Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці

Карточка работы:385ф
Цена:
Тема: Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):правознавтсво
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ І Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю як засіб забезпечення конституційного права 6 1.1 Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю: поняття, сутність, завдання, відмінності 6 1.2 Суб’єкти нагляду за додержанням законодавства про працю та їх повноваження 11 1.3 Суб’єкти контролю за додержанням законодавства про працю та їх повноваження 19 Розділ ІІ Нагляд та контроль за додержанням законодавства про охорону праці 33 2.1 Нагляд та контроль за додержанням законодавства про охорону праці: поняття, сутність, завдання, відмінності 33 2.2. Суб’єкти нагляду за додержанням законодавства про охорону праці та їх повноваження 52 2.3. Суб’єкти контролю за додержанням законодавства про охорону праці та їх повноваження 61 Розділ ІІІ Подальше вдосконалення законодавства про працю та охорону праці 78 Висновок 87 Література 91
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. В сучасний момент в Україні здійснюються глибокі суспільно-політичні та соціально-економічні реформи. Наша країна переживає етап відмирання централізовано-розподільчих форм господарювання і народження економічних відносин в сфері праці, притаманних соціально-ринковій моделі державного управління. При цьому, природно, змінюються ролі і функції основних суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі держави, роботодавця і працівника. Цей процес неминуче охоплює і охорону праці - невід'ємну частину будь-якого виробництва. Об'єктивно оцінюючи охорону праці в Україні, на жаль, слід констатувати, що нинішній її стан не може задовольнити потреби нашого суспільства. Щороку на підприємствах та установах України травмується майже 100 тисяч працівників, 320 тисяч осіб внаслідок нещасних випадків та профзахворювань вже мають стійку втрату професійної працездатності, лише у 2002 році в Україні сталося близько 13,5 тисяч нещасних випадків на виробництві, щорічно майже 1 тисяча таких випадків призводить до смертельних наслідків. Аналіз показує, що економічний стан більшості підприємств не дає змоги забезпечити належний рівень охорони праці, як це передбачено чинним законодавством. На безпеці праці негативно позначається катастрофічне старіння основних фондів, зростаюча кількість фізично застарілого обладнання, машин і механізмів. З іншого боку, відзначається масове ослаблення трудової та технологічної дисципліни, елементарне ігнорування вимог техніки безпеки як власниками підприємств, так і самими робітниками. На багатьох підприємствах скорочуються або повністю ліквідовуються служби охорони праці. Ослаб вплив на стан цієї роботи і з боку галузевих міністерств та інших органів виконавчої влади. Здебільшого через це в Україні практично через день виникають аварії з нещасними випадками. Кожні 5 годин гине один працівник, а кожні 10 хвилин одна людина отримує травму. Щоденно на підприємствах країни зазнають травм у середньому 200 працівників, з яких 5 гине, 30 стають інвалідами, 22 уражаються профзахворюваннями. Одними з причин такого незадовільного стану охорони праці є, з одного боку, недосконалість чинного законодавства, з другого - недостатній рівень ефективності контрольно-наглядової діяльності уповноважених на те органів і їх посадових осіб. Покращити стан справ у сфері охорони праці, посилити контроль та нагляд у цій сфері постійно вимагає Президент країни: "Уряд має забезпечити належний контроль за створенням на підприємствах всіх форм власності безпечних і здорових умов праці. З метою забезпечення кожному громадянину України права на належні, безпечні і здорові умови праці необхідно посилити державний нагляд за створенням безпечних умов праці." Мета та наукові задачі. Метою є комплексне дослідження основних напрямків становлення та розвитку практики надзору та нагляду та розробка пропозицій по його удосконаленню. Мета дослідження обумовила такі основні конкретно-дослідницькі задачі: ? розглянути законодавство України як засіб забезпечення конституційного права громадян на працю; ? охарактеризувати нагляд та контроль за додержанням законодавств про працю та охорону праці; ??? обґрунтувати суб’єкти контролю та нагляду за додержанням законодавства про охорону про працю та їх повноваження. Об’єктом дослідження є суспільні правовідносини, що виникають в період контролю та нагляду. Предмет дослідження – законодавче регулювання трудових відносин та його організаційне забезпечення. Практичне значення. Положення, висновки викладені в роботі є досить актуальними для нашої країни та можуть бути використані при дослідженні та прогнозуванні прямого та опосередкованого впливу на розвиток українського законодавства. Крім того, результати дослідження становлять певний інтерес для здійснення подальших цілеспрямованих наукових досліджень з питань контролю та нагляду в законодавстві про охорону праці. Матеріали дипломної роботи можуть бути використані при проведенні семінарських занять, при написанні контрольних та курсових робіт студентів. Теоретичне та практичне значення полягає у тому, що положення і висновки проведеного дослідження створюють основу для подальшого поглибленого теоретичного вивчення явища контролю та нагляду у системі охорони праці, удосконалення організаційно-структурних форм здійснення державного контролю та нагляду в окремих сферах державного управління і спрямовані на підвищення ефективності діяльності виконавчих влади в цілому. Методологічні і теоретичні основи дослідження. У вирішенні зазначених завдань використовувалися загальнотеоретичні і спеціально-наукові методи пізнання. У процесі дослідження використовувалися методи системного, структурно-функціонального, нормативно-порівняльного аналізу. Структура та обсяг. Диплом складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 91 сторінку. Список використаних джерел 87 найменувань.
Объём работы:
90
Выводы:Підбиваючи підсумки даної праці, слід зробити загальний висновок про те, що розвиток ринкових відносин, впровадження в різні галузі народного господарства нової техніки та технологій, а також використання традиційних технологічних процесів та обладнання, що є джерелом підвищеної небезпеки, обумовлює зростання значення контролю та нагляду в сфері охорони праці Контрольно-наглядова діяльність повинна стати одним з найголовніших засобів державного впливу на стан охорони праці у будь-якій галузі народного господарства Від стану контрольно-наглядової діяльності залежить і виконання багатьох перспективних завдань та починань Об'єктивно необхідне підвищення ролі контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці водночас вимагає удосконалення, поліпшення н організації За підсумками роботи спробуємо висловити рекомендації щодо шляхів удосконалення законодавчих та інших нормативних актів, котрі регламентують організацію контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці, а також підвищення її ефективності. Перед цим автор вважає за необхідне акцентувати увагу на наступних теоретичних положеннях даної роботи: ? контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці - це самостійний завершальний вид управлінської діяльності в цій сфері, що органічно пов'язаний з іншими спорідненими видами управлінської діяльності, зокрема, обліком та аналізом ? контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці - категорія багатоаспектна, і визначення її суті залежить від тієї точки зору, відносно якої розглядається поняття та суть цієї діяльності, контрольно-наглядова діяльність є і формою, і методом, і самостійною функцією та стадією управління взагалі та охорони праці зокрема ? у найбільш загальному вигляді сутність контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці характеризується її цільовою спрямованістю, яка полягає в утриманні піднаглядних об’єктів в існуючому правову режимі, саме цим забезпечується готовність об'єктів до наступного управлінського впливу на них, з цих позицій адміністративний нагляд у сфері охорони праці, в процесі якого здійснюється спостереження за станом об’єкта, постає як найбільш юридизований вид контролю, але водночас вузько спеціалізований за сферами спрямованості ? головне призначення органів адміністративного нагляду в сфері охорони праці свідчить, що зміст їх діяльності певною мірою вужчий у порівнянні з надвідомчим контролем органів державного управління і "вкладається' в поняття охоронної діяльності, яка своїм обов'язковим атрибутом має повноваження, пов'язані з застосуванням заходів адміністративного примусу ? контрольно-наглядова діяльність характеризується правоздатністю суб'єктів, котрі й здійснюють, органи, що здійснюють адміністративний нагляд у сфері охорони праці, не вникають в зміст функціонування піднаглядних об'єктів, а лише впливають на їх стан за допомогою приписів, які вимагають привести стан об'єкта нагляду у відповідність з існуючим правовим режимом Таким чином, контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці- це особливий вид управлінської діяльності спеціальних об'єднаних в ієрархічну структуру суб'єктів (органів Держнаглядохоронпраці, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, керівників, відповідальних працівників підприємств, організацій та установ), спрямований на забезпечення належного стану піднаглядових об'єктів для досягнення найбільш ефективним і безпечним способом поставлених цілей управління в цій сфері шляхом реалізації відповідних завдань і функцій контролю та нагляду. - в діяльності компетентних державних органів, що здійснюють контроль і нагляд в сфері охорони праці можна розрізнити три підвиди контрольно-наглядової діяльності: 1. надвідомча діяльність органів Держнаглядохоронпраці, що є функцією, частиною безпосередньо управлінської діяльності; 2. надвідомча діяльність як міжгалузеве інспектування чи нагляд органів Держнаглядохоронпраці з комплексом правоохоронних (переважно адміністративно-правоохоронних) повноважень; 3. внутрівідомча контрольно-наглядова діяльність у конкретній сфері, галузі, на конкретній території. Відповідно, механізм адміністративно-правового регулювання в сфері охорони праці являє собою систему специфічних адміністративно—правових засобів (елементів), за допомогою яких здійснюється правове регулювання (упорядкування) суспільних відносин у цій сфері До структури механізму адміністративно-правового регулювання в сфері охорони праці слід віднести такі елементи: 1. правові основи здійснення контрольно-наглядової діяльністю в цій сфері, тобто ті норми адміністративного права, за допомогою яких справляється вплив на суспільні відносини в сфері охорони праці у процесі здійснення контрольно-наглядової діяльності; суттєвою особливістю правових основ сфери охорон праці є те, що суспільні відносини в цій сфері охороняються переважно санкціями норм адміністративного права (безумовно, поряд з санкціями трудового, кримінального та інших галузей права); 2. адміністративно-правові відносини, що виникають при здійсненні уповноваженими державою органами контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці; 3. акти реалізації та акти тлумачення норм адміністративного права, які регулюють контрольно-наглядову діяльність у сфері охорони праці.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30 2. Закон України "Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення" від 24 лютого 1994 p // Відомості Верховної Ради України. — 1994. 3. Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 p. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. 4. Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. — К., 1995. 5. Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 p // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №12. 6. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 p // Відомості Верховної Ради України. — 1991.— №53. 7. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 p. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №24. 8. ЗП України. - 1996. - №16. 9. Положення про Головну державну інспекцію з нагляду за ядерною безпекою Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1995 p. №751 // ЗП України. - 1996. - №2. 10. Положення про Державний департамент з нагляду за охороною праці. Охорона праці, 2000,- С.54-57; Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань. Урядовий кур'єр, 1998 - 13 серпня. 11. Указ Президента України Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року, -Урядовий кур'єр, 2000.-31 травня 12. Угода між Державним комітетом України по нагляду за охороною пращ і МВС України "Про порядок здійснення державного нагляду на об’єктах де працюють особи за трудовими угодами введена до виконання Постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 27 липня 1993 року та введена в дію Наказом МВС України № 516 від 2 серпня 1995 р. 13. Кодекс України про адміністративні правопорушення ст.. ст.. 41 ч 2, 93 188 4 188 6 та ш // ВВР УРСР 1984 додаток до № 51, ст.. 1122 зі змінами та доповненими станом на 17 10 2002; Кримінальний кодекс України - ст ст 172,271 272 та ш офіційний текст К. Юрінком Інтер, 2001 – 240 с 14. Дані Державного комітету України з нагляду за охороною праці 15. Дані Українського центру економічних і політичних досліджень. Чалий В.М. Міжнародний імідж України як дзеркало внутрішнього життя. Урядовий кур'єр, 2000,- 16 травня 16. Дані опитування інспекторського складу Відділу державного нагляду за охороною праці МВС України 17. Збірник Міжнародне законодавство про охорону праці (Конвенції та рекомендації МОП) т.1,-К.: Основа, 1997 18. Звіт Кабінету Міністрів на сесії Верховної Ради України 11.04.2000р. - Урядовий кур'єр, 2000.- 12 квітня 19. Офіційний вісник України. — 1999. — № 33 20. Урядовий кур'єр. — 2002. — 18 грудня 21. Юридичний вісник України. — 1999. — 12—18 серпня 22. Алексеев С.С. Структура советского права.- М.: Юридическая литература, 1975.- С.37; Теорія держави і права / Колодій A.M., Копєйчиков В.В., Лисенков С.Л. та ш.-К.: Юршком.,1995,-С.95 23. Александров И. Г. Советское трудовое право – М. Юридическая литература, 1972 - С 31-33, Прокопенко В. І. Трудове право Курс лекцій – К. Вентурі, 1996 - С 38-39. 24. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. — М.: Юрид. изд-во Министерства юстиции СССР, 1948. — С. 45—46 25. Андрійко О. Ф. Контроль, як функція державного управління зміст, види та правове регулювання. В кн.. Державне управління теорія і практика - К Юрінком Інтер, 1998 - С 221- 222 26. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. - М.: Политиздат, 1973. - С.240 27. Бахрах Д.Н. Советское законодательство об административной ответственности.- Пермь: 1969.- С.32. 28. Біттнер О. І правоохоронці потребують захисту. - Урядовий кур'єр, 2001.- 21 березня 29. Бєлобжєцкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм - М: Финансы и статистика, 1989.- С.21 30. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР - М: Юридическая литература, 1973.- С.13- 14. 31. Васильев А. М. Теория государства и права –М. Юридическая литература, 1977-С. 271, Копєйчиков В. В. Загальна теорія держави і права Навчальний посібник - К Юрінком, 1997 –С. 110 32. Васильєв Г. А. Реализация хозяйственного законодательства с помощью средств прокурорского воздействия Дис. Канд.. юр. наук 12. 00. 04. Донецк , 1997 – С. 14-19, Лебединский В Г Советская прокуратура и ее деятельность в области общего надзора М., Госюриздат, 1954 С. 52, 55, 57; Лебединский В. Г. , Каленов Ю. А. Прокурорский надзор в СССР - М , Госюриздат, 1957 – С. 42-47 33. Врублевский Н.Д. Крилов М.Ф. Совершенствование нормативного метода учета. - М: Финансы и статистика, - 1987. - С.34 34. Венедиктов B.C. Проблемы ответственности в трудовом праве: Дис... док. юр. наук: 12.00.05.- Харьков, 1994.- С.197-198. 35. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. - М: Юридическая литература, 1987.- 176 с. 36. Гончарук СТ. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К.: Генеза, 2000.- С.147. 37. Додін Є. В. Адміністративно-правові норми та їх застосування. В кн.. Державне управління теорія та практика. За заг. ред.. Аверянова В. Б. – К. 1998 - С 259 38. Экономическая кібернетика. Основы системного анализа / ЛФЭИ, Под ред И М Сыроежина Л 1976-С 51 39. Иссерс Б.Б. Виды и содержание полномочий. Труды Иркутского университета, т.71. вып.10, 1976.-С.140 40. Исскуство управления Конкретные ситуации / Сост Г X Попов - М Экономика, 1977 - С 46 41. Коняхин Л.Г. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. — М., 1982. — С. 11 42. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 1999.— С. 675 43. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. - К., Вентурі, 1996.- С163. 44. Кочерин Е А Контроль в системе управления социалистическим производством Вопросы теории и практики -М Экономика 1982 - 216с 45. Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. -- 1998. — №5 46. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. — М.: Наука, 1989. — С. 3—5 47. Моррисей Дж Целевое управление организацией - М Советское радио, 1979 -С 19 48. Опришко В. Ф. Народногосподарчий комплекс управління і право - К Політвидав України 1983 - С 49 49. Оперативный контроль экономической деятельности предприятия. Под ред. Б.И. Валуева - М: Финансы и статистика, 1991. - С.37 50. Прокопенко B.I. Трудове право: Курс лекцій.- К.:Вентурі, 1996.- С.35-37; Карпенко Д.О. Трудове право України: Курс лекщй.-К.: МАУП, 1999.- С.22-25. 51. Пашков А.С, Ротань В.Г. Социальная политика и трудовое право. — М.: Юрид. лит., 1986. — 240 с 52. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов – К. 1992 53. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів - К 1995. 54. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів п. п. 815 м.), 941 а.) - о), 1234 , 132 , 133 та ін – К.; 1995. 55. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов п. 17 3 - К 1992, Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов п. 8 3-К.: 1994. 56. Пастушенко С Н Функции административного принуждения по советскому законодательству Автореф дис канд юр наук 12 00 02 / Саратов 1986 - С 15. 57. Попов Г.Х. Процесс управления социалистическим общественным производством: Макет курса для обсуждения.- М.: Изд-во МГУ, 1972.- С.33 58. Сиренко В. Ф. Обеспечение приоритета общегосударственных интересов организационно-правовые вопросы – К. 1987-С4 59. Словарь русского языка АН СССР - М 1986 - С 348 60. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления.- М.: Юридическая литература, 1974.-С.18 61. Социальный контроль в СССР. / Воронежский Университет; Под ред. B.C. Основина,- Воронеж: 1981.-С.14 62. Социалистический контроль: методы и проблемы. Под ред. Б.М. Биринберга - К: Наукова думка, 1985.-С.51-53 63. Старостяк Е. Элементы науки управления. М: 1965.- С.19 64. Ткачук С. Працюймо охороняючи себе. - Урядовий кур'єр, 1999.- 25 грудня 65. Тихомиров Ю.А Управленческое решение - М.: Юридическая литература, 1972. - С.288 66. Тихомиров Ю. А. О специализации в государственном управлении. В кн.. правовые проблеми науки управления М. 1966-С 40; Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процеса – М. 1998 - С 533-541 67. Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник. — М.: БЕК, 1995. — С 36, 345 68. Устинова І. П. Правовий статус органів фінансового контролю в системі органів державної никонавчоі влади України Дис. Канд.. юр. наук 12 00 07 К 1997 - С 17-18 69. Философская энциклопедия Под ред.. Константинова Ф. В. – М. Советская знциклопедія, -1967 - Т 2 - С 124 70. Чи порушують на місцях трудове законодавство // Праця і зарплата. — 1998. — №17. — Вересень 71. Шорина Е В Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР -М , 1981. 301с 72. Шпиг А.А. Оперативный контроль экономической деятельности предприятия. - М: Финансы и статистика,- 1991. С. 17. 73. Щербина B.C. Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки: Дис... д-ра юр. наук: 12.00.04.- К., 1996.- С.56-57.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)