Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Методологія економічного аналізу

Карточка работы:82161
Цена:
Тема: Методологія економічного аналізу
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджер економіст
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність методів економічного аналізу 4 2. Методи і методологія економічного аналізу 6 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17
Курс:
Реферат:
Язык:
Вступление:Метод економічного аналізу – це науковий спосіб вивчення, становлення та розвитку господарських явищ і процесів. Він є сукупністю прийомів й способів дослідження господарської діяльності будь-якого економічного об'єкта шляхом виявлення та визначення взаємозв'язку і змін його параметрів, кількісного та якісного вимірювання впливу окремих факторів й їх сукупності на ці зміни. Залежно від способу пізнання економічних систем, вони поділяються на три групи: - загальнонаукові; - економіко-логічні; - економіко-математичні. Загальнонаукові методи: Методи теорії пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція) Евристичні методи (Метод «мозкового штурму», анкетування, морфологічний метод, метод семикратного пошуку, Метод асоціацій та аналогій) Економіко-логічні методи Методи детермінованого факторного аналізу (методи елімінування, логарифмічний метод, інтегральний метод) Методи загального аналізу (методи порівняння і групування, методи середніх величин та індексів, методи балансового зв'язку, графічні методи, методи комплексної оцінки) Економіко-математичні методи (Методи економічної кібернетики, Методи дослідження операцій, економетричні методи, методи математичного програмування, Методи кореляційно-регресійного зв'язку)
Объём работы:
16
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Під методом економічного аналізу розуміють діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів у їхньому становленню і розвитку. Характерними рисами методу економічного аналізу є: використання системи показників, які всебічно характеризують господарську діяльність, вивчення причин зміни цих показників, з'ясування і вимірювання взаємозв'язку між ними з метою підвищення соціально-економічної ефективності. До характерних рис методу економічного аналізу відносяться виявлення і вимір взаємозв'язку і взаємозалежності між показниками, що визначаються об'єктивними умовами виробництва і обігу товарів. Обсяг випуску промислової продукції залежить, наприклад, від трьох груп факторів, які пов'язані з використанням робочої сили, знарядь праці, предметів праці. Кожна група поділяється на складові елементи. Так, фактори, що пов'язані з використанням робочої сили, поділяються на кількісні і якісні. До кількісних відносяться кількість робітників, до якісних – продуктивність їхньої праці (виробництво на одного робітника). Щорічний середній виробіток на одного робітника залежить, у свою чергу, від середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником на рік, середньої кількості годин, відпрацьованих одним робітником на день, середнього виробництва на одну відпрацьовану людино-годину. Кожний з цих показників також залежить від цілої низки причин. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником на рік, залежить, наприклад, від надання додаткових відпусток, неявок через хворобу, відряджень, цілодобових простоїв з вини підприємства, прогулів і т. д. Маємо, очевидно, певний ланцюг залежностей одного показника від іншого, де кожен фактор має своє значення. Виключення того чи іншого фактора із сфери уваги економіста, а іноді порушення послідовності розгляду факторів роблять аналіз економічно неспроможним. Метод аналізу реалізується через його науковий апарат, тобто через сукупність прийомів дослідження. Найважливішим елементом методики економічного аналізу є технічні прийоми та способи аналізу, які можна назвати інструментарієм аналізу. Вони використовуються на різних етапах дослідження для: - первинної обробки зібраної інформації; - вивчення стану та закономірностей розвитку об'єктів, що досліджуються; - визначення впливу факторів на результати діяльності підприємств; - підрахунку невикористаних резервів збільшення ефективності виробництва; - узагальнення результатів аналізу та комплексної оцінки діяльності підприємств; - - обґрунтування планів економічного та соціального розвитку, управлінських рішень, різних заходів.
Вариант:6
Литература:1. Азаренков Григорій Федорович, Петряєва Зоя Федорівна, Хмеленко Галина Григорівна. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. – Х. : ХДЕУ, 2003. – 208с. 2. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник /И.А. Белобжицкий, В.А. Белобородова, М.Ф. Дячков и др./; Под редакцией В.А. Белобородовой, - 2-е изд., переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 1985 г. - С.3-36. 3. Андрєєва Галина Іванівна. Економічний аналіз: навч.-метод. посібник. – К. : Знання, 2008. – 263с. 4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник.- 3-е изд., перераб.- М.: Финансы и статистика, 1996- С.98-188. 5. Барабаш Наталія Степанівна. Аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 396с. 6. Житна І.П., Нескреба А.М., Економ. аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посібник: Пер. з рос. – К.: Вища школа, 1992. – С. 98-107. 7. Савицкая Г.В. Анализ хоз. Деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. И доп.- Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997- с. 6-166. 8. Эконом. Анализ хоз. деятельности предприятий и объединений: Учебник / Под редакцией С.Б. Барнгальц и Г.М. Тация. – 3-е. изд., прераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1986. – с. 3-34.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)