Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Інформатика та комп'ютерна техніка»

Основні інформаційні процеси: загальна характеристика

Карточка работы:93151
Цена:
Тема: Основні інформаційні процеси: загальна характеристика
Предмет:Інформатика та комп'ютерна техніка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Документознавство та інформаційна діяльність
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність інформаційного процесу 5 2. Збір інформації 6 3. Зберігання інформації 7 4. Передача інформації 9 5. Обробка інформації 11 6. Використання та захист інформації 12 ВИСНОВКИ 14 Список використаної літератури 15
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Відображаючи об’єктивну реальність, інформація фіксується в первинних та звітних документах, кресленнях, номенклатурних цінниках, газетах та журналах, міститься в радіо - та телепередачах, телефонних розмовах, в показниках контрольно-вимірювальних пристроїв, лічильників, датчиків, електронних табло, передається по телетайпах і диспетчерському зв’язку, виникає під час листування, нарад і бесід. Інформація представляється у вигляді сукупності даних. Дані відіграють суттєву роль в діяльності довільної компанії, фірми чи підприємства. Вони фіксуються у визначеній формі на фізичних носіях (папері, магнітних носіях і т.д.), і можуть бути використані в подальшому для наступної обробки, збереження і передачі. Дані можна розглядати, як ресурс (сировину) для виробництва інформації. В результаті обробки дані набувають змісту, тобто стають інформацією. Під інформацією розуміють довільні відомості про будь-яку подію, процес, об’єкт, які є предметом сприйняття, передачі, перетворення, збереження чи використання. Поряд з цим така інформація повинна мати цільове призначення важливе для прийняття рішення. Отримання інформації завжди означає відбір суттєвих для прийняття рішення відомостей. У цьому випадку інформація представляється у формі даних. Сила інформації та знань полягає в тому, що з їх допомогою відкриваються нові перспективні напрямки розвитку процесів у природі та суспільстві. Проте інформація має певні характеристики, недотримання яких може зробити її використання неефективним. Отже, вона має бути 3, 16: - своєчасною - це та інформація, яка надходить протягом визначеного інтервалу часу. Інформація повинна поступити не пізніше того моменту, після якого залишається достатньо часу для підготовки, прийняття та реалізації управлінського рішення. Разом з цим небажане раннє представлення інформації, яка може застаріти та вимагати додаткових затрат на її збереження. - достовірною - незалежно від джерел інформації і каналів передачі достатньо точно відтворюється стан керованого об’єкту. - необхідною - вважається така інформація, без якої неможливо прийняти управлінське рішення. Будь-яке скорочення інформації, що знаходиться в повідомленні, зменшує наші знання про керований об’єкт. Разом з тим в деяких випадках з метою підвищення достовірності доводиться допускати визначену надлишковість інформації (багатократне повторення - для гарантування надійності одних і тих самих відомостей). - достатньою - містить весь набір відомостей, які використовуються для прийняття рішень по управлінню: додавання інших відомостей в цьому випадку не дає нових знань про розглядуваний об’єкт, потрібних для прийняття рішення. - надійною - гарантовану (з заданою імовірністю) передачу інформації від джерела до користувача. - зручною – користування якою дає змогу найкраще уявити реальну ситуацію про щось. Отже, інформація повинна задовольняти певне коло вимог споживачів, а саме: • за обсягами і якістю - стислість і чіткість формулювань, своєчасність поступлення; • за цілеспрямованістю - задоволення конкретних потреб; • по точністю і достовірністю - правильний відбір первинних даних, оптимальність систематизації і неперервність збору і обробки даних. Потоки і обсяг інформації зросли настільки, що самостійно люди вже не в змозі обробити всю циркулюючу в суспільстві інформацію. В сучасних умовах важливим фактором досконалого управління організацією є інформаційне забезпечення, яке можливе лише за наявності відповідних інформаційних процесів. Отже, метою роботи є аналіз основних інформаційних процесів.
Объём работы:
14
Выводы:Інформаційний процес - це сукупність послідовних дій, вироблених над інформацією з метою одержання результату. Як правило, виділяють такі основні інформаційні процеси, як збір, зберігання, передача, обробка, використання та захист. Збір інформації – це процес цілеспрямованого добування й аналізу інформації про предметну область, у ролі якої може виступати той або інший процес, об'єкт і т.д. Ціль збору - забезпечення готовності інформації до подальшого просування в інформаційному процесі. Ця фаза дуже важлива, від якості її виконання багато в чому залежить якість інформації, що буде використовуватися споживачем при рішенні цільових завдань інформаційної технології. Зберігання інформації - це спосіб поширення інформації в просторі й часі. Спосіб зберігання інформації залежить від її носія. Щоб мати можливість у майбутньому багаторазово скористатися інформацією, використовують так звані зовнішні (стосовно людської пам'яті) носії інформації: записні книжки, довідники, магнітні записи, картини, фото- і кінодокументи й т.д. У процесі передачі інформації обов'язково беруть участь джерело й приймач інформації: перший передає інформацію, другий її одержує. Між ними діє канал передачі інформації - канал зв'язку. Інформація передається у вигляді послідовності сигналів, що становлять інформаційне повідомлення. Канали передачі даних діляться на симплексні і дуплексні. Обробка інформації - процес одержання нової інформації на базі вже наявної. Перетворення інформації може бути пов'язане зі зміною її змісту або форми подання. Інформація використовується при прийнятті рішень. Під захистом інформації розуміють комплекс заходів щодо запобігання погроз інформаційної безпеки й усуненню їхніх наслідків.
Вариант:нет
Литература:1. Інформаційна технологія: Питання розвитку і вживання. - Київ: Наук. думка, 1988. 2. Куликовский Л.Ф., Мотов В.В. Теоретические основы информационных процессов: Учеб. пособие для вузов. – М., 1987. 3. Нільсон Н. Принципы штучного інтелекту: Пер. з англ. - М.: Радіо і зв'язок, 1985. 4. Основи інформатики н обчислювальної техніки: Методичні рекомендації для слухачів / НДІ шкільного устаткування і технічних засобів навчання АПН СРСР - М., 1988. 5. Свириденко С.С. Сучасні інформаційні технології. - М.: Радіо і зв'язок, 1989. 6. Соломатин Н.М. Інформаційні семантичні системи. - М.: Вища школа, 1989. 7. Термінологічний словник по основах інформатики і обчислювальної техніки / А.П. Ершов, Н.М. Шанській, А.П. Окунева, Н.В. Басько. - М.: Освіта, 1991. 8. Уявлення і використовування знань / Під редакцією Х. Уено, М.Ісидзука. - М.: Мир, 1989.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (295)