Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Управління конкурентною стратегією у ЗЕД підприємства (ТОВ «Музичний центр»)

Карточка работы:386ф
Цена:
Тема: Управління конкурентною стратегією у ЗЕД підприємства (ТОВ «Музичний центр»)
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):менеджмент ЗЕД
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Економічний Інститут Менеджменту
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та практичні прикладні аспекти зовнішньоекономічної стратегії підприємства 5 1.1. Зміст та завдання зовнішньоекономічної стратегії підприємства 5 1.2 Методи управління конкурентноздатністю продукції на зовнішніх ринках 16 1.3. Підходи до розробки та реалізації стратегії підприємств на зовнішньому ринку 22 Розділ 2. Аналіз конкурентоздатності ТОВ «Музичний центр» 36 2.1 Загальна характеристика підприємства та особливостей організації його функціонування 36 2.2. Комплексна оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування ТОВ «Музичний центр» 42 2.3. Аналіз конкурентних позицій ТОВ «Музичний центр» та результативності його конкурентної стратегії 46 Розділ 3. Оптимізація конкурентної стратегії підприємства при виході на зовнішній ринок 52 3.1 Сучасні вимоги до розробки і реалізації конкурентної стратегії підприємства 52 3.2.Розробка заходів з реалізації стратегії конкуренції ТОВ «Музичний центр» та оцінка їх ефективності 68 3.3. Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності та рівня конкурентоспроможності ТОВ «Музичний центр» 82 Висновки 86 Перелік використаних джерел 89
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявлення конкуренції, прискорення темпів змін параметрів ринку викликали об¢єктивну необхідність розроблення та втілення на українських підприємствах принципово нових підходів до управління конкурентоспроможністю продукції і формування стратегії підприємства. Питання формування і реалізації конкурентної стратегії підприємства з врахуванням особливостей національної економіки, розробки методів аналізу ринку і конкурентоспроможності продукції, формування і реалізації довгострокових конкурентних переваг продукції українських товаровиробників як в межах країни, так і особливо на зовнішніх ринках, незважаючи на їх актуальність, не знайшли поки що відповідного відображення в економічних дослідженнях. Рішення проблем підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції передбачає необхідність, в першу чергу, одержання об¢єктивної оцінки рівня її конкурентоспроможності та відповідних зарубіжних аналогів. Проведений аналіз відомих методів визначення конкурентоспроможності продукції виробничого призначення показав, що вони мають ряд недоліків, які знижують достовірність одержання оцінок рівня конкурентоспроможності, не дозволяють відобразити багато суттєвих її особливостей. Ступінь дослідженості. У роботі були використані результати наукових досліджень як вітчизняних, так і закордонних учених, що спеціалізуються на розгляді проблем керування і стратегічного планування. Найбільше существенен внесок таких вчених як І.Ансофф, С.Паркінсон, П.Кохно, Н.Г.Любимов, М.Портер та ін. Метою дослідження є обґрунтування основних елементів стратегічних й тактичних дій підприємства з урахуванням його конкурентних позицій на ринку аудіо-, відео- та цифрової продукції розважально-інформаційного характеру. Предметом дослідження є стратегія конкуренції підприємства на зовнішньому ринку. Об’єктом дослідження є ТОВ «Музичний центр». Завдання дослідження. Використовуючи вихідну інформацію щодо виробничо-господарської діяльності базового підприємства, у роботі повинні бути вирішені такі завдання: 1. Дано характеристику виробничо-господарської діяльності підприємства; проведений аналіз його зовнішнього і внутрішнього середовища; визначені особливості галузі; дана оцінка рівня ринкової конкуренції; 2. Виявлені найбільш актуальні проблеми підприємства, що повинні зважуватися в стратегічній перспективі; 3. Визначені на підприємстві сильні і слабкі сторони, можливості і погрози за допомогою матриці SWОT-аналізу; 4. Визначено основні напрямки удосконалення стратегії конкуренції підприємства на зовнішньому ринку; 5. Запропоновані заходи з підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства та ефективності його збутової діяльності. Практичне значення дослідження полягає в розробці конкретних пропозицій щодо удосконалення стратегії конкуренції ТОВ «Музичний центр» з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, а також розробці рекомендацій з удосконалення збутової політики підприємства, у тому числі у галузі реалізації рекламної, цінової та комунікаційної політики. Розрахунки довели, що реалізації запропонованих у роботі заходів є доцільною з точки зору їх впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства та прибутковість його діяльності.
Объём работы:
88
Выводы:Основою ефективної діяльності підприємства в умовах ринкових відносин є розробка економічної стратегії його розвитку. Конкурентна стратегія як важлива складова загальноекономічної стратегії підприємства покликана визначити головні аспекти управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням якомога більшої кількості чинників, що випливають з конкурентного характеру діяльності підприємства. Аналіз господарської діяльності підприємсва неможливий без глибокого вивчення процесів формування конкурентних переваг продукції, яку воно випускає, внаслідок того, що в умовах ринкової економіки конкурентоспроможність товару виступає одним із основних засобів управління ефективністю виробничих процесів. Сучасні напрямки управління конкурентоспроможністю продукції базуються на управлінні її ціною та якістю. Управління ціною продукції здійснюється з огляду на конкретний ринок збуту. Одним з напрямків стимулювання попиту на продукцію ТОВ «Музичний центр» та забезпечення підвищення ефективності збуту є збільшення обсягів продажу продукції у кредит та перерозподіл цінового навантаження між окремими видами продукції підприємства. Важливість надання кредиту пояснюється наступними міркуваннями. По-перше, більшість покупців продукції базового підприємства є дрібними торговцями, які не мають достатню суму грошових коштів, щоб здійснювати масові закупівлі, хоча в ніх є таке намагання. По-друге, більшість з покупців підприємства – невеликі фірми, які не можуть постійно акумулювати значні суми коштів – вони знаходяться в обігу. По-третє, усі конкуренти базового підприємства, які діють на ринку України використовують майже однакові системи (канали) збуту та підходи до праці з покупцями. Але, як показало попереднє дослідження, жоден з конкурентів не відпускає товар у кредит. По-четверте, продаж товар у кредит дає можливість збільшити обсяги реалізації та зменшити залишки товарної продукції на складі. Це, в свою чергу вигідне підприємству, оскільки в такий спосіб воно зменшує ризик втрат, псування продукції через закінчення терміну зберігання, крадіжки та інші причини. Розрахунки довели, що навіть при продажу у кредит половини усіх товарів підприємства, розмір дебіторської заборгованості не перевисить 150 тис.грн., що, зважаючі на незначні терміни її інкасування (12 днів) та зростаючі обороти підприємства, не може розцінюватися як загроза діяльності підприємства. Навпаки, збільшення продажів у кредит надасть можливості збільшити обсяги продажів взагалі, що суттєво вплине на прибутковість підприємства, надасть йому можливості отримати нові конкурентні переваги. За результатами проведення дослідження було визначено, що для ефективного керування збутовою діяльністю на підприємстві потрібна відповідна умовам його роботи структура управління. Розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства, як специфічний вид діяльності – це послідовний ітераційний процес, що складається з кількох взаємопов'язаних етапів: - встановлення цілей; - визначення стратегій та заходів щодо їхньої реалізації; - передбачення послідовності дій у межах досить тривалого часу та закріплення її у планах, проектах і програмах різного типу, що є інструментами досягнення цілей та реалізації стратегій; - організація виконання стратегічних завдань; - облік, контроль та аналіз їхнього виконання. Необхідність та доцільність стратегічного планування у зовнішньоекономічній діяльності визначається рядом його переваг, таких як: - зв'язок поточних рішень з майбутнім результатом, організоване осмислення рішень (усупереч спонтанному прийняттю) з прогнозуванням їхніх наслідків; - орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей, тобто допустимих цілей у межах визначених цілей та наявних обмежень; - визначення можливостей і загроз, сильних та слабких сторін діяльності підприємства, врахування їх при встановленні цілей і формування стратегій для забезпечення впливу на ці аспекти вже сьогодні; - свідома підготовка майбутнього і до майбутнього; - розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й між поточною та майбутньою діяльністю. Для підприємств із різноманітним асортиментом і безліччю ринків збуту, яким є ТОВ «Музичний центр»», найбільш доцільною є організація імпортноюї діяльності та маркетингу за товарним принципом. Тому на підприємстві єдиним структурним підрозділом, що централізовано здійснює імпорт є відділ маркетингу. На підставі узагальнення провідного досвіду управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в Україні та, враховуючи результати проведеного аналізу, було визначено, що основними стратегічними завданнями підприємства у сфері збутової діяльності мають бути: оптимальне завантаження виробничих потужностей; закріплення позицій підприємства на існуючих ринках і проникнути на нові; зберігання високого іміджу підприємства серед учасників ринкового середовища; задоволення запитів споживачів його продукції.
Вариант:нет
Литература:1. Академия рынка: Маркетинг: Пер. с фр./А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар и др.; Научн. Ред. А,Д. Худокоршов. - М.: Экономика, 1993. - 572 с. 2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебн. - метод. Пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 248 с. 3. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга: Сер. "Практика маркетинга". - М.: Фолиум, 1995. - 100 с. 4. Ансофф И. Стратегическое управление. – М. Изд-во Моск. Ун-та, 1995. 5. Артюхов В.И. Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции в условиях конверсии // Статистика и качество № 8, 1991 г. 6. Василик С. Оценка эффективности деятельности предприятия // Бизнес- информ – 1997 - №21 – с.69 7. Глазьев С. Новый программный документ прежнего курса II Российский экономиче¬ский журнал. — 2005. — № 8. — С. 3—12. 8. Глазьев С. Проблемы прогнозирования макроэкономической динамики // Российский экономический журнал. — 2003 — № 3—4. — С. 76—85. 84—106. 9. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, методология и практика. - М.: Финпресс, 2002. - 416 с. 10. Гребнев Е.Т., Гаворин А.А. Организационно-экономические основы рыночного механизма. — М.: Российская экономическая академия, 2002. 11. Диксон П. Управление маркетингом: Пер. с англ. - М.: БИНОМ, 2002. - 560 с. 12. Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг: Учебн. Пособие: Пер. с нем. А.М. Макарова/ Под ред. И.С. Минко. - М.: Высш. шк.: ИНФРА-М, 1999. - 225 с. 13. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб.: Питер,2000.-318с. 14. Доморацкий В.П. Качество и конкурентоспособность продукции // Статистика и качество № 12, 1990 г. 15. Драгун Л. Интегральные показатели анализа эффективности производства// Экономика Украины-1995- №9 – с.48-51. 16. Дэниелс Д., Радеба Л. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ., 6 изд. - М.: Дело Лтд, 1994. - 784 с. 17. Дэниелс Д., Радеба Л. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ.: 6-е изд. - М.: Дело Лтд, 1994. - 784 с. 18. Завьялов П.С. Азоев Г.Л., Швандар К.В. Международная конкурентоспособность (на уровне национальной экономики, отрасли, предприятия, товара). - М.:ВНИШВС, 2000.-96 с. 19. Клейнер Г.Б., Гаврилова Л.В. Предприятие в нестабильной экономической среде. – М.: ОАО Издательство "Экономика", 2000. –293 с. 20. Коробченко Н.С. Экономическая сущность качества продукции // Вопросы экономики промышленного производства - Воронеж, 1975 г. 21. Котлер Ф. Основы маркетинга. - С.Пб: Литера-плюс – 1994 – 700с. 22. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией – М.:Русская деловая литература - 1998 – 768 с. 23. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива: Пер. с фр. - СПб: Наука, 1999. - 589 с. 24. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива: Пер. с фр. - СПб: Наука, 1999. - 589 с. 25. Ламбер Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива:Пер. с франц.-СПб: Наука, 1999.-589 с. 26. Лоза В.О. Багаторівнева система маркетингових досліджень // Економіка України.-2002. - №5. – с.88-91. 27. Лукашевич М.Л. Международный маркетинг: Учебно-методич. пособие в 2-х частях. Часть 1. // под ред. А.Г. Медведева. СПб: СПбИЭИ, 1992.-365с. 28. Лукашевич М.Л. Международный, маркетинг: Учебно-методич. пособие . В 2-х частях. 4.2. Применение инструментов маркетинга под ред. А.Г. Медведева. СПб: Изд-во СПбИЭИ, 1992.-366с. 29. Лукашук І.І. Теоретичні аспекти маркетингу // Регіональна економіка .-2003.- №1. – с.29-39. 30. Международный маркетинг Учебное пособие для ВУЗов // Под ред. Г.А. Васильева, Л .А. Ибрагимова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-199 с. 31. Международный маркетинг: Учеб. Пособие для ВУЗов\\Г.А.Васильев, Л.А.Абрагимов, Н.Г.Каменева и др. Под ред. Г.А.Васильева, Л.А.Абрагимова.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-199 с. 32. Минизберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий: Пер. с англ./Под ред.Ю.Н.Каптуревского.-СПб.: Питер,2002.-336 с. 33. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий: Пер. с англ./Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2004. - 336 с. 34. Моисеева Н.К. Международный маркетинг Учебное пособие. М.: Внешторгиздат, 2002.-360 с. 35. Моисеева Н.К. Международный маркетинг: Учебное пособие. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. –320 с. 36. Моніторинг Міністерства Фінансів України // Економіст. №2, 2004.с.20-24. 37. Наливайко А.П. Теорія стратегії виробництва. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. –К.:КИЄУ, 2003. –227 с. 38. Науменко В.І., Панасюк В.Я. Впрвадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. - К.: Глобус, 2004. - 198 с. 39. Некипелов А. От квази рынка — к рынку // Российский экономический журнал. -— 2005. —№2. —С. 3—14. 40. Новіков І.В Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств в торгівлі // Фінанси України.-2002.-№12.-с.117-126. 41. Окрепилов В.В. Управление качеством и конкурентоспособностью.-М.:ЮНИТИ, 2002.-149 с. 42. Пименов С.В Концептуальні підходи до формування маркетингових програм // Економіка України.-2003 .-№ 12.-с.62-67. 43. Питер Р. Диксон. Управление маркетингом: Пер. с англ. - М.: БИНОМ, 2002. - 560 с. 44. Покропивный С. Стратегия и тактика маркетинга// Экономика Украины –1995 - №2 – с.42-48. 45. Покропивный С. Экономика предприятий / в 2-х томах.- К: Основы -1995 –1т. – 214 с.; 2-т – 226 с. 46. Попов В.М., Ляпунов С.І., Муртузалієва С.Ю. менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях. –М.: Финансы и статистика, 2003. – 384 с. 47. Попов Є.В. Маркетинг як фактор ринкової трансформації України // Економіка України.-2002.- №4.-с.55-59. 48. Попович П.Я. Економічний аналіз на підприємстві. - Тернопіль: Економічна думка,2002.-220с. 49. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. - М.: Междунар. Отношения, 1993. - 896 с. 50. Портер М. Стратегія конкуренції / К.: Основи, 2002. – 390с. 51. Приписпов В.Г. Тенденции мировой экономики: 2003-начало 2004 г. // МЭ и МО.-№8.-2005.-с.З-8. 52. Рабиноввия И. А. Маркетинг в коммерческой деятельности.- Одесса: ИНТМАР,1999.-256с. 53. Ринок технологічної продукції України. Спецвипуск. // Інвестгазета, №18, 2005 54. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие. Харьков, 1995.- 370с. 55. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент – М.:ЮНИТИ - 1998 – 576 с. 56. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. — М.: Изд-во АО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1995. 57. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара.-М.:Интел-Синтез, 1995.-55 с. 58. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебн. - М.: Бизнес - школа "Интел-Синтез", 2002. - 640 с. 59. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. – М: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 1998. – 416 с. 60. Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер. с нем./ Под ред. и с предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.П. Лукашевича. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 800 с. 61. Хан Д. Планирование и контроль: Концепция контроллинга: Пер. с нем./ Под ред. и с предисл. А.А.Турчака, Л.Г.Головача, М.Л.Лукашевича. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 800 с. 62. Циганкова Т.М. Методологічні принципи оцінювання потенціалу міжнародної діяльності підприємства//Вчені записки: Наук. Збірник. - Вип. 1/Відп. Ред. В.С. Савчук. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 128-133. 63. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг. Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 120 с. 64. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 132с. 65. Черенков В. Международный маркетинг: Учебное пособие.- СПб.: О-во «Знание», 2002.- 400 с. 66. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. - СПб.:Питер, 2002 - 752 с. 67. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К: КНЕУ, 1999ю – 384 с. 68. Шигаєва Т., Голованенко Н. Позначились позитивні тенденції // Інвестгазета - №6, 2005 – с.11 69. Шим Д., Сигел Д. Основы коммерческого бюджетирования: Пер. с англ. - СПб.: Пергамент, 2002. - 496 с. 70. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под редакцией проф. В.П.Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 535 с. 71. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие. /Под ред. А.П. Градова. — СПб.: Специальная литература, 1995. — Главы 3 и 4. 72. Юданов А.Ю. Конкуренция и практика.: Учебное пособие, 2-е изд. –М.: ном Пресс, 2002 73. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика.- М.:Акалис,1999.-272 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)