Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Бюджетна система України: стан та напрямки удосконалення

Карточка работы:857
Цена:
Тема: Бюджетна система України: стан та напрямки удосконалення
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Финансы
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Український Державний Університет Фінансів і Міжнародної Торгівлі (УДУФМТ)
Содержание:Вступ      3 Розділ І. Теоретико-методологічні основи бюджетної системи України   6 1.1. Економічна сутність, принципи, функції та роль бюджету       6 1.2. Бюджетний устрій країни 10 1.3. Дефіцит, профіцит та рівновага  бюджету          20 Розділ ІІ. Аналіз сучасного стану бюджетної системи України       31 2.1. Динаміка надходжень та видатків до державного бюджету України  31 2.2. Динаміка дефіциту (профіциту) держбюджету   46 2.3. Прогноз державного бюджету на 2010-й рік      55 Розділ ІІІ. Шляхи оптимізації бюджетної системи в Україні            73 3.1. Удосконалення бюджетного устрою і системи міжбюджетних взаємовідносин      73 3.2. Зарубіжний досвід побудови державного бюджету за кордоном та адаптація його для України   90 Висновки           97 Література          103 Додатки  110  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Необхідність створення державного бюджету об'єктивно зумовлена існуванням інституту держави та товарно-грошових відносин. Державний бюджет — це централізований фонд фінансових ресурсів держави, що використовується для виконання покладених на неї функцій. Він перебуває в розпорядженні центральних органів влади і використовується для фінансування заходів загальнодержавного значення. Це так звані чисті суспільні блага, до яких в економічній науці відносять державне управління, національну оборону, забезпечення охорони правопорядку тощо і які повністю оплачуються з бюджету. Ринкова система неспроможна забезпечити суспільство такими благами взагалі. Адже до них неможливо застосувати принцип винятку, притаманний приватним благам. Суспільні блага характеризуються неподільністю, безальтернативністю у їх використанні. Важливу роль відіграє державний бюджет у забезпеченні перерозподілу ВВП з метою підтримання сприятливого соціального клімату в державі, здійснення соціального захисту населення, соціального забезпечення найуразливіших верств населення. Віддача від коштів, що держава перерозподіляє через свою складну бюджетну систему, визначає ефект якості економічного росту. Бюджет повинний сприяти тому, щоб Україна могла повноправно ввійти в систему глобальних господарських зв'язків світового співтовариства, переборовши нинішню перехідну стадію. Одна з головних цілей раціоналізації бюджетного процесу - підвищення ефективності держави в перерозподілі фінансових ресурсів. Неефективне використання державних ресурсів стримується відсутністю чітких процедур їхнього розподілу, порушеннями на всіх стадіях бюджетного процесу, що істотно ускладнюють контроль за формуванням і виконанням бюджету. Недостатня визначеність процедурних питань у силу складності і багатофункціональності процесу, крім іншого, є причиною неефективного розпорядження державною власністю. Так, держава несе серйозні фінансові втрати в ході акціонування і приватизації, діяльності підприємств із її участю, а також при проведенні заходів щодо фінансового оздоровлення і попередження банкрутств. Отже, питання дослідження бюджетної системи України є важливими і актуальними для сьогодення. Особливо актуальним є питання зниження дефіциту державного бюджету, фінансування державного бюджету в умовах кризи, питання формування оптимального розподілу та ефективного використання бюджетних коштів. Метою даної роботи є аналіз сучасного стану бюджетної системи України та дослідження напрямків її розвитку. Предметом дослідження даної роботи є проблеми удосконалення бюджетної системи країни. Об’єктом дослідження виступає бюджетна система України. Виходячи з поставленої мети, можна сформувати наступні задачі роботи: - висвітлення економічної сутності бюджетної системи в Україні; - аналіз бюджетного устрою країни; - дослідження поняття дефіциту, профіциту та збалансованості бюджету; - аналіз сучасного стану надходжень та видатків державного бюджету України; - аналіз динаміки дефіциту державного бюджету; - аналіз прогнозу державного бюджету України; - розробка шляхів оптимізації бюджетної системи на основі вдосконалення бюджетного устрою; - адаптація світового досвіду щодо організації бюджетної системи для умов України. Загальні питання теорії фінансів і бюджету викладено в роботах українських вчених В.І. Кравченка, М.Я. Азарова, І.О. Луніної, О.Д. Василика, І.В. Розпутенка, С.І. Юрія, В.М. Федосова, та зарубіжних науковців С.В. Баруліна, О.В. Врублевської, Н.П. Граціанової, О.Ю.Казака, Т.М. Ковальової, І.О.Косякова, Дж.Стиглиця та ін. При написанні роботи були використані методи наукового пізнання, аналізу та синтезу, методи статистичного аналізу, показники динаміки, методи прогнозування. Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.  
Объём работы:
102
Выводы:Після проведеного дослідження можемо зробити наступні висновки. Бюджетна система України складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Державний бюджет України – загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередковування свого функціонування. Місцевими бюджетами визнаються: бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Зведений бюджет України - це сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України та використовуються для аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку держави. Балансування державного бюджету – це співвідношення ніж надходженнями та видатками. Виникає при різних сальдо балансу. В балансуванні бюджетів велике значення має бюджетне регулювання, яке полягає у наданні коштів з державного бюджету України до республіканського бюджету, бюджетів областей, міст Києва та Севастополя з метою збалансування доходів і видатків кожного бюджету. Частина доходів може передаватися у вигляді відсоткових відрахувань із загальнодержавних видатків і обов`язкових платежів, які справляються на даній території або у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій. Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками: рівновага доходів і видатків; бюджетний надлишок — перевищення доходів над нормативними видатками; бюджетний дефіцит — перевищення видатків над постійними доходами (податки та податкові доходи бюджету). За наявності бюджетного дефіциту встановлюються джерела його покриття (державні позики, емісія грошей). За умов ідеального становища в економіці дефіцит відсутній. Адже держава може оптимально зіставляти обсяг своїх видатків відповідно до фінансових можливостей без будь-якої шкоди для суспільства. Використання державою у своїй фінансовій політиці залучення коштів на кредитній основі призводить до формування державного боргу і необхідності чіткої системи управління ним. Державний борг — це сума заборгованості держави своїм кредиторам. Розрізняють поточний і капітальний, внутрішній і зовнішній борги. Поточний борг — це сума заборгованості, що підлягає погашенню в поточному році разом з належними до оплати в цей період процентами з усіх випущених на даний момент позик. Капітальний борг — це загальна сума заборгованості і процентів, що мають бути виплачені за позиками. В другому розділі роботи було проведено аналіз динаміки та структури доходів і видатків Державного бюджету за 2000-2008 рр. Особливу увагу приділено впливу на держаний бюджет світової фінансової кризи, наслідки якої спостерігаються і в Україні.  Економіка України протягом 2008 року перебувала під впливом різноспрямованих тенденцій розвитку на зовнішніх та внутрішньому ринках товарів та капіталу. Якщо у січні-липні цей вплив був позитивним, то, починаючи з серпня, ситуація змінилася на протилежну (відсутність доступу до зовнішніх ринків капіталу, різке падіння світових цін та попиту на українську експортну продукцію в умовах накопичення значних валютних ризиків та дисбалансів у термінах залучення пасивів та розміщення активів у банківській системі, занадто високої залежності банків та реального сектору економіки від зовнішнього кредитування, виникнення проблем з окремими банками, "заморожування" приватизаційних процесів, політичної нестабільності). Однак, незважаючи на це, за підсумками року вдалося зберегти позитивну динаміку розвитку економіки, що сприяло виконанню бюджетних планів. Так, реальне зростання ВВП у 2008 році становило 2,1%, що, в основному, було забезпечено зростанням у сільському господарстві, на транспорті та зв'язку, у машинобудуванні та в деревообробній сфері. Попри негативний вплив світової фінансової кризи на всі економічні процеси в Україні наприкінці року, бюджет 2008 року був виконаний. До загального фонду державного бюджету у 2008 році надійшло 185853,0 млн. грн., що на 47,4% (59751,9 млн. грн.) більше, ніж у 2007 році. Незважаючи на невиконання у листопаді-грудні 2008 року планових показників надходжень до загального фонду державного бюджету, в цілому за 2008 рік рівень виконання дохідної частини становив 102,8% (перевиконання становить 5069,8 млн. гривень). Також в розділі було досліджено динаміку дефіциту бюджету та державного боргу. Протягом 2007 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 8,2 млрд.грн. (10,2%) або на 1,62 млрд.дол.США в доларовому еквіваленті. З таблиці бачимо, що державний борг України зріс на 5,18 млрд. грн. або на 7,8% у 2007 році, порівняно із 2006 роком.  Збільшення державного зовнішнього боргу за 2007 рік пов’язано в основному з випуском облігацій зовнішньої державної позики 2007 року для фінансування державного бюджету. Державний внутрішній борг збільшився на 1,2 млрд. грн. (7,2%). Збільшення частки державного внутрішнього боргу спричинене перевищенням залучення коштів від випуску ОВДП над погашенням державного внутрішнього боргу. Гарантований державою борг України збільшився на 3,0 млрд.грн. (20,9%) в 2008 р., що пов’язано в основному із залученням Державною службою автомобільних доріг України під державні гарантії зовнішніх кредитних ресурсів на суму 930 млн.дол.США для фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування та розміщенням Державною іпотечною установою власних облігацій під державні гарантії на суму 1.000,0 млн.грн. Протягом 2008 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 100,7 млрд.грн. (113,4%) в основному за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для збільшення статутних капіталів банків (на суму 17,5 млрд.грн. або 17,4% зростання обсягу боргу) та для поповнення Стабілізаційного фонду (на суму 5,9 млрд.грн. або 5,9%), отримання першого траншу позики Міжнародного валютного фонду (на суму 33,2 млрд.грн. або 33,0%) та стрімкого зростання курсів іноземних валют до гривні (на суму 38,8 млрд.грн. або 38,5%). При цьому, державний борг України збільшився на 59,4 млрд.грн. (83,3%), в тому числі: державний зовнішній борг збільшився на 32,5 млрд.грн. (60,8%) в основному за рахунок зростання курсів іноземних валют до гривні (на суму 31,4 млрд.грн. або 53,0% зростання обсягу державного боргу), державний внутрішній борг збільшився на 26.860.161,25 тис.грн. (150,85%) в основному за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для збільшення статутних капіталів відкритих акціонерних товариств «Державний експортно-імпортний банк України» та «Державний ощадний банк України» (на суму 17,5 млрд.грн. або 29,5%) та для поповнення Стабілізаційного фонду (на суму 5,9 млрд.грн. або 10,0%). Гарантований державою борг України збільшився на 41,27 млрд.грн. (236,5%), що пов’язано як із змінами курсів валют (на суму 7,2 млрд.грн. або 17,3%), так і з отриманням першого траншу позики Міжнародного валютного фонду (на суму 33,2 млрд.грн. або 80,2%).   Також у розділі було розглянуто прогноз державного бюджету на 2009 рік, надано рекомендації щодо врахування кризових тенденцій в економіці при бюджетному плануванні. В третьому розділі роботи було приведено рекомендації щодо реформування систему бюджетного устрою та між бюджетних відносин в Україні. Реформування бюджетної системи в Україні передбачає не тільки зміну ролі і місця бюджету у фінансовій системі, структурні зміни в доходах і видатках, нові підходи до бюджетного дефіциту і джерел його фінансування, а й удосконалення організаційної вертикальної побудови бюджету за рівнями влади. Щодо вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні було надано такі рекомендації: 1) перегляду груп надходжень, що закріплюються за місцевими бюджетами, у тому числі складу доходів, які враховуються і не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. До складу доходів місцевих бюджетів доцільно було б включити, зокрема, частину податку на прибуток, додану вартість тощо, в у складі доходів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, передбачити певний відсоток податку з доходів фізичних осіб. Це дозволить збільшити частку коштів, що залишається у розпорядженні органів місцевої влади; 2) перегляду складу видатків місцевих бюджетів, у тому числі тих, що враховуються і не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів; узгодження бюджетних повноважень із наявними фінансовими ресурсами; 3) відмови від практики щорічного перегляду нормативів зарахування податків до відповідних бюджетів, що надасть діяльності органів влади більшої стабільності, створить передумови для середньо- і довгострокового планування; 4) удосконалення системи фінансового вирівнювання через узгодження соціальних та бюджетних нормативів, недопущення необґрунтованого вилучення доходів, одержаних на певній території, стимулювання місцевих органів влади нарощувати власну дохідну базу. Заслуговує на увагу досвід бюджетного федералізму Німеччини, зокрема механізм субсидування бюджетів, який застосовується в німецьких федеральних землях. Він зорієнтований на подолання економічної нерівності регіонів більшою мірою, ніж національний. Проте він має чітко визначені рамки та квоти, що не дозволяють зловживати, перераховуючи більші кошти "своїм" громадам. Розвиток місцевого самоврядування та зміцнення його фінансової основи – процес складний і неоднозначний. Бюджетним кодексом закріплено самостійність регіонів, насправді ж її не існує. У питаннях формування і використання фінансової бази органів місцевого самоврядування переважає тенденція до централізму. Прийнята „Концепція реформування місцевих”  бюджетів сама по собі ще не дає жодних гарантій поліпшення чи хоча б спрощення ситуації, бо вони мають підпорядковуватись певним законодавчим актам. Прикладом для наслідування чи використання окремих елементів може слугувати розглянута система німецького бюджетного федералізму. Вона має чітке позиціювання функцій на різних рівнях влади і відповідальності за результат, високий розподіл податків, змішану систему фінансування, середньострокове планування бюджету. І хоча сьогодні в Німеччині існують деякі невирішені питання стосовно міжбюджетних відносин, показники розвитку добробуту жителів країни та проведений аналіз свідчать про можливість для України перейняти досвід з розподілу податкових надходжень між різними бюджетами системи фінансового вирівнювання та мотивації місцевої влади.  
Вариант:нет
Литература:1.  Конституція України // www.rada.gov.ua 2.  Бюджетний Кодекс України // www.rada.gov.ua 3.  Цивільний кодекс України // www.rada.gov.ua 4.  Закон України «Про державний бюджет України на 2006 рік // www.rada.gov.ua 5.  Закон України «Про державний бюджет України на 2007 рік // www.rada.gov.ua 6.  Закон України «Про державний бюджет України на 2008 рік // www.rada.gov.ua 7.  Закон України «Про державний бюджет України на 2009 рік // www.rada.gov.ua 8.  Постанова Верховної Ради України "Про структуру бюджетної класифікації України" від 12.07.1996р. № 327/96-ВР 9.  Наказ Міністерства фінансів України "Про бюджетну класифікацію та її затвердження" за №604 від 27 грудня 2001 року 10.           Проект Закону України „Про державний борг” № 1229-1                                                                             від 18.04.2003 р. 11.           Адміністративно-правовий механізм соціальної політики в державі // Підприємництво, господарство і право. 2008. - № 8. 12.           Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук П.К., Назарчук О.І. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів;Інтегрований навч. - атестаційний комплек с. - К.: АВТ, 2005. - 528 с. 13.           Алексєєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (укр.-англ.-рос. тлумач. слов.). - К.: Видавн. Дім "Максимум"; Т.: "Екон. думка", 2008. - 592 с. 14.           Антипов В.І., Воронова Л.К., Воротіна Н.В., Гаврилюк Р.О. Науково - практичний коментар Бюджетного кодексу України/За ред.П.В.Мельника. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 416 с. 15.           Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 284 с. 16.           Артус Мирослав Миколайович, Хижа Наталія Мирославівна. Бюджетна система України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Європейський ун-т. — К. : Видавництвво Європейського ун-ту, 2007. — 220с. 17.           Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. Посібник / За ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Атіка, 2005. – 368 с. 18.           Булгакова  С.О., Василенко Л.І., Єрмошенко Л.В., Александров В.Т., Недбаєва  С.М. Державні фінанси: Фінанси.Бюджетна система України: Інтегрований навчально - атестаційний комплекс: Навч.підручник для студентів вищих навч.закладів: У 5 - ти т./За ред.А.А.Мазаракі.Т.1: Фінанси.Бюджетна система України. - К.: АВТ, 2005. - 388 с. 19.           Булгакова  С.О., Василенко Л.І., Єрмошенко Л.В., Огонь Ц.Г. Бюджетна система України: Навч.посібник. - К.: КНТЕУ, 2003. - 288 с. 20.           Булгакова  С.О., Єрмошенко Л.В., Сушко Н.І., Колодій О.Т. Казначейська система виконання бюджету: Підручник для студентів вищих навч.закладів/За ред. С.О.Булгакової. - 2 - е вид., перероб.та доп. - К.: КНТЕУ, 2006. - 416 с. 21.           Булгакова  С.О., Колодій О.Т., Єрмошенко Л.В., Василенко Л.І. Формування і функціонування бюджетної системи України: Монографія/За заг.ред. А.А.Мазаракі. - К.: Книга, 2003. - 344 с. 22.           Булгакова С.О., Василенко Л.І., Єрмошенко Л.В., Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України: Інтегрований навчально-атестаційний комплекс: Навч. підручник для студентів вищих навч. закладів: У 5-ти т. / За ред. А.А. Мазаракі. - Т.1: Фінанси. Бюджетна система. - К.: АВТ, 2005 23.           Василенко Л.І., Василенко А.В. Фінанси: Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. Л.І. Василенко. - К.: КНТЕУ, 2005. – 199 с. 24.           Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник для студентів вищих навч.закладів. - К.: ЦУЛ, 2005. - 544 с. 25.           Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" / Рахункова палата України. — К. : Рахункова палата України, 2008. — 49с. 26.           Воронова Лідія Костянтинівна. Фінансове право України: Підручник. — К. : Прецедент, 2006. — 440с. 27.           Волощук Г.О., Пасічник Ю.В., Прямухіна Н.В. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні: бюджетні, страхові, пенсійні: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів. - К.: ЦУЛ, 2005. - 180 с. 28.           Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. — 280с. 29.           Герасименко Н. Державний борг як показник фінансової безпеки України // Економіка: Проблеми теорії і практики №14 2008 – с. 23 30.           Грацианова Н.П. Совершенствование механизмов формирования эффективной бюджетной политики региона // Проблемы совершенствования бюджетной политики регионов и муниципалитетов России и стран Северной Европы: Материалы Пятой ежегод. междунар. науч-практ. конф. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. - Кн. 1. - 246 с. 31.           Загорський Володимир Степанович. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку: монографія / Національна академія держ. управління при Президентові України; Львівський регіональний ін-т держ. управління. — Х. : ІНЖЕК, 2008. — 285с. 32.           Зарєчнєв А.М., Малаєва Т.В., Русанова Р.П. Фінанси: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2003. – 195 с. 33.           Какая социальная политика нужна Украине? Социал-демократическая! // Экономика Украины. – 2008. № 6 – с. 13-15 34.           Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Кондор, 2005. – 382 с. 35.           Карлін Микола Іванович. Бюджетна система України: навч. посібник. — К. : Знання, 2008. — 428с. 36.           Карпухно І. Механізм бюджетних відносин в Україні  // Наука молода №1, 2003 р. – с.12 37.           Кліяненко Б. Гречана С. Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Україні // Економіка України №2, 2008. – с. 48 38.           Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 639 с. 39.           Крайник Ольга П. Місцеві бюджети: навч. посіб. / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2007. — 184с. 40.           Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 256 с. 41.           Лагутін Василь Дмитрович. Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2007. — 248с. 42.           Луніна І.О., Баліцька І.В. та ін. Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України // Фінанси України  №12, 2008 р. – с. 22 43.           Макроекономічні тренди 2008 року // Банківська справа. – 2009. - № 2. 44.           Мінімальні гарантії населення // Праця і зарплата. – 2008. - № 7. 45.           Мних Євген Володимирович, Кравченко Ганна Олександрівна, Барабаш Наталія Степанівна, Никонович Марина Олексіївна, Кумченко Тетяна Анатоліївна. Фінансовий контроль бюджетних ресурсів: монографія / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Євген Володимирович Мних (заг.ред.). — К. : Київський національний торгово-економічний університет, 2008. — 186с. 46.           Назарова К.О., Кумченко Т.А. Аналіз діяльності бюджетних установ: Навч.посібник/За заг.ред.Г.О.Кравченко. - К.: КНТЕУ, 2007. - 208 с. 47.           Опыт социальных реформ в странах СНГ и Балтии // Экономика Украины. – 2007. № 9 – с. 22-27 48.           Огонь Ц.Г. Доходи бюджету України: теорія та практика: Монографія. - К.: КНТЕУ, 2003. - 580 с. 49.           Пасічник Юрій Васильович. Бюджетна система України: навч. посіб.. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 670с. 50.           Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч.посібник. - 2 - ге вид., перероб.і доп. - К.: Знання - Прес, 2003. - 524 с. 51.           Пилипів В. В. Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіонів України / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / Б.М. Данилишин (ред.). — К., 2007. — 228с. 52.           Проблеми та перспективи соціальної політики в Україні // Фінанси України. – 2009. - № 1. с. 18-21 53.           Романенко О.Р. Фінанси: Підручник для студ. вищ. навч. закл. -К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 310 с. 54.           Самойленко В.А. Опыт построения социального государства зарубежными странами // Юридическая мысль, 2008, № 4 (23). 55.           Самойленко В.А. Социальное государство в зарубежных странах // Юридическая мысль, 2008, № 5 (24). 56.           Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА / Пер. з англ. - К.: АртЕК, 2008. - 640 с. 57.           Смирнов С.С., Исаев Н. А.  “Социальная политика. Новый курс”: “Вопросы экономики” ,2009 г,  № 2 58.           Словник термінів з курсу "Фінанси" для студентів базової освіти з напрямів "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Право" / Уклад.: М.В. Гуминська, К.В. Бакун. - К.: КНТЕУ, 2003. – 70 с. 59.           Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч.посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 240 с. 60.           Сорока И. “Социальное рыночное хозяйство и смешанная экономика как приоритетные модели украинского рынка” // “Экономика Украины”, №5, 2008 г. 61.           Соціальна політика на етапі реформування суспільства // Вісник КНТЕУ. - 2008. - № 4. – с. 8-11 62.           Тимошенко почала підготовку бюджету-2010 з дефіцитом у 3% //  www.newsru.ua 63.           Тишин Е. А. Актуальные проблемы социального развития: “Экономист”, 2009 г., №2. 64.           Ушакова Н. М., Кучер Г. В., Александров В. Т., Недбаєва С. М. Державні фінанси: Інтегрований навч.-атестаційний комплекс: Навч. підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.А. Мазаракі (ред.). — К. : АВТ, 2004. — Т. 2 : Управління державним боргом. — 357 с. 65.           Федосов В.М., Колот О.А. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту // Фінанси України №3 2008 р. – с. 3 66.           Федосов В., Опарін В., Сафонова Л., Романенко О. Бюджетний менеджмент: Підручник/За ред.В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2005. - 864 с. 67.           Фещенко Лариса Віталіївна, Проноза Павло Володимирович, Кузьминчук Наталія Валеріївна. Бюджетна система України: навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ІНЖЕК, 2007. — 292с. 68.           Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. пособие / А.Ю.Казак и др.; Под ред. А.Ю.Казака. -Екатеринбург: РИФ "Солярис", 2008. -126 с. 69.           Фінанси: Підручник/ За ред. Юрія С.І., Федосова В.М.- Київ: "Знання", 2008.- 611 с. 70.           Фінанси: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч.-методичний посібник / Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - К.: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2006. – 451 с. 71.           Фінанси: Ситуаційні вправи: Навч.посібник для студентів вищих навч. Закладів / Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - К.: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2006. - 423с. 72.           Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку. - К.: НІОС, 2003. - 487 с. 73.           Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль бюджетних установ: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів/За заг.ред.Є.В.Мниха. - К.: КНТЕУ, 2008. - 215 с. 74.           Шестакова Е. Реформирование системы социальной защиты населения в странах Восточной Европы // Мировая экономика и международные отношения, 1/2008. С. 45-53. 75.           Юрій С. І., Стоян В. І., Даневич О. С. Казначейська система: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — Т. : Карт-бланш, 2006. — 818с. 76.           Юшин С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи //  Фінанси України №1, 2009 – 86 с. 77.           www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України 78.           www.mlsp.gov.ua – офіційни сайт Міністерства праці та соціальної політики України 79.           me.gov.ua  – офіційний сайт Міністерства економіки України 80.           www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України 81.           www.ac-rada.gov.ua - Офіційний сайт рахункової палати України 82.           www.kharkivodo.gov.ua – Офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)