Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Соціальна психологія»

Проблема ідентифікації індивіда із соціальною групи

Карточка работы:8446
Цена:
Тема: Проблема ідентифікації індивіда із соціальною групи
Предмет:Соціальна психологія
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Психология
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП           3 РОЗДІЛ 1. ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ГРУПИ  В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ         5 1.1. Проблема особистості в соціальній психології          5 1.2. Дослідження соціальної групи в соціальній психології.       10 РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІСТЬ В СОЦІАЛЬНІЙ ГРУПІ       15 2.1 Особистість та соціальна група            15 2.2 Входження особистості в групу            19 ВИСНОВКИ  25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         27
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що для соціальної психології важливо зрозуміти особистість як взаємодіючого суб'єкта, що спілкується. Все придбане особистістю в процесі соціалізації, всі сформовані у неї соціальні установки не є чимось застиглим, піддаються постійній корекції, коли особистість діє в реальному соціальному оточенні, в конкретній групі. Роль саме реальної, конкретної групи дуже велика: соціальні детермінанти вищого порядку (суспільство, культура) як би заломлюються через ту безпосередню "інстанцію" соціального, якою виступає група. Теза про те, що "загальною об'єктивною підставою властивостей особистості є система суспільних відносин" (Ломов), при конкретнішому аналізі вимагає розгляду того, як особа включається в різні види суспільних відносин і який різний ступінь реалізації нею цих суспільних відносин. Способом такої конкретизації є обговорення проблеми "особистість в групі" на противагу традиційній проблемі соціальної психології "особистість і група". Тільки при такій постановці питання можна забезпечити всебічний аналіз проблеми соціальної ідентичності особи. Поставлена у зв'язку з характеристикою психології групи тепер ця проблема повинна бути розглянута з боку особистості. Як особистість ідентифікується з групою? Які психологічні механізми виявляються при цьому? Що конкретно засвоює особистість в групі і чим вона цю групу "наділяє"? Розгорнені відповіді на всі ці питання можуть бути знайдені тільки за умови детального дослідження існування особистості саме в групі 1. Принцип, що свідчить, що "особистістю не народжуються, а особистістю стають", повинен бути також конкретизований: особистістю стають і тому для неї небайдуже, в яких саме групах здійснюється її становлення, зокрема, з якими іншими особами вона взаємодіє.   На мові фундаментального дослідження проблема повинна бути сформульована таким чином: яка залежність формування певних якостей (властивостей) особи від "якості" груп, в яких здійснюється процес соціалізації і в яких актуально розгортається її діяльність? Інший бік цієї проблеми: яка залежність формування певних "якостей" групи (тобто її психологічних характеристик) від того початкового матеріалу (тобто психологічних характеристик осіб), з якого починається процес оформлення групи? Деякі підходи до вирішення цих проблем намічені: вивчається роль такого чинника, як "входження" особистість в групу (Петровський); висловлена ідея про те, що кожна група має свою власну "особистість", і це значущо для індивідів, які до неї входять (Коломінський); у ряді досліджень разом з іншими детермінантами поведінки особи в групі вивчався "статусний досвід індивіда" (тобто досвід, придбаний в різних групах перебування впродовж попереднього життєвого шляху) і т.д. Надзвичайно важлива думка була висловлена свого часу B.C. Мерліним: "Характер взаємин в колективі детермінує формування властивостей особи, типових для даного колективу" (Мерлін) 1. В роботі для вирішення цього питання зосередимось на погляді Петровського. Темою роботи є „Проблема ідентифікації індивіда із соціальною групою”. Метою роботи є аналіз ідентифікації індивіда із соціальною групою. Завдання: теоретично оглянути проблему визначення особистості та соціальної групи в соціальній психології; проаналізувати проблему входження особистості в соціальну групу.  Предмет – взаємодія особистості та групи, об’єкт – ідентифікації індивіда із соціальною групою. Методи: аналіз теоретичного матеріалу.
Объём работы:
26
Выводы:Для соціальної психології головним орієнтиром в дослідженні особистості є взаємовідношення особистості з групою (не просто особа в групі, а саме результат, який виходить від взаємовідношення особи з конкретною групою). В.А. Петровський виділяє три можливі аспекти дослідження особистості, коли вона розглядається: 1) як властивість, занурена в простір індивідуального життя суб'єкта; 2) як властивість, що існує в просторі міжіндивідуальних зв'язків; 3) як властивість, що знаходиться за межами інтеріндивідного простору (тобто. як "занурення" в інше, "внесок" в інше, як "персоналізація") 7. Найголовніше - це виявлення тих закономірностей, яким підкоряються поведінка і діяльність особистості, включеної в певну соціальну групу. Група для індивіда відіграє важливе значення. По-перше, групи допомагають задовольняти важливі психологічні або соціальні потреби, наприклад, потреби в увазі і любові, переживанні відчуття приналежності. Це важко помітні, але дуже важливі потреби: уявіть собі життя в повній соціальній ізоляції! Спочатку ви б не заперечували проти цього, але, врешті-решт, відчули б себе жахливо самотніми. По-друге, групи допомагають в досягненні цілі, яку ми не змогли б здійснити поодинці. Співробітничаючи з іншими, ми здатні виконати завдання, з якими одній людині не справитися. По-третє, приналежність до групи часто забезпечує знаннями й інформацією, які інакше були б для нас недоступні. По-четверте, групи допомагають задовольнити потребу у відчутті безпеки; у багатьох випадках безпека прямо пов'язана з чисельністю, і приналежність до різних груп може надати захист від загальних ворогів. Нарешті, групове членство сприяє формуванню позитивної соціальної ідентичності, яка стає частиною нашої «Я»-концепції. І чим більша кількість престижних груп з обмеженим доступом, до яких людина змогла приєднатися, тим більше зміцнюється його «Я»-концепція 15; c.140. Короткий аналіз процесу розвитку особистості в групі і розвитку групи показує, що основним чинником позитивного розвитку і групи, і особистості в групі є форма і характер організації спільної суспільно і особистісно значущої діяльності. Петровський виокремив і сформулював основні фази, що свідчать про процес входження індивіда до відносно стабільного соціального середовища та розвиток і становлення в ньому: адаптація, індивідуалізація, інтеграція. Фаза інтеграції передбачає формування нових якостей особистості, які відповідають необхідності й потребі групового розвитку і власній потребі людини здійснювати певний внесок у життя соціальної групи.
Вариант:нет
Литература:1   Андреева Г.М.Социальная психология: Учеб.для вузов. - М.: Наука, 1994. -324с 2   Ануфриева Н. М. Социальная психология: Курс лекций / Н. М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский. — 4-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 136 с. 3   Бекешкина И. Э. Структура личности: методологический анализ. – К: Наукова думка, 1986. – 128 с. 4   Журавлёва В.М. Социальная психология.-М.: РОСМЭН, 2000.-320с. 5   Зворыкин А. А. Личность как единство генотипических, психофизиологических, социальных сторон человека и среды его изучения // Проблемы личности. Материалы симпозиума. – Том 2. – Москва, 1970. – С. 5 – 23. 6   Парыгин Б.Д. Социальная психология. Спб.: Изд.СПбГУ,1999.  - 592 с. 7   Петровский А. В. Развитие личности с позиций социальной психологии // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 18–26. 8   Петровский А. В., Шпалинский В. В. Социальная психология коллектива. – М.: Просвещение, 1978. – 69 c. 9   Платонов К.К. Структура и развитие личности.- М.: Наука, 1986.- 420с. 10 Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая и Т. М. Титаренко. – К: Рута, 2001. – 320 с. 11 Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогика и психология. - СПб.: издательство Питер, 1999. - 416 с. 12 Рейнвальд Н. И. Личность как предмет психологического анализа. – Харьков: Издательское объединение "Вища школа" при Харьковском государственном университете. – 1974. – 164 с. 13 Ричков М.О. Соціологія: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 235 с. 14 Руденький Е.В. Социальная психология.-Ростов-на-Дону:Феникс, 1999. - 340с. 15 Шаповал М.Ю. Загальна соціологія. - К.: Думка, 1996.-340с 16 Ядов В.А. Личность как предмет изучения// Социальная психология. Л., 1979.  – 75 c.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (76)