Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Організація та методика аналізу забезпеченості підприємства обіговими коштами і ефективності їх використання

Карточка работы:83162
Цена:
Тема: Організація та методика аналізу забезпеченості підприємства обіговими коштами і ефективності їх використання
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Учет и аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київська Національна Академія Водного Транспорту (КНАВТ)
Содержание:ВСТУП   3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ОБІГОВИХ КОШТІВ       6 1.1. Сутність, цілі та задачі аналізу обігових коштів  6 1.2. Методика аналізу обігових коштів           9 1.3. Організація аналізу обігових коштів         11 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО – ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА    17 2.1. Коротка характеристика ЧП „Романа Мобіл”     17 2.2. Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів     19 2.3. Економічна ефективність роботи підприємства 23 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБІГОВИМИ КОШТАМИ І ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЧП „РОМАНА МОБІЛ”      25 3.1. Аналіз складу і структури обігових коштів підприємства          25 3.2. Аналіз потреби підприємства в обігових коштах           29 3.3. Аналіз оборотності обігових коштів         31 3.4. Аналіз ефективності використання обігових коштів підприємства     32 3.5. Резерви підвищення ефективності використання обігових засобів     36 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ   39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  42 ДОДАТКИ     44
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Одним з основних факторів успіху будь-якого бізнесу є організація ефективного управління його оборотними активами. Особливу актуальність ця задача набуває у зв'язку зі вступом України до СОТ. У рамках цієї програми уряд здійснює роботу із гармонізації українського законодавства з міжнародним. Створення більш сприятливого інвестиційного клімату підштовхне міжнародні компанії до більш активного виходу на український ринок, що ми вже спостерігаємо протягом декількох останніх років, наприклад, на ринку мережних роздрібних супермаркетів. Для українських компаній це означає серйозне загострення конкурентної боротьби. Досвідчені західні компанії, як правило, мають якісно збалансовані джерела фінансування, більш дешеві ніж в українських підприємств. Вітчизняні підприємства, що збираються конкурувати з міжнародними повинні шукати шляхи підвищення ефективності свого бізнесу. Ефективність управління обіговими коштами підприємства істотно впливає на результати господарської діяльності й обумовлюється зовнішніми та внутрішніми факторами. Економічні перетворення, які здійснюються в Україні, потребують удосконалення управління оборотними активами. Для нормального функціонування підприємств потрібно, щоб їх власники, приймаючи рішення, мали правдиву й об’єктивну інформацію про майно, фінансовий стан і результати роботи. Таку інформацію надає лише система бухгалтерського обліку. Від ступеня ефективності використання обігових коштів залежить стан суб’єкта господарювання. У розробку питань теорії й методології аналізу  обігових коштів вагомий внесок зробили вітчизняні  та зарубіжні науковці:  Б.І. Адамов, Н.А. Басіна, С.Л. Береза, Ф.Ф. Бутинець, М.І. Бучнєв, Глен Велш, Даніел Шорт, В.М.Іваненко, А.М.Карбовник, М.М.Коваленко, Ю.А.Кузьмінський, Г.В.Савицька, Л.К. Сук, Д. Стоун, Н.В. Тарасенко, А.Д.Шеремет, В.Г. Швець, Б.С. Юровський та інші. Є розробки вітчизняних авторів, які враховують особливості національного економічного, політичного і корпоративного розвитку. До них відноситься серія підручників І.О. Бланка, О.Д.Василик, А.М. Поддєрьогіна, О.С. Стоянової, В.М. Суторміної, Г.Б. Поляка, О.О. Терещенка. В роботах цих та інших вчених економістів розкривається економічна сутність обігових коштів, методика їх обліку, яка багато в чому залежить від видів оборотних активів, їх ролі у виробничому процесі, а також від кількості їх використання. Метою роботи є дослідження теоретико-методичних аспектів аналізу обігових коштів на підприємствах для забезпечення їх ефективного функціонування. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: •   розглянути теоретичні основи аналізу обігових коштів – визначити сутність, цілі та задачі аналізу обігових коштів, методику та організацію аналізу обігових коштів; •   провести аналіз виробничо – фінансових показників роботи підприємства; •   проаналізувати забезпеченість обіговими коштами і ефективність їх використання на підприємстві; •   узагальнити методологію аналізу обігових коштів з метою виявлення резервів підвищення ефективності використання обігових засобів. Об’єктом дослідження є ЧП „Романа Мобіл” та сукупність фінансово-господарських операцій, пов’язаних з формуванням і використанням обігових коштів на підприємстві. Предметом дослідження є методика аналізу обігових засобів на підприємстві. Методи дослідження. Основою роботи є наукові методи, що ґрунтуються на діалектичному пізнанні та об’єктивних законах економіки. Теоретичні аспекти досліджувались із застосуванням методів індукції і дедукції, за допомогою яких визначено місце обігових засобів у системі господарювання, а також уточнено ключові терміни, пов’язані з аналізом цих об’єктів. У дослідженні застосовувалися методи аналізу, узагальнення та графічного зображення даних для проведення аналізу формування і використання обігових засобів. Теоретичною й методологічною основою роботи є праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем аналізу; законодавчі й нормативні акти з питань економічної політики; матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, періодичні видання, статистична інформація, фінансова звітність ЧП „Романа Мобіл”.
Объём работы:
41
Выводы:Таким чином, важливим напрямком антикризового управління суб'єктами господарювання у сфері торгівлі є побудова економічного механізму управління ефективним формуванням та ефективного використання оборотних коштів торговельного підприємства в умовах їх дефіциту. Побудова комплексної системи управління оборотними коштами торговельного підприємства в умовах їх дефіциту повинна здійснюватися на основі впровадження наступних дій: - проведення всебічного аналізу сучасного стану ефективності формування та використання оборотних коштів, а також виявлення резервів підвищення ефективності управління ними; - формування системи управління оборотними коштами на трьох рівнях: стратегічному, поточному та оперативному; - впровадження ефективного механізму управління оборотними коштами торговельних підприємств в умовах їх дефіциту, що базується на використанні методів екстраполяції, прогнозування зміни тенденцій, розробці імітаційної моделі багатоваріантного процесу управління оборотними коштами та алгоритму оцінки ефективності управління товарно-матеріальними ресурсами, нормування в умовах їх дефіциту тощо; - забезпечення високої фінансової дисципліни постачальників, дебіторів та персоналу торговельного підприємства, який передбачає застосування принципу бюджетування, зокрема формування платіжного календаря як ефективного механізму управління грошовими потоками, надходженнями та виплатами; - здійснення контролю та моніторингу за ефективністю управління оборотними коштами. Об’єктом дослідження виступило ЧП „Романа Мобіл”. За період з 2006 по 2008 рік в ЧП „Романа Мобіл” спостерігається позитивна тенденція зростання доходу (виручки) від реалізації. Але негативним при цьому є зменшення валового прибутку. За звітний період величина балансу-нетто зросла. Збільшення реальної вартості майна підприємства оцінюється позитивно. Позитивної оцінки заслуговує невелике, але зменшення частки кредиторської заборгованості. Власні кошти ЧП „Романа Мобіл” перевищують запозичені і підприємство завжди може погасити свої боргові зобов'язання. Негативним для підприємства є значне зростання дебіторської заборгованості, як в сумі, так і питомій вазі в оборотних активах підприємства. На підставі проведеного аналізу можуть бути зроблені наступні висновки та запропоновані слідуючи напрямки щодо покращення фінансового стану ЧП „Романа Мобіл”:  • аналіз балансу ВАТ ЧП „Романа Мобіл” свідчить, що однією із причин нестабільного фінансового стану підприємства є досить громіздка для здійснення господарської діяльності матеріально-технічна база, в яку вкладена третина власних та прирівняних до них коштів. Тому бажано провести інвентаризацію основних засобів, при необхідності реалізувати зайві, законсервувати чи здати в оренду ті, що у даний момент часу не використовуються;  • проаналізувати можливість ефективного використання наявного майна та вдало розпоряджатися ним;  • потрібно переглянути структуру активів з тим, щоб для виконання запланованих обсягів діяльності залишок основних засобів та оборотних коштів відповідав потребі в них;.  • з метою збільшення обсягів діяльності слід нарощувати оборотні кошти і, в першу чергу, товарні запаси, які користуються попитом. Вибору найбільш ефективного шляху розвитку буде сприяти, на нашу думку, впровадження бізнес-планування, основною перевагою якого є жорсткий контроль за використанням коштів на виконання окремих заходів і можливість при необхідності перерозподілу фінансових результатів. Враховуючи результати раніше проведеного аналізу, розрахунку показників платоспроможності, ліквідності ми можемо відмітити, що на кінець аналізуємого періоду фінансовий стан підприємства досить стабільний. Але на підприємстві відсутня необхідна сума коштів для здійснення поточних розрахунків, велика частина оборотних коштів сконцентрована в виробничих запасах та дебіторській заборгованості. Таким чином, у контексті побудови економічного механізму управління формуванням оборотних коштів торговельного підприємства передбачає реалізацію наступних дій: планування обсягу оборотних коштів підприємства, що ґрунтується на визначенні потреби окремих елементів оборотних активів; обґрунтування політики формування оборотних коштів, що направлено на ефективне забезпечення оборотним капіталом товарообороту; оптимізація складу власних та позичених джерел формування оборотного капіталу в умовах обраної фінансової стратегії торговельного підприємства; проведення ефективної кредитної та інвестиційної політики; побудова ефективного економічного механізму управління оборотними коштами торговельного підприємства в умовах їх дефіциту.
Вариант:нет
Литература:1.  Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент : учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 312с. 2.  Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализы: учебник.. - М.: Финансы и статистика, 2006 г.- 288с. 3.  Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. /., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. — К.: Либідь, 2005. 4.  Бланк Й. А. Управление прибылью. — К.: Ника-Центр, Зльга, 2004. 5.  Белявский Л.К., Ряузов Н.Н., Ряузов Д.Н. Статистика:Учебник.-2-е изд..-М.:Финансы и статистика,2004. 6.  Бланк И.А. Управление предприятиями: Учебник.-М.:ЭКМОС,2007. 7.  Бригхем Є.Ф.  Основи фінансового менеджменту: Підручник / Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с. 8.  Ван Хорн Дж. К., Вахович Дж. М. (мл.) Основи финансового менеджмента. – 12-е изд. / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 1232 с. 9.  Візіло А. Два метри кордону // Галицькі контракти – 1999. №18. 10.           Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті – К.: ТОВ "БОРИСФЕН-М", 1996. 11.           Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 196 с. 12.           Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности – М.: Финансы и статистика, 2006. 13.           Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы – М.: Финансы, 2004. 14.           Криворучко М.І., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів – К.: "Феникс", 2007. 15.           Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік – 2001. №37. 16.           Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам Г.Г. та ін. Фінанси підприємств: Підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 460 с. 17.           Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции – М.: Финансы и статистика, 2003. 18.           Фінанси підприємств за редакцією кандидата економічних наук, професора А.М.Поддєрьогіна.- Київ,2000 19.           Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч.посібник.-К.: Вища школа, 2006. 20.       Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. «Методика финансового анализа» - М.: ИНФРА- М, 2006г. - 176с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)