Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Принципи міжнародного економічного права

Карточка работы:70193
Цена:
Тема: Принципи міжнародного економічного права
Предмет:Право
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ  3 1. Основні принципи меп   4 2. Юридична сила і функція принципів меп         7 Висновки       20 Список використаної літератури    21
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Міжнародні економічні відносини є складовою системи існуючих міжнародних відносин. Поняття «міжнародні відносини» досить широке. Воно включає в себе насамперед міждержавні відносини, в яких суб’єктами виступають держави та їх об’єднання як носії публічної влади. Суб’єктами цих відносин можуть бути також і міжнародні організації, зокрема економічні, та ін. Міждержавні економічні відносини виникають і встановлюються передусім між державами як політичними формами організації суспільства, що виражають обумовлену економічним ладом певну політичну владу економічно пануючого класу або всього народу. Вони можуть виникати також, як уже зазначалося, і між державами та міжнародними організаціями, між міжнародними організаціями. Отже, міжнародні економічні відносини — це особлива форма суспільно-виробничих зв’язків між окремими державами, між державами та міжнародними організаціями, між міжнародними організаціями.    Як і будь-які суспільні відносини, міжнародні відносини є відносинами надбудовного характеру. Ці відносини, як відомо, регламентуються нормами міжнародного права. Для урегулювання міжнародних економічних відносин користуються нормами міжнародного економічного права. Метою написання даної роботи є висвітлення питання стосовно принципів міжнародного економічного права. Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання, що стоятимуть перед написанням даної роботи: -            розкрити сутність основних принципів міжнародного економічного права; -            визначити юридичну силу та функцію принципів міжнародного економічного права.  
Объём работы:
18
Выводы:Роблячи висновки з усього вищевикладеного, можна зазначити наступне: 1. Міжнародне економічне право — це система норм і принципів, які регулюють відносини між державами, між державами і міжнародними організаціями, між міжнародними організаціями в процесі міжнародного економічного співробітництва. Міжнародна економічна діяльність базується на принципах, які виражаються насамперед у нормах міжнародного права, а потім розвиваються і набувають відповідного специфічного змісту у МЕП. 2. До основних принципів МЕП слід віднести: принцип мирного співіснування; принцип утримання у своїх міжнародних відносинах від погрози застосування сили або її застосування як проти територіальної недоторканності і політичної незалежності будь-якої держави; принцип суверенної рівності держав; принцип рівноправ’я і самовизначення народу; принцип співробітництва держав; принцип невтручання; принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань; принцип взаємної вигоди; принцип розгляду міжнародних спорів мирними засобами. 3. Група спеціальних принципів МЕП включає: принцип розвитку міжнародних економічних і науково-технічних відносин між державами; принцип юридичної рівності і недопустимості економічної дискримінації держав; принцип свободи вибору форми організації зовнішньоекономічних зв’язків; принцип невід’ємного суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами, а також над їх економічною діяльністю; принцип найбільшого сприяння; принцип національного режиму. 4. Принципи ЗЕД України: суверенітету України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; свободи зовнішньоекономічного підприємництва; юридичної рівності і недискримінації; верховенства закону; захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.  
Вариант:нет
Литература:Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII від 16 квітня 1991 р. 2. Декларація про принципи міжнародного права, щодо дружніх відносин і співробітництва відповідно до Статуту ООН від 24 грудня 1970 р. 3. Статут Організації Об’єднаних Націй від 24 червня 1970 р. 4. Хартія економічних прав і обов’язків держав від1974 р. 5. Дахно І. І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — К., 2000. 6. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: навчальний посібник (Відповідальні редактори: Ю. С. Шемшученко, академік НАН України, Л. В. Губерський, член-кореспондент НАН України). – Київ: Юрінком Інтер, 2000 7. Колосов Ю.М.,  Кузнєцов В.И. Международное право. - М.: Наука, 2000. 8. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. — Видання друге, перероблене і доповнене. — К.: КНЕУ, 2003. — 311 с. 9. Ушаков Н.А. Международное право. - М.: Юрист, 2000. 10. Шумилов В. М. Международное экономическое право: Учеб. пособие. — М., 2001. 11. Поточный, М. Юридическая сила Декларации о принципах международного права /М. Поточный. // Правоведение. -1971. - № 3. - С. 122 - 127  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)