарльз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. с англ.. А. Олійник, Р. Ткачук. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2001 . – 856 с. 7.  Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук'яненко та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2001. — 733 с. 8.  Гончаров Ю.В. Світ. Європа. Україна: Трансформація економіки та інтеграція. — К.: Знання України, 2007. — 504 є. 9.  Дорошенко І.В. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки україни // Проблеми системного підходу в економіці, № 3 2008 р. 10.           Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. HAH України В.М. Гейця. — К.: Ін-т екон. прогнозув.; фенікс, 2003. — 1008 с. 11.           Коллинз Джим От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет. – СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2006. - 304 стр. 12.           Контурова С.М. Концептуальні моделі динамічного розвитку транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації // Мировая єкономика, №21, 2008 р. – с. 34 13.           Концепція Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки. Розпорядження Кабміну України №149-р від 15 березня 2006 року 14.           Крючкова О. Маркетингові стратегії в умовах глобалізації ринків // Персонал, № 11, 2007 р. – с. 12 15.           Лупацький В. Від геополітики до геоекономіки // Дзеркало тижня № 1 (376) 5 — 18 січня 2002 р. 16.           Льопко В. В. , Катинська А. Є. Транснаціональні корпорації в структурі регіонального інвестиційного ринку // Publishing house Education and Science , 2006. 17.           Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / М45 За ред. О. А. Кириченка. — К.: Знання, 2005. — 493 с. 18.           Мировая экономика: Учебник/ Под. ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристъ, 1999. 19.           Миронюк В.В. Транснаціональні корпорації в системі міжнародних економічних відносин // Зовнішня торгівля: право та економіка. – № 1(13). – К.: Українська академія зовнішньої торгівлі, 2004. – С.66–70. 20.           Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 948 с. 21.           Одинський Т.І., Липка В.Ю., Кіцан О.С., Попович О.Д. Місце транснаціональних корпорацій у світовій економіці // П’ята Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція „Україна наукова” (23-25 грудня 2008р.) http://intkonf.org 22.           Основные периоды становления группы "Систем Капитал Менеджмент" // Инвестгазета 25—31.08.2008. — С. 28. 23.           Пешко А.В., Назаренко Г.В. Танснаціональні компанії та їх роль у міжнародній інвестиційній діяльності // Державне будівництво №2, 2007 р. – с. 5 24.           Проскурняк Н.Р., к.е.н. Вдовічен А.А. Інвестиції іноземних тнк в україну: позитивні та негативні аспекти // Наукова Інтернет конференція http://intkonf.org 25.           Рокоча В. В., Плотніков О. В., Новицький В. Є., Кудирко Л. П., Сльзко О. О. Транснаціональні корпорації: Навч. посіб. з нормативної навч. дисципліни "Транснаціональні корпорації". — К. : Таксон, 2001. — 304с. 26.           Руденко Л. В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 227 с. 27.           Самофалов В. Глобальний виклик транснаціональних корпорацій // Дзеркало Тижня On The WEB http://www.zn.kiev.ua/ 28.           Соколенко СІ. Глобалізація і економіка України. — К.: Логос, 1999. — 568 с. 29.             Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2001. — 538 с. 30.           Тигры у ворот. Стальные бароны Украины // Инвестгазета. 01-07.09.2008. — С. 28. 31.           Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001. - 304с. 32.           Траут Дж., Райс Э. Маркетингове войны. Юбилейное издание. – СПБ: Питер, 2007. – 256 с. 33.             Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Моногр. / Л.В. Руденко. — К.: Кондор, 2004. — 478 с. 34.           Шкарпова О., Дубогриз Є. Гості з майбутнього // Галицькі контракти. - 2006. - №14 35.           Форми організації бізнесу транснаціональних корпорацій в Україні / Г.О. Сталінська // Пробл. науки. — 2004. — N 9. — С. 43-47. 36.           Barlett C.A. and Ghoshal S., Managing across borders (Boston: Harvard business School Press, 1989) 37.           Lee Kuan Yew.  The Singapore Story: 1965 - 2000. From third world to first. HarperCollins Publishers, N.Y., USA, 2000 38.           Porter M.E. Competitive Strategy (New York: Free Press, 1980) 39.           The Subprime Crisis and Potential Challenges for Ukraine’s Economy / Max Pyziur, the lead Energy Analyst at CPM Group (New York City)  // Зовнішні справи №8, 2008 40.             World Economic Situation and Prospects 2009 // http://www.un.org 41.             World Investment Report 2006: FD1 from developing and transition economies: implications for development. — N.Y.: UNCTAD, 2006. 42.           Word Investmen Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. UNCTAD — 2007. 43.           World Investment Report 2007: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge // http://www.unctad.org 44.           Word Investmen Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. UNCTAD — 2008. 45.           Журнал  Fortune  http://money.cnn.com/magazines/fortune/ 46.       Офіційний сайт Державного комітету статистики України
Дополнительная информация:Рецензія. Анотація на англ подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)