Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток і ефективність функціонування підприємництва в Україні

Карточка работы:168
Цена:
Тема: Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток і ефективність функціонування підприємництва в Україні
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Міжнародна економіка
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Українська Академія Зовнішньої Торгівлі (УАЗТ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Передумови євроінтеграційних процесів в Україні 7 1.1. Зміст євроінтеграції та її еволюція 7 1.1. Об’єктивні фактори євроінтеграції України 22 1.2. Особливості політики ЄС та окремих країн Європи щодо України 30 Висновки до 1 розділу 36 Розділ 2. Аналіз сучасного стану розвитку підприємництва в Україні та ЄС 38 2.1. Аналіз результативності розвитку підприємництва в країнах Європи та Україні 38 2.2. Характерні особливості фіскально-кредитної політики щодо підприємств малого і середнього бізнесу в країнах ЄС і Україні 53 2.3. Аналіз економіко-правового забезпечення розвитку підприємницької діяльності в країнах ЄС та Україні 67 Висновки до розділу 2 79 Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності функціонування підприємницького сектору в Україні 85 3.1. Рекомендації щодо удосконалення державної політики та фіскально-кредитного механізму регулювання підприємницької діяльності в Україні 85 3.2. Шляхи підвищення результативності розвитку підприємництва в Україні 94 Висновки до розділу 3 104 Висновки 106 Перелік використаних джерел 110 Додатки
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах переходу України до ринкової економіки створення та розвиток малого підприємництва має стати основою соціальної реструктуризації суспільства, яка забезпечить зміну психології населення і переорієнтацію економіки на нові умови господарювання. В умовах ринкової економіки малі підприємства вважаються гнучкими і ефективними з точки зору витрат, вони швидко пристосовуються до кон'юнктури ринку, причому не тільки в сферах близьких до споживачів (роздрібна торгівля, різні види послуг), але й в промислових галузях (оброблювальна, меблева, машинобудування, виробництва комплектуючих виробів тощо). Малі підприємства формують ядро прошарку населення з середнім достатком, дозволяють реалізуватися сімейному підприємництву, що є стабілізуючим фактором політичного життя країни. Таким чином, особливості діяльності, економічна та суспільна значимість малого підприємництва потребують усунення в Україні перешкод, які гальмують процес розвитку цього важливого сектору економіки. Мале підприємництво є універсальним інструментом участі мільйонів громадян як в економічному житті власних країн, так і в системі міжнародного розподілу праці, виступає для економічно свідомих громадян як своєрідний засіб існування і стимул до самовдосконалення. В демократичних країнах світу мале підприємництво визнається одним з головних чинників політичної та соціальної стабільності суспільства. Європейська Хартія Малого Бізнесу визначає мале підприємництво як хребет економіки ЄС, ключовим джерелом робочих місць та інкубатором бізнес ідей, а намагання ЄС побудувати нову економіку (за положеннями Хартії), будуть успішними лише тоді, коли мале підприємництво буде знаходитись у фокусі уваги як держави, так і усього суспільства. В Акті малого бізнесу, який затверджено Конгресом США, визнано, що збереження та розширення малого підприємництва становить як основу економічного благополуччя громадян країни, так і є основою національної безпеки США. Таке важливе значення малого підприємництва для політичної та соціальної стабільності демократичних суспільств визначається тим, що мале підприємництво в першу чергу виконує соціальні функції, до яких належать: • створення додаткових робочих місць, зменшення рівня безробіття, вирішення проблем бідності – вирішення яких становить одну з найважливіших функцій держави; • формування середнього класу, тобто такого прошарку населення, який реально готовий нести на своїх плечах відповідальність за сталий розвиток країни - що становить одне з головних завдань соціально-орієнтованого ринкового суспільства; • підтримання конкурентного середовища і обмеження монополізму великих підприємств - що становить одну з головних цінностей для людини, бо надає пересічним громадянам (споживачам) можливість вільного вибору. У світовій системі господарювання ринкова економіка на теперішньому етапі розвитку суспільних відносин характеризується не тільки як найбільш ефективна, а й така, що здатна успішно розв'язувати гострі соціальні проблеми. Ключовими суб'єктами у формуванні економічних відносин будь-якої держави з ринковою економікою виступають підприємці і підприємницькі структури. У розвинутих державах світу малі і середні підприємницькі структури забезпечують понад 50% ВВП і 70% зайнятості працездатного населення. У зв'язку з цим ефективність національної економіки значною мірою залежить від ефективності функціонування її підприємницького сектора. Зважаючи на доцільність розвитку підприємництва, урядові структури розвинутих держав приділяють велику увагу дослідженню факторів, які впливають на ефективність підприємницької діяльності, створюють умови для їх ефективного розвитку, ухвалюючи закони, які захищають інтереси підприємців, споживачів і суспільства в цілому. Феномен підприємництва як форми господарювання є предметом досліджень багатьох учених – економістів, психологів, соціологів, політиків. Зокрема, теоретико-методологічні і прикладні аспекти розвитку підприємництва в країнах із розвинутими ринковими інституціями знайшли висвітлення в наукових працях П. Брера, Б. Бухвальда, В. Швандора, П. Кузмішина, Ч. Макміллана, Г. Манківа, А. Маршалла, Т. Пітерса, Р. Уотермена, П. Самуельсона, В. Нордгауза, Дж. Сінкі, Л. Тоубі, Й. Шумпетера та інших. За останні роки проблеми розвитку підприємництва в Україні знайшли відображення в багатьох публікаціях вітчизняних дослідників. Дослідженню особливостей розвитку підприємництва в умовах перехідної економіки України присвячені наукові праці О. Амоші, В. Бабича, О. Барановського, Г. Башнянина, Л. Безчасного, П. Бєлєнького, М. Білик, О. Білоруса, Д. Богині, Є. Бойка, Б. Буркинського, З. Варналія, С. Вовканича, В. Геєця, М. Долішнього, В. Загорського, С. Злупка, М. Козоріз, В. Гриньової, О. Кузьміна, Є. Крикавського, І. Лукінова, А. Мельник, В. Мікловди, І. Михасюка, А. Мороза, О. Онищенка, М. Пітюлича, Я. Побурка, В. Юрчишина, М. Чумаченка, А. Чухна, С. Юрія, С. Яковлєва, В. Яцкова та інших. Однак, з огляду на результати функціонування підприємницького сектора економіки України на теперішній час, низка проблем теоретико-методологічного характеру, пов'язаних із забезпеченням ефективності підприємницької діяльності, потребує більш поглибленого вивчення і висвітлення в економічній літературі. Низький рівень ефективності підприємницьких структур зумовлює необхідність концентрації наукових досліджень у сфері оцінки факторів, які стимулюють або гальмують розвиток підприємництва в Україні, розроблення нових концептуальних підходів до побудови системи управління процесами розвитку підприємницької діяльності з позицій спільності інтересів основних суб'єктів економіки. Найслабшою ланкою у формуванні сприятливих умов для ефективного розвитку підприємництва в Україні є фінансово-кредитні відносини, які виникають між державою, підприємцями, підприємницькими структурами та іншими суб'єктами вітчизняної системи господарювання. Головна мета роботи полягає в висвітленні особливостей розвитку підприємництва в Україні у порівнянні з країнами ЄС. Об’єктом дослідження є підприємництво та малий бізнес як інституційний сектор економіки країн ЄС та Україні. Предметом дослідження є шляхи активізації підприємницької діяльності в Україні як передумова подальшої інтеграції до європейських інституцій. Згідно з метою дослідження в роботі послідовно розглядаються наступні питання: - сутність євроінтеграції, її головні ознаки та значення; - специфічні риси інтеграційних процесів в сучасній Європі; - особливості розвитку підприємництва в сучасних умовах України та країнах ЄС; - проблеми, які характерні для становлення підприємництва в нашій країні, пов’язані із фіскально-податковою системою та державним регулюванням діяльності малих підприємств в Україні та ЄС; - можливі шляхи вирішення питань, пов?язаних з подальшим розвитком підприємництва в Україні. В ході роботи були використані наступні методи наукового дослідження: аналізу та синтезу, порівняння, обробки наукової літератури, частково-пошуковий та ін. В межах роботи були використані праці не тільки вітчизняних, але і зарубіжних авторів - передусім економістів - теоретиків, оскільки в сучасних умовах велика увага приділяється саме розробці теоретичних концепцій державного регулювання діяльності малих підприємств. Однак, не треба забувати і про важливе значення практичних рекомендацій відносно засобів державного регулювання. В цьому зв'язку велику допомогу в формуванні основних положень державної політики в сфері малого бізнесу можуть надати фундаментальні розробки провідних зарубіжних вчених, що успішно застосовуються в господарській практиці провідних держав світу.
Объём работы:
109
Выводы:Невід’ємною складовою світової ринкової господарської системи є мале підприємництво. В економічній науці давно вже стали аксіоматичними поняття що, по-перше, малий бізнес відіграє найважливішу роль при вирішені задач економічного і соціального характеру, що, по-друге, формування культури підприємництва життєво необхідно для економічного росту і конкурентоспроможності економіки, і, по-третє, що активна державна підтримка розбудови малого бізнесу в майбутньому забезпечує створення більшої чисельності робочих місць, збільшує базу оподаткування, і ріст національного доходу. На жаль, практика господарювання малих підприємницьких структур в Україні засвідчує, що вони досі не стали могутнім сегментом вітчизняної економіки. Частка малого бізнесу в ВВП України складає 11%, а чисельність малих підприємств у розрахунку на 10 тис. чол. – 53; у той же час у розвинутих країнах частка малого бізнесу в ВВП складає 50-60%, а на 10 тис. чол. припадає 500-700 малих підприємств. Така ситуація майже не змінюється в Україні декілька років поспіль. Це засвідчує, що в Україні сьогодні склався стійкий курс, що негативно впливає на будь-які наміри зрушити з місця теперішній стан малого бізнесу. Такими негативними тенденціями є: 1. Недосконала законодавча база щодо державної підтримки малого підприємництва, неоднозначне ставлення до підприємців з боку місцевих органів влади та несприятливе регуляторне середовище негативно впливали на якість економічного зростання підприємництва та призводили до регіональної диспропорції в його розвитку, внаслідок чого більше половини малих підприємств України зосереджені у 7-ми регіонах України. 2. Не дивлячись на загальну тенденцію до збільшення кількості малих підприємств (з 7,2% у 2003 році до 8,6% у 2004 та 7,5% за 2005 рік), у 2006 році темпи приросту знижено майже у 2 рази, а в 2005 році відновили рівень 2005 року, і в середньому по Україні вони становлять 3,9% у 2005 році по відношенню до 2006 року. Крім того, в регіонах значно знижені темпи приросту кількості малих підприємств: тільки 4 з 27 у 2005 році мають збільшені темпи приросту в порівнянні із 2006 роком, а в 23 регіонах дані показники значно нижчі від досягнутих за попередні роки. 3. Питома вага обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами у загальних обсягах по Україні протягом останніх років залишається невисокою та має тенденцію до скорочення: 8,1% у 2000 році, 7,1% у 2003; 6,7% за 2004 рік та 6,2 у 2005 році. А за 2006 та 2005 роки тільки по 5,3%. 4. Має тенденцію до зниження зайнятість у промисловості (на 8,8%) , будівництві (на 3%), готельному та ресторанному бізнесі (на 1,7%). 5. Загальні показники зайнятості у малому підприємництві в поточному році залишилися майже без змін по відношенню до попереднього. 6. Кількість малих підприємств, що випускали продукцію та надавали послуги, від загальної кількості зареєстрованих малих підприємств у 2005 році складає 72,2% або 204,675 тис. одиниць. Це на 2,6% менше, ніж було таких підприємств у 2003 році. Таким чином, 78723 одиниці малих підприємств не працювали: не створювали нові робочі місця, не сплачували податки державі та не виплачували заробітну плату найманим працівникам (приховане безробіття). 7. Середня питома вага кількості малих підприємств з чисельністю до 10 осіб найманих працівників дорівнює 79,8% від загальної кількості малих підприємств у 2006 – 2005 роках. А от розмір середньомісячної заробітної плати 1 найманого працівника у цієї групи малих підприємств менше від того, який сплачується на малих підприємствах з чисельністю працюючих більше 10 осіб. Тим самим занижується середній показник розміру заробітної плати на малих підприємствах України. 8. Тільки 7 регіонів мають середньомісячну заробітну плату 1 найманого працівника на малих підприємствах вищу від середнього її значення по Україні, а 20 регіонів – нижчу. 9. Витрати на одиницю виробленої продукції на малих підприємствах у 2006 році становили 102,9 коп/грн., що свідчить про збитковість виробництва. Ситуація значно не покращилась і в 2005 році. 10. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за основними видами економічної діяльності малих підприємств у 2006 році становив “-“1344,1 млн. грн. (сальдо), що на 110,5 млн. грн. збитків більше, ніж у 2005 році, та на 1249,4 млн. грн. збитків більше, ніж у 2003 році. Найбільш збитково працювали малі підприємства приватної форми власності (79,2% від загального збиткового сальдо за 2006 рік). Оскільки європейська інтеграція стає пріоритетом міжнародної діяльності Уряду і для її досягнення планується домогтися визнання Європейським Союзом за Україною статусу країни з ринковою економікою та забезпечити вступ України до Світової Організації Торгівлі, необхідно впроваджувати відповідну політику щодо посилення конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу, яка сприятиме виходу їхньої діяльності за межі традиційної орієнтації на вузьке коло товарів та послуг. Головним інструментом підвищення конкурентоспроможної економічної діяльності малих підприємств є включення до заходів щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та регіональних програм розвитку малого підприємництва пропозицій, які сприятимуть вирішенню проблем конкурентоспроможності, а саме: інвестиційний клімат, мобілізація науки та технологій з метою інновацій, покращення інфраструктури якості та пристосування її до вимог сучасних ринків, мобілізації фінансових ресурсів тощо. Крім основних вище зазначених заходів, спрямованих на покращення економічних показників діяльності малих підприємств по регіонах України, також мають бути: 1. Підвищення ефективності проведення державної регуляторної політики у галузі розвитку підприємництва шляхом здійснення моніторингу поточного та перспективного законодавства України та адаптації нормативно-правової бази до норм і принципів Європейського Союзу. 2. Розробка галузевих програм інноваційного розвитку малого підприємництва як невід’ємних складових Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва. 3. Поглиблення інноваційної спрямованості розвитку малого підприємництва через державну підтримку бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів та інших елементів інноваційної інфраструктури підтримки малого підприємництва. 4. Сприяння залученню інвестицій у розвиток малого підприємництва шляхом стимулювання підприємницької активності в галузі інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). 5. Створення зростаючої динамічної групи високопродуктивних малих підприємств, що успішно конкурують на внутрішньому та міжнародному ринках шляхом підвищення їхньої інвестиційної привабливості. 6. Заохочення малих підприємств до кластерної моделі економічного розвитку. 7. Поглиблення науково-методичного забезпечення розвитку МП та здійснення комплексу наукових досліджень економічних проблем на сучасному етапі реформ. Вирішення цих питань потребує вжиття додаткових заходів та управлінських рішень на загальнодержавному та регіональному рівнях, направлені на зміцнення підприємницького середовища на рівні політики та ринкових інституцій, підвищення його спроможності конкурувати на місцевому та міжнародному ринках та забезпечення нормативно-законодавчого поля, сприятливого для розвитку малих підприємств
Вариант:нет
Литература: 1. Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 р. N 2063-III 2. Постанова КМУ від 3 квітня 1996 р. N 404 Про Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва. 3. Указ Президента від 15 липня 2000 р. № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності. 4. Башняк О. Реалізація податкових принципів при сплаті єдиного податку (деякі аспекти) // Науковий вісник. - Ірпінь, 2002. - Вип.4 (18). - С.91–93. 5. Бойцова, Марина. Платник єдиного податку – юридична особа: Практ. посіб.. - Х.: Вид. будинок «Фактор», 2004. - 368 с.: табл. 6. Бубенець Г. А. Удосконалення класифікації єдиного податку, сплачуваного суб’єктами малого підприємництва // Коммунальное хозяйство городов. - К., 2004. - Вып.54: Сер.: Экономические науки. - С.178–185. 7. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посібник. - К.: Знання, 2002. - 239 с. 8. Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В.Волес, Г.Волес. - К.: Основи, 2004. - 871 с. 9. Габрук О. Платнику єдиного податку: Особливості застосування приватними підприємцями спрощеної системи оподаткування // Вісн. податк. служби України. - 2006. - № 32. - С.29-30, 35-37. 10. Герасимчук В.І. Малий та середній бізнес як сфера зайнятості: методологія, аналіз, проблеми розвитку / В.І.Герасимчук, О.В.Мірошниченко, В.В.Онікієнко. - К.: УІСД, 2002. - 116 с. 11. Гнатовський О.П. Ефективність запровадження та розвитку малого підприємництва в Україні // Фінансист № 5, 2006 с.17-19 12. Гнатцов О. Г. Малий бізнес в Україні: від стратегії зростання до стратегії розвитку // Збірник матеріалів конференції „Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні”, УПСК, 2006 с.61-65 13. Голубєва В.О. Деякі питання інтеграції України до Європейського Союзу // Зовнішня торгівля: Проблеми та перспективи. - К.: УАЗТ, 2000. - Вип. 4. - С. 19-26 14. Горенко О.М. Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та Україна / НАН України; Ін-т історії. - К., 2002. - 169 с. 15. Гуцал Д. Визначення бази оподаткування єдиним податком суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи // Вісн. податк. служби України. - 2006. - № 17-18. - С.22-23. 16. Діяльність малих підприємств у 2006 р. – К.:Держкомстат, 2007 – 14 с. (http://ukrstat.gov.ua/content/wsite/niistat/express/expr2007/0607/156.zip) 17. Добжанський Р.В. Роль держави у підтримці та розвитку малого та середнього бізнесу європейських країн та перспективи України. - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 116 с. 18. Донців В.Я. Проблеми законодавчого забезпечення малого підприємництва // Економіка підприємства №1, 2005 с.5-9 19. Дончик Т. Малий бізнес - великі проблеми, або "Зелений коридор" для підприємництва // Вінниччина. - 2006. - № 32. - 21 лют. - С. 4. 20. Друзенко Г. Європейська інтеграція України: оцінка в загальноєвропейському контексті // Часопис Парламент. - К., 2005. - № 8. - С. 2 - 11.Європейська інтеграція / Уклад.: М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох. - пер. з нім. М. Яковлєва. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 394 с. 21. Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. Вип.1(2) / Редкол.: А.О. Задоя, М.Г. Вожняк, Г.О. Крамаренко та ін. - Д.: Вид-во ДУЕП, 2007. - 184 с. 22. Європейський Союз. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною: Витяги: Підписано 14.06.94 р. // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. - К.: Ін Юре, 2001. - Кн. 1. - С. 8-29 23. Заїкіна О. О. Проблеми розвитку малого бізнесу на сучасному етапі трансформації економіки України // Збірник матеріалів конференції „Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні”, УПСК, 2006 с. 47-51 24. Зайцев В. Єдиний податок для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності // Вісн. податк. служби України. - 2006. - № 19. - С.54-55. 25. Звіт Державного комітету статистики за січень-грудень 2001 року. 26. Звіт Державного комітету статистики за січень-грудень 2002 року. 27. Звіт Державного комітету статистики за січень-грудень 2003 року. 28. Звіт Державного комітету статистики за січень-грудень 2004 року. 29. Звіт Держкомпідприємництва України за 2006 р. – К.: ДКП, 2007 р. – 37 с. 30. Івченко О. Перевірки органами контролю суб"єктів підприємництва: Досвід захисту. - К.: Юстініан, 2003. - 184 с. 31. Калина М. Євроінтаграційна політика України в контексті необхідності досягнення відповідності копенгагенським критеріям Європейського Союзу // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - К., 2005. - № 1. - С. 346 – 351 32. Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Кондор", 2006. - 368 с. 33. Ковальова О. Концептуальні засади процесу розширення Європейського Союзу // Грані. - Д., 2003. - № 2 (берез-квіт.). - С. 79-83. 34. Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України: Монографія / Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К., 2003. - 340 с. 35. Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб. / В. Копійка, Т. Шинкаренко; Ін-т міжнар. відносин. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевчека. - К.: Ін Юре, 2001. - 448 с. 36. Кредісов В. Шлях України до Євроейського Союзу - тільки через вирішення проблем малого та середнього підприємництва // Економіст. - К., 2003. - № 2. - С. 22-25. 37. Лазур П.Ю. Державне регулювання малого і середнього підприємництва. - Л.: "Новий Світ -2000", 2006. - 400 с. 38. Литвиненко В.М. Малий бізнес у світовій економіці: Моногр. / Ін-т світової екон. і міжнар. відносин. - К.: Аспект - Поліграф, 2004. - 180 с. 39. Ляпін Д.В. СОТ та очікувані зміни і системі державого управління щодо політики розвитку малого бізнесу // Теорія та практика державного управління. - Х.: Вид-во ХарРІНАДУ "Магістр", 2006. - Вип. 3 (15). - С. 35-41 40. Ляшенко В. І. Про один підхід до моделювання оцінки ефективності застосування єдиного податку в Україні // Наукові праці. - Донецьк, 2003. - Вип.68: Сер.: Економічна. - С.182–190. 41. Мазіна О. Функція єдиного податку в розвитку малого підприємництва // Формування ринкової економіки в Україні. - Львів, 2005. - Вип.15, ч.1: Спецвип.: Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. - С.241–247. 42. Малий і середній бізнес: У пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні: Зб. наук. ст. / За ред. Я.А.Жаліла. - К.: Алтерпрес, 2002. - 118 с. - (Безпека екон. трансформацій; Вип. 19) 43. Миланко О. Перспективи вітчизняного малого бізнесу у контексті вступу України до СОТ // Юридичний вісник України. - 2006. - № 6. - 11 - 17 лют. - С. 1, 7 44. Мороз О.М. Основи підприємництва: Навч. посіб. / О.М.Мороз, В.І.Невмержицький; Київський нац. торгово-екон. ун-т. - К., 2002. - 168 с. 45. Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Регіональний досвід. - К.: УФПП, 2004. - 37 с. 46. Нікитенко Д. В. Роль єдиного податку у розвитку малого підприємництва // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період. - Хмельницький, 2004. - С.355–358. 47. Ольховський М.А. Правове регулювання інноваційної діяльності. Поняття та ознаки підприємництва за законодавством України. Підприємницькі та непідприємницькі юридичні особи: Наук.-аналіт. статті. - Х.: РВФ Арсіс, 2003. - 16 с. 48. Основні показники розвитку малих підприємств – К.: Держкомстат, 2006 - 2 с. (http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2006/ sze/sze_ric/mp/mp_u/2005.htm) 49. Патора-Висоцька З. Малий бізнес і прямі іноземні інвестиції: Монографія / З.Патора-Висоцька, Д.Книш; Інститут регіональних досліджень НАН України. - Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 208 с. 50. Поддержка развития малого предпринимательства. Борьба с административными барьерами на пути развития предпринимательства. Практика стран ЕС. Программный документ – М.: ТАСИС, 2003, 44 с. 51. Поддержка развития предпринимательства в Европе: приоритеты на будущее. Послание Европейской Комиссии - К.: ТАСИС, 2003 – 39 с. 52. Пожидаєва М. Перспективи розвитку законодавства України про єдиний податок: Оподаткування фізичних осіб. База оподаткування та розміри ставок єдиного податку // Юридична Україна. - 2004. - № 12. - С.32 - 36. 53. Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика: Моногр. / За ред. З.С. Варналія, В.М. Кампо. - К.: Знання, 2005. - 380 с. 54. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні: Матеріали Всеукр. наук. - практичної конф., 17 - 19 трав. 2005 р., м. Ялта. - К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2005. - 310 с. 55. Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Вип. 4. - К.: Молодіжна Альтернатива, 2001. - 64 с. 56. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-19 травня 2006, м. Ялта) / Відп. ред. А.А. Мазаракі. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 374 с. 57. Проблеми формування і реалізації політики сприяння розвиткові підприємництва в Україні: Зб. наук. праць. Вип. 1 (ХХХП) / НАН України; Ін-т регіональних досліджень. - Л., 2002. - 352 с. 58. Розвиток підприємництва в Україні. - К.: Нора-друк, 2003. - 248 с. 59. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовістної конкуренції. Реклама: Навч. посібник. - К.: А.С.К., 2001. - 704 с. - (Економіка. Фінанси. Право) 60. Смовженко Т.С. Державна політика сприяння розвиткові підприємництва / НАН України; Ін-т регіональних досліджень. - Л.: ЛБІ НБУ, 2001. - 464 с. 61. Стан розвитку організаційних форм венчурного підприємництва і його інфраструктури в країнах світу та в Україні / О.П. Зінченко, В.П. Ільочук, Л.Ф. Радзієвська, В.М. Євтушенко. - К.: НДІСЕП, 2004. - 80 с. 62. Статистичний щорічник України за 2001 рік. — Київ: Техніка, 2002 63. Статистичний щорічник України за 2002 рік. — Київ: Техніка, 2003 64. Статистичний щорічник України за 2003 рік. — Київ: Техніка, 2004 65. Статистичний щорічник України за 2004 рік. — Київ: Техніка, 2005 66. Статистичний щорічник України за 2005 р. – К.:Держкомстат, 2006 – 151 с. 67. Тенденції та перспективи європейської інтеграції України: державно-управлінські виміри: Монографія / В.В. Корженко, Н.М. Мельтюхова, Г.С. Одінцова та ін. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. - 268 с. 68. Тимощук С. Малий бізнес і спрощена система оподаткування для юридичних осіб /С. Тимощук, Л. Нижник. // Вісн. податк. служби України. - 2006. - № 33. - С.20-25. 69. Україна – 2005. – К.:Держкомстат, 2006 – 347 с. 70. Україна та Росія: політика сприяння розвитку малого підприємництва / Д. Ляпін, К. Ляпіна, О. Ступницький, Ф. Шклярчук. - К.: Ін-т Конкурентного Суспільства. – 2005. - 211 с. 71. Фінансова підтримка підприємств: інвестиціі та кредити. /Дослідницький центр сприяння .розвитку малого бізнесу "Венчур"-К.: 2006,с.109. 72. Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч. посіб. / Вид. 2-е. - К.: "Каравела", 2007. - 366с. 73. Шемшученко О. Ю. Деякі аспекти економічної політики і правового регулювання у сфері малого бізнесу // Збірник матеріалів конференції „Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні”, УПСК, 2006 с.74-78 74. Шеронова О. Спрощена система оподаткування як захід стимулювання малого підприємництва// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 5. - С.424-427. 75. Яворівський Г.Й. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні // Збірник матеріалів конференції „Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні”, УПСК, 2006 с. 52-54 76. Bachman K. Którędy do Europy. – Warszawa, 2002. – S. 216-232. 77. Bańka B. Grossraum Europy i Rosji a Ukraina // ARCANA. 2004. N 1-2. – S. 55-56. 78. Besançon A. Granice Europy // Nowe Państwo. 2004. N 3. – S. 39. 79. Bosacki M. To Zachód umył ręce. //Gazeta Wyborcza. 2004. 27 lipca. 80. http://www.welt.de, 06.07.2002. 81. Lenarczyk W. Europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy w ocenie niemieckiej. – Lublin, 2003. – S. 10. 82. Lepesant G. Polska i nowe sąsiedztwo Unii Europejskiej // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok (I) 2003. – Lublin, 2003. – S. 98. 83. Olszański T.A. Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci. – Kraków, 2003. – S. 46-47. 84. Riabczuk M. Retoryka i polityka: Paradoksy ukraińskiej “wielowektorowości” // Polski przegląd dyplomatyczny. 2004. N 2. – S. 45-103. 85. Ukraine’s Progress Should Be a Priority for All Europe By Goran Persson, Romano Prodi // International Herald Tribune. 2001. May 22. 86. Vitorino A. Rozszerzona Unia Europejska i jej nowi sąsiedzi // Polski przegląd dyplomatyczny. 2004. N 1. – S. 32. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України
Дополнительная информация:Автореферат + доклад + анотація подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (499)