Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Проблеми та перспективи співпраці України з Міжнародними організаціями

Карточка работы:6965б
Цена:
Тема: Проблеми та перспективи співпраці України з Міжнародними організаціями
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:ВСТУП           3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ   6 1.1. Поняття «міжнародна організація» та його сутність  6 1.2. Сучасні міжнародні організації 10 1.3. Міжнародні організації та їх співпраця з Україною   17 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СПІВПРАЦІ ВАТ „УКРТЕЛЕКОМ” З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ            20 2.1. Коротка характеристика підприємства ВАТ «Укртелеком» 20 2.2. Фінансові результати діяльності ВАТ «Укртелеком»            28 2.3. Аналіз співробітництва ВАТ «Укртелеком» з міжнародними організаціями та перспективи подальшої спільної роботи         37 ВИСНОВКИ  51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    55 ДОДАТКИ     58  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Актуальність теми курсової роботи. Щоб чітко уявляти собі діяльність міжнародних економічних організацій та можливі зв’язки з Україною, необхідно знати загальну характеристику цих організацій на основі відповідної класифікації. Міжнародною всесвітньою організацією, в якій представлені органи обох організаційно-економічних підструктур світового господарства, є Генеральна Асамблея (ГА) ООН з її Комітетом з економічних і фінансових питань, яка об’єднує всі 186 країн – учасниць організації, а також Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) ООН, що формується з 54 учасниць на виборній основі з числа членів ООН. З діяльністю ГА та ЕКОСОР пов’язане функціонування спеціалізованих економічних установ ООН. Рішення ГА зі світових питань мають характер рекомендацій, тобто не є юридично обов’язковими для держав-членів. Обов’язковими до виконання всіма членами ООН є рішення Ради Безпеки (РБ). Важливою міжнародною установою, що також поєднує у своїй діяльності обидві організаційно-економічні підструктури світового господарства, є Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка складається з 29 країн. ОЕСР має офіційні відносини з багатьма МЕО функціонального та регіонального характеру. Її діяльність охоплює практично всі сторони економічної політики. Особливе місце серед міжнародних організаційно-економічних структур займають щорічні наради керівників сімки провідних держав розвиненої ринкової економіки, так званої «великої сімки», на яких вирішується питання регулювання світогосподарських  зв’язків. Останнім часом до цих нарад з окремих питань все частіше залучаються і керівники інших країн. Нині розвивається механізм сталої діяльності країн «великої сімки», до якого на більш-менш постійній основі залучена і Росія. Україна є членом – засновницею ООН, вона остійний член Комітету з економічних і фінансових питань. Надзвичайно важливою проблемою для України, що торує шлях до світового ринку, є встановлення постійних відносин з ОЕСР. Стосунки з «великою сімкою» мають для нашої країни особливе значення у світлі фінансування проекту закриття ЧАЕС. Актуальність курсової роботи полягає в тому, що для України як суверенної держави необхідна розробка національної стратегії розвитку, яка неодмінно повинна враховувати питання економічної незалежності. Співпраця України я з міжнародними організаціями є досить важливою для процесу модернізації економіки і розвитку високотехнологічних виробництв. Метою курсової роботи є дослідження проблем та перспектив співпраці України з міжнародними організаціями. Об’єктом дослідження є співпраця підприємства ВАТ „Укртелеком” з міжнародними організаціями, предметом дослідження є організаційно-економічні механізми співпраці з міжнародними організаціями. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: -            розглянути поняття «міжнародна організація» та його сутність; -            здійснити аналіз сучасних міжнародних організацій; -            висвітлити міжнародні організації та їх співпрацю з Україною; -            здійснити аналіз співробітництва ВАТ «Укртелеком» з міжнародними організаціями та перспективи подальшої спільної роботи. Теоретичною основою даного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної науки в галузі організації експортно-імпортної діяльності, міжнародної економіки, міжнародних економічних відносин. Методи дослідження. Курсова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися метод порівняння, системного підходу й аналізу. Інформаційну базу дослідження наукові публікації з обраної тематики, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження. Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження. Вирішення основних завдань дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у двох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
52
Выводы:Отже, можна зробити закономірний висновок, що для дійсного відродження України як суверенної держави необхідна розробка національної стратегії розвитку, яка неодмінно повинна враховувати питання пов'язані з проблемами незалежності в усіх сферах - економічної незалежності, незалежних дій Уряду в зовнішній і внутрішній політиці, національної безпеки України, незалежного мислення політичних діячів та економістів, а також розвитку власного самодостатнього виробництва. Головним напрямом національної стратегії розвитку має стати державна підтримка вітчизняного виробника як складова економічної безпеки України. Потрібно орієнтуватись на нарощування експорту конкурентноздатних товарів і послуг, домагаючись позитивного платіжного балансу та еквівалентного товарного обміну на внутрішньому і зовнішньому ринках. Без такої моделі Україна приречена на те, щоб ніколи не бути учасником міжнародного економічного співтовариства. Інтеграція України у світову економіку можлива лише за умови гарантування національної безпеки держави. Щодо відносин України з міжнародними фінансовими організаціями, це в першу чергу питання гарантії економічної безпеки, оскільки взаємовідносини реалізуються через посередництво надання кредитів та відповідно, зростання державного боргу. Тому очевидно, що, при розробці стратегії взаємовідносин України з МВФ, СБ та іншими фінансовими інститутами, в полі зору уряду має постійно знаходитись проблема зростання боргів та відсотків на них, з тим, аби запобігти виникненню загрози економічній безпеці, а відтак і економічному суверенітету країни. Подальший розвиток відносин із міжнародними економічними організаціями гальмують дві групи проблем. Перша група включає проблеми, пов'язані із недосконалістю соціальної і економічної політики України, а саме: неефективність системи державного регулювання; непередбачуваність владних рішень; існування значних диспропорцій в економіці; монополізм виробників; криміналізаиія економіки, велика питома вага тіньової економіки. Друга група проблем стосується організації зовнішньоекономічної діяльності: недосконалість митного регулювання; грабіжницька податкова політика; бартеризація зовнішньої торгівлі тощо. Все це підриває довіру до України як надійного економічного партнера. На шляху до міжнародного співробітництва перед Україною стоїть низка серйозних завдань, зокрема остаточне визначення національної моделі соціально-економічного розвитку, досягнення реальної керованості соціально-економічними процесами, створення стабільної національної фінансової та правової системи і розробка планів по входженню у світові економічні структури. Одночасно, необхідним є внесення коректив у відносини з провідними міжнародними інститутами в напрямі розширення співробітництва, в першу чергу, для прискорення процесу модернізації економіки і розвитку високотехнологічних виробництв. Тобто, слід перенести акценти в політиці залучення іноземних фінансових ресурсів з фінансування поточних балансових потреб на фінансування структурної перебудови економіки України. Тільки за таких умов Україна зможе гідно увійти до світового економічного співтовариства, стати рівноправним учасником світового прогресу. Вiдкрите акцiонерне товариство створене 5 сiчня 2000 року. До складу товариства входить 32 фiлiї. У вiдкритому акцiонерному товариствi сформовано дворiвневу централiзовану вертикальну систему управлiння; функцiонують органiзацiйнi спецiалiзованi структури з експлуатацiї первинної мережi зв`язку; експлуатацiї мiсцевих мереж зв`язку та радiофiкацiї, обслуговування споживачiв та продажу послуг. Останні зміни до організаційної структури товариства затверджено станом на 27 січня 2006 року 30. Отже, ми бачимо позитивну динаміку розвитку ВАТ „Укртелеком”. Співробітництво ВАТ «Укртелеком» базується на принципах партнерства з усiма мiжнародними органiзацiями, операторами, компанiями, урядовими та неурядовими iнститутами, якi функцiонують як в секторi телекомунiкацiй, так i за його межами, з врахуванням загальнодержавних iнтересiв України i на основi українського законодавства та мiжнародного права. Метою такого співробітництва товариства є створення сприятливих умов для досягнення стратегiчних цiлей дiяльностi компанiї, залученню нових телекомунiкацiйних технологiй та методiв управлiння, формуванню позитивного iмiджу ВАТ «Укртелеком». Укртелеком співпрацює за такими напрямками: -            вiдносини з iноземними опеpатоpами зв’язку та компанiями-постачальниками телекомунiкацiйного обладнання та послуг -            спiвпpаця з мiжнаpодними оpганiзацiями -            участь у мiжнародних телекомунiкацiйних проектах -            участь у заходах пpезентацiйної дiяльностi в пpоцесi пpиватизацiї ВАТ «Укpтелеком» -            вивчення пеpедового мiжнаpодного досвiду в галузi телекомунiкацiй. Одним з прiоритетiв ВАТ "Укртелеком" є спiвпраця з мiжнародними органiзацiями, що обумовлює розвиток зовнiшньоекономiчних зв'язкiв в галузi телекомунiкацiй за такими напрямами: -            Приєднання до мiжнародних та європейських телекомунiкацiйних союзiв, комiсiй, комiтетiв та об'єднань, а також участь у мiжнародних конференцiях, семiнарах, виставках, якi проводяться пiд егiдою зазначених органiзацiй. -            Послiдовне впровадження мiжнародних стандартiв на основi вивчення рекомендацiй мiждержавних структур (ITU, ETSI, РСЗ та iн.) в галузi телекомунiкацiй. -            Залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй з метою розвитку мереж i послуг ВАТ "Укртелеком". Мiжнароднi органiзацiї, з якими спiвпрацює Укртелеком: 1. Мiжнародний Союз Електрозв`язку (МСЕ) 1.1. Сектор розвитку 1.2. Сектор стандартизацiї 2. Регiональна Спiвдружнiсть в Галузi Електрозв'язку (РСЗ) 2.1. Рада Операторiв РСЗ 3. Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку (ЄБРР) 4. НАТО 5. Мiжнароднi органiзацiї супутникового та космiчного зв`язку (МО СКС): 5.1. INТЕLSAT 5.2. ЕUTELSAT 5.3. МОКЗ Iнтерсупутник 6. Європейська конференція Адмiнiстрацiй зв`язку (СЕПТ) 7. Європейський Союз (ЄС) Проаналізувавши співпрацю ВАТ „Укртелеком” з вищенаведеними міжнародними організаціями, можна дійти висновку, що ця співпраця перебуває на найвищому рівні, і вони мають гарні перспективи для подальшої плідної спільної роботи.  
Вариант:нет
Литература:1.         «Економічна теорія» Камаев В.Д.,  м. Москва, «Валдос», 2000р. 2.         «Міжнародні валютно-кредитні і фінансові відносини» за редакцією Красавіної Л.Н. м. Москва, «Фінанси і статистика», 1994 р. 3.         «Міжнародні економічні відносини» Авдокушин Е.К., м. Москва, 1996р. 4.         «Основи міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин» за редакцією Круглова В.В.  м. Москва, «Инфра-М», 1998 р. 5.         «Экономикс»  Макконнелл К. Р.,  Брю С.Л.., м. Москва, «Республіка»,1993р., т.2. 6.         Азарян Е.М. Международный маркетинг / К.: ИСМО МО Украины, «Студцентр», 1999. 7.         Алексунин В.А. Международный маркетинг / М.: Издательский дом «Дашков и К», 2000. 8.         Гатина Г.Ф., Мерзликин В.А., Щукина Н.Н. Мировая экономика – М.-2001. 9.         Головинська В. Україна і Світова організація торгівлі: стан, проблеми, перспективи інтеграції / Українська академія держ. Управління при Президентові України; Центр дослідження адміністративної реформи. – К. : Видавництво УАДУ, 2004. – 167 с. 10.     Деякі аспекти формування стратегії вступу України до СОТ // Тези науково-практичної конференції “Перспективи та проблеми участі України у СОТ в контексті економічної безпеки”. – Матеріали Міжвідомчої комісії з питань фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України. – К.: Інститут міжнародних відносин КНУ, 2005. 11.     Дитрих Фон Дер Эльсниц Время вступления на рынок и успех предприятия / Управление компанией, 2001-№.2, с.22-26. 12.     Дуфала В. Инструментарий для формирования стратегии предприятия. / Управление компанией, 2002 -  №1, с. 23-26. 13.     І.Бураковський, Л. Хандріх, Л. Хоффманн. Вступ України до СОТ: новий виклик економічній реформі – К.: Вид-во „Альфа-Принт”, 2003. – 291 с. 14.     Маджаро С. Международный маркетинг.: Пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 1999. 15.     Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с. 16.     Макогон Ю., Гохберг Ю., Третьяков С. Деякі державні та регіональні аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв’язків / Регіональна економіка. – 2001 - №3, с.74-91. 17.     Політика і час 1993 р. №№ 2,8,9. 18.     Політика і час 1998 р. №№2,4,8,9. 19.     Прес-реліз конференції “Україна і Світова організація торгівлі”. – Київ, 03.07.2004. 20.     Роланд Хельм Выбор институциональной формы вступления на рынок / Управление компанией, 2001 - №4. с.13-15. 21.     Роль і місце України в світі // Урядовий кур'єр. 1996 27 липня. 22.     Сиденко В., Барановський О. Україна і Світова організація торгівлі: як збільшити плюси та зменшити мінуси // Дзеркало тижня. - №26(401), 13-20.07.2005 р. 23.     Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах. – К.: УАЗТ, 2000. – 598 с.; 24.     Система світової торгівлі: Практ. посібник.: Пер. з англ. – К.: КІС, 2002. 25.     Україна в світовому співтоваристві. - МЗС -К.1996 26.     Україна та ООН - МЗС -К.1995 27.     Участь України в миротворчій діяльності ООН. -Ужгород 1995. 28.     Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 528 с. 29.     Эванс Д., Берман Б. Маркетинг. Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика 2006. 30.     http://www.ukrtelecom.ua – Офіційний сайт ВАТ „Укртелеком”.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)