Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психокорекція»

Розвиток паблік рилейшнз в Україні

Карточка работы:63051
Цена:
Тема: Розвиток паблік рилейшнз в Україні
Предмет:Психокорекція
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Медична психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 26. Розвиток паблік рилейшнз в Україні 5 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сьогодні органам державної влади й управління з метою оптимізації своєї діяльності необхідна підтримка громадськості, ефективний зворотний зв'язок між державою та суспільством. У межах вирішення цього генерального завдання особливої актуальності набуває використання засобів, методів, прийомів та процедур інноваційної для України соціально-культурної технології "паблік рілейшнз" - зв'язки з громадськістю -, спрямованих на забезпечення діалогових відносин між державою та її громадянами, урахування та цілеспрямоване формування громадської думки, стимулювання громадянської активності, підвищення авторитету та довіри до органів державної влади й управління. Актуалізація комунікативного аспекту становить важливий напрям підвищення ефективності державного управління. На Заході ПР - це розвинута науково-прикладна дисципліна. Фаховою діяльністю там займаються вже декілька десятиліть, тому що наука і мистецтво встановлення контактів і підтримка добрих стосунків з громадськістю набувають сенсу лише в умовах демократичного суспільства. Аналізуючи й узагальнюючи світовий досвід у сфері теорії та практики ПР необхідно звернутися до американського досвіду як найбільш інституціонально розвинутого в цій галузі. Вагомий внесок в розвиток теорії і практики ПР і реклами в США внесли: Е.Бернайз, Д.Грюніг, Р.Харлоу, С. Катліб, А.Сентер, Г.Брум, Д.Доті, Дж.Бергер, Л.Кортленд, І.Сендідж, В.Фрайбургер, К.Ротцол, Дж.Бернет, С.Маріарті, Ф.Котлер, Е.МакКарті й іншi. Серед спеціалістів немає спільної думки у теоретичному визначенні ПР-діяльності, що свідчить про важливість дослідження цієї проблематики. Паблік рилейшнз (від англійського Publіc Relatіons – зв'язки з громадськістю) має безліч визначень. Одне з найбільш розповсюджених і таке, що найбільш точно відбиває сутність явища запропонували автори монографії "Ефективні паблік рилейшнз" С.Катліп, А.Центер і Г.Брум: "Паблік рілейшнз – це функція керування, що сприяє налагодженню або підтримці взаємовигідних зв'язків між організацією і громадськістю, від якого залежить її успіх або невдача" 7. На практиці паблік рилейшнз може охоплювати різноманітні види діяльності: прес-посередництво, промоушн (просування), роботу по зв’язкам з громадськістю, пабліситі, рекламу і багато чого іншого. Однак цим вона не вичерпується. Зазначена діяльність близька до маркетингу і просування товарів на ринок, а також плануванню і представництву, але і це ще далеко не все. Зазвичай, сфера застосування PR-технологій досить велика. Хоча насправді фахівці з паблік рилейшнз фактично є лише посередниками між організацією, що представляється, і різними групами громадськості, з якими організація має справу. Але справедливості заради варто зауважити, що на піарменів покладається величезна відповідальність за створення і підтримку іміджу організації, яку вони представляють, і від їхньої роботи в значній мірі залежить майбутній розвиток даної структури. Паблік рилейшнз в Україні розвиваються в певних умовах: конкретний економічний контекст, коли існує вільна конкуренція. І конкретний політичний контекст, коли також є альтернатива. У нас «шкутильгає» й те, й друге. Росія, порівняно з нами, пішла вперед у політичному PR, оскільки там вибори проходять у 89 суб'єктах федерації. У нас раз на чотири роки проходять вибори в парламент і раз на п'ять років — вибори президента. Звичайно, це не дозволяє професіоналізуватися тією ж мірою. Що стосується економіки, то наші виробники теж не дихають один одному в потилицю. Виробник бореться, скоріше, не за клієнта, а за свою частку держбюджету.
Объём работы:
14
Выводы:Провівши дослідження можна зробити ряд узагальнюючих висновків: 1. Здійснений джерелознавчий аналіз основних результатів вітчизняних та зарубіжних дослідників феномену "зв'язки з громадськістю" показав, що розглянуті підходи мають дещо однобокий характер, проте вони закладають необхідні передумови для грунтовного аналізу окресленої проблематики, визначають інтерес дослідження даного явища. 2. Зв'язки з громадськістю - це наука і мистецтво управління процесом комунікації між організацією та її цільовими групами громадськості з метою формування громадської думки в бажаному для організації напрямку за підтримки засобів масової комунікації. 3. Розгляд соціально-психологічних особливостей зв'язків з громадськістю в управлінні суспільними процесами дав підстави розглядати їх як свідомий, плановий і довготерміновий вплив на створення відповідного зовнішнього та внутрішнього соціально-політико-психологічного середовища, яке б сприяло позитивному іміджу суб'єкта управління та за посередництвом інформаційної системи та зворотного зв'язку від оточення повинно привести до появи позитивного настрою та довіри цього оточення до політики суб'єкта управління. 4. Зв'язки з громадськістю є новою для України формою оптимізації функціонування механізму управління, адекватною принципам сучасного рівня демократії. Багатопланова діяльність ПР, що містить комплекс функцій: аналітично-прогностична, інформаційно-комунікативна, організаційно-технологічна, консультативно-методична, спрямована на забезпечення двостороннього характеру зв'язків суб'єкта управління (органа державної влади) та громадськості. Така модель комунікації як система управління передає важливу ідею демократичного суспільства. Тільки за наявності розвинених та ефективних механізмів соціального зворотного зв'язку та їх пріоритетів можна говорити про становлення громадянського суспільства в Україні. 5. Комунікативні технології, спрямовані на вплив на індивідуальну і масову свідомість, вже стали необхідними і затребуваними українськими соціальними суб’єктами. Але ж проблема підготовки професіоналів у сфері зв’язків з громадськістю залишається гострою і такою, що потребує розгляду і вирішення на державному рівні. 6. Однією з таких інновацій, на наш погляд, може стати і підготовка фахівців у царині економічного PR. Це може бути обумовлено тим фактом, що одним з першорядних завдань PR є забезпечення сприйняття фірми як гідного представника країни походження або базування, а також належного члена місцевого суспільства. 7. Знання, які можуть бути необхідними у професійній практиці PR: мистецтво комунікацій, психологія, соціальна психологія, соціологія, політичні науки, економіка, основи менеджменту та етика. Необхідні також і технічні знання та навички для дослідження думок, аналізу громадських задач, медіа-стосунків, директ-мейла, інституціональної реклами, публікацій, виробництва фільмів/відео, спеціальних подій, промов і презентацій.
Вариант:нет
Литература:1. Абдеев Р. Ф.Философия информационной цивилизации.-М.,1994.-344с. 2. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: 5-е изд. – М.-СПб.-К.: Вильямс, 1999. – 780 с. 3. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом "Довгань", 1995. – 661 с. 4. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України.- 1997.- № 5.- С. 30-31 5. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с. 6. Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с. 7. Катлип Скотт М., Центер Аллен Х., Брум Глен М. Паблик рилейшенз: Теория и практика:Пер. с англ.. — 8.изд. — М. : Издательский дом "Вильямс", 2001. — 614с. 8. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.-К.: ВД "Скарби", 2001 9. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. – Київ: Інститут соціології НАН України, 1997. – С. 38 10. Мендісабаль Л. Зв’язки з громадськістю (ПР) як фактор культурної політики української держави // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. К.: Вид-во УАДУ, 2000.- Вип. 2. В 4-х ч. Ч.4.- С.400-403. 11. Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е/Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001 12. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии ХХ века. – М.:”Рефл-бук”, К.: “Ваклер”, 2000. 13. Примак Т. О. Паблік рилейшнз у бізнесі: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. —176 с. 14. PR-сегодня: новые подходы, исследования, международная практика/Пер. с англ.-М.: КГ "ИМИДЖ-контакт", 2002 15. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 99 с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (91)