Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Методи обчислення ВВП. Рівновага інвестицій і заощаджень в кейнсіанській макроекономічній моделі

Карточка работы:83293
Цена:
Тема: Методи обчислення ВВП. Рівновага інвестицій і заощаджень в кейнсіанській макроекономічній моделі
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Финансы и кредит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:Вступ  3 1. Методи обчислення ВВП            5 2. Рівновага інвестицій і заощаджень в кейнсіанській макроекономічній моделі         10 Висновок       15 Список використаної літератури    16
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Центральне місце серед макроекономічних показників займає валовий внутрішній продукт (ВВП). Валовий внутрішній продукт — це сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг, що вироблені резидентами країни за рік. Кінцева продукція — це та частка валового випуску, яка виходить із сфери виробництва і спрямовується на невиробниче споживання, інвестування (нагромадження) та експорт. Це означає, що при обчисленні ВВП не враховується проміжна продукція, тобто продукти та послуги, використані в процесі виробництва. Включення до складу ВВП проміжної продукції означало б повторний рахунок, тому що вартість проміжної продукції вже входить до складу кінцевої продукції та послуг. Проміжне споживання включає: 1) витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, насіння, кормів, продуктів харчування, медикаментів, спецодягу та ін.; 2) оплату робіт і послуг, що надаються іншими одиницями окремим одиницям або особам (ремонт, послуги транспорту, зв'язку, обчислювальних центрів, комунальні послуги, послуги реклами, юристів, страхування тощо); 3) витрати на відрядження у частині оплати проїзду і готелів та ін. До складу проміжного споживання відносять також оплату послуг фінансових посередників (банків). Їх величина визначається у загальних рисах як різниця між відсотками, отриманими і сплаченими  фінансовими посередниками, і відноситься до усіх їхніх клієнтів (підприємств, домашніх господарств, резидентів і неризидентів). Згідно з діючою методикою загальна величина послуг фінансового посередництва відноситься до проміжного споживання окремої умовної одиниці, валовий випуск якої дорівнює нулю. А тому сума валової доданої вартості, створена галузями і секторами економіки, повинна бути зменшена на цю величину. Особливість показника ВВП полягає в тому, що термін «валовий» означає включення до його складу споживання основного капіталу (амортизації). У принципі для точного вимірювання результатів економічної діяльності потрібно було б виключити з ВВ не тільки проміжну продукцію, а й споживання основного капіталу, яке з економічної точки зору є також проміжним споживанням. Але в економічній практиці дуже важко розрахувати споживання основного капіталу так, як цього потребують принципи СНР, тобто за відновною вартістю. Це пов'язано з тим, що дані бухгалтерського обліку про споживання основного капіталу не відповідають вимогам СНР. У бухгалтерському обліку амортизація основних фондів обчислюється, як правило, за первісною вартістю, а не за відновною. Крім того. амортизація в бухгалтерському обліку може бути розрахована на основі методів прискореної амортизації, які є неприйнятними в СНР. Отже, якщо можна було б отримати дані про споживання основного капіталу у відповідності до вимог СНР, то можна було б розрахувати більш об'єктивний показник результату економічної діяльності — чистий внутрішній продукт. Через викладені вище обставини в економічній практиці найбільш широкого застосування набув показник ВВП.
Объём работы:
15
Выводы:Один з узагальнюючих статистичних показників розвитку національного господарства, основний показник у системі національних розрахунків. ВВП являє собою сукупну ринкову вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів та послуг як у матеріальному, так і в нематеріальному виробництві за певний статистичний період (як правило, за рік). Під кінцевим виробництвом розуміються товари та послуги, що купуються для кінцевого використання, а не для перепродажу або подальшої переробки. Продаж проміжної продукції не враховується при підрахуванні ВВП. Це позначає, що ВВП можна визначити, підраховуючи та сумуючи додані вартості, створені всіма фірмами в економіці. Додана вартість - це ринкова ціна обсягу продукції, виробленої фірмою, з відніманням вартості використаної сировини, напівфабрикатів, матеріалів тощо. Це виробничий метод підрахунку ВВП. Крім того, існують методи розрахунку ВВП по прибутках та по витратах
Вариант:нет
Литература:1.  Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посібник для вузів/ В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. -2-ге вид., доп.. -К.: Атіка, 2006.-368 c. 2.  Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник/ В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; Ред. В.Д. Базилевич. -К.: Знання, 2004. - 851 c. 3.  Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посібник/ О.Я. Базілінська. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-442 c. 4.  Бугаян И.Р. Макроэкономика: Учеб. пособие для вузов/ И.Р.Бугаян. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.-352 c. 5.  Вечканов Г.С. Макроэкономика: Пособие для подготовки к экзамену/ Г.С.Вечканов, Г.Р.Вечканова. -4-е изд.. -СПб.: Питер, 2003.-224 c. 6.  Луссе А. Макроэкономика: Учеб. пособие/ А.Луссе. -2-е изд. -СПб.: Питер, 2001.-240 c. 7.  Макроекономіка: Навч. посібник для вузів/ І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 c. 8.  Манків Н.Грегорі. Макроекономіка: Підручник для України/ Н.Грегорі Манків ; пер. з англ. С. Панчишин. -К.: Основа, 2000.-588 c. 9.  Мікроекономіка та макроекономіка: Підручник у 2-х ч./ Ред. С.Будаговська. –2-ге вид. -К.: Основи, 2001.-517 c. 10.           Панчишин С. Макроекономіка: Тести і задачі/ С.Панчишин. -К.: Либідь, 2002.-216 c. 11.           Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посібник для вузів/ С.М. Панчишин. -3-те вид., стереотип.. – К.: Либідь, 2005.-614 c. 12.           Равікович Е.І. Макроекономічне прогнозування: Навч. посібник/ Е.І. Равікович, Г.В. Присенко. – К.: КНЕУ, 2002. 13.           Савченко А.Г. Макроекономічна політика: Навч. посібник/ А.Г.Савченко. – К.: КНЕУ, 2001.-166 c. 14.           Солонінко К.С. Макроекономіка: Навч. посібник для вузів/ К.С. Солонінко. – К.: ЦУЛ, 2002.-320 c.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (225)