Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Відповіді на екзаменаційні питання з Політекономії, Історії економічних вчень, Макроекономіки, Мікроекономіки.

Карточка работы:9313
Цена:
Тема: Відповіді на екзаменаційні питання з Політекономії, Історії економічних вчень, Макроекономіки, Мікроекономіки.
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):фінанси
Тип:Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки)
Задание:ПИТАННЯ З ПОЛІТЕКОНОМІЇ 1. Етапи становлення політекономії як науки. Характеристика різних напрямів в політекономії. 2. Економічні інтереси, їх взаємозв'язок з потребами, споживанням і виробництвом. 3. НТП: сутність і соціально-економічні наслідки. 4. Власність та її економічний зміст. Форми власності в сучасній ринковій економіці. 5. Сутність і структура суспільного виробництва. Взаємний вплив матеріального і нематеріального виробництва 6. Теорії вартості в світовій економічній науці. 7. Сутність та функції грошей. Закони грошового обігу. 8. Теоретичні концепції виникнення і суть грошей. Еволюція функцій грошей на сучасному етапі. 9. Інфляція, її сутність, причини й соціально-економічні наслідки. Антиінфляційна політика. 10. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Перетворення грошей в капітал. 11. Прибуток як економічна категорія і фактори, які його визначають. 12. Основні засади ринкової організації господарства. Механізм саморегулювання ринку. 13. Диференціація доходів населення: причини наслідки, кількісне визначення. 14. Інфраструктура ринку: сутність, підсистеми, функції. 15. Кредитна система та її структура. Інституційна структура і кредитний механізм. 16. Соціально-економічна характеристика підприємництва. 17. Домогосподарство як суб'єкт ринкових відносин. Поняття диференціації доходів населення. 18. Суть, місце та особливості розвитку аграрного сектора економіки. Земельна рента та її форми. 19. Концепції історичних етапів економічного розвитку суспільства. Соціально-класовий та технологічний підходи. 20. Форми і методи державного регулювання економіки. 21. Система виробничих відносин та економічні закони. 22. Фінансова система країни. Державний бюджет. 23. Характеристика агропромислового комплексу та агропромислової інтеграції. 24. Зміст суспільного відтворення та його форми. Вплив НТР на процеси відтворення в Україні. 25. Циклічність економічного розвитку. Основні характеристики циклів. 26. Зайнятість і відтворення робочої сили. Сутність і форми зайнятості. 27. Безробіття, його види та соціально-економічні наслідки. 28. Товарна організація виробництва: об'єктивні основи становлення та етапи розвитку. 29. Закономірність та особливості розвитку перехідних економік. 30. Заробітна плата як категорія товарного виробництва. Форми заробітної плати та фактори, що впливають на її рівень і динаміку. 31. Міжнародні економічні відносини та їх форми. 32. Сутність, об'єктивні умови та основні етапи розвитку світового господарства. 33. Проблеми і перспективи інтеграції України в систему світового господарства. 34. Економічна система суспільства: структура та основні типи. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З "ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ" 1. Меркантилізм як напрямок економічної думки, його економічна суть та значення. Економічна політика меркантилізму. 2. Школа фізіократів, її характеристика. Суть та значення "Економічної таблиці" Ф. Кене. 3. Зародження класичної політекономії, характеристика економічних поглядів У. Петті та П. Буагільбера. 4. Політична економія А. Сміта. 5. Економічна система Д. Рікардо, її здобутки та обмеження. 6. Економічні погляди послідовників англійської класичної політекономії - Т.Р. Мальтуса, н.У. Сеніора, Дж.С. Мілля. 7. Особливості та досягнення економічних поглядів Ж.Б. Сея, Ф. Бастіа, Г.Ч. Кері. 8. Концепції німецької історичної школи, її місце в історії економічної думки. 9. Критичний напрям політичної економії. Економічні погляди С.Сисмонді, П.Ж. Прудона. 10. Концепція утопічного соціалізму, її продовження в економічній науці. 11. Історичні умови виникнення, суть та значення марксистської теорії в світовій економічній науці. 12. Марксистська політична економія: її основні ідеї та загальна характеристика. 13. Австрійська школа, започаткування маржиналізму. Економічні погляди К. Менгера. 14. Кембріджська школа. Економічна теорія А. Маршалла. 15. Економіко-математичний напрямок в неокласичній теорії XIX ст. Теорії Л. Вальраса та В. Парето. 16. Американська неокласична школа. Економічні погляди Дж.Б. Кларка. 17. Шведська школа, її значення для розвитку економічної науки. Економічні погляди К. Віксселя. 18. Особливості розвитку економічної науки в Росії та Україні в XIX на початку XX ст. 19. Поширення марксизму в Україні. Економічні погляди М. Зібера. 20. Поширення маржиналізму в Україні. Здобутки Київської психологічної школи. 21. Суть та значення економічних погядів Є. Слуцького в історії економічної думки. 22. Економічна теорія М. Туган-Барановського. 23. Соціал-демократичні економічні концепції 24. Історичні передумови виникнення ревізіонізму та його економічна сутність. 25. Історичні передумови виникнення та суть кейнсіанської теорії. 26. Економічна система кейнсіанства. Результативність реалізації кейнсіанства в економічній політиці. 27. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. 28. Витоки та особливості американського інституціоналізму. 29. Сучасні неоінституціональні теорії. 30. Економічна суть та сучасні школи неолібералізму. 31. Концепція соціального ринкового господарства. 32. Монетаризм як провідний напрямок сучасного неолібералізму. Економічна політика монетаризму. 33. Неокласичний синтез, основні концепції та представники. 34. Радянська економічна думка, здобутки та недоліки. ? ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З «МІКРОЕКОНОМІКИ» 1. Аналіз трактове* предмету "Мікроекономіка". Методи мікроекономічного дослідження. 2. Виникнення та розвиток теорії корисності. Класифікація економічних благ. 3. Аналіз корисності та поведінки споживача Генріхом Гессеном. 4. Раціональний підхід споживача при оцінці благ. Врахування ціни, граничної корисності та граничної цінності грошей споживача. 5. Аналіз графічної моделі бюджетних можливостей споживача. 6. Аналіз кардиналістського та ординалістського підходу в теорії поведінки споживача. 7. Графічний аналіз відношення переваги. Індиферентність та її значення в мікроекономіці. Теорія заміщення в мікроекономіці та її значення. 8. Графічний аналіз рівноваги споживача. 9. Графічний аналіз зміни доходу споживача та її наслідків. Значення аналізу лінії Хікса та її нахилу. 10. Графічний аналіз зміни ціни. "Нормальні" та "низькоякісні" товари. 11. Концептуальні підходи до ефекту доходу та ефекту заміщення у ФіксатаСлуцького. Товари Торнквіста та Гіффіна. 12. Закони Енгеля та аналіз їх графічного виразу. 13. Графічний аналіз ринкового попиту. Цінові та нецінові фактори ринкового попиту. 14. Концепція еластичності попиту. Графічний аналіз різновидів цінової еластичності попиту. 15. Аналіз методів обчислення коефіцієнта еластичності попиту. 16. Аналіз пропозиції. Еластичність пропозиції та її фактори. 17. Аналіз графічних моделей ринкової рівноваги за Маршалом та Вальрасом. 18. Зміна попиту і пропозиції, та її вплив на ринкову рівновагу. 19. Виробничі фактори та продукт виробництва. Графічний аналіз продукту виробництва та його форм. 20. Економічні витрати. Мікроекономічний аналіз короткострокових витрат. Аналіз динаміки короткострокових витрат та факторів, що її визначають. 21. Доход конкурентної фірми та його види. Крива попиту конкурентної фірми. 22. Виробнича функція. Графічний аналіз ізокванти. Зони раціональних та нераціональних технологій. 23. Ізокости. Графічний аналіз рівноваги виробника. Крива експансії фірми. 24. Сукупний, середній та графічний прибуток. Точки беззбитковості в графічній моделі. 25. Графічний аналіз умов максимізації продукту в короткостроковому та довгостроковому періоді. 26. Графічний аналіз умов мінімізації збитків та закритгя фірми в короткостроковому періоді. 27. Аналіз ринкової структури та його значення. 28. Земельний ринок та його графічний аналіз. 29. Ринок праці та його графічний аналіз. Вплив профспілок та його наслідки. 30. Аналіз ринку факторів виробництва. 31. Монопольна фірма. Графічний аналіз ціни, обсягу випуску, доходу і прибутку монополії. 32. Вплив зміни попиту монопольної фірми на ціну та обсяг випуску продукції. 33. Аналіз олігополії та олігополістичної конкуренції. Модель Курно 34. Аналіз цінової дискримінації. Резервна ціна ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З КУРСУ "МАКРОЕКОНОМ1КА" 1. Об'єкт, предмет та функції макроекономіки. Взаємозв'язок нормативного та позитивного аналізу макроекономічних процесів. 2. Суть та основні методологічні принципи системи національних рахунків. Методи розрахунку ВВП. 3. Економічні цикли, їх види, причини та індикатори. 4. Основні макроекономічні проблеми (інфляція, безробіття, макроекономічна рівновага, нерівність доходів). Закон Оукена. Крива Лоренца. 5. Споживання та заощадження як функції доходу. Графічні моделі споживання і заощадження. Середня та гранична схильність до споживання і заощадження. 6. Позичковий ринок. Аналіз умов його рівноваги. Ефект витиснення. 7. Макроекономічний кругообіг та умови економічної рівноваги. 8. Сукупний попит, його цінові та нецінові фактори. Крива AD та її еластичність. 9. Короткострокова крива сукупної пропозиції ( AS ), її форма та екзогенні чинники. Довгострокова крива сукупної пропозиції та її екзогенні чинники. 10. Модель "сукупний попит -сукупна пропозиція (AD — AS) у короткостроковому періоді. Механізм досягнення рівновагії на окремих відрізках кривої сукупної пропозиції. 11. Механізм відновлення довгострокової рівноваги в умовах інфляції попиту та витрат виробництва. 12. Кейнсіанськи модель "доходи-витрати". Аналіз економічної рівноваги за допомогою методів "витрати-випуск" та "вилучення-ін'єкції". 13. Мультиплікативний вплив сукупних витрат на валовий внутрішній продукт. Простий мультиплікатор витрат. Мультиплікатор з урахуванням прибуткового податку. 14. Рівноважний ВВП в умовах повної та неповної зайнятості. Інфляційний та рецесійний розриви. 15. Взаємозв'язок моделей "доходи-витрати" та AD — AS у коротко-та довгостроковому періодах. 16. Модель банківської системи. Банківські звіти Національного та комерційних банків. Норма обов'язкових резервів. 17. Операції комерційних банків та їх вплив на грошову пропозицію. Депозитний, кредитний та грошовий мультиплікатори. 18. Спекулятивний та трансакційний попит на гроші. Рівняння обміну. Реальна та номінальна ставки відсотку. Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку. 19. Залежність рівноважного обсягу виробництва від ставки відсотку. Крива "інвестиції-заощадження" (IS ) та її екзогенні чинники. Залежність рівноважної ставки відсотку від обсягу виробництва. Крива (LM ) та її екзогенні чинники. "Ліквідність грошей". 20. Класична концепція макроекономічного регулювання. Кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання. Альтернативні уявлення щодо макроекономічного регулювання: теорії раціональних очікувань та економіки пропозиції. 21. Дискреційна та автоматична фіскальна політика. Мультиплікатори державних закупок, чистих податків та збалансованого бюджету. Крива Лаффера. 22. Проблеми дефіциту державного бюджету, джерела та способи подолання дефіциту державного бюджету. Державний борг. 23. Аналіз фіскальної та монетарної політики за допомогою моделі ІО — LM. Ліквідна пастка. 24. Інструменти політики Національного банку. "Дорогі" та "дешеві" гроші. Циклічна асиметрія. 25. Механізм впливу монетарної політики на обсяг національного виробництва. Монетарне правило. 26. Ефективність та нейтральність економічної політики. Ефекти витиснення, інфляції та чистого експорту. 27. Зовнішньоекономічна діяльність країни. Теорія порівняльних переваг. Криві виробничих та торгівельних можливостей країни. Міжнародний обмінний коефіцієнт. 28. Платіжний баланс країни, його структура та аналіз. Зв'язок між валютним курсом та платіжним балансом. Криві чистого експорту ( NX ) та S-I. 29. Валютний курс. Номінальний та реальний курси. Паритет купівельної спроможності. 30. Механізм досягнення рівноваги на валютному ринку. Валютні режими та валютна інтервенція. Вплив валютної інтервенції на грошову масу. 31. Механізм досягнення рівноваги на товарному та грошовому ринках у відкритій економіці. Модель Манделла-Флемінгата приклади її застосування. 32. Ринок праці та теорії його функціонування. Моделі гнучкої та жорсткої заробітної плати. 33. Зв'язок безробіття з інфляцією. Коротко- та довгострокова криві Філліпса. Цикли економічної політики. 34. Модель економічного зростання Солоу. Стійкий рівень капіталоозброєності. "Золоте правило нагромадження".
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
116
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)